หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 42 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 42
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
3 โรงเรียนมารีวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
5 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนบ้านคูบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านสบาย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนบ้านละเอาะ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านอาลัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านเจี่ย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านคอนกาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านเกาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนกลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนตะดอบวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านกะเอิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านคูซอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านบูรพา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านหนองเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านแก้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านโนนแกด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]