สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตาสุด 13 2 4 19 22 6 4 5 32
2 สวัสดีวิทยา 9 5 1 15 16 5 2 3 23
3 อนุบาลศรีประชานุกูล 8 6 7 21 31 9 1 5 41
4 บ้านแทรง 8 2 4 14 17 4 4 2 25
5 บ้านปรือคัน 6 5 3 14 24 6 5 1 35
6 บ้านปราสาท 6 3 0 9 14 3 3 1 20
7 บ้านปรือใหญ่ 5 11 7 23 30 8 4 2 42
8 จะกงวิทยา 5 8 4 17 23 3 1 5 27
9 บ้านโคกตาล 5 4 1 10 20 11 5 12 36
10 บ้านไทร 5 2 0 7 8 4 2 3 14
11 บ้านมะขาม 4 6 1 11 14 3 1 1 18
12 บ้านแขว 4 2 6 12 16 5 2 0 23
13 บ้านปราสาทเยอ 4 1 0 5 12 1 2 2 15
14 บ้านตาอุด 3 3 4 10 15 8 4 4 27
15 บ้านสวาย 3 2 3 8 19 6 3 3 28
16 บ้านป่าใต้ 3 2 2 7 10 3 0 1 13
17 บ้านสำโรงพลัน 3 1 4 8 11 8 7 1 26
18 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 1 5 10 8 3 4 21
19 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 3 1 0 4 6 2 0 1 8
20 บ้านสำโรงตาเจ็น 3 0 2 5 10 4 3 4 17
21 บ้านหนองระเยียว 3 0 1 4 8 2 0 0 10
22 บ้านตะเคียนราม 3 0 1 4 8 1 3 2 12
23 บ้านคะนาสามัคคี 3 0 1 4 5 1 0 1 6
24 บ้านอาวอย 2 5 4 11 16 3 2 3 21
25 บ้านไพรพัฒนา 2 4 1 7 13 10 2 7 25
26 บ้านโสน 2 4 1 7 9 3 4 3 16
27 บ้านกันทรารมย์ 2 3 3 8 12 7 3 1 22
28 บ้านเหล็ก 2 3 1 6 12 4 4 3 20
29 ศรีสะอาดวิทยาคม 2 2 1 5 11 5 2 5 18
30 บ้านเค็ง 2 2 1 5 6 5 2 1 13
31 บ้านสนาย 2 2 0 4 6 2 3 1 11
32 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 2 2 0 4 6 2 1 2 9
33 บ้านสมอ 2 1 3 6 11 2 1 0 14
34 ขุขันธ์วิทยา 2 1 2 5 9 2 2 2 13
35 กระต่ายด่อนวิทยา 2 1 2 5 8 3 2 4 13
36 บ้านชำแระกลาง 2 1 2 5 7 8 4 2 19
37 บ้านหนองแวง 2 1 1 4 5 9 7 5 21
38 บ้านกันแตสระรุน 2 1 1 4 4 0 0 0 4
39 วนาสวรรค์ 2 1 0 3 5 5 2 2 12
40 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 2 1 0 3 4 9 3 3 16
41 บ้านโคกสูง 2 0 2 4 7 4 1 6 12
42 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 2 0 1 3 7 6 4 3 17
43 บ้านตะเภา 2 0 1 3 5 1 2 1 8
44 บ้านศาลา(ปก) 2 0 1 3 4 4 1 5 9
45 บ้านอังกุล 2 0 1 3 4 0 2 5 6
46 บ้านเรียม 2 0 1 3 3 0 0 1 3
47 อนุบาลไพรบึง 1 5 1 7 14 8 2 1 24
48 บ้านดู่ 1 3 5 9 18 13 3 3 34
49 บ้านสะเดาใหญ่ 1 3 3 7 11 16 2 4 29
50 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1 2 3 6 6 2 1 0 9
51 บ้านตรางสวาย 1 2 1 4 8 3 0 1 11
52 บ้านปราสาทกวางขาว 1 2 1 4 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองคูอาวอย 1 2 1 4 5 5 1 0 11
54 บ้านละลม 1 2 0 3 13 14 5 6 32
55 บ้านไฮเลิง 1 2 0 3 8 1 1 0 10
56 บ้านดินแดง 1 2 0 3 3 2 1 0 6
57 บ้านตาเจา 1 1 2 4 6 4 2 1 12
58 บ้านกอกหวาน 1 1 2 4 5 7 0 1 12
59 บ้านบ่อ 1 1 1 3 11 2 0 0 13
60 บ้านแซรสะโบว 1 1 1 3 5 13 3 3 21
61 บ้านภูมิศาลา 1 1 0 2 5 4 3 1 12
62 บ้านอาลัย 1 1 0 2 4 2 2 0 8
63 นิคม ๑ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
64 บ้านนาตราว 1 1 0 2 3 1 1 2 5
65 บ้านหนองกาด 1 1 0 2 3 1 1 0 5
66 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 0 3 4 7 2 3 1 12
67 บ้านดองดึง 1 0 2 3 4 3 1 1 8
68 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 0 2 3 3 1 1 2 5
69 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1 0 1 2 10 3 1 6 14
70 บ้านขี้นาค 1 0 1 2 7 2 5 3 14
71 บ้านติ้ว 1 0 1 2 3 2 3 1 8
72 บ้านนาวา 1 0 1 2 3 2 1 0 6
73 บ้านกำแมด 1 0 0 1 4 2 2 2 8
74 บ้านห้วยสระภูมิ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
75 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1 0 0 1 3 3 2 1 8
76 บ้านสร้างใหญ่ 1 0 0 1 2 8 2 2 12
77 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 0 0 1 2 0 0 2 2
78 บ้านละเบิกตาฮีง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านเขวิก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านใจดี 0 3 4 7 9 6 1 3 16
82 อนุบาลภูสิงห์ 0 3 0 3 4 3 0 2 7
83 บ้านห้วยตามอญ 0 2 4 6 10 8 1 3 19
84 อนุบาลปรางค์กู่ 0 2 1 3 5 1 4 1 10
85 บ้านผือ 0 2 0 2 8 3 2 2 13
86 บ้านบัลลังก์ 0 2 0 2 8 2 0 0 10
87 บ้านจันลม 0 2 0 2 3 10 1 5 14
88 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 0 1 4 5 6 3 1 3 10
89 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 1 2 3 3 7 2 2 12
90 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 2 3 2 12 5 4 19
91 บ้านหว้า 0 1 1 2 6 3 1 1 10
92 บ้านเรือทองคลองคำ 0 1 1 2 6 0 1 0 7
93 บ้านทะลอก 0 1 1 2 5 2 3 1 10
94 บ้านโคกใหญ่ 0 1 1 2 3 7 1 2 11
95 หนองอารีพิทยา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
96 บ้านดอนหลี่ 0 1 1 2 1 7 0 3 8
97 บ้านกันจาน 0 1 0 1 6 2 7 1 15
98 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 1 0 1 5 3 0 4 8
99 บ้านระกา 0 1 0 1 5 2 1 1 8
100 บ้านเริงรมย์ 0 1 0 1 4 3 2 2 9
101 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 1 0 1 3 5 2 1 10
102 บ้านคำเผือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
104 บ้านกู่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 บ้านสวาย-สนวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
106 บ้านขอนแต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านสะเดาน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 0 0 3 3 4 3 1 1 8
109 บ้านกะกำ 0 0 2 2 9 6 4 5 19
110 บ้านธาตุพิทยาคม 0 0 1 1 7 4 3 0 14
111 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 2 2 1 7
112 บ้านโพนปลัด 0 0 1 1 3 1 1 2 5
113 บ้านคลองเพชรสวาย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
114 บ้านแซรไปร 0 0 1 1 2 2 2 1 6
115 บ้านตาโสม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
117 บ้านสระบานสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านหลัก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 บ้านสามขา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 บ้านสลักได 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านตราด 0 0 1 1 0 4 2 1 6
122 บ้านพอก 0 0 1 1 0 1 1 0 2
123 บ้านหนองระนาม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
124 บ้านมะขามภูมิ 0 0 0 0 5 2 0 4 7
125 บ้านกะดึ 0 0 0 0 5 1 2 2 8
126 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
127 บ้านหนองเชียงทูน 0 0 0 0 4 7 4 1 15
128 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
129 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 4 3 1 0 8
130 บ้านสกุล 0 0 0 0 4 1 0 0 5
131 บ้านโพงกอก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านกฤษณา 0 0 0 0 3 4 3 0 10
133 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
134 บ้านตูม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
135 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 2 6 3 2 11
136 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
137 บ้านปะอุง 0 0 0 0 2 2 4 1 8
138 บ้านเปียมตะลวก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
139 บ้านตาจวน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
140 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
141 บ้านโนนดั่ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 บ้านคอกหนองไพร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 4 5 4 10
146 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
147 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 0 0 1 2 3 3 6
148 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
149 บ้านท่าคอยนาง 0 0 0 0 1 2 1 4 4
150 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
151 บ้านไฮ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
152 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 บ้านพรหมเจริญ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
154 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
155 บ้านกันตรวจ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 0 3 1 4
159 บ้านหนองเพดาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
160 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
161 บ้านนาก๊อก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 วัดเขียน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านตรอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 0 3 3 1 6
167 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
168 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
169 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 0 2 1 0 3
170 บ้านหว้าน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
171 บ้านขามหนองครอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
172 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
178 บ้านตะเคียนบังอีง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
179 บ้านบัวบก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
180 บ้านกระแมด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านชำแระ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
183 บ้านคูสี่แจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 ทับทิมสยาม 06 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านพราน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านตาเปียง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
187 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านแดง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านพะแวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านโพง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 172 161 525 955 562 290 270 1,807