สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตาสุด 14 3 4 21 23 7 4 5 34
2 บ้านปรือใหญ่ 9 12 7 28 36 8 4 2 48
3 อนุบาลศรีประชานุกูล 9 6 7 22 33 9 2 5 44
4 สวัสดีวิทยา 9 5 1 15 16 5 2 3 23
5 บ้านปราสาท 8 3 0 11 16 4 3 1 23
6 บ้านแทรง 8 2 4 14 18 4 4 2 26
7 บ้านไทร 7 2 0 9 10 4 2 3 16
8 บ้านมะขาม 6 6 1 13 16 5 1 1 22
9 บ้านปรือคัน 6 5 3 14 24 6 5 1 35
10 บ้านปราสาทเยอ 6 2 0 8 15 1 2 2 18
11 จะกงวิทยา 5 8 4 17 23 3 1 5 27
12 บ้านโคกตาล 5 4 1 10 20 11 5 12 36
13 บ้านชำแระกลาง 5 2 2 9 10 10 4 2 24
14 อนุบาลไพรบึง 4 5 1 10 17 8 2 1 27
15 บ้านโสน 4 4 1 9 11 4 4 3 19
16 บ้านแขว 4 3 6 13 18 5 3 0 26
17 บ้านสวาย 4 2 3 9 24 8 3 3 35
18 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 4 2 3 9 13 6 4 3 23
19 บ้านโคกสูง 4 0 2 6 9 7 1 6 17
20 บ้านคะนาสามัคคี 4 0 2 6 8 1 0 1 9
21 บ้านป่าใต้ 3 4 4 11 13 5 0 1 18
22 บ้านตาอุด 3 3 4 10 15 8 4 4 27
23 บ้านเหล็ก 3 3 1 7 13 4 4 3 21
24 บ้านสำโรงพลัน 3 1 4 8 11 8 7 1 26
25 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 2 6 11 8 3 4 22
26 กระต่ายด่อนวิทยา 3 1 2 6 10 5 2 4 17
27 บ้านสกุล 3 1 1 5 10 2 0 0 12
28 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 3 1 0 4 6 2 0 1 8
29 บ้านสำโรงตาเจ็น 3 0 2 5 10 4 3 4 17
30 บ้านหนองระเยียว 3 0 1 4 9 2 0 0 11
31 บ้านตะเคียนราม 3 0 1 4 8 1 3 2 12
32 บ้านอาวอย 2 5 4 11 16 3 3 3 22
33 บ้านกันทรารมย์ 2 4 3 9 13 7 3 1 23
34 บ้านไพรพัฒนา 2 4 1 7 13 10 3 7 26
35 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 2 2 3 7 10 3 1 0 14
36 ขุขันธ์วิทยา 2 2 2 6 10 2 2 2 14
37 ศรีสะอาดวิทยาคม 2 2 1 5 11 6 2 5 19
38 บ้านเค็ง 2 2 1 5 7 6 2 1 15
39 บ้านสนาย 2 2 0 4 6 2 3 1 11
40 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 2 2 0 4 6 2 1 2 9
41 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 1 5 8 11 3 1 3 15
42 บ้านสมอ 2 1 4 7 12 3 1 0 16
43 บ้านตาเจา 2 1 2 5 8 5 2 1 15
44 บ้านหนองแวง 2 1 1 4 5 10 8 5 23
45 บ้านเรียม 2 1 1 4 4 1 0 1 5
46 หนองอารีพิทยา 2 1 1 4 4 0 0 1 4
47 บ้านกันแตสระรุน 2 1 1 4 4 0 0 0 4
48 วนาสวรรค์ 2 1 0 3 5 6 2 2 13
49 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 2 1 0 3 4 9 3 3 16
50 บ้านศาลา(ปก) 2 0 1 3 5 4 1 5 10
51 บ้านอังกุล 2 0 1 3 5 3 2 5 10
52 บ้านตะเภา 2 0 1 3 5 1 2 1 8
53 บ้านดู่ 1 3 5 9 19 15 3 3 37
54 บ้านสะเดาใหญ่ 1 3 3 7 12 17 2 4 31
55 บ้านหนองกาด 1 3 0 4 5 2 1 0 8
56 บ้านหนองคูอาวอย 1 2 3 6 8 7 1 0 16
57 บ้านบัลลังก์ 1 2 1 4 10 2 0 0 12
58 บ้านตรางสวาย 1 2 1 4 8 3 0 1 11
59 อนุบาลปรางค์กู่ 1 2 1 4 7 3 6 1 16
60 บ้านปราสาทกวางขาว 1 2 1 4 7 3 0 0 10
61 บ้านละลม 1 2 0 3 13 15 5 6 33
62 บ้านไฮเลิง 1 2 0 3 8 1 1 0 10
63 บ้านนาตราว 1 2 0 3 4 5 2 2 11
64 บ้านดินแดง 1 2 0 3 3 2 1 0 6
65 บ้านบ่อ 1 1 2 4 14 3 0 0 17
66 บ้านดองดึง 1 1 2 4 6 3 1 1 10
67 บ้านกอกหวาน 1 1 2 4 5 7 0 1 12
68 บ้านขี้นาค 1 1 1 3 9 3 5 3 17
69 บ้านแซรสะโบว 1 1 1 3 5 15 3 3 23
70 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 1 1 0 2 8 4 0 4 12
71 บ้านภูมิศาลา 1 1 0 2 5 4 3 1 12
72 บ้านอาลัย 1 1 0 2 4 2 2 0 8
73 นิคม ๑ 1 1 0 2 3 2 1 0 6
74 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 0 3 4 7 3 3 1 13
75 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 1 0 3 4 6 3 1 1 10
76 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 0 2 3 3 1 1 2 5
77 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1 0 1 2 10 3 1 6 14
78 บ้านติ้ว 1 0 1 2 4 2 4 2 10
79 บ้านแซรไปร 1 0 1 2 3 3 2 1 8
80 บ้านนาวา 1 0 1 2 3 2 1 0 6
81 บ้านห้วยสระภูมิ 1 0 0 1 5 2 0 1 7
82 บ้านกำแมด 1 0 0 1 4 3 2 2 9
83 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1 0 0 1 3 3 2 1 8
84 บ้านสร้างใหญ่ 1 0 0 1 2 8 2 3 12
85 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 0 0 1 2 0 0 2 2
86 บ้านละเบิกตาฮีง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
88 บ้านตะเคียนบังอีง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
89 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านเขวิก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านพราน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
92 บ้านใจดี 0 3 5 8 11 6 1 3 18
93 บ้านทะลอก 0 3 1 4 7 2 3 1 12
94 อนุบาลภูสิงห์ 0 3 0 3 6 3 3 2 12
95 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 3 0 3 5 5 2 1 12
96 บ้านห้วยตามอญ 0 2 4 6 10 8 1 3 19
97 บ้านดอนหลี่ 0 2 3 5 4 7 0 3 11
98 บ้านผือ 0 2 0 2 9 3 3 3 15
99 บ้านจันลม 0 2 0 2 4 10 3 5 17
100 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 3 4 2 13 6 4 21
101 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 1 2 3 3 7 2 2 12
102 บ้านเรือทองคลองคำ 0 1 1 2 7 0 1 0 8
103 บ้านหว้า 0 1 1 2 6 4 1 1 11
104 บ้านเริงรมย์ 0 1 1 2 6 3 2 2 11
105 บ้านโคกใหญ่ 0 1 1 2 4 7 1 2 12
106 บ้านสระบานสามัคคี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
107 บ้านกันจาน 0 1 0 1 6 2 7 1 15
108 บ้านโพงกอก 0 1 0 1 6 0 0 0 6
109 บ้านระกา 0 1 0 1 5 2 1 1 8
110 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
111 บ้านโนนดั่ง 0 1 0 1 3 3 1 0 7
112 บ้านคำเผือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
113 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
114 บ้านกู่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านสวาย-สนวน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 บ้านขอนแต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านสะเดาน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านกะกำ 0 0 2 2 10 6 5 5 21
119 บ้านธาตุพิทยาคม 0 0 1 1 7 4 3 0 14
120 บ้านมะขามภูมิ 0 0 1 1 6 2 0 4 8
121 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 2 2 1 8
122 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 0 1 1 4 2 0 0 6
123 บ้านหนองสะแกสน 0 0 1 1 4 1 2 0 7
124 บ้านคอกหนองไพร 0 0 1 1 4 1 0 0 5
125 บ้านโพนปลัด 0 0 1 1 3 1 1 2 5
126 บ้านคลองเพชรสวาย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
127 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 2 3 0 0 5
128 บ้านตาโสม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
129 บ้านหลัก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านชำแระ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
131 บ้านสามขา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 บ้านสลักได 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านตราด 0 0 1 1 0 4 2 1 6
134 บ้านพอก 0 0 1 1 0 1 1 0 2
135 บ้านหนองระนาม 0 0 1 1 0 1 1 0 2
136 บ้านหนองเชียงทูน 0 0 0 0 6 8 4 1 18
137 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 5 6 0 0 11
138 บ้านกะดึ 0 0 0 0 5 1 2 2 8
139 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
140 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 4 3 1 0 8
141 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 3 6 3 3 12
142 บ้านกฤษณา 0 0 0 0 3 4 5 1 12
143 บ้านตูม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
144 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
145 บ้านปะอุง 0 0 0 0 2 2 4 1 8
146 บ้านเปียมตะลวก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
147 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 2 2 2 0 6
148 บ้านตาจวน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
149 บ้านกันตรวจ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
150 บ้านพรหมเจริญ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
151 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 2 0 3 1 5
153 บ้านโพง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
155 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 4 5 4 10
157 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
158 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 0 0 1 2 3 3 6
159 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
160 บ้านท่าคอยนาง 0 0 0 0 1 2 1 4 4
161 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
162 บ้านไฮ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
164 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองเพดาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
167 บ้านนาก๊อก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 วัดเขียน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านตรอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 0 3 4 1 7
172 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
173 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
174 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 0 2 1 0 3
175 บ้านหว้าน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 บ้านขามหนองครอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
178 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
182 บ้านบัวบก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านคูสี่แจ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านกระแมด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
186 ทับทิมสยาม 06 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านตาเปียง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
188 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านแดง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านพะแวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 239 199 184 622 1,111 629 312 275 2,052