หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นางนรินสุดา ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นางสาวหมิวดี วรรณวงษ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางวันทณีย์ ทองคำฟู โรงเรียนบ้านแต่มะหลี่กรรมการ
5. นางสุนิดา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพิณยา ทองขอนผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลดา สอนคำเสนครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายยศวัฒน์ ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
4. นางเสวียน วรเลิศครู โรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสมพร ชัยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายเอนก เดชจินดาโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
4. นางพรรณวดี โตมากโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ โพธิ์งงามโรงเรียนบ้านดู่ค้อประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ผลอ้อโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางอายุวัฒน์ เพียรภูเขาโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
4. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นางนิภา ดวงแสงโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ งามล้วนโรงเรียนหนองสะมอนกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายลีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองหม้าประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธรรมนิยมโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
3. นางยุพา สินศิริโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางธันยพัฒน์ สุตะพันธ์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเบญจพรรณ ภูเขาทองโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
3. นางอุไรจิต เสมอสายโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวปราณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายจักรภพ ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวประธานกรรมการ
2. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสกุล หมื่นสุขโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างประธานกรรมการ
2. นางศิวภรณ์ เกตุหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
3. นางศรีอุบล ราชสมบัติโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นางประยงค์ บุญประถัมภ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านดวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอำนาจ นามวงศ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
4. นางกลมลิวรรณ แก้วใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางรัตนา ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
5. นายวิทยา พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายภานุวัฒน์ เดชกล้าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
3. นางวารุณี พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางวาสนา มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำประธานกรรมการ
2. นางวิราพร วงศ์จอมโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางโสรญา โพธิ์งงามโรงเรียนบ้านบึงหมอกกรรมการ
4. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทองโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางเพชรี ฤทธิเดชโรงเรียนอนุบาลอุทุพรพิสัยกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร เกตุสินรังสรรค์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คำจันทร์โรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
5. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยโพธิ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนหนองปลาคูณกรรมการ
4. นางประภา ทองตันโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
6. นายรังษี เวชชโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายศรวุฒิ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางมะลิ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
4. นายสงบ สิงห์เขาภูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนายสวัสดิ์ พาลีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา อบอุ่นโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกุล)กรรมการ
3. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางอรชร คำแปลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนางสาวธัญญารัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านอีสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสิรพจนา สีนวนจันทร์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลรองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ บุญปัญญาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริมาศ พวงพินิจโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
5. นายสุเพียบ ทองนำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นายประมวล สุขอ้วนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน พุมมาโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
4. นางสาวเยาวภา ดวงไชยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางอรนิตย์ น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไทย ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. ดร.อารีรักษ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
5. นางณัฐิยา สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
6. นางอรัญญา สูงเรืองโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางอริสา เมืองประทุมโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ศุภา อไธสงโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางนวลมณี คุณวาทีโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกุล)กรรมการ
5. นายสุเนตร อำนวยโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
6. นางสาวกาญจณา สมบัติโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยนามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพิชิต ชูลิขิตโรงเรียนอนุบาลราษีไศลประธานกรรมการ
2. นางจิราภา ชมภูโรงเรียนบ้านขะยูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสังข์วาลย์ พรหมชาติโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการ
4. นางสุจิตรา อำนวยโรงเรียนบ้านไผ่สร้างปี่กรรมการ
5. นางนงค์รักษ์ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
6. นางอุทัยวัลย์ คมปะโคนโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
7. นางอุมาพร สวรรณดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีหนาทโรงเรียนบ้านปะหละประธานกรรมการ
2. นายกะมนต์ แก้วสมุทรโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ดำคำโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2(บ้านหนองศาลา)กรรมการ
4. นางอารี สระทองโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นางวาสนา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นางสิริรักษ์ สองบุญโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ หลักหนองจิกโรงเรียนบ้านสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ สลุงใจดีโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ คำนึงโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายศรีประสิทธิ์ คำพิหล้าโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ขันติวงศ์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพิชิต บรรเทาโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางดารา บัวส่องโรงเรียนบ้านโกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา นามคุณโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นางสาวอาภารี ยืนยงค์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ อินทร์ตาโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
6. นายสุรเดช พะวรโรงเรียนบ้านทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์กรรมการ
7. นางอรทัย คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
8. นางสาวนภัสภรณ์ ทองแท้โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
9. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตรโรงเรียนบ้านคูสระประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ เอี่ยมทองโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย บุญสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
4. นายเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
5. นางพุธกานต์ ถาวรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางประอรรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
7. นางสุวรรณี สุนทรธีรกุลโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นายสำราญ วงศ์จอมโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
9. นางรุจิรา ผักไหมโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
10. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุขโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อรรคบุตรโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนประธานกรรมการ
2. นางคัคนานต์ บรรเทาโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วราพร ใยคำโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐา แจ่มศรีโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
5. นางสาววาสนา แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
7. นางอริสา เมืองประทุมโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาพิทยาคาร)กรรมการ
8. นางฉลวย ภาคคำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรา เตรียมสติโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พิมพะธรรมโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสาวชนกนันท์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางศิรินภา อุทุมโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
5. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล)กรรมการ
6. นางสาวอัญชุลี หลอดคำโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
7. นางสาวณัฐณันท์ แพทย์กลางโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
8. นางวรรณภา พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
9. นางมณีวรรณ ทราบรัมย์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
10. นายสมยศ สมนีกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
11. นางสาวธัญรดา อาจหาญโรงเรียนดงแดงกรรมการ
12. นางนิภาดา อาจหาญโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อส.พป.37)กรรมการ
13. นางประภาพร ไพบูลย์มั่นคงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ภูผาทองโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แก่นจักรโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พระทัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ จันทรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายไชยยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
6. นายรุ่งฟ้า ทองกลมโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
7. นางเนียรนิภา พวงมะเทศโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
8. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
9. นางอำนวย อาจสาลีโรงเรียนบ้านเพียมาตรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ลาเตโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
11. นางวีระยา ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
12. นางจรูญศรี เสาวกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
13. นางผุดผ่อง เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
14. นางลัดดาวัลย์ วันทาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประกาสิทธิ์ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี ชูลิขิตโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวรรณทนารัตน์ ศิริยาโรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
6. นางธาริณี ประทุมขำโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
7. นางสมศรี แก้วพรหมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางกัลยาณี พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นางสาวสุทธิดา พันธ์งามโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
10. นายศักดิ์สิทธิ จันทเขตโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
12. นางละเอียด นนทวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
13. นางสาวอภิสรา สาสังข์โรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
14. นางสาวรัชดาภรณ์ บัวพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
15. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใส ยอดนิลโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัก นิยมโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางสาวพนิดา เย็นใจโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางสรญา มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายเทพภิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
6. นางสาววิมาลา พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ปะนาโทโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นางจิราพร พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
9. นางละเอียด พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โคตรเจริญโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ สาสังข์โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ผาสุกโรงเรียนบ้านคลีกคลิ้งกรรมการ
4. นางสาวพัชรี เสาร์สุดโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ มีปิดโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางนุชรัตน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
7. นางนิตยาภรณ์ คันศรโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
8. นางสาวณัฐธิดาพร นาห่อมโรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการ
9. นายนนทวัฒน์ นนท์ศิลาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
10. นางสาคร ลาลีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ทีน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญธิดา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวบุญโฮม สาสังข์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร เฟื่องบุญโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
5. นางลีนมน วันศรีโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
6. นางจุฑามาศ โพธิิจักรโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมไชย ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นายนวน โสดถานาโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้กรรมการ
3. นางวราภา พิลัยโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
4. นายทองดี สิมาฉายาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอัจฉรา โพะิ์งามโรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
6. นางรัตนา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการ
7. นางสุธารัตน์ จันทรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นางรัชนีกร คงคูณโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นางอาทิตยา พรหมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนรินทร์ นับนิจย์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายพิเชฐ ก้อนฝ้ายโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิญญู สาพธิสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งประธานกรรมการ
2. นายยืนยง ทองตันโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
3. นายสุเพียบ ทองนำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นางเกษมณี โคตรทารินทร์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นางสาวสาทอน สุดใจโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นางประยูร ลำยงหอมโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
7. นางสาวกัลยาณี บุญประภาศรีโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
8. นางชัญญา พรมมะลิโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำรอง พนารัตน์โรงเรียนบ้านสามขาฯประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายรินทอง ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุริเทศโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นายสมยศ สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายอรรถพร ศรีหกุลโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
5. นายวาท ทรงอาจโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ทองใจโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
7. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นายไชยยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
9. นางสาวอุไรรัตน์ ศิลาภัยโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
11. นางสาววารีนี โตยะบุตรโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลประธานกรรมการ
2. นางยุพา สินศิริโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ไชยพัฒน์โรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านไฮใหญ่กรรมการ
5. นางหนูพิน ธรรมนิยมโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
6. นายผสม ศรีนนท์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
7. นายกิตติชัย จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
8. นายธวัชชัย หล้าธรรมโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
9. นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาดโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสงวน เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางยุภาพร งามเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวศรันย์ธิษณ์ มีพันธ์โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นายวิทยายน บุญยะศักดิ์โรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณา เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษชัย จารย์คูณโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฟ้า ทองกลมโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นายดนัย พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายสารทสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
5. นายจิรทิปต์ ผาธรรมโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย ศรีผุยโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สมใจโรงเรียนอุทุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณทิพย์ มีพันธ์โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นายกิตติกร สอนคำเสนโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายสนธยา เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นายสุรชัย การะเกษโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
6. นายเฉลียว สายโงนโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ ราษีโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางธนาวดี อาจสาลีโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียบ้านโทะกรรมการ
3. นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอุดร แขมคำโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางอรทัย สังขรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย คำเครื่องผอ.โรงเรียนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ พรหมทาโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ หลักหนองจิกโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายจรัญ ชมพูเทพโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
5. นายอิทธิกร พรมลีโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลำธาร มาพบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ วันศรีโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสุมิตรา พวงศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายวิฑูร เสมอสายโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
5. นางนิถินาถ เรืองงามโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นายชัยประสิทธิ์ ประคองเกื้อโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมกรรมการ
3. นางสาวอุไรลักษณ์ ตนัยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางธัญธนาภรณ์ วงศ์สาพธิสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
5. นายประสงค์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายสุพล สุพิมพ์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เสมอศรีโรงเรียน้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำผอ.โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศาลาโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัยผอ.โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพัฒนศักดิ์ ชบาโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แก่นจักรโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ขนวนโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายทองเปรม ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโคกหล่ามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ใยแสงโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนฤมล แดงบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายสุทิน เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
5. นางสาวศุภศรี ดวงแสงโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์โรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาช์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นายอานนท์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการ
4. นางชนัญชิดา ภานันท์โรงเรียนหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัฒนพงษ์ มะรีจันทร์โรงเรียนบ้านโทะประธานกรรมการ
2. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
3. นางประยูร ลำยงหอมโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
4. นางพนิตตา นิยมพันธ์โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
5. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ พวงคำโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางทองใส สามยอดโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางบุญกอง น้อยพรมโรงเรียนขนวนสีแก้วกรรมการ
5. นางพุทธชาติ ไชยสุนทรโรงเรียนกล้วยกว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิราภรณ์ ราษีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธนาพร ศรีละพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางละมัย นันทะหมุดโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
4. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นางบัวเรียน เป็งคำโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี จันทศิลาโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์โรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการ
3. นางกตัญชลี ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางปัทมาศ สานัสโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
5. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงโรงเรียนหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทองภาพ ดาแก้วผอ.โรงเรียนบ้านสระภูประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
3. นายทำนอง วงษ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุหร่ายโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา แรงรอบโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ผอ.โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ศรีสวสดิ์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ สาสังข์โรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
5. นางมณีวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ชนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนน(ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุตา ไชยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ชาบุญมีครู โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีคำภาครู โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวีระ สุราวุธครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายนายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
7. นายนายอนันต์ ดาแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
8. นายนายสุรศักดิ์ คำแสนครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
9. นายนายประหยัด นิลโชติครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
10. นายประดับ นามปัญญาครู โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ชนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนน(ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุตา ไชยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ชาบุญมีครู โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีคำภาครู โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวีระ สุราวุธครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
7. นายอนันต์ ดาแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ คำแสนครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
9. นายประหยัด นิลโชติครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
10. นายประดับ นามปัญญาครู โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูวภัณธ์ ยุคตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล(ท่าโพธิ์มิตรภาพที่ 204)ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย กะตะศิลาครู โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายสังเวียน จันโทครู โรงเรียนบ้านแต็้ชะบาฯกรรมการ
4. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นายประสาท จันทนาครู โรงเรียนบ้านสำโรง(สำโรงวิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายสุพิษญ์ ไชยงามครู โรงเรียนบ้านตังกรรมการ
7. นายคำมี โมฆรัตน์ครู โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
8. นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชมภู ระย้าทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ทองแท้ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายทองใส อินทร์ทองครู โรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชครู โรงเรียนจิดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)กรรมการ
5. นายสมยศ ไชยโยธาครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นายบุญเลิศ โนนสูงครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
7. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองครู โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
8. นายสมทนงค์ อินทศรีครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
5. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ราศรีโรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
3. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ คำนึงโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายกฤตวิทย์ มีบุญโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
3. นางชรินทร์รัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
4. นางสาวอรทัย เสาวยงค์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
5. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางม่านฟ้า ศาลาน้อยโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ บุญปัญญาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นายอุดม ลาลีโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
5. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางภคกร พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายสุคนธ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านหมากยางกรรมการ
4. นายอุดม ลาลีโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
5. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
3. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
6. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
3. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
4. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
6. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพันธศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายอัษฏาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมวประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายธนกร พันวันครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นนภา พันต้นครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายธนกร พันวันครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
4. นายธนกร พันวันครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
7. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
8. นายศุภกฤต แก้วใสโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
9. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุครูโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาครูโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญครูโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นายสุรชัย พวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
6. นายสุดใจ สุบินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ ลีลาครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นายสุุรชัย พวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
6. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นายสุรชัย พวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
6. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง ศรีทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
5. นายสุรชัย พวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
6. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นายสุรพล ราชธานีครูโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุวรรวลี ครองยุทธครูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นางอรนุลักษ์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นายสุรพล ราชธานีโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ไชยก้งครูโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายธันยวิชญ์ แขมคำครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางศศิวิมล โสมาลีย์ครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
7. นางจิตติมา นาใจคงครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ไชยก้งโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายธันยวิชญ์ แขมคำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางศศิวิมล โสมาลีย์โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
7. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งามประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชมภูวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ไชยก้งครูโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำชะนามครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายธันยวิชญ์ แขมคำครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
6. นางศศิวิมล โสมาลีย์ครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
7. นางจิตติมา นาใจคงครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นางทองมี หารไชยครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นางทองมี หารไชยครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
7. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
8. นายศุภกฤต แก้วใสโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
9. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางสุรีพรย์ คุณมาศโรงเรียนบ้านเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางสุรีพรย์ คุณมาศโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
2. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาววสิชรภรณ์ วงค์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
2. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาววสิชรภรณ์ วงค์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางสาวธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางสาวธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
2. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางรุ้งระวี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
2. นางวันทนา สมภาคโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางรุ้งระวี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
2. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
3. นางสุวรรณศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
2. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
3. นางสุวรรณศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
4. นางวรันทร ใจนวลโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา โสระเนตรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พลอย ศรชัยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. MissDeng Wei Naอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรรมการ
5. นายสุพรรณ รอดสุขโขครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา โสระเนตรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พลอย ศรชัยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. MissDeng Wei Naอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรรมการ
5. นายสุพรรณ รอดสุขโขครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนารองประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ประทุมมีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Hisasue Makikoครู โรงเรียนบ้านขยูงกรรมการ
4. นายพิเชฐ ไชยก้งครู โรงเรียนบ้านอิหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ทองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา โสระเนตรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พลอย ศรชัยครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
4. MissDeng Wei Naอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรรมการ
5. นายสุพรรณ รอดสุขโขครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ประทุมมีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Hisasue Makikoครู โรงเรียนบ้านขยูงกรรมการ
4. นายพิเชฐ ไชยก้งครู โรงเรียนบ้านอิหนากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นรองประธานกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ บุญใหญ่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
6. นายกำธร ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
8. นายไชยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
9. นายเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
10. นายเกษมศักดิ์ สุมาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
11. นายสุพิษย์ ไชยงามโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
12. นายจรินทร์ ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
13. นายสุรชัย การะเกษโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
14. นายองอาจ โยธิคาร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายดิเรก บุตรจินดาโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
16. นายถวัลย์ บุญราศโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
17. นายอารมย์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
18. นายทองมา สมพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
19. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)กรรมการ
20. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยากรรมการและเลขานุการ
21. นางนันทนัช จันทำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวถนอมศรี สีตะโกเพชรโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางรองประธานกรรมการ
4. นายสุธรรม คชพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
6. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
8. นายประสาท ประนมข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางสาววาสนา กตะศิลาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
10. นายสมพงษ์ สังข์วังโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
11. นายพลกฤต ชัยสนามโรงเรียนหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นายวิฑูรย์ เสมอสายโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการและเลขานุการ
13. นายพานิช คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ดวงนิลผู้อำนวการโรงเรียนบ้านเมืองหลวงประธานกรรมการ
2. นายนางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกรองประธานกรรมการ
3. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายถนอมศักดิ์ สมภาคโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นายสุทัศน์ แซวรัมย์โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
6. นายสังเวียน จันโทโรงเรียนบ้านแต้ชะบากรรมการ
7. นายทองสา แสงสิงห์โรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
8. นายบรรจง จำปาพันธ์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
9. นายวีระชัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
10. นายวรวิทย์ ศรีจักรโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
11. นายทองปัญญา โนนสูงโรงเรียนนาโนนกรรมการ
12. นายเจริญ บูญอุดมโรงเรียนหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
13. นายทวีศักดิ์ ผักไหมโรงเรียนบ้านกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
14. นายสุบรรณ แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุดร นางามผู้อำนวยการโรงเรียนแขมโพนทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งรองประธานกรรมการ
3. นายทรงพล สำนักโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นายจันทร์ โต๊ะสิงค์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นายถวิล วังศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายประสาร มั่นคงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
9. นายโรม ดีทั่วโรงเรียนบ้านโกกรรมการและเลขานุการ
10. นายธิพัชศกร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ ธรรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพงประธานกรรมการ
2. นางทัศนาพร สงวนบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยงเอือดรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน มั่นคงโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นายทองดี สิมาฉายาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
7. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววราศิริ อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
4. นางรำไพ บุญเย็นโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
5. นางวัชรี เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายมีศักดิ์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการ
7. นายสุขเกษม มืดทัพไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทีป เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรตประธานกรรมการ
2. นางสุนิดา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางชลดา ทองเกลียวโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2กรรมการ
7. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
8. นางประยงค์ บุญประถมภ์โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
9. นายสุพัฒน์ เข็มโคตรโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
10. นางสาวจันทิมา ดวงมาลาโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
11. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
12. นางจรูญศรี สุมินทนะโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
13. นางชารินี บัวจูมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
14. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
15. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองปัญญา โสระพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้รองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางอุษาวลี จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
6. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
7. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2กรรมการ
9. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
10. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
11. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรุ่งรัตน์ บุญชายโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวรัชยา ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นางพูลทัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ อิ่มวุฒิโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
6. นางนิตยาภรณ์ คันศรโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางอำพร คงทองโรงเรียนบ้านกะเดาอุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันนา อ่อนขาวโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางสาวลำธาร มาพบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
6. นางสาวอุไรลักษณ์ ตนัยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประภาส เกษามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญราชโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายธวัชชัย ดวงใจโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษ อินทฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอมราวดี ด่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นายจำเริญ ศรีธรโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวมนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นางสาวธานีรัตน์ แก้วใสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายสุชาติ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายพงศกร กาพาดโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง หลักบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอกประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา งามแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายเกตพง ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายนรินทร์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
4. นายศรนรินทร์ ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรจนา ขอร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายธิพัชศกร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นายปรัชญา ถ้ำกลางโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ปุณะปรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ชนะงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผลบุญโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นายโกวิทย์ เนื้่อนวลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายประทีป บุญเสริมโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
3. นายพิชัย ชูเส้นผมโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางสาวนันทชพร นาห่อมโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายราชวัตร อสิพงษ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายเลิศพงศ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายราชวัตร อสิพงษ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายเลิศพงศ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายราชวัตร อสิพงษ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายเลิศพงศ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายราชวัตร อสิพงษ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายเลิศพงศ์ ศรีเกษโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ คำนึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา ดวงไชยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ คำนึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ผิวงามโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
4. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ช่างไชยโรงเรียนบ้านเมืองเก่งซ่งกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ราศีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ช่างไชยโรงเรียนบ้านเมืองเก่งซ่งกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ราศีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ สายสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
3. นายอนันต์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บัวส่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปักการะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย โหง่นคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิจัขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
4. นายเอกรัตน์ เหลือมนอกโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุตา ไชยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาประธานกรรมการ
2. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
5. นายสุภาพ อำนวยโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
6. นายพินิจ คำดำโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
7. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉวี สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ประธานกรรมการ
2. นางรำพัน ขาววิเศษโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง ุบุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางจันทิมา อินทร์ตาโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ พวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางวิราภรณ์ การะเกษโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมานิต ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายบุญล้อม ทองอาบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งรองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พระทัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหมประธานกรรมการ
2. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ภาคคำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางสาคร อุคำโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกประธานกรรมการ
2. นางจันทะนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายลีลา มะเค็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ธีรา มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อารีย์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางประภารัตน์ พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
3. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางชิดหทัย บัวพันธ์โรงเรียนหนองปลาคูณกรรมการ
3. นางพัฒนา กันทะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกว้าง ผลสุขโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสุภาพันธ์ สุนทรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางวันดี สงวนแก้วโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางสาวสุภศิริ ไชยโยโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร จันทาโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
6. นางอุบลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
7. นางบุษรินทร์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
8. นางศศิธร นิยมโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
9. นางนวลศรี ฐานะวันดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
11. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันที่ปรึกษา
12. นายบุญยัง บุรุษโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณที่ปรึกษา
13. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนที่ปรึกษา
14. นายวันชัย ปักการะสังข์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ที่ปรึกษา
15. นายวีรวัฒน์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงที่ปรึกษา
16. นายภูวภัณธ์ ยุคตะวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลที่ปรึกษา
17. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหาดที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา
19. นางสาววิไลวรรณา นธินามศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุจิรา ศรียันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร หวะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นางกาญจนา ประถมบุตรโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
5. นางจตุพร ชัยชาญรัมย์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวลี ทองคำโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
7. นางสาวนุชรี ผู้มีสัตย์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
8. นางสุภาวรรณ มะณีล้ำโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างกรรมการ
9. นางสาววาจา แขมคำโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางอรนุช นนท์ตาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
11. นายสุวิทย์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยที่ปรึกษา
12. นายมานิต ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
13. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ที่ปรึกษา
14. นายเกียรติณรงค์ คำโสภาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ที่ปรึกษา
15. นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ที่ปรึกษา
16. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนที่ปรึกษา
17. นายสุเทพ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองสะมอนที่ปรึกษา
18. นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา
19. นายวิไลวรรณา นธินามศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ คำนันท์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านหนองอาคูณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภา อินธรรมโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
5. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางยาใจ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสมพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
5. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
6. นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพรโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสกุล หมื่นสุขโรงเรียนบ้านกล้วยกว้างประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการ
4. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนยางเอียดประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พวงคำโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านหนองงอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางวรัชญา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสมยงค์ ทองเลิศโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชิด ประดาห์โรงเรียนบ้านไพรพยอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชิด ประดาห์โรงเรียนบ้านไพรพยอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชิด ประดาห์โรงเรียนบ้านไพรพยอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชิด ประดาห์โรงเรียนบ้านไพรพยอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โคตรเนตรโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทนาคาร2กรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนราดร บุตรสันต์โรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกฤณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทนาคาร2กรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนราดร บุตรสันต์โรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกฤณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2กรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนราดร บุตรสันต์โรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกฤณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสาวศุภศรี ดวงแสงโรงเรียนหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนราดร บุตรสันต์โรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนราดร บุตรสันต์โรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นายเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกฤณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
5. นายสุพจน์ หล้าธรรมโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
6. นางสาวนาฎวรดา คำเคนโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ ขันธเสนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ ขันธเสนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางลำไย ขันโสดาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางวิจิตร ศรีสุรักษ์โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. นางบุญยงค์ สิงห์ชฎาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางลำไย ขันโสดาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางวิจิตร ศรีสุรักษ์โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. นางบุญยงค์ สิงห์ชฎาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐติยา สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นายครรชิต ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุมแสงกรรมการ
6. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐติยา สะเดาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นายครรชิต ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุมแสงกรรมการ
6. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์โรงเรียนไฮใหญ่ไฮน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอียดกรรมการ
6. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
5. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสายชล ท่าโพธฺ์โรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสายชล ท่าโพธฺ์โรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ดวงนิลโรงเรียนบ้านเมืองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
7. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ดวงนิลโรงเรียนบ้านเมืองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
7. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ดวงนิลโรงเรียนบ้านเมืองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
7. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอีหล่ำประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางสาวยุภาวรรณ จวงผันโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอินรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวเหรียญ สะมะลีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย บัวจูมโรงเรียนบ้านนาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่นรองประธานกรรมการ
3. นางทรงรัตน์ แซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นายศุภกฤต แก้วใสครูโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
7. นายธนกร พันวันครูโรงเรียนพะวรกรรมการ
8. นายไพโรจน์ กมลครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
9. นางทิพยวรรณ ศรีดาวครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
6. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายธนกร พันวันโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]