รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด
 
1. นางสุนิดา   ปิยะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา   ปิยะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายศุษจรงค์กร  วันมานะ
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงนฤมล  อัตลัง
 
1. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สิงห์คำ
 
1. นางสุนิดา   ปิยะวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำรัตน์
 
1. นายอำนวยชัย  สีสด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
2. นางจำเนียร  เชื้อทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จำปากุล
2. เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์
3. เด็กหญิงศุภธวดี  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นายวิฑูร  เสมอสาย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันธิมา
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีละพันธ์
3. นางสาวรัชดาพร  อุปเสริฐ
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
2. เด็กชายอานนท์  บุญราช
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจันทร์ชม  อารี
2. เด็กหญิงชลันธร  พรหมทา
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงเกวลิน  สุระ
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงพรสินี  ไชยพรรณา
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
2. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  ศรีวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงนันทพร  ปอนสำโรง
3. เด็กหญิงนันทิดา  กาจกระโทก
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรภูษิดา  พรกิตติพิศาล
3. เด็กหญิงวีนัศมน  เพ็งพันธ์
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชาคร  โยธิคาร์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พิมพะศรี
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์วรรณา
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายพงศกฤต  สมร
2. เด็กชายวุฒิกร  ปัญญาดี
 
1. นางสาวผดุงพร  ประดาห์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายพีรณัฐ  พาหา
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายนฤเบศวร์  อมรโรจน์วรวุฒิ
2. เด็กชายวิทวัส  แซ่เฮง
3. เด็กชายอภิชา  หล้าคำ
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หวังสม
2. เด็กหญิงสาวิณี  เรียงหา
3. เด็กหญิงอมลณัฐ   ทองออน
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธภาภัค   การะพันธ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  บุตรบุราณ
3. เด็กชายนพกร  อินทร์ตา
 
1. นางลัดดาวัลย์  วันทา
2. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นางสุรางคนา  รอดสุขโข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายจิรัชเมธ  บุทศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิยม
3. เด็กชายธนานันท์  ผาสุข
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วลอย
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แก้วสะอาด
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตลบหอม
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุทธิปรีชานันท์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ขันอาษา
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิปรีชานันท์
2. เด็กชายวรวิทย์  ทองวัน
3. เด็กหญิงอิริสราภรณ์  จันทร์วิวัฒนากูล
 
1. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
2. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิยม
2. เด็กชายธนาคิม  บุรณะ
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงภัทรพร  ไชยรัตน์
2. เด็กชายอิทธิกร  บุญเจียม
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ.ท.ศรี
2. เด็กชายณัฐพล  กองสังข์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงค์คำ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เจริญราช
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายกิตติกร  ประจำถิ่น
2. เด็กชายธีรพล  พรหมพิลา
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายภาสกร  สมบัติวงษ์
2. นายเอกรินทร์  คำบุ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายชาญชัย  กระสังข์
2. นายธวัชชัย  ฉิมบุญ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร
4. เด็กหญิงธารวดี  วงศ์จอม
5. เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงนิตยา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงนิภาพร  หงส์อินทร์
3. เด็กหญิงปรีชญา  โกบปุเลา
4. เด็กหญิงปัญญาพร  คะหาร
5. เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมพิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิมพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาสังข์
4. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วชัย
5. เด็กหญิงเมธาวดี  แผงอ่อน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงอรพิชญ์  ภูมิสุข
5. เด็กหญิงอารียา   ลาภูตะมะ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์   หอมดอก
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุดมรักษ์
3. เด็กหญิงสุกรรยา  ศรีลาภัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีบัวบาน
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กุหลาบแก้ว
 
1. นางนิธินาถ  เรืองนาม
2. นางจำเนียร  สมคะเนย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงศศิณา  วรครุธ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งพิศ
4. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  สิงห์ชฎา
5. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
2. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกรรชัย  อามาตร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองแก้ว
3. เด็กชายทูลธรรม  สัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
3. เด็กหญิงธันยาพร  ศรีบุญเรือง
4. นางสาวปทุมแก้ว  มะยม
5. นายมานัส  ปีกา
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางวรางคณา  นามวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสนดี
2. เด็กชายชัยรัตน์  บัวหุ่ง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
4. เด็กชายธนากร  กุแก้ว
5. เด็กชายธนโชติ  ศิลปะศร
6. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุ่ยภูมี
8. เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์เงิน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  เมฆขุนทุด
10. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
11. เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวส่อง
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิทโท
13. เด็กชายศิรวิทย์  เบญจรัตน์
14. เด็กหญิงสมฤดี  รินลา
15. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
16. เด็กชายสุธ๊  กัณทะพันธ์
17. เด็กชายอนุทัย  สายสาร
18. เด็กชายอนุพันธ์  สมร่าง
19. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
20. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นายชินวัตร  สาสังข์
2. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
3. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
4. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
5. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงกันยากร  แคล้วภัย
2. เด็กหญิงกิ่งกานต์ดา  บุดดา
3. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
4. เด็กชายทวีเทพ  แพทย์มด
5. เด็กชายธนศักดิ์  มั่งมี
6. เด็กชายธมน  คงเจริญ
7. เด็กชายนพรัตน์  กะการดี
8. เด็กหญิงนัทธิชา  โสภากุล
9. เด็กชายพชรดนัย  บุญลา
10. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญลา
11. เด็กหญิงรัตมณี  บุตรศาสตร์
12. เด็กชายวรินทร  ถวิลนอก
13. เด็กชายศรายุทธ  ยอดโพธิ์
14. เด็กชายศุภณัฐ  ปุญญา
15. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขาว
16. เด็กหญิงสุพรทิพย์  แพทย์มด
17. เด็กหญิงสุภนิช  เนตรภักดี
18. เด็กหญิงสุลิสา  พวงยอด
19. เด็กหญิงสุวดี  ตรีแก้ว
20. เด็กชายอนวัช  แสนกล้า
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
3. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
4. นางสาวธิดารัตน์  เชี่ยวชาญ
5. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุพัสชา  วิเศษชาติ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายฉันทพล  พาหา
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  สาระวัน
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงพิลดา  วัฒนสกุลชล
2. เด็กชายภูสิทธิ์  จังอินทร์
 
1. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
2. นายสงวน  จังอินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลือขจร
2. เด็กชายจิรายุ  จินาวัลย์
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
 
1. นางอรุณศรี   จันทศิลา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองสลับ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สระทอง
3. เด็กหญิงนันทกานต์  จำนงค์บุญ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดสาย
5. เด็กหญิงภูริตา  หาผล
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  สุจิตร
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรียันต์
8. เด็กหญิงศิริวัน  นามไพร
9. เด็กหญิงเกศินี  พงษ์วิเศษ
10. เด็กหญิงเพชรลดา  คำศรี
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
3. นางสอาด  เชื้อทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองมี
2. เด็กหญิงปวีณา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธ์
4. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
5. เด็กหญิงมาลิณี  บัวไข
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์โท
7. เด็กหญิงอรพรรณ  วิเทศชน
8. เด็กหญิงอารยา  ศรีสุข
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
10. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นายอรรณพ  วันศรี
3. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจารุภัทร  พลพงษ์
2. เด็กหญิงจารุภัทร  สุระโคตร
3. นางสาวชนิดา  พลพงษ์
4. นางสาวธิชากร  นิลวัน
5. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์พวง
6. เด็กหญิงปิ่นไพร  ธรรมวัตร
7. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาพันธ์
8. เด็กหญิงมัณฑนา  นิลวรรณ
9. เด็กหญิงรำไพ  พงษ์เกษม
10. เด็กหญิงศิริพร  ศัตรูพ่าย
11. เด็กหญิงอทิตยา  สุระโคตร
12. นายอนุพงษ์  พันนา
13. เด็กหญิงอรอนงค์  บาดไทสง
14. เด็กชายอัษฎายุทธ  ธรรมวัตร
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดมิ่ง
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
3. นายศุภชัย  ผสมสา
4. นางณัฐธิดา   กองไกรรัตน์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เนาว์ขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
4. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สุฤทธิ์
6. เด็กหญิงปารวี  เพ็งแจ่ม
7. เด็กชายปาลิตา  อุทัย
8. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษกุล
9. เด็กหญิงภาวรินทร์  เพ็ญแจ่ม
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
11. เด็กหญิงวิยะฎา  เพ็งแจ่ม
12. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงอรปรียา  อุทัย
15. เด็กหญิงอัญฐิชา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์   คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นางสาวศศิธร  สิงห์แก้ว
4. นายสุทธิ  วันดี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงนีรชา  นรเอี่ยม
2. เด็กหญิงไพริน  สงเมือง
 
1. นายเชวง  ผาสุก
2. นางพยอม  หลักหาญ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุระโคตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงอาริยา  อินทบิน
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายธวัชชัย  สีสด
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายเอกภวิทย์  มะเดื่อ
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายศิวกร  รักษาชอบ
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอนุวัตร  ทองสุข
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอัฎสราวุธ  บังอร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทาสี
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เยี่ยงกาย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  งามตรง
 
1. นางนวลมณี  คุณวาที
2. นางลลนา  บุญเย็น
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยเสนา
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนภัสสร  แพงศรี
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง  รินทร์จันทร์
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ภูหารนา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายณัฐรัฐ  บริบาล
2. เด็กหญิงนันท์นลิน   ทิมเสถียร
3. เด็กชายอาณกร  ดวงจันทร์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษดา  คำเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐินันท์  ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. นายชาญชัย  วงษ์วิลา
2. เด็กชายสมัคร  สังวัง
3. เด็กชายอนันตชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นายวินัย  มณีนิล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
 
1. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานัส  แสงสืบ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
 
1. นางสาวจินตวีย์  ดวงแสง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงช่อผกา  ครุฑวงศ์
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูวนาท  โพธิ์ศรี
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานนท์  แสงสืบ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
2. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
3. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐมล  ประทุมวัน
5. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
6. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
7. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
8. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นายสุรชัย  วันทรวง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนภักดี
3. เด็กชายชัยชนะ  พวงประยงค์
4. เด็กหญิงช่อผกา  ครุฑวงษ์
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ดุสีดา
6. เด็กชายธราดล  อภัยวงค์
7. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์กุรัง
9. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
2. นางอารีย์  ไชยสาร
3. นางบุญมี  รองเมือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ธรรมนิยม
2. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
4. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
5. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อะโคตรมี
7. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
8. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
9. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
10. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
11. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
12. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
13. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
14. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
3. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
4. นางวณิชยา  บุรุษ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ธรรมนิยม
2. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
3. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อะโคตรมี
5. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
6. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
7. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
8. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
9. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
10. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
3. นางสันติภาวี  พาลี
4. นายสมใจ  กิ่งคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตติยา  มุ่งเกี่ยวกลาง
2. เด็กชายกลิ่นนคร  แขมคำ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  งามโฉม
4. เด็กหญิงชญานิศ  กัณหา
5. เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมลา
6. เด็กชายณัฐพงศ์  หอยจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐพร  ก้านเพ็ชร
8. เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์
9. เด็กชายธนภัทร  พวงสวัสดิ์
10. เด็กหญิงธิดาพร  อโนพันธ์
11. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพ็ชร
12. เด็กหญิงปนัดดา  ยานิวงษ์
13. เด็กชายประกาศิต  สารคูณ
14. เด็กหญิงปัทธวีกานต์  งามแสง
15. เด็กชายพีระพัฒน์  กันหาชาติ
16. เด็กหญิงสมัชญา  คชคีลี
17. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กองแก้ว
18. เด็กหญิงเกศินี  วงศ์กอ
19. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาศรี
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
3. นางจิราพร  จุลละศร
4. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
5. นางพบพร  วงศ์วรรณา
6. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วิเศษวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาโนน
5. เด็กหญิงดมิสา  จินพันธ์
6. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
7. เด็กหญิงนลินี  ทองปัญญา
8. เด็กชายนันทวัฒน์  จัตุรัส
9. เด็กชายปริญญา  ขันพันธ์
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
11. เด็กหญิงภัททิยา  นาโนน
12. เด็กชายมานัส  เกษี
13. เด็กหญิงรัชฎาพร  หาญกลาง
14. เด็กชายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
15. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
16. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหลือสำราญ
17. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
18. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันติวงค์
19. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อ่อนน้อม
20. เด็กหญิงอัยยา  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นางสาวสุดใจ  ถาวร
4. นางจิราพร  อุดม
5. นายนิรันดร์  สุพรรณ์
6. นางดวงฤดี  ทองอาบ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพล  ไชโย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวยทอง
3. เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์ราช
4. เด็กชายศิรวิชญ์  พลายละหาร
5. เด็กหญิงสไบทอง  วงค์ราช
6. เด็กหญิงอัญชลลี  ดีวัน
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
2. นายวีระ  สุราวุธ
3. นายอรรณพ  วันศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางอัมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
 
1. นายณัฐวุฒิ   ปิยะวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงอริศรา  ฤทธิ์วิเศษ
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำหาญ
 
1. นางลักขณา   กัณฑ์หา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางสาวถนอมศรี  สีตะโกเพชร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นางสาวธันยชนก  กองทอง
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางอัมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายวัชรินทร์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวราตรี  แพงมา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทพร  นรสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุนสุรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางอัมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันลา
 
1. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพุธิตา  เอกฉัตร
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใยเบ้า
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญานัด  เจริญศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองทวี
3. เด็กหญิงชญานี  วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุน
5. เด็กหญิงชนาพร  กลับบุบผา
6. เด็กหญิงชยุดา  สมบัติวงค์
7. เด็กหญิงชลินธร  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบัติวงค์
9. เด็กชายณัฐพงค์  เลิศมงคลเวหา
10. เด็กหญิงดวงใจ  น้อยอยู่นิด
11. เด็กหญิงตติยาพร  บุดดา
12. เด็กหญิงธนันชนก  สมบัติวงค์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมา
15. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
16. เด็กหญิงปนัดดา  พันธมาศ
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
18. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาศ
19. เด็กหญิงพรสุภัค  วิเศษชาติ
20. เด็กหญิงพัชริดา  คำภีระ
21. เด็กหญิงพิชฌามญชุ์  แจ้งสว่าง
22. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
23. เด็กหญิงพิชญาภา  ประชากลาง
24. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สวยรูป
25. เด็กชายภัทรดนัย  วิเศษชาติ
26. เด็กหญิงภานุมาศ  วิเศษชาติ
27. เด็กชายมนตรี  โคตรฤชัย
28. เด็กหญิงลภัสสิรี  กระสังข์
29. เด็กหญิงวริศราภรณ์  ม่วงศรี
30. เด็กหญิงศรัยฉัตร  วงค์ภักดี
31. เด็กหญิงศิริประภา  อสิพงษ์
32. เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษชาติ
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิเศษชาติ
34. เด็กหญิงอธิชา  อินทร์แก้ว
35. เด็กชายอภิชญา  แก้วละมุน
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกาะแก้ง
37. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
38. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ยอดสาย
39. เด็กหญิงเกวลิน  ผักไหม
40. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
 
1. นายกิตติพันธ์  บุดดา
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
3. นายสุเทพ  มังษะชาติ
4. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
5. นางภาวนา  พรรณา
6. นางรุจิรา  ผักไหม
7. นายธนนวัตน์  สิริเตชะวิรากูล
8. นายประยงค์  พรรณา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ชมภู
2. เด็กชายกำธร  สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์สิริ
4. เด็กชายชนกันต์  พรมมินทร์
5. เด็กหญิงชุดาภา  บัวส่อง
6. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คุณวงศ์
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  กัณหา
9. เด็กหญิงฐิติมา  ขอนวนกลาง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมใส
11. เด็กชายธนกร  พรมดี
12. เด็กชายนตพล  กิ่งเกษ
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาสังข์
14. เด็กหญิงปนัดดา  ประเสริฐ
15. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุนสุรินทร์
16. เด็กหญิงพิมพรรณ  พิมศร
17. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลาลุน
18. เด็กหญิงภูมรินทร์  บุญขวาง
19. เด็กหญิงมนต์นภา  นาคกลาง
20. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
21. เด็กหญิงวิชิตา  โสมนัส
22. เด็กชายวิศรุต  สมสุข
23. เด็กชายวุฒิภูมิ  แพงศรี
24. เด็กชายสิทธิพล  นิลวัน
25. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจีน
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉายอรุณ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาสังข์
28. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉาบพิมาย
29. เด็กชายอดิศักดิ์  แก่นท้าว
30. เด็กหญิงอภิสรา  อยู่คง
31. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขประเสริฐ
32. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์สิริ
33. เด็กหญิงอรัญญา  นาคกลาง
34. เด็กหญิงอริศรา  งามตรง
35. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เสอุดม
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  กุแก้ว
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญขวาง
38. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
39. เด็กหญิงเมธาวดี  แผงอ่อน
40. เด็กชายเอกลักษณ์  ติละบาล
 
1. นายทองสุข  บุตรแสน
2. นายสมจิตร  ดวงชัย
3. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
4. นางสรัญญา  อบอุ่น
5. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
6. นายดนัย  พันธ์ขาว
7. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
8. นางสนทยา  แข็งขันธ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายณชพล  ดีพรหม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  สร้อยสิงห์
4. เด็กชายวรฤทธิ์  มีฤทธิ์
5. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลิศล้ำ
7. เด็กชายวีรภัทร  ยอนหมื่น
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลอย
9. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
10. เด็กชายเตวิช  มีสมาน
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
2. นางกันตพร  คำหอม
3. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมูล
3. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะ
4. เด็กหญิงจินดามณี  พรหมโคตร
5. เด็กชายณัฐพล  โลบุญ
6. เด็กชายธเนศ  เจตนา
7. เด็กหญิงพีรยา  เงางาม
8. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
9. เด็กหญิงอินธิดา  เสาร์ศิริ
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรมรินทร์
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นางสาวเพ็ญนภา  รักษาพันธ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหบุตร
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
3. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
4. เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมตื้อ
5. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
6. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางอาทิตยา  พรหมศรี
3. นางรัตนา  บึงไกร
4. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจันทนา  บุราณ
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  ชินธุวงค์
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุญกอง
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  เสาศิริ
5. เด็กหญิงอัญชลี  หนองห้าง
6. เด็กหญิงเกศมณี  วงษ์ขันธ์
 
1. นายอำนวยชัย  สีสด
2. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
3. นายฉัตรชัย  จิตนารมย์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกันติมา  แก้วไสย
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรี
3. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
4. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงธัญญา  คูคำ
6. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
7. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
8. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
 
1. นายสมพร  สมสุข
2. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
3. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
4. นางเอ็มอร  พุมมา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
2. เด็กหญิงณัฐมล  เดิมทำรัมย์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองภาพ
4. เด็กหญิงรัชศา  ราษีสวย
5. เด็กหญิงสุนิษา  บับภา
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  แสนแก้ว
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
3. นางสมคิด  พรหมคุณ
4. นางยุพา  พรหมทา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหะบุตร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  งามเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
4. เด็กหญิงธนาพร  เลขกลาง
5. เด็กหญิงนคภรณ์  มีกุล
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
7. เด็กหญิงปิยะดา  เปี่ยมมาก
8. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
9. เด็กหญิงภัคพร  อาจหาญ
10. เด็กหญิงรตนพร  หาญสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมตื้อ
12. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
13. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
14. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
15. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ศักดิ์เสือ
16. เด็กหญิงเนตรตญา  งามแสง
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
3. นายบุญจง  ศรีเลิศ
4. นางอาทิตยา  พรหมศรี
5. นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถาหนองบัว
2. เด็กหญิงขวัญตา  จุไทสงค์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วเขียน
4. เด็กชายธนากร  ตาริเทพ
5. เด็กหญิงธัญญรักษ์  วงษ์วิลา
6. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  สังวัง
7. เด็กชายนนทชัย  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทับสุวรรณ
9. เด็กชายนิติพล  ทีนัย
10. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
11. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีภูมาตย์
12. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
13. เด็กหญิงศิวปรียา  เหลาแก้ว
14. เด็กหญิงสุพิตา  ทรัพย์ประเสริฐ
15. เด็กชายอรทัย  แพงดา
16. เด็กหญิงเนตรนราทิพย์  พิมตา
 
1. นายประเสริฐ  อายุยืน
2. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
3. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
4. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
5. นางสาวยุรพร  ศรีคำภา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพ็งแก้ว
3. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงรมณ์มณียา  สาริกา
5. นายวรวุุฒิ  สุทนต์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
2. นางวาสนา   มะโนรัตน์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เชตวัน
2. เด็กหญิงสายฝน  แดงเทโพ
 
1. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
2. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เมาะราษี
 
1. Mrs.Wang  gui ping
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เชตวัน
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงมนปรียา  คำปุย
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เผินสูงเนิน
2. เด็กชายชัยชนะ  เทียมวงษ์
3. เด็กชายธีรเมฆ  บุญยอด
4. เด็กชายพงศกร  ดวงนิล
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สงพิมพ์
6. เด็กชายศิวกร  วารินทร์
 
1. นายสุนันท์  แก้วใส
2. นางดารา  บุญสิงห์
3. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายจีรยุทธ  จันทร
2. เด็กชายธนายุทธ  ฟองลม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจดี
4. เด็กชายบูชิต  บรรยง
5. เด็กชายภาคิน  อินทร์คำ
6. เด็กชายวุฒิชัย   บัวพันธ์
 
1. นายพานิช  คนขยัน
2. นางอรทัย  คนขยัน
3. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกฤษฎา  สมัญญา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่มเกลี้ยง
3. เด็กชายชินรวัตร  ธรรมบุตร
4. เด็กชายนิพนธ์  ภูคลองพลอย
5. เด็กชายบูรพา  ทองวัตร
6. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายรัชชานนท์  ลมผักแว่น
8. เด็กชายอนุชา  สิงโท
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ตั้งจิตรมีชัย
2. เด็กหญิงจิตติยาพร   สินขุนทด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เผือกน้อย
4. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
5. เด็กหญิงวรรณิภา   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พันสคาม
7. เด็กชายสุรเดช  บุญสำเร็จ
8. เด็กชายอาทร  เจริญ
 
1. นายแสง  ศรีโสม
2. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
3. นายวิสิทธิ์   ศรีจังอินทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลาสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
4. เด็กหญิงนวรัตน์  นวนทอง
5. เด็กชายพงศ์ภีระ  ถาหนองบัว
6. เด็กหญิงรินดา  ใจเพียร
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
8. เด็กชายศุภกร  พึ่งเทียน
9. เด็กหญิงสมฤดี  รินลา
10. เด็กหญิงสุจิตรา  สาสังข์
 
1. นางสาวจริญา  นรสาร
2. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
3. นางทัศนี  ศรีจันทร์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายจักรพันธ์  ลำนัย
2. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
3. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรมัย  แสงทอง
3. เด็กหญิงอัลธิตา  คำงาม
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พากเพียร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกษมศรี
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก
2. เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  อสิพงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางสาวเกสร  บุญส่ง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปณิดา  โยธิคาร์
2. เด็กชายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  โคษา
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกษมา   วาจารัตน์
2. เด็กหญิงอนุสรา  ยางงาม
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางปิยาภรณ์  แสงภักดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สงวนชัยวรกุล
2. เด็กชายประโภชน์  คะหาญ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิทธิพร  สังขศิลา
2. เด็กชายสุพจน์  ทุมพัฒน์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวธานีรัตน์  แก้วใส
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายภูตะวัน  สมพร
2. เด็กชายศุภกร  สร้อยสีหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฏาพร  บุญศล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ราชพิมพา
2. เด็กชายเกริกชัย  มีพันธ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  ภูมี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายณัฐชัย  โนนใหญ่
2. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายธนศักดิ์  พันธุ์จันทร์
2. เด็กชายหาญณรงค์  สากุลา
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงปรัชญา  กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เสนาภักดี
 
1. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสคำ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายนรากร  แจทอง
2. เด็กชายศาสตรา  ยะน่าน
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภานุกร  แก้วการ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองพิละ
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สงวนชัยวรกุล
2. เด็กชายวริศ  เรืองพร
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกรองกุล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  โททะรินทร์
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นางอำพร  วังเอก
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายภูตะวัน   เปรมจิตต์
2. เด็กชายสรวิชญ์  รัตนสาร
3. เด็กชายเลิศรัสม์  ศรีเกษ
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไตรบัญญัติกุล
2. เด็กหญิงชญานี  เปสูงเนิน
3. เด็กชายสุรชัย  เกษี
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายกันตพงศ์  ไชยสาร
2. เด็กชายณัฐพล  สาลี
3. เด็กชายธนาวิน  ประโคนศรี
 
1. นายรุจิภาส  คำแก้ว
2. นายตรีภพ  สีดา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนากร  สุระ
2. เด็กชายศรายุธ  แนวทิว
3. เด็กชายสวัสดิกาล  อุตรทรพันธ์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายกฤษดา  นันทะวงค์
2. เด็กชายเกษม  จิตจง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทิรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กชายชานนท์  ผมคำ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันทวัตร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำงาม
3. เด็กหญิงศิรประภา  บุตรศรี
 
1. นางศิราภรณ์  ราศรี
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  พิลา
3. เด็กหญิงอภิสรา  อุตพันธ์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายนพจร  ไชยบำรุง
2. เด็กชายสรยุทธ  บัวส่อง
3. เด็กชายอนุภาพ  สุจิตร
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ   พันธ์ขาว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีรัง
2. เด็กชายรัตนกร  เจตนา
3. เด็กชายอนุชิต  โยลัย
 
1. นางเบญจมาพร   วงศ์ภักดี
2. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายดนุวัศ  สิงห์ดง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมานัส
3. เด็กชายอภิเดช  รัตนะวัน
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจรรยาพร   บุญจูง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   ช้างร้อง
3. เด็กหญิงพณาวรรณ  เมืองกลาง
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  กลมเกลี้ยง
5. เด็กหญิงวิสุดา   ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงอรัญญาพร   พิมพา
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
3. นางศศิวิมล    โสมาลีย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
2. เด็กชายพรสรรค์  ชื่นตา
3. เด็กหญิงวัลภา  ไกรยวงษ์
4. เด็กชายอภิเชษฐ์  เหลาคำ
5. เด็กหญิงอลงณ์กร  อัครจันทร์
6. เด็กชายเอกราช  เหลาคำ
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
3. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายนรากร  ศัทธาทอง
2. เด็กหญิงมัตลิกา  บัวสอน
3. เด็กชายองอาจ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
2. นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ธรรมวัตร
3. นายอนุพงษ์  พันนา
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  อุปทัง
3. เด็กหญิงสุภาพร  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธสน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กตะศิลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมวัตร
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชนิดา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  ศัตรูพ่าย
3. นายอนุพงษ์  พันนา
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงทิวา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงพัชรมัย  อาจคำพันธ์
 
1. นางสาวธนัชพร  ตะนะภักดิ์
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เตชะวรวงษา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพ็งแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงชนาพร  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงนลัทพร  กรรณลา
3. เด็กหญิงสุปราณี  วังคีรี
 
1. นางยาใจ   สุนทรวารี
2. นางลำดวน  ขาวสะอาด
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายจีระกิตดิ์  แก้วแสน
2. เด็กหญิงธิดากุล  เกษกุล
3. เด็กชายวิภพ  พนาสนธิ์
 
1. นางทิพากร  ้เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กหญิงพรชนก   สำราญสุข
2. เด็กหญิงพัชริดา   โยธิคาร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   รัตนนาม
 
1. นางลันดร   เชื้อแน่น
2. นายสุระชัย  วรเลิศ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  แสนแก้ว
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงประณิตา  พื้นพันธ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทิพย์วัน
 
1. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์  เกษสร
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ดีบุตร
2. เด็กชายธนกฤต  ทัพไทย
3. เด็กหญิงนัทธมน  พวงพิลา
 
1. นางเอมอร  สำราญ
2. นางพิริยา  หล้าธรรม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยางงาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงนิติญา  โอโลรัมย์
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
 
1. นางสาวปฏิญญา  ถาพันธ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนวัน
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายนันทรัตน์  อโนพันธ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงประภาวดี  งามศิริ
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  ผุยอุทา
 
1. นางธันยาพร  บุญเติม
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเสียว    
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญมาก
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุุ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงศิริพร  ศิริศิลป์
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  ผุยอุทา
 
1. นางธันยาพร  บุญเติม
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงกัญจ์ทิมาภรณ์  ใจเรือง
2. เด็กหญิงจิราพร  พรมชาติ
3. เด็กหญิงพัชรวัลย์  โพธิ์กิ่ง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภาคิน  พรมรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญพัฒน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระภู
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายสิรภพ  บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงอนัญญา  กระเสริมพงษ์
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายภาคิน  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  จังอินทร์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวัชรากรณ์  ศรศรี
 
1. นายปรัชญา  ถ้ำกลาง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงลัดดา  รามศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมดอนกอย
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน   1. นางสุวรรณ  เสริมธนกิจ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายดนุพงษ์  ปูพบุญ
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายเทอดไทย  เขตกลาง
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  คิดรอบ
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงอารียา  อินทร์แก้ว
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  ผุยอุทา
 
1. นางสุวรรณ  เสริมธนกิจ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงฐิติมา  ห้วยจันทร์
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เที่ยงวิเศษ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชิมพินิจ
4. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
5. เด็กหญิงปริญดา  จันโท
6. เด็กหญิงพัชริดา  สิมเสมอ
7. เด็กหญิงรัชนีกร  เนียมไทย
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกัลยา   เจิงใหม่
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทร์พอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางศุภรดา   เพ็งแจ่ม
2. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิดตามานัง
2. เด็กชายวายุ  ทองภาพ
3. เด็กชายอรุช  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกัลยา   เจิงใหม่
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทร์พอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางศุภรดา   เพ็งแจ่ม
2. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  อุ่นจันทร์
2. เด็กชายสถาพร  สวยรูป
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สระแก้ว
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางประยูร  ลำยงหอม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายอชิระ  นุศรีจันทร์
2. เด็กชายเจษฎากร  จันโสดา
3. เด็กชายเอกชัย  วงศ์ษา
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงชญานี  จังอินทร์
2. เด็กหญิงมยุรี  บุดดา
3. เด็กชายอภิคม  นาคนวล
 
1. นางสาวสุวิชญา  กระสังข์
2. นางจันทรมณี  นาคนวล
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุุ
2. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายกฤษกร  ขาวสะอาด
2. เด็กชายทัพมงคล  บัวทองหลาง
3. เด็กชายวีรภัทร  ระวังชนม์
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงลินดาวรรณ   บัวศรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ใชยบุตร
3. เด็กหญิงสุวนันท์   มุูลหอม
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุุ
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญานี  วังคีรี
2. เด็กหญิงกุลนิชา  สีเสน
3. เด็กหญิงรัตนา  ศรีโพนทอง
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
2. เด็กหญิงวิศุดา  ค่ำคูณ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กชายกฤษฎา  มังษา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  น้ำใจ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นายสมพงษ์  สีแก้ว
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายก้องภพ  ปิยะวงษ์
2. เด็กชายปฏิวัตร  แสงแก้ว
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุระ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายธนกรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กชายธนพล  สารโภคา
3. เด็กชายสิทธิพรม  ไพรวรรณ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รัตนวัน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื้อยจันทึก
3. เด็กหญิงสุปลายคณา  สมัครศรี
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
 
1. นายสมพร  สมสุข
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงสิริมา  บัวนิล
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายไทยธนา  ชาลือ
 
1. นายสุรีย์พร  คุณมาศ
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพรภวิษย์  จิตมั่น
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายมงคล  ศรีสมุทร
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
2. เด็กหญิงกันติมา  แก้วไสย
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัศแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรี
5. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
6. เด็กหญิงจันนิภา  ชินฮาด
7. เด็กชายจิระวัฒน์  รัตนวัน
8. เด็กหญิงชลธิชา  กตะศิลา
9. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
10. เด็กหญิงฑิตยา  สาสังข์
11. เด็กชายธนบดี  สีดา
12. เด็กชายธวัชชัย  คาวี
13. เด็กหญิงธัญญา  คูคำ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เตีย
15. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
16. เด็กชายพุฒินาท  แจ่มศรี
17. เด็กชายภัทรวดี  ถิระสานนท์
18. เด็กชายมงคล  ศรีสมุทร
19. เด็กชายสืบศักดิ์  สีหบุตร
20. เด็กหญิงสุธิดา  ทองด้วง
21. เด็กหญิงสุธิมา  คำแก้ว
22. เด็กหญิงสุพัชชา  ทองด้วง
23. เด็กหญิงสุวิมล  กตะศิลา
24. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
25. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
26. เด็กหญิงอรอมล  ชามนตรี
27. เด็กหญิงอรอุมา  มูลไชย
28. เด็กชายอัศนี  ชาลีกุล
29. เด็กชายแสนภูมิ  พลพงษ์
30. เด็กชายไทยธนา  ชาลือ
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นายสำราญ  บุญธรรม
3. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
4. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
5. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
6. นางสาววาสนา  กตะศิลา
7. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
2. เด็กหญิงขวัญนภา  โทนะพันธ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทุมไมล์
4. เด็กหญิงจิรภา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิลทัย
6. เด็กชายจิรายุทธ  ชูหา
7. เด็กชายจิรายุส  การะเกษ
8. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณโรจน์
9. เด็กหญิงดรุณี  นิลทัย
10. เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  สีเชียง
11. เด็กชายธนพล  จิตมั่น
12. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตมั่น
14. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สาระดี
15. เด็กชายประภาส  บุดดี
16. เด็กชายปริญญาเอก  การะเกษ
17. เด็กชายพนมพร  รัตนวัน
18. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชำรำ
19. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
20. เด็กหญิงพิยดา  บุญราช
21. เด็กชายพิรภพ  รุ่งแสง
22. เด็กหญิงรุ้งนภา  สารศรี
23. เด็กหญิงวนิดา  การะเกษ
24. เด็กหญิงวริศรา  แสงเป่า
25. เด็กหญิงศิรประภา  ยวนจิตร
26. เด็กหญิงสิริยาพร  ธรรมโคตร
27. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวัน
28. เด็กชายอัมรินทร์  โทนะพันธ์
29. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
30. เด็กหญิงอุมาพร  มีแสง
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางเสน่หา  หารไชย
4. นางวรันทร  ใจนวล
5. นางรัตนา  พรรณโรจน์
6. นางจิตติมา  นาใจคง
7. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา