สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 20 11 5 36 56 7 4 3 67
2 บ้านตาโกน 12 3 6 21 41 12 4 3 57
3 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 12 1 0 13 17 1 1 1 19
4 บ้านหนองหัวหมู 9 3 9 21 33 8 0 0 41
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 8 4 3 15 42 6 5 2 53
6 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 7 7 3 17 33 13 3 1 49
7 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 7 5 4 16 29 3 2 0 34
8 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 7 2 2 11 28 6 5 2 39
9 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 6 6 1 13 40 9 11 4 60
10 อนุบาลห้วยทับทัน 5 5 1 11 29 5 5 2 39
11 อนุบาลราษีไศล 5 4 4 13 36 6 5 1 47
12 บ้านม่วง 4 5 1 10 25 6 5 3 36
13 บ้านหนองห้าง 4 4 6 14 24 5 3 4 32
14 บ้านกระเดาอุ่มแสง 4 3 2 9 35 13 10 4 58
15 บ้านค้อโนนเพ็ก 4 3 2 9 25 11 5 1 41
16 บ้านหนองแคน 4 2 1 7 28 12 7 3 47
17 บ้านยาง 4 1 1 6 12 1 1 1 14
18 บ้านจิก 4 0 0 4 12 1 5 1 18
19 บ้านค้อกำแพง 3 3 5 11 21 2 0 0 23
20 เมืองคง(คงคาวิทยา) 3 2 3 8 23 5 6 0 34
21 อนุบาลบึงบูรพ์ 3 2 1 6 25 8 6 3 39
22 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 2 5 2 9 39 9 6 2 54
23 บ้านหนองหงอก 2 5 0 7 17 2 5 3 24
24 บ้านนาทุ่ง 2 4 5 11 21 3 4 3 28
25 บ้านโทะ 2 4 1 7 21 3 5 3 29
26 บ้านปะหละ 2 1 2 5 12 2 7 1 21
27 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 1 0 3 16 10 4 3 30
28 บ้านนาโนน 2 1 0 3 16 3 5 1 24
29 บ้านโกทา 2 1 0 3 13 3 2 0 18
30 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 2 1 0 3 10 6 2 4 18
31 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 11 3 6 2 20
32 บ้านมะฟัก 2 0 0 2 5 2 1 1 8
33 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1 6 2 9 32 12 4 5 48
34 ชุมชนบ้านหนองคู 1 4 2 7 26 9 5 3 40
35 บ้านตาทอง 1 4 1 6 15 5 3 3 23
36 สระกำแพงวิทยาคม 1 4 0 5 17 2 4 3 23
37 บ้านฟ้าผ่า 1 3 1 5 11 1 1 0 13
38 บ้านโปร่งสามัคคี 1 3 0 4 18 6 3 1 27
39 เคียวนำ 1 2 5 8 19 11 5 1 35
40 บ้านโนนสูง 1 2 4 7 25 9 9 3 43
41 บ้านแข้ 1 2 4 7 23 9 2 2 34
42 บ้านพะวร 1 2 3 6 28 8 9 2 45
43 บ้านคูสระ 1 2 2 5 16 7 5 0 28
44 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 2 1 4 16 13 8 3 37
45 บ้านแต้มะหลี่ 1 2 1 4 9 2 5 1 16
46 บ้านโซงเลง 1 2 0 3 15 4 5 2 24
47 บ้านแสงเมืองแคน 1 2 0 3 13 7 3 1 23
48 บ้านพอกหนองแข้ 1 2 0 3 6 3 2 1 11
49 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 3 5 24 8 2 3 34
50 บ้านผือ 1 1 1 3 14 5 4 1 23
51 บ้านยางเอือด 1 1 0 2 12 9 6 5 27
52 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 7 8 7 2 22
53 บ้านสระภู 1 1 0 2 3 4 2 0 9
54 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 0 3 4 10 9 8 0 27
55 บ้านขนวนสีแก้ว 1 0 1 2 16 4 7 0 27
56 บ้านโคก 1 0 1 2 14 1 2 1 17
57 บ้านเมืองน้อย 1 0 1 2 14 1 2 0 17
58 บ้านฮ่องข่า 1 0 0 1 15 6 8 3 29
59 บ้านเมืองหลวง 1 0 0 1 12 1 7 0 20
60 อนุบาลจอมจิต 1 0 0 1 11 8 2 0 21
61 บ้านสามขา 1 0 0 1 8 4 5 2 17
62 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 6 4 1 1 11
63 บ้านโต่งโต้น 1 0 0 1 6 3 7 1 16
64 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 0 1 6 0 2 1 8
65 บ้านหนองกก 1 0 0 1 5 4 2 0 11
66 บ้านสร้างเรือ 0 4 1 5 13 4 1 0 18
67 บ้านหนองสะมอน 0 3 0 3 16 2 1 2 19
68 บ้านเมืองจันทร์ 0 2 4 6 17 1 3 2 21
69 บ้านบุยาว 0 2 1 3 19 13 6 3 38
70 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 0 2 0 2 8 2 3 2 13
71 บ้านขะยุง 0 2 0 2 6 1 1 1 8
72 บ้านกระเต็ล 0 1 2 3 6 0 1 1 7
73 บ้านตลาดหนองเรือ 0 1 1 2 13 3 4 0 20
74 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 1 1 2 13 3 1 0 17
75 อุทุมพรวิทยา 0 1 1 2 12 4 6 1 22
76 บ้านไพรพะยอม 0 1 1 2 8 1 1 0 10
77 บ้านเขวา 0 1 1 2 7 1 1 0 9
78 บ้านกล้วยกว้าง 0 1 1 2 6 2 2 1 10
79 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 1 0 1 14 7 0 0 21
80 ธรรมรังษีวิทยา 0 1 0 1 11 3 2 4 16
81 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 8 1 0 3 9
82 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 7 3 1 1 11
83 บ้านคลีกลิ้ง 0 1 0 1 7 2 3 0 12
84 บ้านพลับฝางผักหม 0 1 0 1 6 4 4 1 14
85 บ้านบอนใหญ่ 0 1 0 1 5 5 4 0 14
86 บ้านจาน 0 1 0 1 5 2 4 2 11
87 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
88 บ้านปะโด๊ะ 0 1 0 1 4 4 0 0 8
89 บ้านขวาว 0 1 0 1 3 2 2 1 7
90 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
91 บ้านด่านนอกดง 0 0 3 3 19 4 5 4 28
92 บ้านตัง 0 0 2 2 15 8 9 2 32
93 บ้านไผ่ 0 0 2 2 12 6 3 2 21
94 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 0 2 2 11 2 1 2 14
95 บ้านเปือยขาม 0 0 2 2 3 0 3 2 6
96 บ้านอีสร้อย 0 0 1 1 15 7 3 1 25
97 บ้านดอนไม้งาม 0 0 1 1 11 5 3 1 19
98 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 1 1 8 6 6 1 20
99 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 0 0 1 1 8 3 2 1 13
100 บ้านโจดม่วง 0 0 1 1 7 9 6 3 22
101 บ้านกุงขาม 0 0 1 1 7 7 2 0 16
102 บ้านพงสิม 0 0 1 1 7 4 4 0 15
103 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 1 1 6 1 2 0 9
104 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 2 2 1 9
105 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 5 0 0 3 5
106 บ้านแขมโพนทอง 0 0 1 1 4 2 1 0 7
107 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1 3 2 2 1 7
108 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
109 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 1 1 1 2 2 1 5
110 บ้านสร้างปี่ 0 0 0 0 16 4 4 0 24
111 บ้านเสียว 0 0 0 0 14 3 4 4 21
112 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 13 5 6 1 24
113 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 0 0 0 12 5 3 0 20
114 บ้านกอย 0 0 0 0 12 4 8 1 24
115 บ้านพงพรต 0 0 0 0 11 1 3 1 15
116 บ้านห้วย 0 0 0 0 9 2 5 3 16
117 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 8 3 2 1 13
118 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 8 3 1 0 12
119 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 0 0 8 2 2 0 12
120 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 8 1 3 1 12
121 บ้านจานแสนไชย 0 0 0 0 8 1 3 0 12
122 บ้านปราสาท 0 0 0 0 7 3 4 1 14
123 อนุบาลศิลาลาด 0 0 0 0 7 2 4 1 13
124 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 7 2 2 2 11
125 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 7 2 1 0 10
126 บ้านสะเดา 0 0 0 0 7 2 1 0 10
127 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 0 0 7 2 0 0 9
128 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 6 6 2 1 14
129 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 6 4 3 0 13
130 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 6 3 5 0 14
131 บ้านครั่ง 0 0 0 0 6 3 4 2 13
132 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 6 3 2 1 11
133 บ้านปะอาว 0 0 0 0 6 3 0 0 9
134 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 6 1 3 1 10
135 บ้านมะยาง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
136 บ้านโก 0 0 0 0 5 5 2 1 12
137 บ้านดงแดง 0 0 0 0 5 4 4 1 13
138 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 5 3 5 2 13
139 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 5 3 0 0 8
140 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 5 2 3 1 10
141 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
142 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
143 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 4 5 3 1 12
144 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 4 4 4 1 12
145 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 4 3 2 1 9
146 บ้านหอย 0 0 0 0 4 3 1 1 8
147 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 2 4 1 10
148 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 2 3 0 9
149 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
150 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
151 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
152 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 0 0 4 2 1 1 7
153 บ้านหว้า 0 0 0 0 4 2 1 1 7
154 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 4 1 1 1 6
155 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 4 0 1 4 5
156 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 3 3 3 1 9
157 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 3 2 1 1 6
158 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 2 0 2 5
159 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 3 1 3 3 7
160 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
161 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
163 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
164 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 2 5 3 0 10
165 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 5 2 2 9
166 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
167 บ้านอะลาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 2 0 5 1 7
171 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
172 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
175 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
177 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านกงพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 4 1 2 5
181 บ้านกุง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
182 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 0 3 3 3
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
185 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านโดด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 182 145 517 1,991 671 554 226 3,216