สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 36 0 0 36 36 0 0 0 36
2 อนุบาลวัดพระโต 10 0 0 10 10 0 0 0 10
3 มารีวิทยา 9 0 0 9 9 0 0 0 9
4 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
5 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 7 0 0 7 7 0 0 0 7
6 บ้านคูบ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านร่องสะอาด 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 บ้านสบาย 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านน้ำเกลี้ยง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
10 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 อนุบาลกันทรารมย์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
12 อนุบาลพยุห์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 บ้านละเอาะ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านอาลัย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านโนนหนองสิม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 กลุ่มทุ่งเทิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านขาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านดอนสั้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านผักบุ้ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านหนองกุงสนามชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านหนองนาเวียง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านหนองบัวไชยวาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านหนองแก้วสำโรง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองแลงระไง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านเกาะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 กลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านกะเอิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านจาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านจานหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านตำแยหนองเม็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านนาดี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านบูรพา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านพะแนงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านหนองมะแซว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองโนวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแก้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโนนแย้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 มารดาทรงธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 190 0 0 190 190 0 0 0 190