หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระหว่าง วันที่ 7 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   9 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 211 9 ต.ค. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 9 ต.ค. 2559 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 9 ต.ค. 2559 09.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 214 9 ต.ค. 2559 09.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 215 9 ต.ค. 2559 09.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 216 9 ต.ค. 2559 09.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 211 9 ต.ค. 2559 09.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 9 ต.ค. 2559 09.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213-214 9 ต.ค. 2559 09.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 215-216 9 ต.ค. 2559 09.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 221-222 9 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 9 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2559 09.00
2 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2559
3 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 9 ต.ค. 2559
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 9 ต.ค. 2559
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 9 ต.ค. 2559
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 9 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ต.ค. 2559 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ หอประชุมอรุณโรจน์ 9 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]