หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0
2 007 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 2 4 3
3 266 โรงเรียนกลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 5 2
4 002 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 7 21 10
5 003 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 6 10 9
6 004 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 0 0 0
7 005 โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 0 0 0
8 006 โรงเรียนตะดอบวิทยา 1 2 1
9 010 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0 0 0
10 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0 0 0
11 012 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 2 1
12 013 โรงเรียนบ้านกระถุน 0 0 0
13 014 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 0
14 015 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
15 016 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 1
16 017 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 0 0 0
17 020 โรงเรียนบ้านกะวัน 0 0 0
18 021 โรงเรียนบ้านกะเอิน 1 1 1
19 024 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0
20 023 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 3 2
21 019 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 0 0 0
22 018 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 0 0 0
23 022 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
24 028 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 0 0 0
25 029 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
26 030 โรงเรียนบ้านขาม 2 6 4
27 031 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
28 032 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
29 033 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 0 0 0
30 035 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1 5 2
31 036 โรงเรียนบ้านคอนกาม 2 2 2
32 039 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 3 5 4
33 040 โรงเรียนบ้านคูซอด 1 2 2
34 041 โรงเรียนบ้านคูบ 6 15 9
35 042 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
36 038 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0
37 037 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 0 0 0
39 049 โรงเรียนบ้านจาน 1 3 2
40 048 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1 3 2
41 050 โรงเรียนบ้านจิกกะลา 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 0 0 0
43 054 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
44 055 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
45 056 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 2 5 4
46 057 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
47 058 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 2 2 2
48 060 โรงเรียนบ้านดินดำ 0 0 0
49 059 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 3 3
50 061 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 5 10 7
51 062 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 1 1 1
53 065 โรงเรียนบ้านตีกา 0 0 0
54 066 โรงเรียนบ้านทาม 0 0 0
55 067 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
56 068 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
57 069 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 0 0 0
58 070 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 0 0 0
59 071 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 2 1
60 072 โรงเรียนบ้านทุ่ม 0 0 0
61 076 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านนาดี 1 5 2
63 078 โรงเรียนบ้านนาม่อง-นาเมือง 0 0 0
64 080 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 0 0 0
65 079 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 5 46 15
66 106 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
67 104 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1 1 1
68 105 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 0 0 0
69 107 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1 1 1
70 108 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 0 0 0
71 109 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 0 0 0
72 110 โรงเรียนบ้านบูรพา 1 2 2
73 111 โรงเรียนบ้านปลาข่อ 0 0 0
74 112 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 0 0 0
75 117 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 0 0 0
76 118 โรงเรียนบ้านผักขะ 0 0 0
77 119 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 3 14 6
78 120 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 6 12 8
79 121 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 2 15 5
80 122 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 2 2 2
81 135 โรงเรียนบ้านมะกรูด 0 0 0
82 134 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 0 0 0
83 137 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 0 0 0
84 139 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 0 0 0
85 140 โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 0 0 0
86 141 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0
87 138 โรงเรียนบ้านยางเครือ 0 0 0
88 144 โรงเรียนบ้านรุ่ง 0 0 0
89 143 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 6 7 6
90 142 โรงเรียนบ้านร่องเก้า 0 0 0
91 145 โรงเรียนบ้านละทาย 0 0 0
92 146 โรงเรียนบ้านละเอาะ 5 15 9
93 147 โรงเรียนบ้านลิงไอ 0 0 0
94 148 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 2 2 2
95 149 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 3 8 6
96 150 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 1 5 2
97 151 โรงเรียนบ้านลุมภู 0 0 0
98 156 โรงเรียนบ้านสบาย 6 19 11
99 157 โรงเรียนบ้านสร้างบาก 0 0 0
100 158 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 0 0 0
101 159 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 0 0 0
102 160 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0
103 161 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
104 163 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0
105 164 โรงเรียนบ้านสะมัด 0 0 0
106 162 โรงเรียนบ้านสะเต็ง 0 0 0
107 165 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 0 0 0
108 166 โรงเรียนบ้านสีถาน 0 0 0
109 170 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1 1 1
110 171 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 2 3 2
111 172 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 2 8 4
112 177 โรงเรียนบ้านหนองครก 0 0 0
113 179 โรงเรียนบ้านหนองคำ 0 0 0
114 181 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0
115 180 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 0 0 0
116 178 โรงเรียนบ้านหนองค้า 0 0 0
117 184 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1 3 2
118 185 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 0 0 0
119 186 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
120 187 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 0 0 0
121 190 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 0 0 0
122 189 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 1
123 191 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 0 0 0
124 192 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 0 0 0
125 195 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 3 7 5
126 194 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 0 0 0
127 196 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1 1 1
128 200 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
129 199 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 0 0 0
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 2 9 5
131 201 โรงเรียนบ้านหนองบาง 0 0 0
132 202 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 0 0 0
133 204 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 0 0 0
134 208 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 3 6 5
135 206 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 0 0 0
136 207 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 0 0 0
137 209 โรงเรียนบ้านหนองรัง 0 0 0
138 216 โรงเรียนบ้านหนองสนม 0 0 0
139 217 โรงเรียนบ้านหนองสวง 0 0 0
140 218 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 0 0
141 219 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 3 8 6
142 220 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 2 2 2
143 223 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
144 222 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 0 0 0
145 221 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 0 0 0
146 224 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
147 225 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
148 226 โรงเรียนบ้านหนองออ 0 0 0
149 227 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 0 0 0
150 175 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 0 0 0
151 188 โรงเรียนบ้านหนองเตย 1 1 1
152 193 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
153 173 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 20 6
154 174 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 2 3 3
155 176 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 0 0 0
156 182 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
157 183 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 0 0 0
158 210 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 2 14 6
159 215 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 2
160 211 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 8 6
161 212 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 5 8 5
162 214 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 0 0 0
163 213 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 0 0 0
164 197 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 1 2 2
165 205 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
166 228 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
167 203 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
168 229 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
169 230 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
170 231 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 0 0 0
171 232 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 0 0 0
172 233 โรงเรียนบ้านหยอด 0 0 0
173 235 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 0 0 0
174 234 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 0 0 0
175 236 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 0 0 0
176 237 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1 1 1
177 238 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 0 0 0
178 242 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 0 0 0
179 243 โรงเรียนบ้านอาลัย 3 8 5
180 244 โรงเรียนบ้านอิปาด 0 0 0
181 245 โรงเรียนบ้านอีต้อม 0 0 0
182 247 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 0 0 0
183 248 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 0 0 0
184 025 โรงเรียนบ้านเกาะ 2 5 3
185 034 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
186 052 โรงเรียนบ้านเจี่ย 3 7 5
187 051 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 0 0 0
188 073 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 0 0 0
189 114 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
190 113 โรงเรียนบ้านเปือย (อ.เมือง) 0 0 0
191 115 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 0
192 136 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 16 7
193 152 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก 0 0 0
194 154 โรงเรียนบ้านเวาะ 0 0 0
195 153 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 1 1 1
196 167 โรงเรียนบ้านเสมอใจ 0 0 0
197 168 โรงเรียนบ้านเสือบอง 0 0 0
198 240 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0
199 241 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
200 239 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 0 0 0
201 246 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 0 0 0
202 027 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 0 0 0
203 026 โรงเรียนบ้านแก้ง 1 3 2
204 063 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 0 0 0
205 074 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 0 0 0
206 155 โรงเรียนบ้านแวด 0 0 0
207 169 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0
208 045 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
209 044 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 1 1
210 043 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 0 0 0
211 081 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 0
212 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 2 20 6
213 083 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 5 4
214 085 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
215 086 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
216 088 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 0 0 0
217 087 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 0 0 0
218 089 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 0 0 0
219 090 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 0 0 0
220 093 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
221 096 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
222 094 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 0 0 0
223 095 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 0 0
224 097 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 0 0 0
225 098 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 3 1
226 099 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 0 0 0
227 100 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0 0 0
228 101 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 3 21 7
229 102 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 3 7 5
230 103 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 0 0 0
231 091 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 0 0 0
232 082 โรงเรียนบ้านโนนแกด 1 1 1
233 092 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 1 1 1
234 116 โรงเรียนบ้านโปร่ง 0 0 0
235 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 8 4
236 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0
237 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 1
238 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 1 1
239 127 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 2 2 2
240 128 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 0 0 0
241 129 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
242 130 โรงเรียนบ้านโพนดวน 0 0 0
243 132 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 0 0 0
244 133 โรงเรียนบ้านโพนยาง 0 0 0
245 131 โรงเรียนบ้านโพนแดง 0 0 0
246 075 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 0 0 0
247 249 โรงเรียนมหาราช ๓ 0 0 0
248 257 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 7 42 16
249 260 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 4 6 5
250 261 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
251 262 โรงเรียนอนุบาลวังหิน 0 0 0
252 263 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 13 33 22
253 264 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 42 197 78
254 265 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 7 5
255 259 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 9 26 18
256 250 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 1 3 2
257 251 โรงเรียนมารีวิทยา 9 48 19
258 252 โรงเรียนรวมสินวิทยา 0 0 0
259 255 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 0 0 0
260 254 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0
261 256 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 0 0 0
262 258 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 0 0 0
263 009 โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
264 253 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 3 2
265 008 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี 0 0 0
รวม 254 851 443
1294

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]