ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการแข่งขัน
ขอให้ศูนย์สาระฯทุกศูนย์ ติดตาม ศึกษา และจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรมและเกณฑ์การประกวดแข่งขันในกิจกรรมที่ศูนย์รับผิดชอบ รวมถึงเตรียมการด้านรายชื่อกรรมการแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน  เพื่อนำเสนอในการประชุมที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะเชิญศูนย์สาระฯ เข้าร่วมประชุมในอนาคต
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:25 น.