สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 56 7 4 3 67
2 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 42 6 5 2 53
3 บ้านตาโกน 41 12 4 3 57
4 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 40 9 11 4 60
5 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 39 9 6 2 54
6 อนุบาลราษีไศล 36 6 5 1 47
7 บ้านกระเดาอุ่มแสง 35 13 10 4 58
8 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 33 13 3 1 49
9 บ้านหนองหัวหมู 33 8 0 0 41
10 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 32 12 4 5 48
11 อนุบาลห้วยทับทัน 29 5 5 2 39
12 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 29 3 2 0 34
13 บ้านหนองแคน 28 12 7 3 47
14 บ้านพะวร 28 8 9 2 45
15 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 28 6 5 2 39
16 ชุมชนบ้านหนองคู 26 9 5 3 40
17 บ้านค้อโนนเพ็ก 25 11 5 1 41
18 บ้านโนนสูง 25 9 9 3 43
19 อนุบาลบึงบูรพ์ 25 8 6 3 39
20 บ้านม่วง 25 6 5 3 36
21 บ้านอ้อมแก้ว 24 8 2 3 34
22 บ้านหนองห้าง 24 5 3 4 32
23 บ้านแข้ 23 9 2 2 34
24 เมืองคง(คงคาวิทยา) 23 5 6 0 34
25 บ้านโทะ 21 3 5 3 29
26 บ้านนาทุ่ง 21 3 4 3 28
27 บ้านค้อกำแพง 21 2 0 0 23
28 บ้านบุยาว 19 13 6 3 38
29 เคียวนำ 19 11 5 1 35
30 บ้านด่านนอกดง 19 4 5 4 28
31 บ้านโปร่งสามัคคี 18 6 3 1 27
32 บ้านหนองหงอก 17 2 5 3 24
33 สระกำแพงวิทยาคม 17 2 4 3 23
34 บ้านเมืองจันทร์ 17 1 3 2 21
35 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 17 1 1 1 19
36 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 16 13 8 3 37
37 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 10 4 3 30
38 บ้านคูสระ 16 7 5 0 28
39 บ้านขนวนสีแก้ว 16 4 7 0 27
40 บ้านสร้างปี่ 16 4 4 0 24
41 บ้านนาโนน 16 3 5 1 24
42 บ้านหนองสะมอน 16 2 1 2 19
43 บ้านตัง 15 8 9 2 32
44 บ้านอีสร้อย 15 7 3 1 25
45 บ้านฮ่องข่า 15 6 8 3 29
46 บ้านตาทอง 15 5 3 3 23
47 บ้านโซงเลง 15 4 5 2 24
48 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 14 7 0 0 21
49 บ้านผือ 14 5 4 1 23
50 บ้านเสียว 14 3 4 4 21
51 บ้านโคก 14 1 2 1 17
52 บ้านเมืองน้อย 14 1 2 0 17
53 บ้านแสงเมืองแคน 13 7 3 1 23
54 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 13 5 6 1 24
55 บ้านสร้างเรือ 13 4 1 0 18
56 บ้านตลาดหนองเรือ 13 3 4 0 20
57 บ้านโกทา 13 3 2 0 18
58 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 13 3 1 0 17
59 บ้านยางเอือด 12 9 6 5 27
60 บ้านไผ่ 12 6 3 2 21
61 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 12 5 3 0 20
62 บ้านกอย 12 4 8 1 24
63 อุทุมพรวิทยา 12 4 6 1 22
64 บ้านปะหละ 12 2 7 1 21
65 บ้านเมืองหลวง 12 1 7 0 20
66 บ้านจิก 12 1 5 1 18
67 บ้านยาง 12 1 1 1 14
68 อนุบาลจอมจิต 11 8 2 0 21
69 บ้านดอนไม้งาม 11 5 3 1 19
70 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 11 3 6 2 20
71 ธรรมรังษีวิทยา 11 3 2 4 16
72 บ้านน้ำอ้อมน้อย 11 2 1 2 14
73 บ้านพงพรต 11 1 3 1 15
74 บ้านฟ้าผ่า 11 1 1 0 13
75 บ้านเมี่ยงแคนดวน 10 9 8 0 27
76 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 10 6 2 4 18
77 บ้านห้วย 9 2 5 3 16
78 บ้านแต้มะหลี่ 9 2 5 1 16
79 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 8 6 6 1 20
80 บ้านสามขา 8 4 5 2 17
81 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 8 3 2 1 13
82 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 8 3 2 1 13
83 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 8 3 1 0 12
84 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 8 2 3 2 13
85 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 8 2 2 0 12
86 บ้านโนนกลาง 8 1 3 1 12
87 บ้านจานแสนไชย 8 1 3 0 12
88 บ้านไพรพะยอม 8 1 1 0 10
89 บ้านบึงหมอก 8 1 0 3 9
90 บ้านโจดม่วง 7 9 6 3 22
91 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 7 8 7 2 22
92 บ้านกุงขาม 7 7 2 0 16
93 บ้านพงสิม 7 4 4 0 15
94 บ้านปราสาท 7 3 4 1 14
95 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 7 3 1 1 11
96 อนุบาลศิลาลาด 7 2 4 1 13
97 บ้านคลีกลิ้ง 7 2 3 0 12
98 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 7 2 2 2 11
99 บ้านจังเอิน 7 2 1 0 10
100 บ้านสะเดา 7 2 1 0 10
101 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 7 2 0 0 9
102 บ้านเขวา 7 1 1 0 9
103 บ้านโคกหล่าม 6 6 2 1 14
104 บ้านพลับฝางผักหม 6 4 4 1 14
105 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 6 4 3 0 13
106 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 6 4 1 1 11
107 บ้านโต่งโต้น 6 3 7 1 16
108 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 6 3 5 0 14
109 บ้านครั่ง 6 3 4 2 13
110 บ้านพอกหนองแข้ 6 3 2 1 11
111 บ้านทุ่ม 6 3 2 1 11
112 บ้านปะอาว 6 3 0 0 9
113 บ้านกล้วยกว้าง 6 2 2 1 10
114 บ้านโพธิ์ 6 1 3 1 10
115 บ้านหนองปลาคูณ 6 1 2 0 9
116 บ้านขะยุง 6 1 1 1 8
117 บ้านมะยาง 6 1 0 0 7
118 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 6 0 2 1 8
119 บ้านกระเต็ล 6 0 1 1 7
120 บ้านบอนใหญ่ 5 5 4 0 14
121 บ้านโก 5 5 2 1 12
122 บ้านดงแดง 5 4 4 1 13
123 บ้านหนองกก 5 4 2 0 11
124 บ้านหนองแปน 5 3 5 2 13
125 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 5 3 0 0 8
126 บ้านจาน 5 2 4 2 11
127 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 5 2 3 1 10
128 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 2 2 1 9
129 บ้านมะฟัก 5 2 1 1 8
130 บ้านดงเค็งตู้ 5 1 1 1 7
131 บ้านท่าบ่อ 5 1 1 0 7
132 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 1 0 0 6
133 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 0 0 3 5
134 บ้านหนองสำโรงน้อย 4 5 3 1 12
135 บ้านหนองผือ 4 4 4 1 12
136 บ้านปะโด๊ะ 4 4 0 0 8
137 บ้านนานวนหนองแคน 4 3 2 1 9
138 บ้านหอย 4 3 1 1 8
139 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 4 2 4 1 10
140 บ้านหนองยาง 4 2 3 0 9
141 บ้านโคกเมืองจันทร์ 4 2 2 0 8
142 บ้านหนองบ่อ 4 2 2 0 8
143 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 4 2 2 0 8
144 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 4 2 1 1 7
145 บ้านหว้า 4 2 1 1 7
146 บ้านแขมโพนทอง 4 2 1 0 7
147 บ้านหนองม้า 4 1 1 1 6
148 บ้านหนองโง้ง 4 0 1 4 5
149 บ้านสระภู 3 4 2 0 9
150 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 3 3 3 1 9
151 บ้านขวาว 3 2 2 1 7
152 บ้านหนองเหล็ก 3 2 2 1 7
153 บ้านโนนลาน 3 2 1 1 6
154 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 3 2 0 2 5
155 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 3 1 3 3 7
156 บ้านโนนตุ่น 3 1 1 1 5
157 บ้านปลาขาว 3 1 0 0 4
158 บ้านเปือยขาม 3 0 3 2 6
159 เกศเกล้าวิทยา 3 0 2 0 5
160 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 0 0 1 3
161 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 2 5 3 0 10
162 บ้านหนองหว้า 2 5 2 2 9
163 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 2 2 1 2 5
164 บ้านหลักด่านหนองจอก 2 2 0 0 4
165 บ้านอะลาง 2 1 1 0 4
166 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 2 1 0 0 3
167 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 0 0 3
168 การกุศลวัดบ้านโดด 2 0 5 1 7
169 บ้านหนองอาคูณ 2 0 1 1 3
170 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 2 0 1 0 3
171 บ้านกระสังข์ 2 0 0 0 2
172 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 2 0 0 0 2
173 บ้านโนนเค็ง 1 2 3 0 6
174 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 1 2 2 1 5
175 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 0 3
176 บ้านหมากยาง 1 0 1 1 2
177 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1 0 1 0 2
178 บ้านกงพาน 1 0 0 0 1
179 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 0 0 0 1
180 บ้านเชือก 0 4 1 2 5
181 บ้านกุง 0 2 1 1 3
182 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนน้อย 0 0 3 3 3
184 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 2 1 2
185 บ้านดู่ค้อ 0 0 2 0 2
186 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 2 0 2
187 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 1 1 1
188 บ้านโดด 0 0 0 0 0
รวม 1,991 671 554 226 3,442