หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 60 98 76
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 46 80 65
3 010 โรงเรียนบ้านกงพาน 1 6 3
4 013 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 6 8 8
5 011 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 73 139 105
6 012 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 14 24 20
7 015 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 3 3 3
8 014 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 14 25 21
9 017 โรงเรียนบ้านกอย 29 60 44
10 020 โรงเรียนบ้านกุง 4 7 5
11 019 โรงเรียนบ้านกุงขาม 19 56 38
12 016 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
13 018 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 15 26 22
14 025 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 37 77 56
15 026 โรงเรียนบ้านขวาว 8 18 12
16 027 โรงเรียนบ้านขะยุง 13 62 24
17 028 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 62 115 87
18 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 15 28 21
19 033 โรงเรียนบ้านครั่ง 18 33 27
20 034 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 14 20 16
21 037 โรงเรียนบ้านคูสระ 34 57 44
22 035 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 31 84 55
23 036 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 53 107 79
24 042 โรงเรียนบ้านจังเอิน 15 28 17
25 044 โรงเรียนบ้านจาน 25 47 33
26 043 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 14 48 26
27 045 โรงเรียนบ้านจิก 23 36 32
28 050 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 10 24 17
29 051 โรงเรียนบ้านดงแดง 21 49 26
30 052 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 0 0 0
31 053 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 6 22 11
32 054 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 20 44 30
33 057 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 2 4 4
34 055 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 25 57 34
35 056 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 41 68 50
36 059 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 20 42 29
37 060 โรงเรียนบ้านตัง 40 79 58
38 062 โรงเรียนบ้านตาทอง 35 103 54
39 061 โรงเรียนบ้านตาโกน 78 191 132
40 067 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 2 2 2
41 071 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 5 3
42 070 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 11 24 17
43 072 โรงเรียนบ้านทุ่ม 15 30 23
44 069 โรงเรียนบ้านท่า 0 0 0
45 068 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 11 17 15
46 074 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 39 82 62
47 075 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 14 30 24
48 076 โรงเรียนบ้านนาโนน 34 91 58
49 077 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 21 52 33
50 089 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 15 35 16
51 090 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 37 110 61
52 091 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 13 28 18
53 092 โรงเรียนบ้านบุยาว 52 125 84
54 094 โรงเรียนบ้านปลาขาว 6 10 8
55 096 โรงเรียนบ้านปะหละ 25 60 42
56 097 โรงเรียนบ้านปะอาว 17 43 29
57 095 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 12 49 25
58 100 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 18 10
59 101 โรงเรียนบ้านผือ 32 61 47
60 103 โรงเรียนบ้านพงพรต 22 44 32
61 104 โรงเรียนบ้านพงสิม 24 66 39
62 105 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 21 39 30
63 106 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 18 67 32
64 107 โรงเรียนบ้านพะวร 70 164 116
65 112 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 33 94 61
66 114 โรงเรียนบ้านมะฟัก 12 36 20
67 115 โรงเรียนบ้านมะยาง 7 16 12
68 113 โรงเรียนบ้านม่วง 47 103 78
69 123 โรงเรียนบ้านยาง 22 33 29
70 121 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 13 29 23
71 122 โรงเรียนบ้านยางเอือด 39 75 59
72 126 โรงเรียนบ้านสระภู 10 27 15
73 127 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 27 52 40
74 128 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 23 32 31
75 129 โรงเรียนบ้านสะเดา 13 35 23
76 130 โรงเรียนบ้านสามขา 23 40 35
77 131 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 11 19 16
78 132 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 33 59 46
79 124 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 71 212 117
80 125 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 17 21 20
81 136 โรงเรียนบ้านหนองกก 15 42 27
82 137 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 5 3
83 141 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 13 21 16
84 142 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 2 2
85 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 44 98 60
86 143 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 13 22 19
87 145 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 16 27 24
88 147 โรงเรียนบ้านหนองผือ 14 30 22
89 148 โรงเรียนบ้านหนองม้า 10 24 14
90 149 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 19 17
91 150 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 3 6 6
92 151 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0
93 152 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 29 62 47
94 153 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 16 33 22
95 154 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 34 79 52
96 155 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 79 165 108
97 156 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 46 31
98 157 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 57 134 91
99 158 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39 70 54
100 162 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 6 11 8
101 159 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 29 21
102 160 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 25 49 41
103 161 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 6 11 5
104 138 โรงเรียนบ้านหนองแคน 64 117 89
105 139 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 9 21 13
106 146 โรงเรียนบ้านหนองแปน 16 32 18
107 140 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 11 21 17
108 163 โรงเรียนบ้านหมากยาง 3 8 6
109 164 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 4 10 8
110 167 โรงเรียนบ้านหว้า 8 11 10
111 166 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 22 51 38
112 169 โรงเรียนบ้านหอย 9 13 12
113 170 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 10 22 16
114 171 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 24 74 45
115 172 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 16 30 23
116 168 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 9 25 16
117 165 โรงเรียนบ้านห้วย 23 37 30
118 176 โรงเรียนบ้านอะลาง 9 26 16
119 178 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 40 68 49
120 179 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 37 116 64
121 177 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36 87 59
122 180 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 57 155 91
123 175 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 43 84 60
124 181 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 40 81 65
125 022 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 5 11 8
126 021 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 13 17 15
127 030 โรงเรียนบ้านเขวา 10 15 12
128 048 โรงเรียนบ้านเชือก 19 50 23
129 098 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 8 14 10
130 108 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 71 149 104
131 116 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 29 56 38
132 118 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 27 48 42
133 119 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 28 68 45
134 120 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 27 56 34
135 117 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 15 24 21
136 133 โรงเรียนบ้านเสียว 55 101 77
137 173 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 11 17 14
138 174 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 22 44 26
139 031 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 9 29 18
140 032 โรงเรียนบ้านแข้ 41 64 53
141 063 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 17 24 23
142 064 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 15 41 26
143 065 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 22 44 32
144 134 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 28 62 42
145 135 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 12 30 21
146 024 โรงเรียนบ้านโก 20 35 25
147 023 โรงเรียนบ้านโกทา 20 37 31
148 041 โรงเรียนบ้านโคก 21 55 32
149 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0
150 040 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 16 29 25
151 039 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 14 39 25
152 046 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 19 24 23
153 047 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 31 57 42
154 049 โรงเรียนบ้านโซงเลง 30 60 36
155 058 โรงเรียนบ้านโดด 7 17 10
156 066 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 21 45 32
157 073 โรงเรียนบ้านโทะ 52 123 82
158 078 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 14 22 17
159 080 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 21 53 29
160 082 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 9 18 13
161 083 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 6 10 7
162 084 โรงเรียนบ้านโนนลาน 8 18 14
163 085 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 10 20 14
164 086 โรงเรียนบ้านโนนสูง 60 136 91
165 079 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 6 17 11
166 087 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 9 15 13
167 081 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 3 6 5
168 088 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 9 5
169 099 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 42 91 70
170 109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 12 29 21
171 110 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0 0 0
172 102 โรงเรียนบ้านไผ่ 33 85 53
173 111 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 10 32 20
174 182 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 6 2
175 185 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 31 84 52
176 188 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 54 111 83
177 191 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 64 140 97
178 192 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 18 36 27
179 193 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 61 136 99
180 194 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 83 161 124
181 190 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 28 54 40
182 189 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 39 80 57
183 183 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 14 23 18
184 184 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 51 158 90
185 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 8 15 11
186 006 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 6 8 6
187 009 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 21 74 40
188 186 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0
189 187 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 22 45 31
190 195 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 45 96 69
191 002 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 6 12 10
192 003 โรงเรียนเคียวนำ 38 124 62
193 093 โรงเรียนบ้านปราสาท 18 30 24
194 007 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 14 42 22
195 008 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 12 25 19
รวม 4444 9690 6683
16373

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]