สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรือใหญ่ 36 8 4 2 48
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 33 9 2 5 44
3 บ้านสวาย 24 8 3 3 35
4 บ้านปรือคัน 24 6 5 1 35
5 บ้านตาสุด 23 7 4 5 34
6 จะกงวิทยา 23 3 1 5 27
7 บ้านโคกตาล 20 11 5 12 36
8 บ้านดู่ 19 15 3 3 37
9 บ้านแขว 18 5 3 0 26
10 บ้านแทรง 18 4 4 2 26
11 อนุบาลไพรบึง 17 8 2 1 27
12 สวัสดีวิทยา 16 5 2 3 23
13 บ้านมะขาม 16 5 1 1 22
14 บ้านปราสาท 16 4 3 1 23
15 บ้านอาวอย 16 3 3 3 22
16 บ้านตาอุด 15 8 4 4 27
17 บ้านปราสาทเยอ 15 1 2 2 18
18 บ้านบ่อ 14 3 0 0 17
19 บ้านละลม 13 15 5 6 33
20 บ้านไพรพัฒนา 13 10 3 7 26
21 บ้านกันทรารมย์ 13 7 3 1 23
22 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 13 6 4 3 23
23 บ้านป่าใต้ 13 5 0 1 18
24 บ้านเหล็ก 13 4 4 3 21
25 บ้านสะเดาใหญ่ 12 17 2 4 31
26 บ้านสมอ 12 3 1 0 16
27 บ้านสำโรงพลัน 11 8 7 1 26
28 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 8 3 4 22
29 ศรีสะอาดวิทยาคม 11 6 2 5 19
30 บ้านใจดี 11 6 1 3 18
31 บ้านโสน 11 4 4 3 19
32 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 11 3 1 3 15
33 บ้านชำแระกลาง 10 10 4 2 24
34 บ้านห้วยตามอญ 10 8 1 3 19
35 บ้านกะกำ 10 6 5 5 21
36 กระต่ายด่อนวิทยา 10 5 2 4 17
37 บ้านสำโรงตาเจ็น 10 4 3 4 17
38 บ้านไทร 10 4 2 3 16
39 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 10 3 1 6 14
40 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 10 3 1 0 14
41 ขุขันธ์วิทยา 10 2 2 2 14
42 บ้านสกุล 10 2 0 0 12
43 บ้านบัลลังก์ 10 2 0 0 12
44 บ้านโคกสูง 9 7 1 6 17
45 บ้านขี้นาค 9 3 5 3 17
46 บ้านผือ 9 3 3 3 15
47 บ้านหนองระเยียว 9 2 0 0 11
48 บ้านหนองคูอาวอย 8 7 1 0 16
49 บ้านตาเจา 8 5 2 1 15
50 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 8 4 0 4 12
51 บ้านตรางสวาย 8 3 0 1 11
52 บ้านตะเคียนราม 8 1 3 2 12
53 บ้านไฮเลิง 8 1 1 0 10
54 บ้านคะนาสามัคคี 8 1 0 1 9
55 บ้านเค็ง 7 6 2 1 15
56 บ้านธาตุพิทยาคม 7 4 3 0 14
57 อนุบาลปรางค์กู่ 7 3 6 1 16
58 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 7 3 3 1 13
59 บ้านปราสาทกวางขาว 7 3 0 0 10
60 บ้านทะลอก 7 2 3 1 12
61 บ้านเรือทองคลองคำ 7 0 1 0 8
62 บ้านหนองเชียงทูน 6 8 4 1 18
63 บ้านหว้า 6 4 1 1 11
64 อนุบาลภูสิงห์ 6 3 3 2 12
65 บ้านเริงรมย์ 6 3 2 2 11
66 บ้านดองดึง 6 3 1 1 10
67 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 6 3 1 1 10
68 บ้านกันจาน 6 2 7 1 15
69 บ้านสนาย 6 2 3 1 11
70 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 6 2 1 2 9
71 บ้านมะขามภูมิ 6 2 0 4 8
72 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 6 2 0 1 8
73 บ้านโพงกอก 6 0 0 0 6
74 บ้านแซรสะโบว 5 15 3 3 23
75 บ้านหนองแวง 5 10 8 5 23
76 บ้านกอกหวาน 5 7 0 1 12
77 วนาสวรรค์ 5 6 2 2 13
78 บ้านบึงกระโพธิ์ 5 6 0 0 11
79 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 5 5 2 1 12
80 บ้านภูมิศาลา 5 4 3 1 12
81 บ้านศาลา(ปก) 5 4 1 5 10
82 บ้านอังกุล 5 3 2 5 10
83 บ้านระกา 5 2 1 1 8
84 บ้านหนองกาด 5 2 1 0 8
85 บ้านห้วยสระภูมิ 5 2 0 1 7
86 สวงษ์พัฒนศึกษา 5 2 0 1 7
87 บ้านกะดึ 5 1 2 2 8
88 บ้านตะเภา 5 1 2 1 8
89 บ้านบ่อทอง 5 1 0 0 6
90 บ้านจันลม 4 10 3 5 17
91 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 4 9 3 3 16
92 บ้านโคกใหญ่ 4 7 1 2 12
93 บ้านดอนหลี่ 4 7 0 3 11
94 บ้านนาตราว 4 5 2 2 11
95 บ้านกำแมด 4 3 2 2 9
96 บ้านเสลาสุขเกษม 4 3 1 0 8
97 บ้านติ้ว 4 2 4 2 10
98 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 4 2 2 1 8
99 บ้านอาลัย 4 2 2 0 8
100 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 4 2 0 0 6
101 บ้านหนองสะแกสน 4 1 2 0 7
102 บ้านเรียม 4 1 0 1 5
103 บ้านคอกหนองไพร 4 1 0 0 5
104 หนองอารีพิทยา 4 0 0 1 4
105 บ้านกันแตสระรุน 4 0 0 0 4
106 บ้านเกาะกระโพธิ์ 3 7 2 2 12
107 บ้านหัวช้าง 3 6 3 3 12
108 บ้านกฤษณา 3 4 5 1 12
109 บ้านแซรไปร 3 3 2 1 8
110 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 3 3 2 1 8
111 บ้านโนนดั่ง 3 3 1 0 7
112 บ้านดินแดง 3 2 1 0 6
113 นิคม ๑ 3 2 1 0 6
114 บ้านนาวา 3 2 1 0 6
115 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 3 1 1 2 5
116 บ้านโพนปลัด 3 1 1 2 5
117 บ้านคลองเพชรสวาย 3 1 1 0 5
118 บ้านตูม 3 1 1 0 5
119 บ้านสระบานสามัคคี 3 0 0 0 3
120 ชุมชนบ้านหัวเสือ 2 13 6 4 21
121 บ้านสร้างใหญ่ 2 8 2 3 12
122 บ้านขามฆ้อง 2 4 0 0 6
123 บ้านหนองคล้า 2 3 0 0 5
124 บ้านตาโสม 2 3 0 0 5
125 บ้านปะอุง 2 2 4 1 8
126 บ้านเปียมตะลวก 2 2 2 0 6
127 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 2 2 0 6
128 บ้านตาจวน 2 2 1 0 5
129 บ้านกันตรวจ 2 2 1 0 5
130 บ้านคำเผือ 2 2 0 0 4
131 บ้านพรหมเจริญ 2 1 3 1 6
132 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 2 1 1 0 4
133 บ้านกู่ 2 1 0 0 3
134 บ้านสวาย-สนวน 2 1 0 0 3
135 บ้านสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
136 บ้านโนนดู่ 2 0 3 1 5
137 บ้านโพง 2 0 1 0 3
138 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 2 0 0 2 2
139 บ้านศาลาประปุน 2 0 0 1 2
140 บ้านละเบิกตาฮีง 2 0 0 0 2
141 บ้านหลัก 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองบัวตาคง 2 0 0 0 2
143 บ้านขามทับขอน 1 4 5 4 10
144 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1 3 0 0 4
145 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 2 3 3 6
146 บ้านโคกเพชร 1 2 2 1 5
147 บ้านท่าคอยนาง 1 2 1 4 4
148 บ้านโพธิ์สามัคคี 1 2 1 1 4
149 บ้านชำแระ 1 2 1 0 4
150 บ้านไฮ 1 2 0 1 3
151 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1 2 0 0 3
152 บ้านหนองอิไทย 1 1 3 1 5
153 บ้านตะเคียนบังอีง 1 1 1 1 3
154 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
155 บ้านเขวิก 1 1 0 0 2
156 บ้านสามขา 1 1 0 0 2
157 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 1 0 0 2
158 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองเพดาน 1 0 2 1 3
160 บ้านพราน 1 0 2 0 3
161 บ้านนาก๊อก 1 0 1 0 2
162 วัดเขียน 1 0 1 0 2
163 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 0 1 1
164 บ้านขอนแต้ 1 0 0 0 1
165 บ้านสะเดาน้อย 1 0 0 0 1
166 บ้านสลักได 1 0 0 0 1
167 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
168 บ้านตราด 0 4 2 1 6
169 บ้านสวายสนิท 0 3 4 1 7
170 บ้านหนองพัง 0 3 2 0 5
171 บ้านสำโรง 0 3 0 0 3
172 บ้านกุดปราสาท 0 2 1 0 3
173 บ้านหว้าน 0 2 1 0 3
174 บ้านขามหนองครอง 0 2 1 0 3
175 บ้านไม้แก่น 0 2 1 0 3
176 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 2 0 0 2
177 บ้านศาลา(ภส) 0 2 0 0 2
178 บ้านโป่ง(พบ) 0 2 0 0 2
179 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 1 1 2 2
180 บ้านบัวบก 0 1 1 1 2
181 บ้านพอก 0 1 1 0 2
182 บ้านหนองระนาม 0 1 1 0 2
183 บ้านคูสี่แจ 0 1 1 0 2
184 บ้านกระแมด 0 1 1 0 2
185 บ้านทำนบ 0 1 0 2 1
186 ทับทิมสยาม 06 0 1 0 0 1
187 บ้านตาเปียง 0 0 1 2 1
188 บ้านพนมชัย 0 0 1 1 1
189 บ้านแดง 0 0 1 1 1
190 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 1 0 1
191 บ้านพะแวะ 0 0 1 0 1
192 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 2 0
193 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0
รวม 1,111 629 312 275 2,052