สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 42 0 0 42 42 0 0 0 42
2 อนุบาลวัดพระโต 13 0 0 13 13 0 0 0 13
3 มารีวิทยา 9 0 0 9 9 0 0 0 9
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 9 0 0 9 9 0 0 0 9
5 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
6 อนุบาลกันทรารมย์ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
7 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 บ้านคูบ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 6 0 0 6 6 0 0 0 6
10 บ้านร่องสะอาด 6 0 0 6 6 0 0 0 6
11 บ้านสบาย 6 0 0 6 6 0 0 0 6
12 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
13 บ้านน้ำเกลี้ยง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
14 บ้านละเอาะ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
15 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
16 อนุบาลพยุห์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านผักบุ้ง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 บ้านหนองนาเวียง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านหนองมะแซว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านอาลัย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 บ้านเจี่ย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านโนนหนองสิม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
29 กลุ่มทุ่งเทิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านขาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านคอนกาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านดอนสั้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านพะแนงวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านลิ้นฟ้า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านหนองกุงสนามชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านหนองบัวไชยวาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองแก้วสำโรง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านหนองแลงระไง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านเกาะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 กลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 ตะดอบวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านกะเอิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านคูซอด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านจาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านจานหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านตำแยหนองเม็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านนาดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านบกขี้ยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านบอนวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านบูรพา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองกันจอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองเตย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองโนวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหัวเหล่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเวาะวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านแก้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านโนนแกด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโนนแย้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 มารดาทรงธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 253 0 0 253 253 0 0 0 253