สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 31 9 1 5 41
2 บ้านปรือใหญ่ 30 8 4 2 42
3 บ้านปรือคัน 24 6 5 1 35
4 จะกงวิทยา 23 3 1 5 27
5 บ้านตาสุด 22 6 4 5 32
6 บ้านโคกตาล 20 11 5 12 36
7 บ้านสวาย 19 6 3 3 28
8 บ้านดู่ 18 13 3 3 34
9 บ้านแทรง 17 4 4 2 25
10 สวัสดีวิทยา 16 5 2 3 23
11 บ้านแขว 16 5 2 0 23
12 บ้านอาวอย 16 3 2 3 21
13 บ้านตาอุด 15 8 4 4 27
14 อนุบาลไพรบึง 14 8 2 1 24
15 บ้านปราสาท 14 3 3 1 20
16 บ้านมะขาม 14 3 1 1 18
17 บ้านละลม 13 14 5 6 32
18 บ้านไพรพัฒนา 13 10 2 7 25
19 บ้านกันทรารมย์ 12 7 3 1 22
20 บ้านเหล็ก 12 4 4 3 20
21 บ้านปราสาทเยอ 12 1 2 2 15
22 บ้านสะเดาใหญ่ 11 16 2 4 29
23 บ้านสำโรงพลัน 11 8 7 1 26
24 ศรีสะอาดวิทยาคม 11 5 2 5 18
25 บ้านสมอ 11 2 1 0 14
26 บ้านบ่อ 11 2 0 0 13
27 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 10 8 3 4 21
28 บ้านห้วยตามอญ 10 8 1 3 19
29 บ้านสำโรงตาเจ็น 10 4 3 4 17
30 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 10 3 1 6 14
31 บ้านป่าใต้ 10 3 0 1 13
32 บ้านกะกำ 9 6 4 5 19
33 บ้านใจดี 9 6 1 3 16
34 บ้านโสน 9 3 4 3 16
35 ขุขันธ์วิทยา 9 2 2 2 13
36 บ้านไทร 8 4 2 3 14
37 กระต่ายด่อนวิทยา 8 3 2 4 13
38 บ้านผือ 8 3 2 2 13
39 บ้านตรางสวาย 8 3 0 1 11
40 บ้านหนองระเยียว 8 2 0 0 10
41 บ้านบัลลังก์ 8 2 0 0 10
42 บ้านตะเคียนราม 8 1 3 2 12
43 บ้านไฮเลิง 8 1 1 0 10
44 บ้านชำแระกลาง 7 8 4 2 19
45 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 7 6 4 3 17
46 บ้านธาตุพิทยาคม 7 4 3 0 14
47 บ้านโคกสูง 7 4 1 6 12
48 บ้านขี้นาค 7 2 5 3 14
49 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 7 2 3 1 12
50 บ้านเค็ง 6 5 2 1 13
51 บ้านตาเจา 6 4 2 1 12
52 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 6 3 1 3 10
53 บ้านหว้า 6 3 1 1 10
54 บ้านกันจาน 6 2 7 1 15
55 บ้านสนาย 6 2 3 1 11
56 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 6 2 1 2 9
57 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 6 2 1 0 9
58 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 6 2 0 1 8
59 บ้านเรือทองคลองคำ 6 0 1 0 7
60 บ้านปราสาทกวางขาว 6 0 0 0 6
61 บ้านแซรสะโบว 5 13 3 3 21
62 บ้านหนองแวง 5 9 7 5 21
63 บ้านกอกหวาน 5 7 0 1 12
64 วนาสวรรค์ 5 5 2 2 12
65 บ้านหนองคูอาวอย 5 5 1 0 11
66 บ้านภูมิศาลา 5 4 3 1 12
67 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 5 3 0 4 8
68 บ้านทะลอก 5 2 3 1 10
69 บ้านระกา 5 2 1 1 8
70 บ้านมะขามภูมิ 5 2 0 4 7
71 อนุบาลปรางค์กู่ 5 1 4 1 10
72 บ้านกะดึ 5 1 2 2 8
73 บ้านตะเภา 5 1 2 1 8
74 บ้านคะนาสามัคคี 5 1 0 1 6
75 บ้านบ่อทอง 5 1 0 0 6
76 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 4 9 3 3 16
77 บ้านหนองเชียงทูน 4 7 4 1 15
78 บ้านศาลา(ปก) 4 4 1 5 9
79 บ้านบึงกระโพธิ์ 4 4 0 0 8
80 บ้านเริงรมย์ 4 3 2 2 9
81 บ้านดองดึง 4 3 1 1 8
82 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 4 3 1 1 8
83 บ้านเสลาสุขเกษม 4 3 1 0 8
84 อนุบาลภูสิงห์ 4 3 0 2 7
85 บ้านกำแมด 4 2 2 2 8
86 บ้านอาลัย 4 2 2 0 8
87 บ้านห้วยสระภูมิ 4 2 0 1 6
88 บ้านสกุล 4 1 0 0 5
89 บ้านอังกุล 4 0 2 5 6
90 บ้านกันแตสระรุน 4 0 0 0 4
91 บ้านโพงกอก 4 0 0 0 4
92 บ้านจันลม 3 10 1 5 14
93 บ้านเกาะกระโพธิ์ 3 7 2 2 12
94 บ้านโคกใหญ่ 3 7 1 2 11
95 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 3 5 2 1 10
96 บ้านกฤษณา 3 4 3 0 10
97 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 3 3 2 1 8
98 บ้านติ้ว 3 2 3 1 8
99 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 2 2 1 7
100 บ้านดินแดง 3 2 1 0 6
101 นิคม ๑ 3 2 1 0 6
102 บ้านนาวา 3 2 1 0 6
103 สวงษ์พัฒนศึกษา 3 2 0 1 5
104 บ้านนาตราว 3 1 1 2 5
105 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 3 1 1 2 5
106 บ้านโพนปลัด 3 1 1 2 5
107 บ้านหนองกาด 3 1 1 0 5
108 บ้านตูม 3 1 1 0 5
109 บ้านคลองเพชรสวาย 3 1 0 0 4
110 บ้านเรียม 3 0 0 1 3
111 ชุมชนบ้านหัวเสือ 2 12 5 4 19
112 บ้านสร้างใหญ่ 2 8 2 2 12
113 บ้านหัวช้าง 2 6 3 2 11
114 บ้านขามฆ้อง 2 4 0 0 6
115 บ้านปะอุง 2 2 4 1 8
116 บ้านแซรไปร 2 2 2 1 6
117 บ้านเปียมตะลวก 2 2 2 0 6
118 บ้านตาจวน 2 2 1 0 5
119 บ้านคำเผือ 2 2 0 0 4
120 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 1 2 0 5
121 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 2 1 1 0 4
122 บ้านโนนดั่ง 2 1 1 0 4
123 บ้านกู่ 2 1 0 0 3
124 บ้านตาโสม 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองคล้า 2 1 0 0 3
126 บ้านคอกหนองไพร 2 1 0 0 3
127 บ้านสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
128 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 2 0 0 2 2
129 หนองอารีพิทยา 2 0 0 1 2
130 บ้านละเบิกตาฮีง 2 0 0 0 2
131 บ้านสระบานสามัคคี 2 0 0 0 2
132 บ้านหลัก 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองบัวตาคง 2 0 0 0 2
134 บ้านดอนหลี่ 1 7 0 3 8
135 บ้านขามทับขอน 1 4 5 4 10
136 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1 3 0 0 4
137 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 2 3 3 6
138 บ้านโคกเพชร 1 2 2 1 5
139 บ้านท่าคอยนาง 1 2 1 4 4
140 บ้านโพธิ์สามัคคี 1 2 1 1 4
141 บ้านไฮ 1 2 0 1 3
142 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1 2 0 0 3
143 บ้านพรหมเจริญ 1 1 3 1 5
144 บ้านหนองอิไทย 1 1 3 1 5
145 บ้านกันตรวจ 1 1 1 0 3
146 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
147 บ้านเขวิก 1 1 0 0 2
148 บ้านสวาย-สนวน 1 1 0 0 2
149 บ้านสามขา 1 1 0 0 2
150 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 1 0 0 2
151 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
152 บ้านโนนดู่ 1 0 3 1 4
153 บ้านหนองเพดาน 1 0 2 1 3
154 บ้านหนองสะแกสน 1 0 2 0 3
155 บ้านนาก๊อก 1 0 1 0 2
156 วัดเขียน 1 0 1 0 2
157 บ้านศาลาประปุน 1 0 0 1 1
158 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 0 1 1
159 บ้านขอนแต้ 1 0 0 0 1
160 บ้านสะเดาน้อย 1 0 0 0 1
161 บ้านสลักได 1 0 0 0 1
162 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
163 บ้านตราด 0 4 2 1 6
164 บ้านสวายสนิท 0 3 3 1 6
165 บ้านหนองพัง 0 3 2 0 5
166 บ้านสำโรง 0 3 0 0 3
167 บ้านกุดปราสาท 0 2 1 0 3
168 บ้านหว้าน 0 2 1 0 3
169 บ้านขามหนองครอง 0 2 1 0 3
170 บ้านไม้แก่น 0 2 1 0 3
171 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 2 0 0 2
172 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 0 2 0 0 2
173 บ้านศาลา(ภส) 0 2 0 0 2
174 บ้านโป่ง(พบ) 0 2 0 0 2
175 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 1 1 2 2
176 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 1 1 2
177 บ้านบัวบก 0 1 1 1 2
178 บ้านพอก 0 1 1 0 2
179 บ้านหนองระนาม 0 1 1 0 2
180 บ้านกระแมด 0 1 1 0 2
181 บ้านชำแระ 0 1 1 0 2
182 บ้านทำนบ 0 1 0 2 1
183 บ้านคูสี่แจ 0 1 0 0 1
184 ทับทิมสยาม 06 0 1 0 0 1
185 บ้านพราน 0 0 2 0 2
186 บ้านตาเปียง 0 0 1 2 1
187 บ้านพนมชัย 0 0 1 1 1
188 บ้านแดง 0 0 1 1 1
189 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 1 0 1
190 บ้านพะแวะ 0 0 1 0 1
191 บ้านโพง 0 0 1 0 1
192 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 2 0
193 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0
รวม 955 562 290 270 2,077