หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระหว่าง วันที่ 7 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   9 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 211-(212-213) 8 ต.ค. 2559 09.00
2 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 214-(215-216) 8 ต.ค. 2559 09.00
3 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 214-(115-116) 8 ต.ค. 2559 09.00
4 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 111 8 ต.ค. 2559 09.00
5 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 112 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รร.ขุขันธ์ โดม 8 ต.ค. 2559 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์ โดม 8 ต.ค. 2559 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์ โดม 8 ต.ค. 2559 09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ โดม 8 ต.ค. 2559 09.00
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์ โดม 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 8 ต.ค. 2559 09.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา อาคารร่มโพธิ์ ห้อง ม.1 8 ต.ค. 2559 09.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา อาคารร่มโพธิ์ ห้อง ม.2 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 8 ต.ค. 2559
2 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 8 ต.ค. 2559
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 8 ต.ค. 2559
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 8 ต.ค. 2559
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2559
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2559
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2559
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2559
9 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2559
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2559
11 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2559
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2559 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2559 09.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2559 09.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2559 09.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2559 09.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2559 09.00
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2559 09.00
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2559 13.00
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา อาคารโพธิ์ทอง ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา หลังอาคารจามจุรี 8 ต.ค. 2559 13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา หลังอาคารจามจุรี 8 ต.ค. 2559 13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา หน้าอาคารอนุบาล 8 ต.ค. 2559 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา หน้าอาคารอนุบาล 8 ต.ค. 2559 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ 8 ต.ค. 2559 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 413-414 8 ต.ค. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 416-417 8 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00
5 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00
6 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 8 ต.ค. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]