รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ธรรมคุณ
 
1. นางเขษมศรี   จุลวรรณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกนกเรขา   วิเศษชาติ
 
1. นางผ่องเพ็ญ   คำลอย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พวงท้าว
 
1. นางสมหมาย   ดาดวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เสกกำปัง
 
1. นางศิริรัตน์   บุญเฉลียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1. เด็กชายอัครินทร์   ทองไม้
 
1. นางอัจจนา   หมัดแม่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา   นามทอง
 
1. นางบุญเยี่ยม   ทองทวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงธลัสนันท์   บัวหอม
 
1. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   พลเสนา
 
1. นางฐิติชญา   สาลีพวง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงพุธิตา   ทิพย์สมบัติ
 
1. นางเฉลียว   อัมภรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กชายธานินทร์   ขวัญอ่อน
 
1. นางพวงผกา   จิตสุภาพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงฉัตรตรีญา   ดวงวงษา
 
1. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงธนพร   แก้วแสน
2. เด็กหญิงวิชญาพร   ใยดี
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์   พิมสมาน
 
1. นางสกาวเดือน   เศษโถ
2. นางลักษมี   วงชาลี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงจิรชญา   วรสา
2. เด็กชายพศวีร์   อาจหาญ
3. เด็กหญิงรัตนจันทร์   เครือแสง
 
1. นางสำลี   หุ่นงาม
2. นางเบญจรัตน์   ทองเถาว์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงกรพินธ์   วิรุฬห์
2. เด็กหญิงสุภาพร   สังฆพงษ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์พร   อุตสาหะ
 
1. นางฐิตาพร   สู่เสน
2. นางสมหมาย   ดาดวง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1. เด็กหญิงชนินาถ   แสงเวียน
2. เด็กชายชวัลวิทย์   เดชสูงเนิน
 
1. นางสุกัญญา   หลักบุญ
2. นางพรทิพา  เอี่ยมสะอาด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงสุดาพร   พันธูผา
 
1. นางไพวัลย์   สรรพศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรภัทร   ปรัชญาประเสริฐ
 
1. นางกาญจนานาภรณ์   วงษ์โสภา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายศวัสกร   แซ่อึ้ง
 
1. นางสสิยาภรณ์   เพลียซ้าย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรากรณ์   พัทธสิม
 
1. นายสุธน   สิทธิวิชชาพร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กหญิงจิตาพร   พรมมา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   ขันชัย
3. เด็กหญิงวิชญาดา   พรหมบุตร
 
1. นางสาวชวิศา   สุริยะงาม
2. นางสาวอรยา   สุคันธรัต
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงฉัตรพร   ศรีบุญ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แก้วเหลา
3. เด็กหญิงณัฐฐธิดา   สีสลับ
 
1. นางสาวพิสมัย   สีเหลือง
2. นางชุติมา  เหล่าแค
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงตรงลักษณ์   ทองไทย
2. เด็กหญิงสรัลชนา   ชาน้อย
3. เด็กหญิงอรวรรยา   การะเกษ
 
1. นายภัควัน   ขุนนามวงษ์
2. นางสาวนิตยา   จิตสมัคร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิตติมา   จันทำ
2. เด็กหญิงปนัดดา   กันธิยา
3. เด็กหญิงรัชนีกร   บุญเกาะ
 
1. นางสาวสร้อยสุนี   ชูน้ำเที่ยง
2. นางสาวอชาวดี  เข็มทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัชชารีย์   อารยะสิทธินนท์
2. เด็กหญิงอรจิรา   พลรัมย์
 
1. นางสาวอรุณี   ส่องศรี
2. นางสาวคำเพียร   จำปาทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสรวิชญ์   วงศ์เจริญศุภโชค
2. เด็กชายใจกลาง   วงษา
 
1. นางสาวพิสมัย   สีเหลือง
2. นางชุติมา  เหล่าแค
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กหญิงพัชราภา   พงษ์เกษ
 
1. นายนิพล   ทวีวัยชัยพล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูรินท์   รังษี
 
1. นางนิตยา   ปัญญาคม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ชิณวงศ์
 
1. นางสาวดาริกา   พละศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ดาวเรือง
2. เด็กชายนรวีร์   วงค์ละคร
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   จุลพล
 
1. นางสำเภา   บุญสมศรี
2. นางมณี   โอชารส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวจิรัฐติกาล   ปักปิ่น
2. นายธีรพล   พลเสนา
3. นายวิทยา  ภูเขียว
 
1. นางไพจิตร   สิมสิงห์
2. นางสาวนัฐติกา   สีแสด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงวริศวรรณ   เพชรเสนา
2. เด็กหญิงศศิธรธีรา   เมตตามนุษย์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ไกรษี
 
1. นายอักษราภัค   ศรีจันทร์
2. นางผ่องศรี   เมธาภัทรกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงธัญญานุช   คุณลุน
2. เด็กหญิงสุปราณี   เกาะอำไพ
3. เด็กหญิงอริสา   แสนศรีมนต์
 
1. นางนารี   ชินสอน
2. นางสาวพลอยปภัส   สุทธิอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายนภัสกรณ์   นวลสาย
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   ทีมา
3. เด็กชายแสนปิติ   วงศ์ละคร
 
1. นางเสาวลักษณ์   บรรเทิงสุข
2. นางกันยารัตน์   ภูมิภักดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีร์ธวัช   ไชยโกฏิ์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ภูริศรี
3. นายยศจตุภัทร  แถวปัดถา
 
1. นางสมจิตร  สุขอ้วน
2. นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์นวม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงกนกนิภา   วงค์สง่า
2. เด็กหญิงกัลยกร   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ฤาชัย
 
1. นางสาวอพาภรณ์   สมานไชย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ศรีเพชร
2. เด็กหญิงศศิกานต์   อยู่ยุติ
3. เด็กหญิงสายชล   เกษาหอม
 
1. นางสาวอพาภรณ์   สมานไชย
2. นายกิตติพัชญ์   ภูมิสูง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1. เด็กชายกมลทรรศน์   วงษ์ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์   จันเทพา
 
1. นายพิทักษ์   บุญมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายธนกร   สารัง
2. เด็กหญิงรุจิเรข  ไกรษี
 
1. นางจารุวรรณ   มงคลโคตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ไพฑูรย์
2. เด็กชายพงศธร   ยศศิริ
 
1. นายสัมฤทธิ์   ไทยสะเทือน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 1. เด็กชายปฏิพล   ศรีนวล
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นายไชยวัฒน์   บุญหาญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายพรชัย   พตชิด
2. เด็กชายวรนาถ   พันธ์งาม
 
1. นายวิชาญ  พิมพา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายชูเกียรติ   ใจเรือง
2. เด็กชายฐิติพงษ์   พลธรรม
 
1. นายสมพงศ์   กระเสียน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายนรินธร   ลุนศรี
2. เด็กชายสำเริง   วิงวัน
 
1. นายวิชาญ  พิมพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   เลิศชีวา
2. เด็กหญิงชลดา   แสงตาปัน
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ประทุมเหง้า
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   พันธ์ชาลี
5. เด็กหญิงพลอยรุ้ง   หงษ์ทอง
 
1. นางสาววรุณยุภา   นามบุญเรือง
2. นางสาวเนตรชนก  อินธิเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงกัญญณัช  .
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์   เสือครบุรี
3. เด็กหญิงนริศรา   จารึกธรรม
4. เด็กหญิงนิถินาถ   นามสิน
5. เด็กหญิงสุประวีณ์   โพธิ์ศรี
 
1. นางเข็มทอง   วิเศษสังข์
2. นางประคองแก้ว   ภูวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกชกร  แก้หยาด
2. เด็กหญิงกรกช   เเก้วหยาด
3. เด็กหญิงฐาปนี   สุดใจ
4. เด็กหญิงบุษบา   คงยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงพรศิริ   วิเศษพงษ์
 
1. นางสมจิตร   นามวงศ์
2. นายอุดม   ชินสอน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงชนิดาภา   วิเศษขลา
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงณิรันญภัสร์   วงศ์บุตตะ
4. เด็กหญิงปัญสิตา   สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์   คำเคน
 
1. นางนิตยา   อิศรมงคลรักษ์
2. นางสาวศิริขวัญ   เสนาพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สารจันทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  เชื้อสา
3. เด็กหญิงนราพร   มาพงษ์
4. เด็กหญิงพรธีรา  โหงษา
5. เด็กหญิงภาณิชา  โสธรรมมงคล
 
1. นางสาวสง่าศรี   นามคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์ขาว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   ศรีมณี
2. เด็กหญิงนภัสสร   จันทาคีลี
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ   โพธิ์ขาว
4. เด็กหญิงมณทิชา   คงหนู
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญใหญ่
 
1. นางปัญญาพร   สามสี
2. นายสมควร   สามสี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กองตัน
2. เด็กชายปัญญากร   วงศ์พุฒ
3. เด็กหญิงวรัญญา   แก้ววิชัย
4. เด็กชายศักดิ์เทพ   เหล่าแค
5. เด็กหญิงอริศรา   อรรถสิงห์
 
1. นางสาวอัญชลี   ทันที
2. นายเทอดไทย  พันธ์อุ่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเสริม
2. เด็กชายธีรภัทร   ปะริวันตัง
3. เด็กหญิงพนิดา   ขันสุวรรณา
4. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
5. เด็กชายภานุพงศ์   จันทโคตร
 
1. นายเลอพงศ์   เพิ่มมี
2. นายสมชาย   นนทะศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ลุนศรี
2. เด็กหญิงกรกนก   ศรีขอดเขต
3. เด็กหญิงกันตพร   ยศศิริ
4. เด็กหญิงกันทิมา   ยศศิริ
5. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   บุตระดาษ
6. เด็กหญิงจิราพร   ชนะสงคราม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันธ์ศรี
8. เด็กหญิงธิยดา   ชัยปัญญา
9. เด็กหญิงนันทิดา   บุตรดาษ
10. เด็กหญิงปาริชาติ  กุศรี
11. เด็กหญิงพัชรา   คำแพง
12. เด็กหญิงพิมพ์พร   คำแพง
13. เด็กชายพีรพัฒน์   พลรัตน์
14. เด็กหญิงรุ่งนภา   พลรัตน์
15. เด็กหญิงวาสนา   ลุนศรี
16. เด็กหญิงศศิวิมล   ลุนศรี
17. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ลุนศรี
18. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีวีระ
19. เด็กหญิงอรพิมล   เศษศรี
20. เด็กชายเหิรฟ้า   ศรีวีระ
 
1. สิบเอกหญิงอุบลรัฐ   บัวกลาง
2. นางจรัสภรณ์  ลีราช
3. นางปาริชาติ   สุวรรณสุข
4. นางสาวดอกเหลา   พงษ์ขจร
5. นางสาวอริสรา   สิงห์สวัสดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์   ศรีหะโคตร์
 
1. นางศศิธร   อินตะนัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแย้ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ทรงงาม
 
1. นางชุตินันท์   ขุมเงิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   ปิ่นแช่ม
 
1. นางสาวธนพร   พันธ์แก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายคุณาสิน   นิตยวัน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์รดา   กองไพบูลย์
 
1. นางจันทราพร   เสนาะ
2. นางเพ็ญศิริ   ศรีรส
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 1. เด็กชายพูนทรัพย์   พันธ์สุข
2. เด็กหญิงเกษมณี   กาประสิทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์   กาบบัว
2. นางสาววาริณี   เอี่ยมสุข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงปริศนา   บุญพามา
2. เด็กชายวิชัย   โพธิ์ขาว
 
1. นางนัฏฐิกานต์   ทอนศรี
2. นางประไพจิตร  ภูมิภักดิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงคณิฐา   พิลา
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์   ธรรมโส
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   สุวรรณชัยรบ
4. เด็กหญิงนิธิภรณ์   แสงตา
5. เด็กหญิงปนัดดา   ทิพย์สมบัติย์
6. เด็กหญิงรัตนพร   บุญตันบุตร
7. เด็กหญิงวิชญาดา   ด้วงเขียว
8. เด็กหญิงสุมาลี   พิลา
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สินปักษ
10. เด็กหญิงแพทาย   พรมศรี
 
1. นางขวัญเรือน   คูณมี
2. นางศกุนต์   ระติเดช
3. นางสาวสุวิมล  พานะรมย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1. เด็กหญิงกัญญา   ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงจันทิมา   เนื้อทอง
3. เด็กหญิงธารารัตน์   หลวงหา
4. เด็กหญิงธิดาเทพ   แต่งตั้งรัมย์
5. เด็กหญิงปนัดดา   คำทา
6. เด็กหญิงพรรณมณี   แจ่มใส
7. เด็กหญิงพรศิกาญณ์   บุ้งทอง
8. เด็กหญิงพิกุล   ค่ำคูณ
9. เด็กหญิงวรรณวิสา   ไชยฉิมพลี
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์   จำปี
 
1. นายทองคำ   พุฒพวง
2. นางกนกพรรณ   ปักปิ่น
3. นางเพียงเพ็ญ   นามวงศ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   หมายมั่น
2. เด็กหญิงจตุพร   สู่สุข
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์   แสงสิงห์
4. เด็กชายชาติชาย   สำราญ
5. เด็กหญิงฐิตาภา   พลศักดิ์
6. เด็กหญิงทิพนภา   พันธ์คำภา
7. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ทับทวี
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พงษ์ไธสง
9. เด็กหญิงพิมพ์พิลัยณ์  คำโพธิ์
10. เด็กหญิงภูษณิศา   ภูดาย
11. เด็กชายยงยุทธ   ชื่นตา
12. เด็กหญิงรุ่งนภา   สะอาด
13. เด็กหญิงสุธาสินี  โอฬารวิริยะ
14. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์สุธน
15. เด็กหญิงเกศมณีทิพย์  รูปงาม
 
1. นางเกษชรินทร์   คนึงเพียร
2. นางนภาพร   ศรีเสริม
3. นายมิตรชัย  ศรีเสริม
4. นางสาววลัยนุช   อุ้มบุญ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร   ยืนสุข
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   กาฬภักดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โยธี
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พงศ์พีระ
5. เด็กหญิงกันตยศ   คำสียา
6. เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ
7. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์   ศิริพรมงคล
8. เด็กหญิงฌาฐิตา   พิมพ์คงคา
9. เด็กหญิงธารทอง   สุขหุ้ม
10. เด็กหญิงนิชชิตา   จันทะเสน
11. เด็กหญิงปราณี   พิมาน
12. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญศิริษานนท์
13. เด็กหญิงพนมพร   หมวกศรี
14. เด็กหญิงลักษิกา   ตังสกุล
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   นาครินทร์
 
1. นายเกียรติชูพงษ์   เถาว์บุญ
2. นางประคอง   บุษบงก์
3. นางสาวมณีวรรณ   พุทธิวงศ์
4. นางสาวสุภาพร   สุริพันธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เทพเกษตรกุล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่วยสุข
 
1. นายกิตติพงษ์   พันคง
2. นางจันทร์ศรี   ขันธ์เพชร
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. นางสาวปราณี   พละศักดิ์
2. นายวิทยา   อ่อนวรรณะ
 
1. นายสมพงษ์   แสงเนตร
2. นายอภินันท์   อังคะโส
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   หลักคำ
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงนันทิยา   หนองม่วง
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 1. เด็กชายพงศกร   บุปผาขจร
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์   สีหะวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บุญยอ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพชรกนก   ขันตี
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายอชิตพล   แสนทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายฉัตรชัย   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรจันทร์   โพธิ์พรม
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูรพา 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงนิตยา   ไกรษี
 
1. นางพิมพ์พิกุณฑ์   พิทักษ์ไหมทอง
2. นางณัฐชยา   อาจหาญ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โนนสังข์
2. เด็กหญิงสาวิตรี   อัมภรัตน์
 
1. นายทัพพ์เทพ   พิทักษ์ไหมทอง
2. นางสาววิยะดา   รัตนะวัน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงสุกัญยา   ยศศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา   วงค์ทอง
 
1. นางสาวสุมาลี   บุญรินทร์
2. นายศิริ   สุภาพ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายพงษ์นิรันดร์   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายคฑาวุธ   ทาลา
2. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์แสง
3. เด็กชายนาฐิตา  เรืองจ้อย
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาทรงธรรม 1. เด็กชายพยุงศักดิ์   ไกรษี
2. เด็กชายอนุชา   วรรณรัตน์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   วงยะมาตย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   วงศ์เจริญ
2. นางสาวนงลักษณ์   พันธ์วิไล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 1. เด็กชายศุภชัย   เวียงคำ
2. เด็กชายอนุภัทร   เวียงคำ
3. นายอาดุลย์   อุลหัสสา
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
2. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายภัทรกร   จันทร์แจ้ง
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายกฤษณะ   เลื่อนฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์   ยางธิสาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปวีณ   จิตรโภคา
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงออฤทัย   บางใบ
 
1. นางลัดดาวัลย์   ศรีเมือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพิตตินนท์   กงศรี
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายรัตนศักดิ์   ศรปัญญา
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์   ใหญ่โสมานัง
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงบุญรัศมี   บุญข่าย
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาญา   คำอุดม
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนิศาชล   โสดามุข
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนงคราญ   แก้ววงศา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร   บุญศรัทธา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   คาคำดวน
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงภาสินี   แว่นวิไล
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายแทนคุณ   บุญข่าย
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   อภัยศิลา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์   ทัพวิโรจน์
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กหญิงเขมจิรา  โสภารักษ์
 
1. นางวนิดา   พาลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกนก   แสงจันทร์
2. เด็กชายกฤติกร   อินสุวรรณ
3. เด็กชายจตุรวิทย์   มงคลโคตร
4. เด็กหญิงธนพร   หงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงปาณิกดา   นาคสินธุ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา   ศรีดี
7. เด็กชายศตนันท์   โคตรนันท์
8. เด็กหญิงอรวิมลมาส   ผลสุข
9. เด็กหญิงโสภิสนภา   รัตนะวัน
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
2. นายอรรถพล   แซ่ต่าง
3. นายสุระชัย   แจ่มศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกนก   แสงจันทร์
2. เด็กชายกฤติกร   อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์   ใหญ่โสมานัง
4. เด็กชายชินพัฒน์   บุญนำ
5. เด็กหญิงธนพร   หงษ์ศิลา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ธนาคุณ
7. เด็กชายพฤฒิพงษ์   สมใจ
8. เด็กหญิงพิชานันท์   ทัพวิโรจน์
9. เด็กหญิงภัคจิรา   ศรีดี
10. เด็กหญิงยลรดี   กองเพชร
11. เด็กชายยศวริต   กองเพชร
12. เด็กหญิงศตนันท์   โคตรนันท์
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สีดาว
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   แสนสวัสดิ์
15. เด็กหญิงโสภิสนภา   รัตนะวัน
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
2. นางสุภาพร   กองเพชร
3. นายสุระชัย   แจ่มศรี
4. นายอรรถพล   แซ่ต่าง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายกมลภพ  บรรเทา
2. เด็กชายกฤษณะ   เลื่อนฤทธิ์
3. เด็กชายจิระวัฒน์   สมัย
4. เด็กหญิงชุติมา   สมมงคล
5. เด็กหญิงณัฐนิชา   ลินลาด
6. เด็กชายณัฐพล   แสงเนตร
7. เด็กหญิงธัญรัตน์  ศาลา
8. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
9. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
10. เด็กหญิงมุฑิตา  พินิจ
11. เด็กชายรัตนศักดิ์   ศรปัญญา
12. เด็กหญิงราตรี   เชียงจัตุรัส
13. เด็กชายวิชญ์พล   สมานรัตน์
14. เด็กชายวีระพล  บรรเทา
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาศเกษม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์   ยางธิสาร
3. นายอำนาจ   ศรีจำปา
4. นายดำรงค์ฤทธิ์   ปรึกษาดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   สนิท
2. เด็กหญิงจริยา   จันทร์ดวงศรี
3. เด็กหญิงชนินาถ   แสงเวียน
4. เด็กชายฐาปกรณ์   ศรีละพันธ์
5. เด็กชายทวิวัฒน์   ศรีชนะ
6. เด็กชายธีรดนย์   ไม้ดัด
7. เด็กหญิงพรพิมล   นนทา
8. เด็กหญิงภรณ์นิภา   ร่มโพธิ์
9. เด็กชายวัชรพล   พึ่งภพ
10. เด็กหญิงวีรภัทรา   บุญรินทร์
11. เด็กหญิงศศิภา   วงศ์บุตระ
12. เด็กชายศุภสิทธิ์   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุกัญญา   หลักบุญ
2. นางพรทิพา   เอี่ยมสะอาด
3. นายจารึก   เข็มทอง
4. นายอนุภาพ  ศรีอินทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   บัวงาม
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เชิดโฉม
3. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
4. เด็กหญิงชญานิศ   เสียงหวาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์   ทองน้อย
6. เด็กชายธนัทเทพ   อินตะมะ
7. เด็กชายธนาดุล   ขันทวีชัย
8. เด็กชายปัณธร   ปาปะกาย
9. เด็กหญิงปิยธิดา   เพ็ชรรินทร์
10. เด็กหญิงปิยวรรณ   มิตสันเทียะ
11. เด็กชายพรทวี   กันนิดา
12. เด็กหญิงภรทิพย์   เสียงใส
13. เด็กชายภานุวงค์   บุตทองทิม
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองขาว
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กหญิงสุชาดา   ศรลัมภ์
17. เด็กชายอดิศักดิ์   ทัดเทียม
18. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วิบูลย์
19. เด็กหญิงเกวลิน   นามบุตดี
20. เด็กชายเรวัฒน์  ทัดเทียม
 
1. นางแสงเดือน   เฉื่อยฉ่ำ
2. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
3. นางสมหวัง   สารพัฒน์
4. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
5. นางประมูล   เครือไชย
6. นายจรูญ   เครือไชย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม
2. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีมันตะ
3. เด็กชายกันตพงศ์  ยศศิริ
4. เด็กหญิงกานดา  ยศศิริ
5. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บุตระดาษ
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขามเผือก
7. เด็กหญิงดวงกมล  คำแพง
8. เด็กชายธนายุต  พลรัตน์
9. เด็กชายธีรพงษ์  ยศศิริ
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ภูหิน
11. เด็กหญิงพรพรรณ  ยศศิริ
12. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เติบโต
13. เด็กชายภีรพัฒน์  พันธ์พิมพ์
14. เด็กหญิงสุจิตรา  ก้านสุวรรณ
15. เด็กหญิงสุภัสสร  ยศศิริ
16. เด็กหญิงสุระดา  แสงสิงห์
17. เด็กหญิงอกนิษฐ์  วงษ์แก้ว
18. เด็กหญิงอมลวรรณ  พันธ์งาม
19. เด็กหญิงอาทิตยา  เติบโต
20. เด็กหญิงเกษนภา  ลุนศรี
 
1. นายศิริ  สุภาพ
2. นายปัญญา  ศรีสมภพ
3. นางสาวสุมาลี  บุญรินทร์
4. นางสาวปภัสสร  ทองสุข
5. นางสาววาถิณี  รินทร
6. นายศักรินทร์  ศรีสุรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กชายกฤษณะ   กงทัพ
2. เด็กชายกอบโชค   สังวาลย์
3. เด็กชายชาญชัย   ประสรรแก้ว
4. เด็กชายชาลี   พวงจำปา
5. เด็กชายธีรธร   หินแดง
6. เด็กชายพิภัตชัย   แก้วมณี
 
1. นายดำรงค์   เงาศรี
2. นางหอมไกล   เงาศรี
3. นางสาวสุพิชฌาย์   สมปาน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกชกร  พลศักดิ์
2. เด็กชายกษิดิศ  ทองรอง
3. เด็กหญิงกัญญารัฐ  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาศ
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สายจันทร์
6. เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์
7. เด็กหญิงฉันทพิชญา   ศรีศักดิ์
8. เด็กชายชนะชัย   สุพัฒน์โชติวัต
9. เด็กหญิงชยามา  อารยสิทธิ์
10. เด็กหญิงญาณวรรณ   รัตนวรรณ
11. เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์   พรมจันทร์
12. เด็กหญิงณัฐชาวดี  ไพบูลย์
13. เด็กชายณัฐภัทร   จันทะเสน
14. เด็กชายณัฐวัฒน์   อินรัสพงศ์
15. เด็กหญิงณิชานาฏ   อามาตย์
16. เด็กชายธนกฤต  ศรีสอน
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสารฤทธิ์
18. เด็กชายธีร์วรากรณ์   พินิจอักษร
19. เด็กหญิงนธัฐชพร  เทพาอภิรักษ์
20. เด็กชายนนธวัฒน์   แก้วคำ
21. เด็กชายบวร   แก้วหล่อ
22. เด็กหญิงปภาวินทร์  พิทักษ์
23. เด็กหญิงปัณณ์   โยธิคาร์
24. เด็กชายปิยพัชร์   บุรัสการ
25. เด็กหญิงปิยะธิดา   สุภาพ
26. เด็กหญิงปุณยาพร  สีวะสุทธิ์
27. เด็กหญิงพรไพรินทร์  วิลเลี่ยม
28. เด็กชายพลกฤต   สงโสด
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สืบเสน
30. เด็กชายวชิรวิทย์  กันสาย
31. เด็กหญิงวรินกร   เหลือล้น
32. เด็กชายวรโชติ  ลาลุน
33. เด็กหญิงวิชญาพร  สัมมนา
34. เด็กหญิงสุตาภัทร   พงษ์เพชร
35. เด็กหญิงสุประวีน์   ขันธเสน
36. เด็กหญิงสุพิชญา   ยวงจันทร์
37. เด็กหญิงอภิสรา   บุญเกื้อ
38. เด็กหญิงอัญรินทร์   นิธิโพธิพงศ์
39. เด็กชายอัฏฐวัฒน์   หงษ์สมบัติ
40. เด็กหญิงเบญญาภา  จันสุตะ
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นางวราภรณ์   ทองรอง
4. นางรัชนีวรรณ   แสงใสแก้ว
5. นางเพ็ญศิริ   ศรีรส
6. นางบัวสอน   สุพล
7. นางวันเพ็ญ   พากเพียร
8. นางกงพาน   นนทวงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายศิวพันธ์   จอมพันธ์
 
1. นางเชษฐ์สุดา   สันธิ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กชายอภิรัชต์   สุภะเกษ
 
1. นายนพดล   ดาวเรือง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ยวงจันทร์
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงอรัญญา   หารบุรุษ
 
1. นางวรภัณฑิรา   บางใบ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล
 
1. นายสุระชัย   แจ่มศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายวีรวัฒน์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวสกาวเดือน   สู่สุข
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงไปรยา   คุ้มศรีวัย
 
1. นายนิติ   พันธ์ภา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 1. เด็กหญิงเปรมา   มาคะชาติ
 
1. นายชมพล   ภูบาล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก   ไวยุกรณ์สุกุล
 
1. นายสุระชัย   แจ่มศรี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายวิชญ์พล   สมานรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา   กัญญา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทรพร   เติมทานาม
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงฐิติมา   บวชกระโทก
 
1. นายศรุต   บุญโนนแต้
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายโสภณวิช   ทองพันชั่ง
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสิทธิพร   ศรีกุล
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภคพร  สมภาวะ
 
1. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์   ยางธิสาร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรภัทร   สังขาว
2. เด็กชายธนวัฒน์   ทองพันชั่ง
3. เด็กชายธนวัฒน์   บุญมีวิเศษ
4. เด็กชายวัชสัณห์   จันทะเสน
5. เด็กชายวัฒนา   ดาศรี
6. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเสนอ
 
1. นายณรงค์   แสงงาม
2. นายสุนทร   ชัญถาวร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษฏิ์ดนัย   ใจแจ้ง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้ววงศา
3. เด็กชายกิตติวัฒน์   แซงเพชร
4. เด็กหญิงจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ
5. เด็กชายจิโรจ   จันทร
6. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไชยปัญญา
7. เด็กชายชยพล   พลศักดิ์
8. เด็กหญิงชลิตา   มุลสุมาลย์
9. เด็กชายชัยธวัช   นามวงศ์
10. เด็กชายชาคริต   วงษ์ทา
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ไชยปัญญา
12. เด็กชายณัฐกิตติ์   ทองน้อย
13. เด็กชายณัฐวัชต์   เลิศศิริวานิชกุล
14. เด็กชายธนกานต์   ดวนใหญ่
15. เด็กชายธนภัทร   คำเพราะ
16. เด็กชายธนภัทร   สมสุข
17. เด็กชายธรรมรัตน์   คงศรี
18. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุรกรณ์
19. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้ววิเศษ
20. เด็กชายนิติธร   สระโสม
21. เด็กหญิงปริชญา  ภูทิพย์
22. เด็กหญิงปวริศา   ผิวงาม
23. เด็กหญิงปานระพี   ห่มสิงห์
24. เด็กหญิงปุณญานัฐ  คงขุนทด
25. เด็กหญิงพรบุณยา  สีมาตย์
26. เด็กหญิงพิชชาพร   นภดลปรีชาวัฒน์
27. เด็กชายพิพัฒน์   สามสี
28. เด็กชายพุทธพร  บุญหวัง
29. เด็กหญิงภัทรานันต์   นพรัตน์
30. เด็กชายภานุมาศ   พิมพ์จันทร์
31. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์   อ่อนมิ่ง
32. เด็กชายศดิศเทพ   เทศะบำรุง
33. เด็กชายศราวิน  โหนะพันธ์
34. เด็กหญิงสิริวัลยา   บริบูรณ์
35. เด็กชายสุชานน   เวียงจันทร์
36. เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบงค์
37. เด็กชายอนุรักษ์   ศรีเลิศ
38. เด็กชายอัครนันท์  สอพองวโรติหิรัญ
39. เด็กชายเมธา   กฤษฎาการภิญโญ
40. เด็กชายโยธวาทิตพล   ใจนวล
 
1. นายณรงค์   แสงงาม
2. นายสุนทร   ชัยถาวร
3. นายณัฌฌา  เสนาะ
4. นางสาวพาณี  พิทักษา
5. นางจันทร์ศรี  ขันธ์เพชร
6. นางสนอง  สาทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจันทมณี   พานพรหม
2. เด็กหญิงชนินทร   พาหา
3. เด็กหญิงธาริณี   ชวนกระโทก
4. เด็กชายธีธวัช  สิงห์ชมพู
5. เด็กชายนวพล  บุญราช
6. เด็กหญิงปาณิสรา  กันภัย
7. เด็กชายพัทธพล  รวีโรจน์กรสกุล
8. เด็กชายพีระภัทร  เชือกรัมย์
9. เด็กหญิงวรัชยา   อินตะนัย
10. เด็กชายศุภณัฐ   สาระบัว
 
1. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นางสาววิสุดา   สบายดี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชิณวัฒน์   เงาศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  เงาศรี
3. เด็กหญิงพนิดา   อินทร
4. เด็กชายมิตรชัย   อัมภรัตน์
5. เด็กหญิงวนิดา   เชื้อทอง
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ   แซมรัมย์
7. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์   เจริญนาม
8. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ทา
9. เด็กหญิงเนตรนภิส   แสงส่อง
10. เด็กชายเอกรัตน์  หนูทอง
 
1. นางรำไพ   ถนัดทาง
2. นางมาลินี   ทองแสน
3. นางสาวจุฑารัตน์   ปู่ทองจันทร์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ
2. เด็กหญิงจิราวดี   สิทธิโชค
3. เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์  ตังตา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  งามแสง
5. เด็กหญิงพิมตะวัน   คนมั่น
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หลักทองคำ
7. เด็กหญิงภูริชญา   สีหบุตร
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เสาเวียง
9. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์   วงษ์เรียนรอต
10. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองวัน
11. เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
12. เด็กหญิงเกศมณี   เทียมสิงห์
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
3. นายครรชิต   บัวภา
4. นางสาววิสุดา   สบายดี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แก้วรักษา
2. เด็กหญิงณีรเนตร   สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงปิยพร   แก้วรักษา
4. เด็กหญิงพรพรรณ   แสงโยจารย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์ซอม
6. เด็กหญิงสุภาพร  งามตรง
7. เด็กหญิงเมทินี  กิตติพนากุล
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สิงห์ซอม
 
1. นางเนตรนภา   กล้วยน้อย
2. นางสาวพัชฎาภรณ์   ศรีมา
3. นางสาวรุงฤดี  คำงาม
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฉิมงาม
2. เด็กหญิงจิราวดี  สิทธิโชค
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   เหมือนมาตย์
4. เด็กหญิงชนนิกานต์   พันสีดา
5. เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล
6. เด็กหญิงพิมตะวัน  คนมั่น
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักทองคำ
8. เด็กหญิงภูริชญา  สีหบุตร
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เสาเวียง
10. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์  วงษ์เรียนรอต
11. เด็กชายศัลย์ศรณ์  คำเหลี่ยม
12. เด็กหญิงเกศมณี  เทียมสิงห์
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
3. นางศุภากร   พลตรี
4. นายครรชิต   บัวภา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ตีคำ
3. เด็กหญิงจิรนันท์   บุญเสนอ
4. เด็กหญิงชุติมา   เนียมหวาน
5. เด็กหญิงปาณิดา   อรรคศรี
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี   บัวโหญ่รักษา
7. เด็กหญิงศิริพร   โสพัฒน์
8. เด็กหญิงสุภาพร   ลีลา
 
1. นางดารุณี   ทองนาค
2. นางสาวบุญธิดา   ผสมวงศ์
3. นางสาววันเฉลิม   ธรรมบุตร
4. นายรุจน์   คูณทวี
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญภัทร   สอนสี
2. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ
3. เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล
4. เด็กหญิงธณพร  ไทยปิยะ
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พันธ์ผา
6. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีมะณี
7. เด็กหญิงบุณรดา  หวังเทวีวรกุล
8. เด็กหญิงปรียาพร   ธรรมทวี
9. เด็กหญิงปวริศา   เตชะสุข
10. เด็กหญิงพรอุมา  เมร์เลน
11. เด็กหญิงมาริษา  อมรวิทยาการ
12. เด็กหญิงสุทธิดา   รักความสุข
13. เด็กหญิงสุรดา   เชื้อดี
14. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ   พิทักษ์
15. เด็กหญิงเพชรน้ำงาม   ต้นวงศ์
16. เด็กหญิงเมธาวดี   นรชัย
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
3. นายครรชิต   บัวภา
4. นางสาววิสุดา   สบายดี
5. นางขวัญใจ   ใจจง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กหญิงกัลยา   ศรีกะแจะ
2. เด็กหญิงกิตติกานต์   คินันติ
3. เด็กหญิงกุลธิดา   ผูกมั่น
4. เด็กหญิงณัฎฐกฤตา   ธนะศรี
5. เด็กชายธนพล  คำศรี
6. เด็กหญิงพัชราพรรณ   งานประโคน
7. เด็กหญิงมยุรี   ผูกมั่น
8. เด็กหญิงลักขณา   เขียวอ่อน
9. เด็กหญิงวธัญญา   ผาปราง
10. เด็กหญิงวรปรัชญ์   แสงหิรัญ
11. เด็กหญิงศศิชา   บุญเสนอ
12. เด็กหญิงอภิรดา   ทาระ
13. เด็กหญิงอาทิตยา   นามนัย
 
1. นางจิราภรณ์   เพียซุย
2. นางกมลวรรณ   บุญศักดิ์
3. นางรัตนา   ประเสริฐศรี
4. นายจักรพงษ์   พิมพ์พัฒน์
5. นางสุธาทิพย์   จำชาติ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธวัชชัย   เงาศรี
2. เด็กชายวิษณุ   เงาศรี
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เงาศรี
4. เด็กชายศักรินทร์  เงาศรี
5. เด็กชายอดิศร   อารีย์
 
1. นายธีระวัฒน์   ทองใส
2. นางรำไพ   ถนัดทาง
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายภคินธร  บุญมา
2. เด็กชายวุฒิชัย   ทวีเจริญศิริโภคา
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ   มีบุญ
 
1. นางสาวณัฐิยา   โสรเนตร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงสิริญากร   จิรังดา
 
1. นางณัฐชานัน   ศิริชนะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. นายทัศกรณ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นางสาวณฐมน   ค่ำคูณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงทุฬีวรรณ   ศรีทหาร
 
1. นางณัฐชานัน   ศิริชนะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   หนองหว้า
 
1. นางสนทยา   บุญโลก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 1. เด็กหญิงจรัญญา  คำพิมพ์ปิด
2. เด็กหญิงณัฐพร  วงค์ใหญ่
3. เด็กชายนัฏฐวัฒน์   นาดี
4. เด็กหญิงวนิดา  บุญบู่
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติญา   ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุดยอด
 
1. นางสำรอง   ศรีโนนม่วง
2. นางมลิวัลย์   บุญหาญ
3. นางบุญหลาย  ศรีสมบัติ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 1. เด็กชายกำพล   สีหาบุตร
2. เด็กชายณัฐพล   บัวงาม
3. เด็กชายนันทกานต์   ทองสุข
4. เด็กชายพีรกาฬ   สืบสิมมา
5. เด็กชายพีระวิทย์   ติสวัสดิ์
6. เด็กชายวิชชากร   สืบเคน
 
1. นายนาวิน  ราชบุญคุณ
2. นางศุภลักษณ์   เสมอภาค
3. นางพรทิพย์   สุวรรณสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายชัยมงคล   สร้อยกระโทก
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทะวงษ์
3. เด็กชายภราดร   เสาร์ชัย
4. เด็กชายอดิศักดิ์   แนวสุภาพ
5. เด็กชายอนุชิต   นามวิชา
6. เด็กชายอนุวัฒน์   ผลบุญ
7. เด็กชายอิสระพงษ์   ราชภักดี
8. เด็กชายโชคชัย   เหมเงิน
 
1. นายสุรพงษ์   เงาศรี
2. นายเอกชัย   สุชัยราช
3. นายทวีศักดิ์   เลิศเฉลิมวุฒิกุล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ไทยสะเทือน
3. เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ   ออไธสง
4. เด็กหญิงบุญสิตา   ศิริเลอมาน
5. เด็กหญิงปานชีวา   เพ็งชัย
6. เด็กหญิงปานปรียา   เพ็งชัย
7. เด็กชายวชิร   บุญวัน
8. เด็กหญิงสิริยากร   พลภักดี
9. เด็กชายอภิภูมิ   ขุมเงิน
10. เด็กชายโชติพงษ์   ชูรัตน์
 
1. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
2. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เนื้อทอง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   จันทะศิลา
3. เด็กหญิงคณิตตา  ชาติมนตรี
4. เด็กหญิงจันทิมา   เนื้อทอง
5. นายชาญณรงค์  จำปี
6. เด็กหญิงนงนุช   โพธิวัฒน์
7. นางสาววิชาดา  เนื้อทอง
8. เด็กหญิงศุภาพร   บุญสง่า
9. เด็กหญิงอัญชรินทร์  แข็งขัน
10. เด็กชายอาชาไนย   บุตรแผงชัย
 
1. นางเพียงเพ็ญ   นามวงศ์
2. นางคำพูน  จันทร์เติบ
3. นางตฏิยา  แก้วภักดี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนครินทร์   มีแววแสง
2. เด็กหญิงปราณี   พละศักดิ์
3. เด็กชายภาคภูมิ   ปวงขุนทด
4. เด็กหญิงวรรณภา   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุวนันท์   พรมบุญ
 
1. นางอารีภัทร   ศรีใส
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วงศ์ชนะ
2. เด็กหญิงนริศรา   แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงประกายมาศ   ศรีหาบุตร
 
1. นางวารินีย์   อินทา
2. นางสุรินทร์   ศรีชัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นามอุดทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พะนิรัมย์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   วรรณโชติ
 
1. นางพวงผกา   จิตสุภาพ
2. นางอุไรวรรณ   มณฑาทิพย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนริศรา   วงศ์แสวง
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ระศร
3. เด็กหญิงเกวลิน   จรรณา
 
1. นางสุวณี   ธานี
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอารียา   สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงอารียา   ใหญ่ผา
 
1. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
2. นางอุไร   พวงพลอย
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธรรมทวี
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์   โพธิ์นิล
 
1. นางสาววิริยา   ศรีนวล
2. นางสาวอัมพร   ปัญญาวัน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 1. เด็กหญิงพันทิวา   สุดโสด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   เต่าทอง
 
1. นางสาวลลิตภัตร   ตาราศาสตร์
2. นายสุทัศน์   บุญยี่
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธี   สีดา
2. นายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ศรบุญทอง
2. เด็กชายอัครวิทย์   ศิรวงศ์สกุล
 
1. นายอุทิศ   แสนสวัสดิ์
2. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธี   สีดา
2. นายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร
 
1. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
2. นางชฎาพร   ขุขันธิน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายพีรภัทร   จันตรี
2. เด็กชายอนุพันธ์   พื้นบ้าน
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงศิรินทรา   พงษ์เกษ
2. เด็กหญิงสุภัทรา   พิลามาศ
 
1. นายนิรัตน์   ศรีพันธ์
2. นายสมพงษ์   วรรณเวช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์   อินตาโย
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรก่าน
 
1. นางยุพา   สีดา
2. นางสาวนิภาพร   คำเพราะ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   กันภัย
2. นายวุฒิชัย  สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัตถา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายจิระพัชร  ปัตนา
2. เด็กชายระพีพัฒน์   วงษ์ทอง
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายชาญณรงค์   บุญเฉลียว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พรมดี
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. นางสาวกันธิชา   ป้องพา
2. นางสาวประภาพร   พลศักดิ์
3. นางสาวอาทิติยา   ศรีเทา
 
1. นายจิรวัฒน์   แก่นพิทักษ์
2. นางสาววนิดา   แก้วคำสอน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายมงคลพร   สามโพธิ์สี
2. เด็กชายศิริวัฒน์   บุญใหญ่
3. เด็กชายสุรวุฒิ   นุชอุดม
 
1. นายไพชยนต์   แก้วพวง
2. นางสาวจิรพันธ์   สมภาวะ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายธารภัทร   ประเสริฐ
2. เด็กชายวรเทพ  ดวนใหญ่
3. เด็กชายอภินันท์   บุญคง
 
1. นายสมศักดิ์   ทินวงศ์
2. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงวิรดา   กุลวุฒิ
3. เด็กชายอัครวิทย์   ศิรวงศ์สกุล
 
1. นายอุทิศ   แสนสวัสดิ์
2. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายชาญณรงค์   มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงดาหวัน  วงค์พุฒ
3. เด็กชายอัครพล   แย้มเปลี่ยน
 
1. นายวรภัทร   นันทา
2. นายไพบูรณ์   ว่องไว
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1. เด็กชายชิดชัย   สังขาว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
3. เด็กชายปัณณวัฒน์   จันทร์ศรี
 
1. นายสุชาติ   เบ็ญเจิด
2. นายพัฒนา   ชื่นตา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1. เด็กชายทักษิณ   ตุนา
2. เด็กชายวุฒินันท์   โคตรพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ใจงาม
 
1. นางนุศราภรณ์   นนทศิลา
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายกฤษติพงษ์   ฑีฆะพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา   ศิรินัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไก่แก้ว
 
1. นายวรภัทร   นันทา
2. นางสาวจิราพร   สิมณี
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. นางสาวกันธิชา   ป้องพา
2. นางสาวประภาพร   พลศักดิ์
3. นางสาวอาทิติยา   ศรีเทา
 
1. นางชฎาพร  ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐกฤต   ระจันดา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขเย็น
3. เด็กชายวีรยุทธ์   เวียงคำ
 
1. นายมนัส   แนวจำปา
2. นางวันวิสาข์   แนวจำปา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กชายจักรณรงค์   คำศรี
2. เด็กชายชยุตพงค์   ทาระ
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์   บุญมั่น
 
1. นายจักรพงษ์   พิมพ์พัฒน์
2. นายสมชาย  กระแสโสม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กชายทักษิณ   มากมูล
2. เด็กหญิงศศิธร   โพธิ์ขาว
3. เด็กชายสิริราช   จงรักษ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   บุญสังข์
2. นางอุไร   ชูคำ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 1. เด็กชายปรเมษฐ์   ตะนะสุข
2. เด็กหญิงสุวนันท์   เชื้อเคน
3. เด็กชายเจษฎา   จันดาบุตร
 
1. นางสุวคนธ์   ตระการไทย
2. นางรุจิรา   รุ่งเรือง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์   นามวิชา
2. เด็กหญิงวิภาวินี   สังขะพงษ์
3. เด็กหญิงสิรามล   วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   บ่อหิน
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ไทยสะเทือน
6. เด็กหญิงอรอนงค์   เผื่อแผ่
 
1. นางชยาภัสร์   พิมพร
2. นางสาวอนันตยา   นันทะเสน
3. นายประจักษ์   ใจสุระ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   อุตสาหะ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ศิริจันดา
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์   หงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงรสรินทร์   นามวิชา
5. เด็กหญิงสุภาพร   นามวิชา
6. เด็กหญิงแก้วตา   เผื่อแผ่
 
1. นางชยาภัสร์   พิมพร
2. นางสาวกนกวรรณ   แพ่งสภา
3. นายประจักษ์   ใจสุระ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงมยุรี   แก้วพวง
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงสุพันธ์พร   บัวแก้ว
 
1. นางวันวิสาข์   แนวจำปา
2. นายมนัส   แนวจำปา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พลศักดิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   จันทร์ถา
3. เด็กหญิงสดาพร   พันธ์ผา
 
1. นางสาวภัสนันท์   อาสนะแก้วตระกูล
2. นางสำพูน   มงคลโคตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ลาพรมมา
2. เด็กหญิงลักษ์คนากร   คำแสนหมื่น
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ธรรมทวี
 
1. นางทิพวรรณ   พงษ์จันโอ
2. นางสาวพรยุภา   บุตรตะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายฐิติกร   ผาสุข
2. เด็กชายฐิติพงษ์   พวงจันทร์
3. เด็กชายธวัชชัย   อ่อนจันทร์
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณิชา   สมัญญา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา   บุญชิด
3. เด็กหญิงวรรณกานต์   คานงอน
 
1. นางศิลประภา   ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์   ผ่องศิริ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปาลิดา   สุระสิงห์
2. เด็กหญิงปิ่นทองคำ   นาเสงี่ยม
3. เด็กหญิงภักชริญา   วังทอง
 
1. นางเอื้อมพร   ชัยชาญ
2. นางสิริยาภรณ์   สุพิณ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1. เด็กหญิงทศพร   ศรีด้วง
2. เด็กหญิงนภัสสร   บุญรัตน์
3. เด็กหญิงนิดานุช   วิรุฬห์
 
1. นางอนงค์นาถ   ยางนอก
2. นางสาวรวิสรา   ดวงแก้ว
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกรุง   บรรลุ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร   พิลา
3. เด็กหญิงวิไลทิพย์   ศรีแก้ว
 
1. นางอัมพร   ภักดี
2. นางสาวอารีรัตน์   บุญสมศรี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงขอขวัญ   อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   แก้วเนตร
 
1. นางสีจันทร์   นนทา
2. นางระคน   สูงโฮง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สืบสิมมา
2. เด็กหญิงภนิตา  กุรัง
3. เด็กชายศิริทิพย์   พิจารณ์
 
1. นางสีจันทร์   นนทา
2. นางนงคราญ   ละเลิศ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1. เด็กหญิงชนาพร   ภูห้องเพชร
2. เด็กหญิงทศพร   ศรีด้วง
3. เด็กหญิงนิดานุช   วิรุฬห์
 
1. นางสาวรวิสรา   ดวงแก้ว
2. นางอนงค์นาถ   ยางนอก
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพวัลย์   สะอาด
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   อินอร่าม
3. เด็กหญิงเบ็ญจมภรณ์   สิงห์เสน
 
1. นางวรินทร   พิมพ์พันธุ์
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายธนพนธ์   โครตศรี
2. เด็กชายปรเมศร์   เสาร์ชัย
3. เด็กชายอนุภัทร   ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  บุญราช
2. นางสรรเสริญ   ฉลวยศรี
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงณิชนันท์   บุญลพ
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุรนารถ
3. เด็กหญิงอุสามณี   อินธิเดช
 
1. นางชฎาพร   พระทน
2. นางสาวสิรินภาพันธ์   สิงห์สาย
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สุนีพัฒน์
 
1. นางรำไพ   อดทน
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางสาวณัฐฐ์ธวาฐ์   แสงเขียว
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กชายณัฐพล   อรอินทร์
 
1. นางอิสรานันท์   แก้วกนก
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กชายศุภพรพงษ์   ขันทองดี
 
1. นางนพวัลย์   ปัญญาคม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงศิริกานต์   ไชยรัตน์
 
1. นางสมจิตร   นามวงศ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ทองพูล
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงจิราพร   ทองสะอาด
 
1. นางอิสรานันท์   แก้วกนก
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นนท์ใส
 
1. นางเสาวคนธ์  ทองสุข
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุภวรรณ   สวาทวงค์
 
1. นางสาวกาญจณนภา   ประมวล
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายพัชรมนต์   วงษ์แสวง
 
1. นางรำไพ   อดทน
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1. เด็กชายอิทธิพล   สิงห์ซอม
 
1. นางสาวจีรัฏติกรณ์   คนขยัน
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายอัครนนท์   สุขเสริม
 
1. นายนิติพัฒน์   พิพัฒน์ภัทรกุล
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงศิริกานต์   ไชยรัตน์
 
1. นางสมจิตร   นามวงศ์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงไปรยา   เมืองแสน
 
1. นางอุไร   ชูคำ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสิทธิโชค   มณีวงษ์
 
1. นางเกษมณี   เมตตามนุษย์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อุตสาหะ
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  พรมมี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พงษ์เกษ
 
1. นางสาวภิญญ์ธนัท   ศรีคำ
2. นางอัมพร   อุ้มบุญ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เชื้อวงค์
2. เด็กหญิงบังอร   ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปรางทิพย์   คำดี
 
1. นางบุญนอง   อนุสินธ์
2. นางยุวดี   พันธ์ศรี
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กชายจิราพัชร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงศิริญาภร  ป้องกัน
 
1. นางปราณี  สุทาวัน
2. นางจันทนา  ดวงคำ
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายมีศักดิ์   วงค์ใหญ่
 
1. นางทิพวรรณ   พงษ์จันโอ
2. นางบุษบา  สินเติม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปิยชนม์  ชนะวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำศรี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 1. เด็กหญิงภัทราวดี   จันทรมาตร
 
1. นายสุรศักดิ์   ปัสราษฎร์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิมณี
 
1. นางสาวกัญสุรีย์   ทองคำ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชกมล   สอนจันทร์
 
1. นางพิไล   เจริญชัย
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  สงคราม
 
1. นางอัจฉรา   วงษ์ชม
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงพรพินิต   นามวิชา
 
1. นายประยงค์   ศรีโนนลาน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงค์พุฒ
 
1. นางสาวธนพร   พันธ์แก้ว
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนภัทร   พันละบุตร
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงสรัญญา   เหรียญทอง
 
1. นายสมหมาย   ธานี
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวันนา   ขันโมลี
 
1. นางจันทร์ศรี   สุวรรณรัตนากร
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์   ภวภูตานนท์
 
1. นางกุหลาบ   ทัดเทียม
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงศิริกานต์   ไชยรัตน์
 
1. นางสมจิตร   นามวงศ์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงวิชุดา   พิลา
 
1. นายถาวร   เมืองจันทร์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. เด็กชายบุญรอด   บุญทาทอง
 
1. นายณรงค์   ธานี
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศรีสุข
 
1. นางพรนิภา  บุญใส
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุภวรรณ   สวาทวงศ์
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสงพยัพ
 
1. นางใบริน   สายสุข
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายชัยอนันต์   พรหมชา
2. เด็กชายณัฐวัตร   จันทะมาตย์
3. เด็กหญิงธีมาพร   พันธนาม
4. เด็กชายพัชรวุฒิ   พวงยอด
5. เด็กหญิงสิริกัญญา   โสภาพันธ์
6. เด็กหญิงอรปรียา  การะเกษ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จันทร์สิงห์
 
1. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
2. นางนิตยา  บุตรเสมียน
3. นางกมลรส   สมาฤกษ์
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ภุ่มพันธ์
2. เด็กชายบุญมี  เสือเขียน
3. เด็กชายปุระชัย  มหาวงค์
 
1. นางสมจิตต์  นะที
2. นางดารัตน์  ฉวีวงษ์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มุขขันธ์
2. เด็กหญิงสุจิตร์ตรา   อินทร์เล็ก
3. เด็กหญิงสุภาวดี   เมืองวงค์
 
1. นางสาวอารีรัตน์   วิทยาขาว
2. นางยุวดี   พันธ์ศรี
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กชายปิยพนธ์   อุปแก้ว
2. เด็กชายปิยพัทธ์   อุปแก้ว
3. เด็กหญิงพีรยา   แสวงทรัพย์
 
1. นางอุไร   ชูคำ
2. นางภัทรานิษฐ์   กองรักษา
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วังศรีแก้ว
2. เด็กชายสุนันท์  มะณู
3. เด็กชายีรภัทร  สมภาร
 
1. นายภานุวัชร  แก้วพวง
2. นางสาวอัจฉรา  กลิ่นถือศิลป์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายพลวัฒน์   บุญพันธ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นพดล
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์   คูหา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   สีแสด
2. นางสาวตติยาพร   ปรีเปรม
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายคำรณ   โคษาราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์   จันทร
3. เด็กชายอภิรักษ์   ด้วงนิล
 
1. นางเกษมณี   เมตตามนุษย์
2. นางอักษราภัค   ศรีจันทร์
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   สุขชาติ
2. เด็กหญิงชญานี   เดชพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะพร   บรรใดทอง
 
1. นางสาวตติยาพร   ปรีเปรม
2. นางสาวญาณพัฒน์   ปรัสพันธ์
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกิตติภพ   ฟิตตอล
2. เด็กชายอัครนนท์   สุขเสริม
 
1. นางวิลาวัลย์   แก้วธานี
2. นายนิติพัฒน์   พิพัฒน์ภัทรกุล
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะดอบวิทยา 1. เด็กหญิงกินรี  สิงหันต์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขส่ง
 
1. นางสุพิศ  ศรีภูพาน
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐพัฒน์   ไขขุนทด
2. เด็กหญิงนภาพร   พินโย
 
1. นางสาวพรพิมล   สุภาพ
2. นางสาวสรินธร   บุญส่ง
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กชายถิรวัฒน์   แสงคำ
2. เด็กชายธีรพงษ์   มุขขันธ์
 
1. นางสาวรักษ์   วงศ์ประเทศ
2. นางวารินีย์   อินทา
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   โคตรไต้
2. เด็กชายอภินันท์   ชื่นกระโทก
 
1. นายสายทอง   วรรณทวี
2. นางกัญนิกา   วรรณทวี
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายธนากร   บุญคาน
2. เด็กชายศิรวิทย์   วงษา
3. เด็กชายอานนท์   วิมลศรี
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายคงคา   สิงห์ภิรมย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดแสง
3. เด็กชายอลงกรณ์   แพงมา
 
1. นางบำรุง  วรรณรัตน์
2. นางทองอินทร์   ภูภักดี
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายศิริศักดิ์   เทนสุนา
 
1. นายสราวุฒิ   แพงศรี
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายเนตรดาว   บุญกาล
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กหญิงอัญชลี   มีศรี
 
1. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายพีระพงษ์   ศิริวาลย์
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1. เด็กชายนัทธพงศ์   จัตกุล
 
1. นางสายฝน   ทองแสน
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กชายพิภัตชัย   แก้วมณี
 
1. นายสุริยพงศ์  นันทา
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กชายพัชรพล   สารสูงเนิน
 
1. นายสุริยพงศ์  นันทา
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. นายอรรถพล   นามวิชา
 
1. นายไพโรจน์   บุตะเคียน
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงกิตติยา   พื้นพรม
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ทัดเทียม
4. เด็กชายจิรพัฒน์   เสียงหวาน
5. เด็กหญิงชลนิการณ์   บำรุงภักดี
6. เด็กชายชินดนัย   ตังสุข
7. เด็กหญิงชุดานันท์   เอกศิริ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   ภาดี
9. เด็กชายท๊อป   ชาภักดี
10. เด็กชายธนพล   อุบลกิจ
11. เด็กชายธนภัทร  ศรีเมือง
12. เด็กชายธราเทพ   เพียซุย
13. เด็กหญิงนันทกานต์   เสาร์ชัย
14. เด็กชายปรัญชัย   ทองคำ
15. เด็กหญิงปรีชญา   ลินลาด
16. เด็กหญิงปวิชญาดา   อัมภรัตน์
17. เด็กหญิงปัทมวรรณ   พันธ์อุ่น
18. เด็กชายพงษ์ธวัช   สุขเสริม
19. เด็กชายพลภัทร   ทองลือ
20. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วคำ
21. เด็กหญิงวรัญญา   แจ้อุบล
22. เด็กหญิงวลัญญา   ตะเคียน
23. เด็กหญิงวาสนา   ตะเคียน
24. เด็กชายสมัชญ์   ภูติยา
25. เด็กชายสิทธิศักดิ์   พุดซ้าย
26. เด็กชายสุวรรณภูมิ   กิ่งคำ
27. เด็กหญิงสโรสินี   วงแก้ว
28. เด็กหญิงอภิญญา   พลศักดิ์
29. เด็กหญิงอัจฉริยะ   จันทร์เลื่อน
30. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวงศ์
 
1. นายกฤษณะ  เพียซุย
2. นายสุทธิศักดิ์   แสนทวีสุข
3. นายศิริเกียรติ   รูปศรี
4. นางสุจินดา   รูปศรี
5. นางพรประภา   รัชตะธนิตกุล
6. นางปัณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา
7. นางสาวศุภกานต์   บุญสุข