สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 65 8 5 3 78
2 บ้านตาโกน 51 13 5 3 69
3 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 49 12 6 2 67
4 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 45 7 5 2 57
5 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 44 12 4 5 60
6 อนุบาลราษีไศล 44 10 5 1 59
7 อนุบาลห้วยทับทัน 43 6 7 2 56
8 บ้านกระเดาอุ่มแสง 40 15 10 4 65
9 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 40 14 5 1 59
10 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 40 9 11 4 60
11 บ้านหนองหัวหมู 40 8 0 0 48
12 บ้านพะวร 37 10 11 2 58
13 บ้านหนองแคน 35 13 8 3 56
14 เมืองคง(คงคาวิทยา) 32 5 6 0 43
15 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 31 3 2 0 36
16 อนุบาลบึงบูรพ์ 29 11 6 3 46
17 ชุมชนบ้านหนองคู 28 9 5 3 42
18 บ้านม่วง 28 7 5 3 40
19 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 28 6 5 2 39
20 บ้านนาทุ่ง 28 4 4 3 36
21 บ้านโทะ 27 4 7 3 38
22 บ้านค้อโนนเพ็ก 26 13 5 1 44
23 บ้านแข้ 26 10 2 2 38
24 บ้านฟ้าผ่า 26 4 1 0 31
25 บ้านค้อกำแพง 26 2 0 0 28
26 บ้านโนนสูง 25 10 9 3 44
27 บ้านอ้อมแก้ว 25 8 3 3 36
28 บ้านโปร่งสามัคคี 25 8 3 1 36
29 บ้านหนองห้าง 25 5 3 4 33
30 บ้านบุยาว 23 15 8 3 46
31 บ้านด่านนอกดง 23 4 5 4 32
32 บ้านเมืองน้อย 21 4 3 0 28
33 บ้านหนองหงอก 21 2 5 3 28
34 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 20 5 2 0 27
35 บ้านหนองสะมอน 20 3 2 2 25
36 สระกำแพงวิทยาคม 20 2 5 3 27
37 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 19 16 8 3 43
38 เคียวนำ 19 12 5 1 36
39 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 19 10 4 3 33
40 บ้านเมืองจันทร์ 19 2 3 2 24
41 บ้านอีสร้อย 18 10 4 1 32
42 บ้านคูสระ 18 8 5 0 31
43 บ้านตาทอง 18 7 5 3 30
44 บ้านขนวนสีแก้ว 18 6 7 0 31
45 บ้านผือ 18 5 4 1 27
46 บ้านสร้างปี่ 18 4 4 0 26
47 บ้านตัง 17 9 9 2 35
48 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 17 9 0 0 26
49 บ้านฮ่องข่า 17 7 8 3 32
50 บ้านสร้างเรือ 17 5 1 0 23
51 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 17 1 1 1 19
52 บ้านนาโนน 16 3 5 1 24
53 บ้านยาง 16 2 2 1 20
54 บ้านโซงเลง 15 4 5 2 24
55 บ้านเสียว 15 3 4 4 22
56 บ้านน้ำอ้อมน้อย 15 2 1 2 18
57 บ้านโคก 15 1 3 1 19
58 บ้านแสงเมืองแคน 14 7 3 1 24
59 บ้านพงพรต 14 2 3 1 19
60 บ้านยางเอือด 13 9 7 5 29
61 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 13 5 6 1 24
62 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 13 5 4 0 22
63 บ้านพงสิม 13 4 4 0 21
64 บ้านโกทา 13 4 2 0 19
65 บ้านเมืองหลวง 13 3 7 0 23
66 บ้านตลาดหนองเรือ 13 3 4 0 20
67 บ้านปะหละ 13 2 7 1 22
68 บ้านไผ่ 12 8 6 2 26
69 อุทุมพรวิทยา 12 5 6 1 23
70 บ้านกอย 12 4 8 1 24
71 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 12 4 3 1 19
72 บ้านแต้มะหลี่ 12 2 5 1 19
73 บ้านจิก 12 1 5 1 18
74 บ้านโจดม่วง 11 11 6 3 28
75 อนุบาลจอมจิต 11 8 2 0 21
76 บ้านดอนไม้งาม 11 5 3 1 19
77 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 11 3 6 2 20
78 ธรรมรังษีวิทยา 11 3 2 4 16
79 บ้านกระเต็ล 11 0 2 1 13
80 บ้านเมี่ยงแคนดวน 10 10 8 0 28
81 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 10 6 2 4 18
82 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 10 6 1 0 17
83 บ้านจังเอิน 10 3 2 0 15
84 บ้านห้วย 10 2 5 3 17
85 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 10 2 3 0 15
86 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 10 7 2 26
87 บ้านกุงขาม 9 8 2 0 19
88 บ้านพลับฝางผักหม 9 7 4 1 20
89 บ้านปะอาว 9 3 0 0 12
90 บ้านหนองปลาคูณ 9 2 3 0 14
91 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 9 2 2 2 13
92 บ้านจานแสนไชย 9 1 4 0 14
93 บ้านโนนกลาง 9 1 3 1 13
94 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 8 6 6 1 20
95 บ้านสามขา 8 4 5 2 17
96 อนุบาลศิลาลาด 8 3 5 1 16
97 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 8 3 3 1 14
98 บ้านคลีกลิ้ง 8 3 3 0 14
99 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 8 2 3 2 13
100 บ้านกล้วยกว้าง 8 2 3 1 13
101 บ้านไพรพะยอม 8 1 1 0 10
102 บ้านบึงหมอก 8 1 0 3 9
103 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 7 6 1 1 14
104 บ้านดงแดง 7 4 4 1 15
105 บ้านขะยุง 7 4 1 1 12
106 บ้านโต่งโต้น 7 3 7 1 17
107 บ้านปราสาท 7 3 4 1 14
108 บ้านพอกหนองแข้ 7 3 2 1 12
109 บ้านหนองเหล็ก 7 3 2 1 12
110 บ้านทุ่ม 7 3 2 1 12
111 บ้านสะเดา 7 3 2 0 12
112 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 7 3 1 3 11
113 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 7 3 1 1 11
114 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 7 3 1 0 11
115 บ้านท่าบ่อ 7 2 2 0 11
116 บ้านเขวา 7 1 1 0 9
117 บ้านโคกหล่าม 6 6 3 1 15
118 บ้านหนองสำโรงน้อย 6 5 3 1 14
119 บ้านโก 6 5 2 1 13
120 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 6 4 3 0 13
121 บ้านหนองกก 6 4 2 0 12
122 บ้านปะโด๊ะ 6 4 0 0 10
123 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 6 3 5 0 14
124 บ้านครั่ง 6 3 4 2 13
125 บ้านหนองบ่อ 6 3 3 0 12
126 บ้านโพธิ์ 6 1 3 1 10
127 บ้านมะยาง 6 1 0 0 7
128 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 6 0 2 1 8
129 บ้านบอนใหญ่ 5 5 4 0 14
130 บ้านนานวนหนองแคน 5 5 3 1 13
131 บ้านจาน 5 4 5 2 14
132 บ้านหนองแปน 5 4 5 2 14
133 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 5 3 0 0 8
134 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 5 3 0 0 8
135 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 5 2 6 1 13
136 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 5 2 3 1 10
137 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 2 2 1 9
138 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 5 2 2 0 9
139 บ้านมะฟัก 5 2 1 1 8
140 บ้านดงเค็งตู้ 5 1 1 1 7
141 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 1 0 0 6
142 บ้านหนองโง้ง 5 0 2 4 7
143 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 5 0 0 0 5
144 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 4 5 2 1 11
145 บ้านหนองผือ 4 4 4 1 12
146 บ้านหอย 4 3 1 1 8
147 บ้านแขมโพนทอง 4 2 3 0 9
148 บ้านหนองยาง 4 2 3 0 9
149 บ้านโคกเมืองจันทร์ 4 2 2 0 8
150 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 4 2 1 2 7
151 บ้านหนองม้า 4 2 1 1 7
152 บ้านหว้า 4 2 1 1 7
153 บ้านโนนตุ่น 4 1 1 1 6
154 บ้านหนองอาคูณ 4 0 1 1 5
155 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 4 0 0 1 4
156 บ้านสระภู 3 4 2 0 9
157 บ้านอะลาง 3 4 1 0 8
158 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 3 3 3 1 9
159 บ้านขวาว 3 2 2 1 7
160 บ้านโนนลาน 3 2 2 1 7
161 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 3 1 3 3 7
162 บ้านปลาขาว 3 1 0 0 4
163 บ้านเปือยขาม 3 0 3 2 6
164 เกศเกล้าวิทยา 3 0 2 0 5
165 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 2 5 3 0 10
166 บ้านหนองหว้า 2 5 2 2 9
167 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 2 2 1 2 5
168 บ้านหลักด่านหนองจอก 2 2 0 0 4
169 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 0 0 3
170 การกุศลวัดบ้านโดด 2 0 5 1 7
171 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 2 0 1 0 3
172 บ้านกระสังข์ 2 0 1 0 3
173 บ้านโนนเค็ง 1 2 3 0 6
174 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 1 2 2 1 5
175 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 0 0 2
177 บ้านหมากยาง 1 0 1 1 2
178 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 1 1 2
179 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1 0 1 0 2
180 บ้านกงพาน 1 0 0 0 1
181 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 0 0 0 1
182 บ้านเชือก 0 4 1 2 5
183 บ้านกุง 0 2 1 1 3
184 บ้านโนนน้อย 0 0 3 3 3
185 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 2 1 2
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 2 0 2
187 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 2 0 2
188 บ้านโดด 0 0 0 0 0
รวม 2,336 781 608 226 3,725