หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาววิไลวรรณา ณธินาม ศึกษานิเทศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางเอมอร สำราญ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวบังอร ศรีคำภา ครู โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายณัฐพงษ์ สิมมาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวนภัสภรณ์ ทองแท้ บุคลากรคณิตศาตร์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพีรชัย วงษ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
11 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
15 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครู โรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครู โรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวนิศากร จันทนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการสรุปและรายงานผล การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
19 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี รองประธานคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
20 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ รองประธานคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
21 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
22 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
23 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
24 นายวรวิทย์ ธรรมนิยม ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
25 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
26 นางสาวขนิษฐา คำด้วง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
27 นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
28 นางสาวธิดา ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
29 นางนิสรณ์ ทวีชาติ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
30 นางเพชรรัตน์ สีดำ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
31 นายธนกร พันวัน ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
32 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
33 นางนันทิยา สังข์ขาว ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
34 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
35 นายสิทธิพงษ์ วิลาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
36 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
37 นางสาวอุมาพร คำชะนาม ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
38 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
39 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
40 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านพะวร เลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
41 นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร เลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
42 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครู โรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
43 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านพะวร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
44 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
45 นายพิเชษ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
46 นายศักดิ์ศรี สีสดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
47 นายทิวา ทรายทวีป ครู โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘) เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
48 นายจำเริญ ศรีธร ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
49 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบสารสนเทศและออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรการแข่งขัน
50 นางวรรณภา บุตรวงษ์ รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
51 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
52 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
53 นายสันติ สีหนาท ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ที่ปรึกษา
54 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตาม ที่ปรึกษา
55 นายปริญญา โนนกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ที่ปรึกษา
56 นายวิชาญ ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนน(ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4) ที่ปรึกษา
57 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง ที่ปรึกษา
58 นายสำราญ สงานบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
59 นายทรงพล สมภาค ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
60 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
61 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
62 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล(ท่าโพธิ์มิตรภาพที่ 204) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
63 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
64 นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหองห้าง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
65 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายวีรเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
78 นางไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
79 นางสาวลำใย สายโงน ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายสุรศักดิ์ คำแสน ครู โรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายประหยัด นิลโชติ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายสุพิษญ์ ไชยงาม ครู โรงเรียนบ้านตัง คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหอย คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายบุญเลิศ โนนสูง ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุล ครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
87 นายสมชัย กะตะศิลา ครู โรงเรียนบ้านกอย คณะกรรมการอำนวยการ
88 นายอำนวย ทองแท้ ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น คณะกรรมการอำนวยการ
89 นายประเทือง ชาบุญมี ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม คณะกรรมการอำนวยการ
90 นายถวัลย์ บุญราช ครู โรงเรียนจิดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา) คณะกรรมการอำนวยการ
91 นายทองใส อินทร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านอีสร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
92 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครู โรงเรียนบ้านพะวร คณะกรรมการอำนวยการ
93 นายคำมี โมฆรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านจาน คณะกรรมการอำนวยการ
94 นายประดับ นามปัญญา ครู โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายวีระ สุราวุธ ครู โรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุงขาม คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายอนันต์ ดาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) คณะกรรมการอำนวยการ
100 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
101 นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางสาวธัญญารัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
104 นายสันติ สีหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายวิชาญ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
107 ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายไทย ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายพิชิต ชูลิขิต ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายประมวล สุขอ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรฯ คณะกรรมการอำนวยการ
112 นางบุศรา เตรียมสติ ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
113 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางธาริณี ประทุมขำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงอก คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง คณะกรรมการอำนวยการ
117 นางสาวปนัดดา พวงอก ครูโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย โรงเรียนบ้านเปือยขาม คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางชัญญา พรมมะลิ ครูโรงเรียนบ้านมะฟัก คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายเฉลิมชัย ไชยหงส์ ครูโรงเรียนบ้านปะอาว คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางสาวทองใส ยอดนิล ครูโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายกิตติกร สอนคำเสน ครูโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายวีระยา ปุณะปรุง ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางอำนวย อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านเพียมาตร คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายรุ่งฟ้า ทองกลม ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ คณะกรรมการอำนวยการ
126 นางละเอียด นันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางธิดารัตน์ มีปิด ครูโรงเรียนบ้านตัง คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางอรวรรณ จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
132 นายนภดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการอำนวยการ
134 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
135 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
136 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
137 นายชมภู ระย้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
138 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
139 นายอุดม บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
140 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
141 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
142 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
143 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานกรรมการ
144 นายมังกร บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนา ประธานกรรมการ
145 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.2 ประธานกรรมการ
146 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
147 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสง ครู โรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการ
148 นายปฏิวัติ ขนวน ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
149 นายทวีศักดิ์ ราษี ครูโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
150 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
151 นายวิชัย บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
152 นางศิราภรณ์ ราศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
153 นางวรางคณา นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
154 นายวิฑูรย์ เสมอสาย ครูโรงเรียนบ้านปะหละ กรรมการ
155 นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
156 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
157 นายสมชาย ตั้งตรง ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
158 นายวีระศักดิ์ บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
159 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
160 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ กรรมการ
161 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
162 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการ
163 นางชัญญา พรมมะลิ ครูโรงเรียนบ้านครั่ง กรรมการ
164 นางพิณยา ทองขอน ครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
165 นายทิวา ทรายทวีป ครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38) กรรมการ
166 นางสุรางคนา รอดสุขโข ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
167 นางสาวพรพิมล ใยเม้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
168 นางสารภี ธรรมบุตร ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
169 นายพิเชษ ไชยก้ง ครู โรงเรียนบ้านอิหนา กรรมการและเลขานุการ
170 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษษนิเทศก์ สพป.ศก.2 กรรมการและเลขานุการ
171 นางประภาศรี ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการและเลขานุการ
172 นางสาวสุมาลี สุหร่าย ครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
173 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
174 นางสาวถนอมศรี สีตะโกเพชร ครูโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
175 นายเจริญ บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
176 นายพลกฤต ชัยสนาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
177 นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
178 นายสุพรรณ รอดสุขโข ครู โรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
179 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
180 นายสนอง แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า รองประธานกรรมการ
181 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม รองประธานกรรมการ
182 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธานกรรมการ
183 นายอุดร จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานกรรมการ
184 นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง รองประธานกรรมการ
185 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานกรรมการ
186 นายวีระ สุรนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา รองประธานกรรมการ
187 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานกรรมการ
188 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน รองประธานกรรมการ
189 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
190 นายอุดร นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง รองประธานกรรมการ
191 นายนคร ช่างไชย โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
192 นายชำนาญ ตุระเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านห้วย กรรมการ
193 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรฯ กรรมการ
194 นางบุศรา เตรียมสติ ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
195 นายพีรชัย วงษ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ
196 นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รองประธานกรรมการ
197 นายทองปัญญา โสระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงวิทยาราษฎร รองประธานกรรมการ
198 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
199 นายเชวง ผาสุก ่ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล(ท่าโพธิ์มิตรภาพที่ 204) เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
200 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
201 นางประภาศรี ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
202 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]