รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระหว่าง วันที่ 7 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงกาญยาดา  จงหาญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงอภิชญา  คงยุทธ
 
1. นางบุญล้อม  โยธี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริวรางคณา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางสาวมัณฑนา  ขันวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์
 
1. นางจิระนันท์  โสพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ลำภา
 
1. นางปุณยนุช  ศิริศุภกรกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมนึกตน
 
1. นางนันทวัน  กลางมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กชายพิทักษ์   จิระชูสกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  วติวุฒิพงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุนัยบัน
 
1. นางรัชดาภรณ์  สูงสุด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
 
1. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายกิจจา  รัตนา
2. เด็กหญิงธาระดา  ดาระหงษ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุขแจ้ง
 
1. นางจินดาพร  พุทธมนต์
2. นางบุษบา  แซ่ต่าง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายณรงค์กฤษณ์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงวรรวิสา  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
2. นางฉวีวรรณ  ภูริเดชพัชพงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสดา
2. เด็กหญิงพัชรดา  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสิริยากร  คำวิเศษ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงลินระณี  ศรีจำปา
 
1. นางรัชดาภรณ์  สูงสุด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกันยา  บุตรพวง
2. เด็กชายปริญญา  ประสารเนตร
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   แสงลอย
 
1. นางสมใจ   บุญหวาน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายชยานันต์   เสริมศรี
 
1. นางสาววิภาดา  บัวจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี
 
1. นายทอน  วิลา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายกันตวิชญ์    นาคนวล
2. เด็กชายอภิศักดิ์   สมร
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   สมร
 
1. นายทิวากร  คำศรี
2. นางธนัญญา  ไพทูรย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญดา   ตะเคียนจันทร์
2. เด็กหญิงดาราพรรณ   แสงบุญ
3. เด็กหญิงปริญญา   สุระ
 
1. นายทิวากร   คำศรี
2. นางธนัญญา   ไพทูรย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านพินิจ
2. เด็กหญิงจันจิรา  คงจีน
3. เด็กหญิงชาลิสา  คำเซียง
 
1. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
2. นางสาวกุสุมา  แสงมาศ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  คำเสน
2. เด็กหญิงสมฤดี  สาระวัลย์
3. เด็กหญิงโสพิศนภา  ฤทธิตา
 
1. นางสาวนภัทร  จันทเสน
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
2. เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
 
1. นางฉวีวรรณ  ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นายบัญชา  ใจโชติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงชณิกา  บุญจูง
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ส่งกลิ่น
 
1. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ
2. นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกิตติกวิน  แก้วกิติกรกุล
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรพีภัทร  มะลิพันธ์
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายสุริยกมล  จันคณา
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กชายคฑาวุธ   ทำดี
2. เด็กชายคเชนทร์  ไชยสุข
3. เด็กชายธามนิทิศ  สว่างเพราะ
 
1. นายไพโรจน์   วิรุณพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงพรสุดา   วงศางาม
2. เด็กชายภานุพงษ์   หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงวรรณิสา   บุญสุข
 
1. นางสาวกัญญา   แก้วโพนงาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงศศิประภาพร  คำปัญญา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อุปมัย
 
1. นางสาวพิศมัย  นามวิชัย
2. นางสาวจารุณี  ใจพร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองวิจิตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีจำปา
3. นางสาวนันทนา  ไชยเพชร
 
1. นางสาวอัมพร  สอนสุข
2. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงจรรธพร  สิมมา
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ต่อคุณ
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิติ
3. เด็กหญิงอรัญญา  โคณบาล
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาย 1. เด็กหญิงจิตติมา  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำเสียง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ   คำเสียง
 
1. นางศิรินทิพย์  โสภากุล
2. นางสาวอรทัย  จันเรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมพร
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธรรมพร
3. เด็กหญิงรุ้งระวี  ธรรมพร
 
1. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
2. นางสาวนภาพร  เงินดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุทธิสาร
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อายุวงค์
 
1. นางนันทวัน   แพงมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายธีรพงษ์  ทองทิพธี
2. เด็กชายสิทธิกร  พันธุชาติ
 
1. นายภัทรศักดิ์   สมพงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภูริชญา  นะรินทร์
2. เด็กชายอดิศร  ปรือปรัก
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กชายธีรพัทร์  พลแก้ว
2. เด็กชายภานุวัตร  ลุนพันธ์
 
1. นายศราวุธ  น้อยผา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีระวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  จาตูม
2. เด็กชายเลิศชาย  ภูผานี
 
1. นายวัชระพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายณัฐพล  คงชำนาญ
2. เด็กชายทิวากร  ศรีมุม
 
1. นายวัชระพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงชญาดา   ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  วันคำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐวิภา   ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงสุณิชา   รากกระโทก
 
1. นางณิชชา   วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล   จับใจสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชินทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โยธี
3. เด็กหญิงทิฐินันท์  เพชรงาม
4. เด็กหญิงธนาภา  วันงาม
5. เด็กหญิงศรันยภัทร  โยธี
 
1. นางเพ็ชรี  อุระดา
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
2. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
3. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
5. เด็กหญิงศิริกมล  ทองดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงพัชริญา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงพัชริญา  ระยับศรี
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขัตติสอน
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงศศิกานต์  เชื้อทอง
 
1. นางบัวพา  คำแพง
2. นางอัญธิฌา  ขัตติสอน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กหญิงกวินรัตน์  จันเทียม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำขาว
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ดังถวิล
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ก้อนศรี
5. เด็กหญิงพิจิตรา  คำขาว
 
1. นางสาวกลอยใจ  จิมานัง
2. นางสาวศศิธร  เกษหอม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. นางสาวชญาดา  อินแพง
2. นางสาวพลอยแก้ว  แสงบุตร
3. นางสาวศิริพรรณ  จันทอง
4. นางสาวอุบลวรรณ   ศิลาชัย
5. นางสาวเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสมพร   เทพสีดา
2. นางศิริวิมล  มูลสาร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  ธิอิน
2. เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง
3. เด็กหญิงปริสรา  ประทุมวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์วิลัยวรรณ  เที่ยงธรรม
5. เด็กชายวันคริสต์  สังข์เงิน
 
1. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
2. นางสาวศิริมาส   ผิวเงินยวง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขันติพล  เพชราเวช
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  รักษาศิล
3. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญมา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก่นท้าว
5. เด็กชายอัสนีย์  มะณีโชติ
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นางสาววรัญญ์รัตน์  ศรีสุระวรานัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมหมาย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงชนิดา  โสดาพรม
4. เด็กชายชลนะที  ศรีบุญเรือง
5. เด็กชายธนวัฒน์  อนุศิริ
6. เด็กชายธนาชัย  จาริย์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงธีรนันท์  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงประนิดา  สีบาล
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อะสิพงษ์
11. เด็กหญิงราตรี  บุญส่ง
12. เด็กชายลัทธิกร  วิเชียร
13. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีบุญเรือง
15. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีบุญเรือง
16. เด็กชายศิริชัย  วงศ์พินิจ
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์วิเศษ
18. เด็กชายอนุ  ศรีบุญเรือง
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พรรณราช
20. เด็กชายเอกชัย  ชัยแสนฤทธิ์
 
1. นางอุทัย  จันรัมย์
2. นางญาณิกา  นาถาบำรุง
3. นายสมาภณ  จันรัมย์
4. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
5. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงชญานันท์  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
4. เด็กชายธวัญชัย  หาญพิทักษ์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองเกิด
6. เด็กหญิงนันทินี  ลีตน
7. เด็กชายปรีชา  บุญถูก
8. เด็กหญิงปิยะนุช  หอมจิตร
9. เด็กชายมนต์ทา  สารพันธ์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  หาญพิทักษ์
11. เด็กชายวิวัฒน์  น้ำหวาน
12. เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจหาญ
14. เด็กชายสรฤทธิ์  พุทธรักษ์
15. เด็กหญิงสุชาวดี  นันทะสิงห์
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  เรือนรส
17. เด็กชายสุรชัย  บึงมาลา
18. เด็กชายอนุรักษ์  ดวงสิน
19. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีจำปา
 
1. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
2. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
3. นายธนาพล   ปรางนวล
4. นางสาวจันทนา  ดิษฐ์ประสพ
5. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำเสียง
 
1. นางสาวสุนิษา  พันธเสน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บริสุทธิ์
 
1. นางวรวรรณ  มิถุนดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงนุชจิรา  สิงห์งาม
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวชลลดา  อันภักดี
2. นางแก้วตา  เกษอินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวัสดี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางชวนพิศ  เวชกามา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. เด็กหญิงรจเรข  บัวศรี
2. เด็กชายอนันท์  สุสดี
 
1. นางพุทธชาติ  ผิวอ่อน
2. นายบุญเลื่อน  ผิวอ่อน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงฐนิชา  คำแดงใส
2. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ใจมนต์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงปริชญา  สิงห์คำ
6. เด็กหญิงพรไพลิน  พวงยอด
7. เด็กหญิงวิชุตา  เหล็กเพชร
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  รูปชัยภูมิ
9. เด็กหญิงอนัญญา  ล่องตี้
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีขานแก้ว
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
2. นางเสาวนีย์  โคษา
3. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  นามบุตร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกรญา  เทาศิริ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  รสหอม
3. เด็กหญิงทิพามณี  แสงเงิน
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พันชนะ
5. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองมนต์
6. เด็กหญิงรวิสรา  รสหอม
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทระรัตน์
8. เด็กหญิงวิมล  นนทะพันธ์
9. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมพร
 
1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง
3. นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมพร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงจรัญญา  สุระนัย
4. เด็กชายจักรชัย  สมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงดารุณี  ดีดวงพันธ์
6. เด็กหญิงนฤมล  ทองอ่อน
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่ฮุย
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  รัตนพันธ์
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุดดี
10. เด็กหญิงศิริกร  รสหอม
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทิมาลย์
12. เด็กหญิงสุภา  แก้วคุณ
13. เด็กหญิงหรรษา  พิลาดี
14. เด็กหญิงอาริสา  โพธิสาร
15. เด็กหญิงเขมิกา  เจริญศรีเมือง
 
1. นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์
2. นายปริญญา  ภูมิสูง
3. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
4. นางสาวชุติกาญจน์  รังษี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกิจ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ุบุญร่วม
3. เด็กหญิงฐนิชา  ลำดวน
4. เด็กหญิงณิชากานต์  กลำเงิน
5. เด็กหญิงณิฌา  บังเอิญ
6. เด็กหญิงดวงกมล  ไขรัมย์
7. เด็กหญิงธนชาภา  ทองเลิศธนกุล
8. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุพรรณ์
9. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
10. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เสาวัง
11. เด็กหญิงสดใส  พันธ์แก่น
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมสา
13. เด็กหญิงอธิกา  ไพรบึง
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พันมะลี
15. เด็กหญิงเรวดี  กลำเงิน
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
4. นายสุวิน  บุญเยี่ยม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายนนภัทร  แสนสนิท
2. เด็กหญิงอัญชลี  ถึงไชย
 
1. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  ปารถ
2. เด็กหญิงนภาพร  ทะนันชัย
 
1. นายรัฐพล  ณะศรี
2. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนวินท์  สมศรี
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พรหมสูง
 
1. นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  โยธี
 
1. นางจิตร์วรินทร์  อยู่เย็น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ผายตากแดด
 
1. นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญหมื่น
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  บุญโย
 
1. นางจิตร์วรินทร์  อยู่เย็น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายทศพล  คณิต
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ทวีคูณ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  หมายเจริญ
2. เด็กหญิงนินยา  วายลี
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าแค
2. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงศรี
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศิลทาน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงชุติมาศ  กลขุนทศ
2. เด็กหญิงพิชมญชุ์  คุณชาติ
 
1. นางจิตร์วรินทร์  อยู่เย็น
2. นายภราดร  อยู่เย็น
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงนรากร   อินทร์แก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์  ถนอม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  อุ่นญาติ
2. เด็กชายอุดมพงษ์  กั้นกลาง
3. เด็กชายเจริญชัย  ยอดอาจ
 
1. นางสุภาพร  นกงาม
2. นางวิจิตรา  นพมิตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  โมธรรม
2. เด็กชายพรนิวัตร  สีทา
3. เด็กชายสุรชัย  นัยเนตร
 
1. นายอัศวพงศ์  สว่างภพ
2. นางพัชญ์ฐิกานต์  เกษมสุขพัศ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เร่งร้อน
2. เด็กชายวิทวัส  ดวนใหญ่
3. เด็กชายสมโภช  บังคม
 
1. นายอัศวพงศ์  สว่างภพ
2. นายนิเวศน์  เข็มทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงอรปรียา   รัตนพันธ์
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงปิยากร  ปรือปรัง
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพิยดา   พลแก้ว
 
1. นางจักรีภรณ์   ใบทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  ปรือปรัก
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ธรรมพร
 
1. นายอุดรศักดิ์   รัตนพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  โสภาค
 
1. นายอติชาต   จันตะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายพีรณัฐ  วงค์ขันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  สัยชาญ
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงอนัตตา  วงษ์พินิจ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงนวลฉวี  ศรีมุม
 
1. นางธนียา  พลเยี่ยม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีไว
 
1. นางกัญจน์ณภัทร  ประวาฬ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายกนก  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วท้วม
3. เด็กหญิงนภาทิพย์  สัยชาญ
4. เด็กชายพันธภาพร  กวดขันธ์
5. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
6. เด็กหญิงศศิตา  ขุขันธิน
7. เด็กชายศิวเวท  ศรีวิชัย
8. เด็กหญิงอธิติยา  อิ่มทรัพย์
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
2. นางสาวกนกอร  ด่านโอภาส
3. นางลมุน  นิลวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  วังเมือง
2. เด็กหญิงพรรษา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายภูบดินทร์  ลานอก
4. เด็กหญิงลัดดา  แก้วแจ่ม
5. เด็กหญิงศิริกัลยากร  สารชาติ
6. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โพธิ์อุดม
8. เด็กหญิงอรปรียา  ถินนารัตน์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
2. นางประภา  ดอกดวน
3. นายนัฐพงษ์  บุญเกษม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายขันทอง  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงชาลิสา  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  หนูวงษ์
4. เด็กหญิงธีมาพร  วงค์ขันธ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทาศิริ
6. เด็กหญิงปิยากร  ปรือปรัง
7. เด็กชายพีรณัฐ  วงค์ขันธ์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันพิมาร
9. เด็กหญิงวรรณภา  ปรือปรัก
10. เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  ปรือปรัก
11. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
13. เด็กหญิงสุกรรณา  วงษ์ขันธ์
14. เด็กหญิงสุชาดา  สุตคาน
15. เด็กชายอภิรักษ์  ปรือปรัก
 
1. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ
2. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
3. นายประหยัด  วงษ์ขันธ์
4. นางสาวนิษิตา  ปรือปรัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงชัชชานันท์   คึมสูง
2. เด็กหญิงธัญญา   สินทาน
3. เด็กหญิงบัวแก้ว  โสภาค
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ศรีมาศ
5. เด็กหญิงปิยณัฐ   ศรีลาชัย
6. เด็กหญิงพิยดา   พลแก้ว
7. เด็กหญิงศศิกานต์   ธรรมพร
8. เด็กหญิงสายธาร   รัตนพันธ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็ญนาค
10. เด็กหญิงสุนิสา  ปานกลาง
11. เด็กหญิงสุวรรณี  แขวงดีนา
12. เด็กชายอดุสิต   คำมูล
13. เด็กหญิงอรปรียา   รัตนพันธ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์   วงศ์ขันธ์
15. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ผุดผา
 
1. นายวสันต์   นามวงศ์
2. นางจักรีภรณ์   ใบทอง
3. นางสุวิดา   ผุดผา
4. นางนารี  ผุดผา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
2. เด็กชายชนะชัย  ร่มวาปี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฏชยา  ศรีดาพิมพ์
5. เด็กชายณัฐนันท์  ทองอยู่
6. เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
7. เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา
8. เด็กหญิงสุภาพร  เกษหอม
9. เด็กหญิงเกศรา  สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
2. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
3. นางวัชรี  แก้วแย้ม
4. นายจิรศักดิ์   จันทรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสามั่น
2. เด็กชายณัฐพล  มาลัยพาน
3. เด็กชายพงศกร  กุลเดช
4. เด็กชายวิรุฬห์  บุญสูง
5. เด็กชายศิริษาโรจน์  สีสัน
6. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
7. เด็กชายสหรัฐ  คำแพง
8. เด็กชายสุพงษ์ศักดิ์  คำผาง
9. เด็กชายสุรชาติ  นางวงศ์
10. เด็กชายสุริยัน  บุญสุขา
11. เด็กชายอดิศักดิ์  ศิลา
12. นายเผด็จ  ศรีเมือง
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นายเผด็จ  ศรีเมือง
3. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
4. นางภัทราวรรณ  คำแพง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็งพันธ์
2. เด็กชายกำพล  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงจิรวดี  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามพรม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนกล้า
6. เด็กชายชาคริต  จงหาญ
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ขุขันธิน
8. เด็กหญิงณิชา  นาคท้วม
9. เด็กหญิงดารุณีย์  ทองจันทร์
10. เด็กหญิงถิรณิชา  อะกะพงษ์
11. เด็กหญิงประภัสสร  แสงลอย
12. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำลา
13. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช้อนชัย
14. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีลาชัย
15. เด็กหญิงภารวี  หอมจิตร
16. เด็กชายวราพล  วิลา
17. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองใจ
18. เด็กหญิงสุพิชชา  อะกะพงษ์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ทองมนต์
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  บุญเพรือง
 
1. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
2. นายชนาวี  ดลรุ้ง
3. นางพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
4. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
5. นางสาวพรพิมล  มงคลสาร
6. นายสุวรรณ  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้ำคำ
3. เด็กหญิงกรองทอง  ต่อคุณ
4. เด็กชายกิตตินันท์  สายสังข์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคดี
6. เด็กหญิงนฤมล  ดวงราช
7. เด็กหญิงปภัสสรา  ไชยสิทธิ์
8. เด็กชายประภานุวัฒน์  วงค์เงิน
9. เด็กหญิงพัชรินยา  โยโส
10. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทรลา
11. เด็กหญิงศิรินทรา  สว่างภพ
12. เด็กชายสมเกียรติ  เกษี
13. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์อุดม
14. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
15. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผุย
16. เด็กชายสุรชา  ณัฐดนัย
17. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์วิเศษ
18. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
19. เด็กหญิงเนตรชนก  มูลทา
20. เด็กชายเปรมอนันต์  สีดาชาติ
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
3. นางวิสิทธิ์  สารทอง
4. นางญาน์ฐิตา  ชมาฤกษ์
5. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
6. นายปรีชา  ศรีพูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงษ์  ขันทะคีรี
2. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  วรรณมนัส
4. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
2. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ
3. นางธันวา  บีกขุนทด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงขวัญจิต  คำเลิศ
2. เด็กหญิงจินตนา  ใจนวน
3. เด็กชายชนะพล  สารมิตร
4. เด็กชายชัยวัตร์  ศิลา
5. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุระ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพูล
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ้ยทองหลาง
8. เด็กหญิงนิลเนตร  นามสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิพกามาศ  อินทวงษ์
10. เด็กชายภีรภัส  วิเศษพงษ์
11. เด็กชายฤทธิชัย  ค่ำคูณ
12. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
13. เด็กหญิงวิยะดา  บุตรพรหม
14. เด็กหญิงสมัญญา  นลินประดิษฐ์
15. เด็กชายสหรัฐ   คำแพง
16. เด็กหญิงอนันตญา  เปลี่ยนอินทร์
17. เด็กชายอนันตศักดิ์  หน่อคำผุย
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นางภัทราวรรณ  คำแพง
3. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
4. นางวารุณี  สารชาติ
5. นางจันทร์เพ็ญ   วิเศษพงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรพัศ   จันทอง
 
1. นางกรรณิการ์   สมร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุมนทา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวยุพิน  บัวจันทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงนารินทร์   ศรีลาชัย
 
1. นางศศิวิมล   บางกระ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิรเมธ   เหล่าเลิศ
 
1. นางเข็มมาลา   ก้อนคำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายศรราม   พรหมคนซื่อ
 
1. นายประจวบ   ประเสริฐโถ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำวิเศษ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช  ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นายสนอง  บุดดา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสิริอาภา  รักไทยแสนทวี
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงเดือนสกาวร์   ไชยราช
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตต์ภักดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรัชญา  ไหวพริบ
 
1. นายธณานพช์  จันทร์สำโรง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
 
1. นางชม  จุดาบุตร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวิเศษ
 
1. นายสัจจา  สว่างภพ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกันตพงษ์  ขันทะคีรี
2. เด็กชายชญานนท์  อภัยวงษ์
3. เด็กชายปฐมรัตน์  คงชำนาญ
4. เด็กชายภาสกร  ไพบูลย์
5. เด็กชายเลิศชาย  ภูผานี
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขุ่นสูงเนิน
 
1. นายชม  จุดาบุตร
2. นายวัชระพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกริชกวี  อสิพงษ์
2. เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข
3. เด็กชายกัลยากร   วุฒิโส
4. เด็กหญิงกุลฉัตร  อัยพงษ์
5. เด็กหญิงจิณณพัต  จันดำ
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นนทะพันธ์
7. เด็กชายฉัตรชัย  แสวงดี
8. เด็กหญิงชญานิศ  ศรีลาชัย
9. เด็กชายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์
10. เด็กหญิงตรีอัมภรณ์  จิตเดียว
11. เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข
12. เด็กชายธนวัฒน์  จันคณา
13. เด็กชายธนวิน  คะหาญ
14. เด็กชายนนทกร  นนทะการ
15. เด็กหญิงบราลี  สมพงษ์
16. เด็กชายปริญญา  อินทะพันธ์
17. เด็กหญิงปริมณกุล  เสียงอ่อน
18. เด็กชายปรเมษ  ใจสุระ
19. เด็กชายปวีณวีระโชติ  ขุขันธิน
20. เด็กชายพรสวรรค์  ปัดทาศรี
21. เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี
22. เด็กหญิงพุทธิดา  ประวัติพงษ์
23. เด็กชายภัทรดิษย์กร  สันเทียะ
24. เด็กชายภัทรพงศ์  สว่างภพ
25. เด็กชายภีมวิจน์  สุเรรัมย์
26. เด็กชายมงคลพัฒน์  บุญสม
27. เด็กหญิงยุวดี  สมคณะ
28. เด็กชายรุ่งฤดี  อาจนะรา
29. เด็กชายวีรวิชญ์  รัชตะวิมลรัตน์
30. เด็กหญิงวโรชา  แสนแสง
31. เด็กหญิงศุภดา  ตั้งใจ
32. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมโคตร
33. เด็กหญิงสนัญญา  ทองมนต์
34. เด็กหญิงสรัลพร  อ่อนพันธ์
35. เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ
36. เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ
37. เด็กชายอิศม์เดช  บุญจรัส
38. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตสัมฤทธิ์
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิบูลเพ็ง
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
2. นายปฎิวัติ   ทองลือ
3. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
4. นางนภารัตน์  พลศักดิ์
5. นางบัวลี  จำปาขีด
6. นางสาวณัฐทินี  ใจศรี
7. นายชูวงศ์  แก้วนิมิตร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กชายกรรณิกา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงขนิถา  ยิ่งดัง
3. เด็กหญิงจิราพร  ต่อคุณ
4. เด็กชายชยณัฐ  ศุภศร
5. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ท้าว
6. เด็กชายณัฐพล  กุสี
7. เด็กหญิงธัญยธรณ์  อินทรีย์
8. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมนตรี
9. เด็กหญิงนภาพร  ดวงอินทร์
10. เด็กชายนรินทร์  วงษ์ขันธ์
11. เด็กหญิงนิรชา  ทิพย์เป็นรัตน์
12. เด็กชายปฏิภรณ์  มีผล
13. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ตุ้มทอง
14. เด็กหญิงพรจิราพรรณ  เย็นสุข
15. เด็กหญิงภัทราวดี  อ่อนสาลุน
16. เด็กหญิงภาวิณี  หงษ์มณี
17. เด็กหญิงภิยดา  ถึงปัดชา
18. เด็กชายภุชงค์  เตชะ
19. เด็กชายมงคล  บุตรเหม
20. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดือนขาว
21. เด็กหญิงวัลวิภา  จันทร์แสง
22. เด็กชายวิทยา  ชาบุญเรือง
23. เด็กหญิงวิภาพร  โคตชัย
24. เด็กชายศรีรัตน์  โพธิ์สำนัก
25. เด็กชายสิรภพ  ดวงใจ
26. นางสาวสุดารัตน์  สวนเกตุ
27. เด็กหญิงสุทารัตน์  โภคา
28. เด็กหญิงสุนิษา  เป็นผล
29. นางสาวสุภัสสร  สำราญสุข
30. เด็กหญิงสุวิมล  เป็นผล
31. เด็กชายสุเมธ  เสนคราม
32. เด็กชายสุเมธ  ชลไพร
33. เด็กชายอนุศักดิ์  แหวนเพชร
34. เด็กหญิงอริษา  สีไม่นาม
35. เด็กหญิงอัมพร  มลทอง
36. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณนุช
37. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
38. เด็กหญิงเกตสุดา  แพงสา
39. เด็กชายเหิน  เป็นผล
40. เด็กชายแดง  ไพรบึง
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญขาว
2. นายสนอง  บุดดา
3. นายมนตรี  นันทวงศ์
4. นางสาวธาริณี  มั่นคง
5. นางสาวนิภาพร  เรืองคำ
6. นางสาววีณา  อุปสุข
7. นายปราการ  แก้วสีไว
8. นายเสริมพงษ์  วงษ์ชาติ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงหะ
2. เด็กหญิงนิตติยา   ประเทือง
3. เด็กหญิงพรรัตน์   ทิสารัมย์
4. เด็กหญิงพัณณิตา   สิงหะ
5. เด็กชายพัสกร   สิงหะ
6. เด็กชายศิริศักด์   สำเริง
7. เด็กชายสกล   วงนัทธี
8. เด็กหญิงอารียา   มหาคำ
9. เด็กชายเสรี   สลาเลิศ
10. เด็กชายเอกภพ  ธงไชย
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางมุณี  ทองแท้
3. นางสาวอรณิชชา  วันงาม
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ติครบุรี
2. เด็กชายคำสิงห์   สิงหากัน
3. เด็กหญิงณัฐพร   แกมแก้ว
4. เด็กหญิงทิพย์เกษร   สุพรรณ์
5. เด็กชายธงชัย   เสาตรง
6. เด็กหญิงนัครินทร์   ศรีนาค
7. เด็กชายภานุพงษ์   ภูมิพัฒน์
8. เด็กชายฤทธิชัย   มะปราง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ยาจิตร
10. เด็กชายโรจนศักดิ์   เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา   นันทา
2. นางนวลจันทร์   จันดาบุตร
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เทาศิริ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประชุม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินยาพงษ์
4. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิศร
5. เด็กหญิงศินีนาฎ  บัวจันทร์
6. เด็กหญิงศิริยากร  สุมนทา
 
1. นางจุฑามาศ  เปนาละวัด
2. นางสันติกา  นันทะสิงห์
3. นางดารา  ในทอง
4. นางสาวสมนึก  รังศรี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา   นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล   สิงหะ
4. เด็กหญิงนันทรัตน์   อินดา
5. เด็กหญิงนิตติยา   ประเทือง
6. เด็กหญิงสุนิสา   สมร
7. เด็กชายอนุชิต   โสริยาต
8. เด็กหญิงไปรมา  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางสาวบัณฑิตา   ธรรมรักษ์
3. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงมลนภา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ทองอินทร์
4. เด็กหญิงสุตราภัทร  จันทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมศร
6. เด็กหญิงเมฆขลา  ทองเต็ม
 
1. นางเพ็ญศรี  มีประเสริฐ
2. นายสุทธิศักดิ์  รัตพันธ์
3. นายชัยรัตร  ภูติยา
4. นางสาวพัชรินทร์  ปรือปรัก
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
5. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปรือปรัก
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
9. เด็กหญิงอุดมทรัพย์  บุญขาว
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย   ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงกันตนา  บุญจูง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ธงบัวชาติ
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เฮ่าน้อย
5. เด็กหญิงประเสริฐศรี  บุญจูง
6. เด็กหญิงปริญญา  ผาพิน
7. เด็กหญิงพรณิภา  ไชยหงษ์
8. เด็กชายพลพล  ละครเขต
9. เด็กหญิงพัชราทิพย์  บุญจูง
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร
11. เด็กหญิงภาพิมล  ตองอบ
12. เด็กชายภูริณัฐ  คำแก้ว
13. เด็กชายวรัญญู  สาธุการ
14. เด็กชายสุวรรณภูมิ  หงษ์ทอง
15. เด็กชายอภิศักดิ์  วันไสย์
16. เด็กหญิงอาริษา  ไชยมาศ
 
1. นางเพ็ญศรี  โพธิ์ชาติปาน
2. นางทวีพร  บุตรพรม
3. นางศุภวรรณ  ดอกพอง
4. นางสาวสำราญ  จันภักดี
5. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจริยา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงรัชนากานต์  สาทอน
5. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปรือปรัก
7. เด็กหญิงสารภี  ตะเคียนราม
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
9. เด็กหญิงอลิศา  ดอกพอง
10. เด็กหญิงอุดมทรัพย์  บุญขาว
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นายศักดิ์ชัย   ศรีบุญเรือง
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
5. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายประธาน   มูลดับ
2. เด็กชายสุนทร   ศาลางาม
3. เด็กชายสุมินรัตน์   ขุมเงิน
4. เด็กชายไตรทศ   ปราศรัย
5. เด็กชายไตรเทพ   ปราศรัย
 
1. นายมงคล   พุทธา
2. นางยุภาพร  คงปัญญา
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นายภูริภัค  พงษ์คละ
2. นางสาวสุภาภรณ์  การณรงค์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลรักษ์
 
1. นางสาวกลอยใจ  จิมานัง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   นัยสว่าง
 
1. นางสาวอมรพรรณ   ทองคำ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงวิรัตน์  ทองเลิศ
 
1. นางศิริลักษณ์  ถนอม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายประกอบ  เพชรล้วน
3. เด็กชายพิรพัฒน์  แหวนวงษ์
4. เด็กชายวิริยา  วงษ์ขันธ์
5. เด็กชายอนุชิต  อาจภักดี
6. เด็กชายเสฏวุฒิ  สมบูรณ์
 
1. นางกมลรัตน์  พิกุล
2. นายสุุนันท์  จันทิชัย
3. นางอารีย์  วันทะวงษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณฐพล  ศรีกะชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกะชา
3. เด็กชายธนโชติ  ชาธิพา
4. เด็กชายปาราเมศ  แสงปาก
5. เด็กชายภูษิต  ศรีกะชา
6. เด็กชายศราวุธ  สายแก้ว
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นางมธุรส   สงวนรัษฎ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายกิติชัย   บุญเวช
2. เด็กชายคมกริช   วงธิราช
3. เด็กชายคุณาธิป   ในทอง
4. เด็กชายประกอบ  ฝังนิล
5. เด็กชายศรัญญู   รัตนพันธ์
6. เด็กชายสมคิด   วงศ์บุตตะ
7. เด็กชายอุทัย   วงธิราช
8. เด็กชายเจตพล   บุญนายก
 
1. นายประสาท   สีหาบุญมาก
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุเปีย
2. เด็กหญิงกฤษณา  สมนึกตน
3. เด็กชายธนภัทร  กลางมณี
4. เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ
5. เด็กหญิงนฤมล  มันทะราช
6. เด็กหญิงพรพิชญาภา  สมาธิ
7. เด็กชายภูรินทร์  ทรงกรด
8. เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
9. เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี
 
1. นางสาวเดือน  แก้วพวง
2. นางนัดดา  ดาวเรือง
3. นางนันทวัน  กลางมณี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงจินตนา  ดอกดวน
3. เด็กหญิงนฤมล  สกุลเอี่ยม
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์โคตร
6. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์พินิจ
7. เด็กหญิงสุรวีร์  รังศรี
8. เด็กชายเฉลิมพล  วงพินิจ
9. เด็กหญิงแพรพลอย  ชอบทอง
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
3. นางสุกัญญา  สุขกาย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แย้มมี
2. เด็กหญิงชนิดา  คำเสียง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  โกรัมย์
4. เด็กชายวงศกร  ไกรขุนทด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุธาตุ
 
1. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
2. เด็กชายสิรภพ  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  เพชรประไพ
 
1. นางสาววิศรุตา  บัวบุญ
2. นางปารีณา  พงษ์วัน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีมะณี
2. เด็กหญิงชญานิศ  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
2. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ถะเกิงสุข
2. เด็กหญิงวีรยาภรณ์  บุญมา
3. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
 
1. นางวิวรรยา  หาสุข
2. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. นางสาวกรรณิกา  บุญประกอบ
2. นางสาวธมลวรรณ  ระยับศรี
3. นางสาวสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงพัชราพร  เซียเนตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะ
 
1. นางสาวณฐชา  สมบัติวงษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงนฤมล   บุตรตาภักดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  โลนุช
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นายพงษ์เทพ  ประดับศรี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริยากร  ปิ่นหอม
 
1. นายชำนาญ  ศิริผล
2. นางรัชนู  อุราเลิศ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยโชติ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงมณี
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตตภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายสิทธินนท์  ปักเคเต
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร  แสงมาศ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางจรรยาลักษ์  ทองมา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายเชี่่ยวชาญ  รับรอง
2. นางสาวสุพิชญานันท์  บุญขาว
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย
2. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สาลิวงษ์
 
1. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
2. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจินตภัทร์  หาดคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเภา 1. เด็กหญิงวัลวิสา  นาสมใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เทพอรัญ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางประทุมทอง  วิทยอุดม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติชล  จำนงค์
2. เด็กชายธวัชชัย  สุภาพ
 
1. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายชวลิต  ดวงบุบผา
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สีหาสาร
3. เด็กชายสิรธีร์  บุญส่ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางภาวิณี  เทศธรรม
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายศรันยพงศ์  บุตรงาม
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  บุญมา
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรัตน์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สารทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริพานิช
3. เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี
 
1. นางสุรัดดา   ตอนศรี
2. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายนิรันดร์  จันทเสน
2. เด็กชายอดิศัย  บุทธนา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สายันต์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายอนันต์  ภูมิตั้ง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  อุรา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเชิดชัย  ชารีดวง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  สีแดด
2. เด็กชายวุฒิชัย  กระโจมทอง
3. เด็กชายเทพินทร์  ศรีพูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นายประพันธ์  สันโสภา
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทเสน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุรา
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายจิราวัฒน์  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายพิทวัส  โยโส
3. เด็กชายเกริกพล  สารทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวีระชัย  ทวี
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายเทพรัตน์  ไหมทอง
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายณัฐวัชต์  โคณบาล
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   โยธา
3. เด็กชายเพทาย  วงษ์พินิจ
 
1. นายกัญจน์  พึ่งกิจ
2. นางพิชาภัค  บุดดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายนิรวัฒน์  สอนชาวเรือ
2. เด็กชายบุุญสุข  สมควร
3. เด็กชายสิทธิโชค  พิกุล
 
1. นางนิชานันท์  มากนวล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์  ลัดดาไสว
2. เด็กหญิงทิพยดา  ดวงอินทร์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สีวัง
4. เด็กชายศุภกร  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงอาทิติยา  สังข์แก้ว
6. เด็กชายเจตรินทร์  อินธนู
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
2. นางละดาวัลย์  ศรีสุเพชรกุล
3. นางสาวสมถวิล  มันทราช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สมร
2. เด็กหญิงกานดา   บินทุรันต์
3. เด็กหญิงวนิดา   โสมหาว
4. เด็กหญิงศศินา  เนียมงาม
5. เด็กหญิงศิริมา   สมร
6. เด็กหญิงศิวิกา   เนียมงาม
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์   รัตนพันธ์
2. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
3. นางพรพิมาล  แก้วธรรม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาคำ
2. เด็กหญิงพิชฌพร  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  บุญรอด
 
1. นางกัลยานี  มั่งคั่ง
2. นางเบญจวรรณ  กอกหวาน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด
3. เด็กหญิงวิไลลักษ์  ดีเลิศ
 
1. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
2. นางสุจริต  โสดาพรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล  เสดา
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เวียงสิมมา
3. เด็กชายณัลทวัฒน์  ขุขันธิน
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา  ขันบรรจง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวพรธิกา  บุญทอง
2. นางสาววนิดา  ปรือปรัก
3. นางสาวศรีสุดา  ปรือปรัง
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามนุ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พงษ์สุระ
 
1. นางผ่องศรี  พรมแสง
2. นางสาวนิตยา  ใจพร
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงปานฤทัย  วาดเงิน
3. เด็กหญิงสมหญิง  ปรือปรัง
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวธวัลรัตน์  รสหอม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบาง
2. เด็กหญิงอรษา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงอริษา  ทำพลกรัง
 
1. นางลภัสกร  บุญศรัทธา
2. นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เดชกล้า
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาวงษ์
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธุ์เปรม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1. เด็กหญิงจิตติมา  วิเชียร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สถานพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา   แก้วฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พันธเสน
2. นางจุไรรัฐ  จันทร์เพ็ง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีแสนยศ
2. เด็กหญิงวณิดา  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  คำมี
 
1. นายธีรพงษ์  บุคณะ
2. นางสาวยุวดี  น้อยสงวน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงธนาวดี  ชาติวงค์
2. เด็กหญิงปิยะดา   กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รสหอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
2. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  อินทร์งาม
2. เด็กชายวรพงษ์  จวบกระโทก
3. เด็กชายอิทธิกร  จันทร์สมุทร
 
1. นางแสงจันทร์  มุสิกศิริพันธากร
2. นางณปภัช  เพ็งชัย
3. นางณปภัช  เพ็งชัย
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ประมวล
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ลาดสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธีรา  มานะโส
 
1. นางสายทอง  โคษา
2. นางทองสินธ์  จันโท
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   อินทร์ทอง
 
1. นางสาวเกษร   พิมสาร
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รสหอม
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทาศิริ
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  มะยม
 
1. นางเชิญพร  โนนน้อย
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองจันทร์
 
1. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วระสิงห์
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จรเด็จ
 
1. นางสาวปุญญิสา  ธนมุขมนตรี
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายพงศธร   พานิช
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
3. เด็กชายอนุชิต   แหวนเงิน
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา   มโนรัตน์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงนวล
3. เด็กชายวันชัย  มาตะรักษ์
 
1. นางศยามล  ด้วงพันนา
2. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายครรชิต  ศิริมาศ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  ตรีรัมย์
 
1. นางดาวเรือง  ทองมนต์
2. นางเกสรา  สารพงษ์
 
204 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญจูง
2. เด็กชายอภิรักษ์  เหลืองงาม
 
1. นางดาวเรือง  ทองมนต์
2. นางเกสรา  สารพงษ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  แหวนเงิน
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ฮุยงาม
 
1. นางพิมลสิริ  โพธิ์สังข์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กชายสมหวัง  พงษสุระ
 
1. นางนารีรัตน์  สมัครผล
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงพิกุล  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายสถาพร  สวนสำเริง
 
1. นางบุญล้อม  แก่นสาร์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญร่วม
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตองอบ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์  นุตโร
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   มั่นมะโน
 
1. นางวรรณรวี   สอนพูด
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 1. เด็กชายนรินทร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวไอลริณดา  ประมวล
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สมกำดัด
 
1. นางวลีรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1. เด็กชายชวลิต  โคณบาล
 
1. นางศรัญญา  ลาลุน
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร   คำมา
 
1. นางอรจิรา   ใจมนต์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอธิชา  ชมภู
 
1. นายสมพงษ์  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำศรี
 
1. นายยัน  สมรัตน์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1. นายพิพัฒน์พงษ์  อินสุระ
 
1. นายบุญเลื่อน  ผิวอ่อน
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   มั่นมะโน
 
1. นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สูงสุด
2. เด็กหญิงกุลธิดา  กลำเงิน
3. เด็กหญิงจันทกานต์  มะตูม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เฉลยภาพ
5. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บุญร่วม
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ม่วงแก้ว
7. เด็กหญิงยุพิน  ภู่กลัด
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายธนากร  ทองบาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภัสสร  คำโตนด
2. นางสาวอัญชลี  วงษาเคน
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
2. เด็กชายธราเทพ  โยธี
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วไธสง
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายวัชระ  รังษี
2. เด็กชายวีรภาพ  สิริทรัพย์
3. เด็กชายสมพงษ์  วิเศษเสาร์
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร   ธรรมวัตร
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายธนาคาร  สายสินธิ์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  บานชื่น
3. เด็กชายเอกราช  จงจิตร
 
1. นางนวพรรษ  ปราสัย
2. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงจันริยา  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญขาว
 
1. นางชุลีภรณ์  ภูมิสูง
2. นางสาวนิษิตา  ปรือปรัง
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์   พูนประโคน
2. เด็กชายวชรกรณ์   ศรีสิงห์
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางสาวกรองกาญจน์   ลานตวน
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล   พลคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ   ลานตวน
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางสาวกรองกาญจน์   ลานตวน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปาริสา   กองทรัพย์
2. เด็กชายอชิตพล   เสาศิลา
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางมุณี  ทองแท้
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนบดี  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอรรถพันธ์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางแก้วตา  เกษอินทร์
2. นางกัญญาภัทร  แก้วกัณหา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายประยงค์   ชะรัมย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เกษมงคล
 
1. นางนวลจันทร์   จันดาบุตร
2. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงปวิณสมร  สังวรณ์
2. เด็กชายพงศภัค  แก่นสนธิ์
3. เด็กหญิงวิชญา  วังหอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์สุระ
2. นายวีระชาติ  ไชยชาญ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรัชชานนท์   นวลหงษ์
2. เด็กชายอธิชา  พงษ์วัน
3. เด็กชายอาณัติกานต์   ดวงมณี
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา   ขันบรรจง
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายเอกนัฐ  ประถมภาส
 
1. นายสุพจน์  สะดวก
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายทวีชัย  คำแพง
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  รังสี
 
1. นายสุพจน์  สะดวก
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปรือปรัก
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีไสย
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  จิตบุตร
3. เด็กหญิงกัญญณัฐ  อินธิ์ทิสอน
4. เด็กชายกัลยกร  วุฒิโส
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา   พละศักดิ์
6. เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์   สุดสังข์
7. เด็กชายชาญณรงค์  มิถุนดี
8. เด็กหญิงชาลิสา   เสดา
9. เด็กหญิงฌานิศา   บุญประกอบ
10. เด็กชายณัฐปกรณ์ศักดิ์  ดวงสีดา
11. เด็กชายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์
12. เด็กชายธนนันท์  ครังตุ้ย
13. เด็กชายธนภัทร  ฝากทอง
14. เด็กหญิงปิติยา   สันดร
15. เด็กชายปุณวัฒน์   ทวีชาติ
16. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   ปิติกมลสวัสดิ์
17. เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์  บุตรวงษ์
18. เด็กชายพีทวัส  อินทรขาว
19. เด็กชายภณฐกร  สุวรรณ์
20. เด็กชายภณณธัช  สุวรรณ์
21. เด็กชายภูมิภัทร  โสระชาติ
22. เด็กชายรพีพัชร  พัฒโท
23. เด็กหญิงสิรินภา   โสดาพรม
24. เด็กชายสุรวิทย์  วิทยา
25. เด็กชายหริวัต   อำพันธ์
26. เด็กชายอดิเทพ  ใจโชติ
27. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   สาระภูมิ
28. เด็กหญิงอัญชิษฐา   บุญเทียน
29. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บานชื่น
30. เด็กชายเที่ยงตรง  บานชื่น
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
2. นางบัวลี  จำปาขีด
3. นายปฏิวัติ  ทองลือ
4. นายวรพจน์  โรหิตาภิมรย์
5. นางสาวศริญญา  สุภาพ
6. นายดำรงศักดิ์  ลับสูงเนิน
7. นายธนาวุฒิ  จันทรสุข