หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระหว่าง วันที่ 7 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   9 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 09.00
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 13.00
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 13.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 7 ต.ค. 2559 09.00
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 7 ต.ค. 2559
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 7 ต.ค. 2559
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง เวทีโดม 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 7 ต.ค. 2559
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 7 ต.ค. 2559
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 7 ต.ค. 2559
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (จตุรมิตร) 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 221 7 ต.ค. 2559 09.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 222 7 ต.ค. 2559 09.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 224 7 ต.ค. 2559 13.00
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 223 7 ต.ค. 2559 09.00
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 224 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา ใต้ถุนอาคารร่มโพธิ์ 7 ต.ค. 2559 09.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ใต้ถุนอาคารร่มโพธิ์ 7 ต.ค. 2559 09.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ใต้ถุนอาคารร่มโพธิ์ 7 ต.ค. 2559 09.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ 7 ต.ค. 2559 09.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา ห้องสมุด อาคารโพธิ์ทอง 7 ต.ค. 2559 09.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.ขุขันธ์วิทยา อาคารโพธิ์ทอง ห้อง ม.2 7 ต.ค. 2559 09.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.ขุขันธ์วิทยา อาคารโพธิ์ทอง ห้อง ม.3 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ห้อง ICT) 7 ต.ค. 2559 09.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ห้อง ICT) 7 ต.ค. 2559 09.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ห้อง ICT) 7 ต.ค. 2559 09.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ห้อง ICT) 7 ต.ค. 2559 09.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ห้อง ICT) 7 ต.ค. 2559 09.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2559 09.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 09.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 512 7 ต.ค. 2559 09.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 513 7 ต.ค. 2559 09.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 512 7 ต.ค. 2559 09.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 513 7 ต.ค. 2559 09.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 512 7 ต.ค. 2559 09.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 513 7 ต.ค. 2559 09.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 512 7 ต.ค. 2559 09.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 513 7 ต.ค. 2559 09.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 512 7 ต.ค. 2559 09.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล อาคารศิลปะ ห้อง 513 7 ต.ค. 2559 09.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง ศาลาไทย 7 ต.ค. 2559 09.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โดม 7 ต.ค. 2559 09.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลศรีประชานุกูล ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 7 ต.ค. 2559 09.00
2 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 7 ต.ค. 2559 09.00
3 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 7 ต.ค. 2559 09.00
4 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป.ศก.3 (ศาลาไทย) 7 ต.ค. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]