หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระหว่าง วันที่ 7 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศก.3 อำนวยการ  
2 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศก.3 อำนวยการ  
3 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศก.3 อำนวยการ  
4 นางพิสมัย คันศร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน อำนวยการ  
5 นายสมบัติ อินทร์วัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยการ  
6 นายสมพงษ์ คำเสียง ผอ.หน่วยตรงจสอบภายใน อำนวยการ  
7 นายเอกพล มั่นอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อำนวยการ  
8 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ อำนวยการ  
9 นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล อำนวยการ  
10 นายทวีชัย คำแพง ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก อำนวยการ  
11 นายวินัย ธรรมเที่ยง ผอ.ร.ร.บ้านมะขามภูมิ อำนวยการ  
12 นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ อำนวยการ  
13 นางรัตนา รุ้งแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านพรหมเจริญ อำนวยการ  
14 นายอุรีย์ พันธ์แก่น ผอ.ร.ร.วัดไพรบึง อำนวยการ  
15 นายสมควร โมทะจิตร ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) อำนวยการ  
16 นายสง่า อาจอินทร์ ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง อำนวยการ  
17 นายอำนวย มีศรี ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม อำนวยการ  
18 นายประกอบ สายแก้ว ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา อำนวยการ  
19 นายอำนาจ สว่างภพ ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก อำนวยการ  
20 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน อำนวยการ  
21 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยา อำนวยการ  
22 นายร่าเริง วิทยอุดม ผอ.ร.ร.บ้านขามทับขอน อำนวยการ  
23 นายสงวน ชุมวัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน อำนวยการ  
24 นายอดิเรก บุญคง ผอ.ร.ร.บ้านระกา อำนวยการ  
25 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.3 อำนวยการ  
26 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล อำนวยการ  
27 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 อำนวยการ  
28 นางสาวเกษศรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 อำนวยการ  
29 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.3 เลขานุการ  
30 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เลขานุการ  
31 นายสมนึก ศรีดาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
32 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
33 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
34 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
35 นางพัชมณ กริฟฟิทส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
36 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
37 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
38 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
39 นางสาวเกษศรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
40 นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 เลขานุการ  
41 สิบเอกจันทสอน ศรีมารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขานุการ  
42 นางสาวสินีนาฏ ชมสวน ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) เลขานุการ  
43 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศก.3 พิธีการและพิธีกร  
44 นายสมบัติ อินทร์วัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีการและพิธีกร  
45 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พิธีการและพิธีกร  
46 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ พิธีการและพิธีกร  
47 นายกอบชัย สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พิธีการและพิธีกร  
48 นางเพ็ญศรี คำวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พิธีการและพิธีกร  
49 นางสังวร ทวีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิธีการและพิธีกร  
50 นางสาวสมิตร เหิมหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิธีการและพิธีกร  
51 นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผอ.ร.ร.บ้านแทรง พิธีการและพิธีกร  
52 นางปราณี สมบัติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 พิธีการและพิธีกร  
53 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิธีการและพิธีกร  
54 นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พิธีการและพิธีกร  
55 นางสาวเกษศรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
56 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
57 นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ รอง ผอ. ร.ร.บ้านแซรสะโบว จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
58 นายภัทรศักดิ์ มนทอง รอง ผอ. ร.ร.บ้านละลม จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
59 นายธีระชัย เพิ่มพร ครู ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
60 นายโกสิทธิ์ กลางมณี ครู ร.ร.บ้านระกา จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
61 นายสายชล แพงมา ครู ร.ร.บ้านอังกุล จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
62 นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา ครู ร.ร.บ้านตาอุด จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
63 นางอริยาภร์ วงวาฬ ครู ร.ร.บ้านเริงรมย์ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
64 นางสาวคำปอง วงษาหมั่น ครู ร.ร.บ้านสนามสามัคคี จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
65 นายอรชุล คูณทวี ครู ร.ร.บ้านมัดกานกทาขุมปูน จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
66 นางอัญธิฌา ขันติสอน ครู ร.ร.บ้านกำแมด จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
67 นายศรีรัตน์ ประมวล ครู ร.ร.กระต่ายดอน จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
68 นางพรปวีณ์ ศิริวงศืสกุล ครู ร.ร.อนุบาลไพรบึง จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
69 นางสาวอัญชลี จิตรแม้น ครู ร.ร.บ้านบ้านโคกใหญ่ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
70 นายสุริยะ สมพร ครู ร.ร.บ้านตะเคียนราม จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
71 นางสาวกัญวยา เหลาฉลาด ครู ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
72 นางศิรินทิพย์ โสภากุล ครู ร.ร.บ้านสนาย จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
73 นายอดิศักดิ์ นรินทร์รัมย์ ครู ร.ร.บ้านชำแระกลาง จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
74 นายชานุวัฒน์ งามใส ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ ร.ร.บ้านระกา) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
75 นางสาวชยานันท์ วงษ์ปลั่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ ร.ร.บ้านไฮ) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
76 นางสาวเกษศิรินทร์ หาดคำ ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
77 นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ ร.ร.บ้านหนองระเยียว) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
78 นางสาวเบญจวรรณ สุภารัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ ร.ร.บ้านปราสาทกวางขาว) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
79 นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ ครู ร.ร.บ้านปราสาทเยอ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
80 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ครู ร.ร.บ้านสำโรงพลัน จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
81 นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ครู ร.ร.สวัสดีวิทยา จัดทำข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน  
82 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.3 การเงิน  
83 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ การเงิน  
84 นางสาวศุภากร ปราบเสียง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ การเงิน  
85 นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ การเงิน  
86 นางมณฑิรา นนทะการ พนักงานราชการ การเงิน  
87 นางสาวเสาวนีย์ อุไร ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) การเงิน  
88 นางสาวพัชรี พันธุระ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) การเงิน  
89 นางเพ็ญศรี คำวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ การเงิน  
90 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 การเงิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]