รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่ตั๊น
 
1. นายบุญถึง  แก้วดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงญาตา  สายรัตน์
 
1. นางกิตติพร   เทียมทัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สมบัติวงศ์
 
1. นางกัลยา  สวรรค์จุติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  คานงอน
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  กมลบูรณ์
 
1. นางอารีย์  กมลบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงวารุณี  หนูแก้ว
 
1. นางอรทัย  ไชยลาภ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงวีรปรียา  จารุบุตร
 
1. นางวิลาวัณย์  ภูปุย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. เด็กหญิงปุณิกา  รู้รักษา
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ชื่นบาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณสาร
 
1. นางรินดา  กุศลสุวรรณเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายวัชรา  สุขใจ
 
1. นางบุญชู  สายไทย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงชลิญญา  ตาบุดดา
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมดิน 1. เด็กหญิงณกัญญา  จุฑะแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามเด่น
3. เด็กหญิงประภาพัชร์  ศรีมะเรือง
 
1. นางสาวเมทินี  แป้นเงิน
2. นางกฤษณา  ยังมี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกิตตินภา  วงมา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ศานต์วีระศักดิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
2. นายสำราญ  จันทสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงมาริสา  นันทรัตน์
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พุฒหอม
3. เด็กหญิงอรทัย  พรหมปาน
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายณัฐพล  จาคะพิทาน
2. เด็กหญิงศศิธร  คำออน
 
1. นางวาสนา  ว่องไว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงละอองพร  สุวรรณเวช
2. เด็กหญิงอรสา  สมัญญา
 
1. นายสมหวัง  ประทุมโสม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายอำนาจ  ผลเกิด
 
1. นางยุพิน  เหลี่ยมดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. นายณัฐกาน  เพียปาก
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงรัศนี  สุขจิตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวนันทนา  ศูนย์กลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมินธนู
2. นางสาวรัชนก  ก้านอินทร์
3. นางสาวอาภาพร  วงษ์สีษา
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวสุชญาดา  อุตมะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนภา  เอื้อยฉิมพลี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงพร
3. เด็กหญิงปวีณา  สามิตร
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา   เชิดดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณภา  ซ้อนกลิ่น
2. เด็กหญิงสุจินันท์  พิมพ์เก่า
3. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  บุญไว
 
1. นางแสงจันทร์  วัฒนากุลยาวัฒน์
2. นางอัมพรสรวง  บุญภา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมงาม
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
 
1. นางรุจิรา  เชื้อลี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โอดสวย
2. เด็กชายสุรชัย  เกิดเพิ่มดี
 
1. นางสาวคณาวรรณ์  จงหาญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายพีรพล  บูรณะ
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงธาราศิลป์  โพริย้า
 
1. นางสาวประกายเพชร  เอมสมบูรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมนุช
 
1. นางกำไล  ได้ทุกทาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมหอม
2. เด็กหญิงบุษยา  นิลดา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัทม์
 
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. นางสาวชลธาร  โสรถาวร
2. เด็กหญิงณัชชาณิษฐ์  กัญจนวราเมธค์
3. เด็กชายณัฐากาญจน์  กัญจนวราเมธค์
 
1. นางสาวทัศนียาภรณ์  สืบสุนทร
2. นางสาวสุภาพร  พุ่มเพ็ชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายกฤช  ม่วงศรี
2. เด็กชายปฐพี  ศรวิชัย
3. เด็กชายภูริภัชน์  จัดเรืองอนันต์
 
1. นางสาวนิตญา  ดาทอง
2. นางรัตยาภรณ์  สุรวงศ์ธนกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกมลชัย  ใจสมปาน
2. เด็กชายธนากร  เกตุชมภู
3. นายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  คงใจดี
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชฤทธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คงเงิน
 
1. นายเจษฎา  สามใจ
2. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์เจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   สอนกอก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงอรทัย  ทองภาพ
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
2. นางสาวพเยาว์  ยิ่งยงยุทธ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงนิภา  ชุมพล
2. เด็กหญิงมุนิล  ลาภครองธรรม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัตถา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  การบรรจง
2. นางสาวพรธิดา  สดับสาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  ผิวขาว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นุราฤทธิ์
 
1. นางพิชญานันท์  แก้วมารยา
2. นางสาวจิตตราภรณ์  นิลกระยา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายภูรินทร์  ชัยศรีษะ
2. เด็กหญิงวรนุช  แสกระโทก
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นางสาวมณฑรัตน์  นาคไชยะ
2. นางสาววารุณี  ระเมียดดี
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายฐากูร  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  นามเขต
 
1. นางสุดา  สติมั่น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายธนพล  ยามดี
2. เด็กชายอิทธิภัทร  มีแก้ว
 
1. นางนิตยา  อรโมน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เจือจันทร์
2. เด็กชายสิทธิกร  ศาลางาม
 
1. นางนิตยา  อรโมน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคโต
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  สุขสีเด่น
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายฌานุพงษ์  เสโพธิ์
2. เด็กชายนนทนพงศ์  นิลจำรัศ
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงสุข
2. เด็กหญิงชโลทร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงนันทิชา  สมเพราะ
4. เด็กหญิงปวริศา  จันขาว
5. เด็กหญิงพบพร  สมานรัตน์
 
1. นางสาววาสนา  สีเที่ยง
2. นางสาวนุชจรี  ใสยิ่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงธารวิมล  ขาวงาม
3. เด็กหญิงรุจิรา  มูลพันธ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมบัติดี
5. เด็กชายเขมราช  คำทา
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางประยูร  เกษศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงกรพินธ์  นามเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำทา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำทา
4. เด็กหญิงอภิญญา  ทองอ้ม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรทิม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชญาภา   นับถือสุข
2. เด็กหญิงทิพย์อัมพร   จันทร์ประโคน
3. เด็กหญิงปริชมน   น่าชม
4. เด็กหญิงรุจีรัตน์   สามลา
5. เด็กหญิงอารยา   ประกอบดี
 
1. นางศิริลาวัณย์   ประกอบดี
2. นายชาติชาย    ล้อมวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิลดา  โฉลกดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังสมานันท์
5. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
 
1. นางสกุลยา  เสาะพบดี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์  จันทยุง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงปณิดา   วงษาลี
2. เด็กหญิงวรา   อินทยุง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ประวัติดี
4. เด็กหญิงอริศรา   จินาวัน
5. เด็กหญิงเรณุกา   ปัดทาศรี
 
1. นางบัวเนตร  พลศรี
2. นายอุดม  ทรงศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กชายจักรภัทร  ใสสุด
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา   อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายอนุศักดิ์   ไชอุปละ
2. นางสาวณิชณนันท์  งามนุช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลุน
2. เด็กหญิงกาญจนา  ป้องภัย
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขวิเศษ
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อรชัย
 
1. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
2. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จิตเดียว
2. เด็กชายกวีกฤษณ์  วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัลญา  บรรจมาตย์
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยอดมี
5. เด็กชายจิราคม  คำตรงใจ
6. เด็กหญิงณฐอนงค์  มงคลเมือง
7. เด็กชายธนกฤติ  สมานดี
8. เด็กชายธีรภัทร  แก้วโพรง
9. เด็กชายนภัสกร  สุดสัมฤทธิ์
10. เด็กชายนันทกรณ์  นาที
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  สุปะเดิม
12. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ใจพินิจ
13. เด็กชายรติพงษ์  ตระการดี
14. เด็กหญิงลักษมี  สุวรรณทอง
15. เด็กชายสรยุทร  ช่วยพิมาย
16. เด็กหญิงสุชาดา  ลายสนธิ์
17. เด็กหญิงอาริสา  ขุนวงศ์
18. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  สุดสัมฤทธิ์
19. เด็กหญิงเพชราภา  มีกรรมสิทธิ์
20. เด็กหญิงเยาวพา  ศุภผล
 
1. นายจำนง  เจริญศิริ
2. นายกิตติพงษ์  ประเทือง
3. นายองอาจ  ดนเสมอ
4. นางสาวสุชาดา  ดำเนินงาม
5. นางสุดารัตน์  สายกลิ่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงปพิชญา   คงวัน
 
1. นางสาวสุรีย์  หมาดเท่ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวประภาสิริ  โภตะบุตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ทองคำ
 
1. นางวันทณา  ราชเจริญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายบูรณ์ภิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ศิริไสย
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นายผ่าน  พลศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ชิ้นทอง
2. เด็กชายเอกภพ  ทองอ้ม
 
1. นางนภาลัย  สินธนาพร
2. นางประยงค์  ฉายแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ดียิ่ง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาดี
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางสาววิภาดา  ชอบเสร็จ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมดา
2. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงจิลลาภัทร์  บุตรงาม
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัสสาโก
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ผมทอง
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ธรรมดา
7. เด็กหญิงปาริตา  แสนวันดี
8. เด็กหญิงวิภาดา  พอกพูน
9. เด็กชายสุพรรณ  แก้วอนันต์
10. นายองอาจ  นาคเสน่ห์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พวงเพชร
2. นายสุพล  อนันมา
3. นายวิชัย  ศิริบูรณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงภาทรงศิริ  รัตนธิวัต
3. เด็กหญิงรัตนาพร  โตกระโทก
4. เด็กหญิงวรรณา  คำเสียง
5. เด็กหญิงศิริพร  พันจันดา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภูหอม
7. เด็กหญิงสุจิตรา  สมฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธรักษา
9. เด็กหญิงสุนิสา  ผักใหม
10. เด็กหญิงอารียา  แก้วดี
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
3. นางพรรณทิพา  สาสนานนท์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เชาว์รัมย์
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงปิยนุช  โถทอง
5. เด็กหญิงพัชรา  บูรณ์เจริญ
6. เด็กหญิงพิสมัย  ทองเงิน
7. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  แน่นอุดร
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อักษร
9. เด็กหญิงวัน  ภาพยนต์
10. เด็กหญิงวิภาดา  สืบเสาะเสมอ
11. เด็กหญิงศรัญญา  รู้รักษา
12. เด็กหญิงสุนิสา  บาลเนิน
13. เด็กหญิงสุพิชชา  ชนะชัย
14. เด็กหญิงอภิญญา  พวงจำปา
15. เด็กหญิงเมฆขลา  ไชยโย
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วสุรีย์
3. นางสาวเตือนใจ  ดอนโค
4. นางสาวศิริรัตน์  บูรณ์เจริญ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์กลม
3. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  พิมพ์จันทร์
4. เด็กชายณัฐพล  คำผล
5. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
6. เด็กหญิงนันทกานต์  เวสสัญดร
7. เด็กชายพัชรพล  เหลือสุุข
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  สารฤทธิ์
9. เด็กหญิงวชิรญา  ครอบทอง
10. เด็กหญิงวนาวัลย์  เที่ยงตรง
11. เด็กหญิงศศิกานต์  มาตย์เสนา
12. เด็กหญิงศิวัช  โชครัมย์
13. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขชานัง
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญจง
15. เด็กหญิงอิษยา  ม่วงสุราช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแก้ว
2. นายจิตติ  แก้วเนตร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กชายกิตติทัต  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไตรโสม
 
1. นายประสิทธิ์  จันทรส
2. นางเครือวัลย์  จันทรส
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงทิพย์ไอรินณ์  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงปนัฐดา  เขียวอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์  จามิกรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงอโรชา  มัญจกาเพศ
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี   สุขจิตร
 
1. นายกฤษดา   จิตแม้น
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจินตนา  จวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายกฤษพงษ์  โสมศรี
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิศงาม
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พรมอุก
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ขันนิลวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  อุทาวงศ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
2. นางสาวสังวาลย์  จันทป
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงชุติมา  รสหอม
2. เด็กหญิงปัทมา  สง่างาม
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางสุขใส  จันทสุข
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงจตุพร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงธนัชพร  ๋ซ่อนจันทร์
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งหาญ
 
1. นายพีระ  บูรณ์เจริญ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ทองแสง
2. เด็กชายสุวินัย  ประทาน
3. เด็กชายอนุชาติ  เที่ยงทัศน์
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางวนิดา  แปดมนต์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายธิตินัน  ขันเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์กลม
3. เด็กชายมนัส  สูนขาว
 
1. นายจิตติ  ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุดดาสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงศ์
3. เด็กชายนันทชัย  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
2. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานทอง
 
1. นางสมร  สุขแสวง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  วิชายง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เงางาม
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักด์  ยืนตน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัสนันท์  จันทร์นาค
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พิรานรัมย์
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมาก
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายศุภเสกย์  ทองนำ
 
1. นายจีรยุทธ  แฮะประโคน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสาใย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอดิศร  เสาใย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงศุภพร  สมภูงา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ดีนาน
 
1. นางอรพรรณ  กุดัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เคนกิ
 
1. นายอภิลักษณ์  โสภา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมหวัง
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มีละภักดิ์
 
1. นายมานพ  วิภาคะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองแม้น
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรัญญา  ลอยนอก
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายวรฤทธ์  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงวริศรา  บุบผาชาติ
3. เด็กหญิงศุภพร  สมภูงา
4. เด็กหญิงสุฑาศิณี  สุขประสพ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สมเสร็จ
6. เด็กชายสุรชัย  ยิ่งอาจหาญ
7. เด็กหญิงเณศรา  ประดับศรี
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
3. นางสาวพัชรีภรณ์  จินดาศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมหวัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงเจริญ
4. เด็กชายพีรภัทร  ยิ่งรุ่งเรือง
5. เด็กชายวรฤทธ์  เพิ่มพร
6. เด็กหญิงวิริศรา  บุบผาชาติ
7. เด็กหญิงศุภพร  สมภูงา
8. เด็กชายสุรชัย  ยิ่งอาจหาญ
9. เด็กหญิงเณศรา  ประดับศรี
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
3. นางสาวพัชรีภรณ์  จินดาศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
2. เด็กชายกิตติธัช   บัวศรี
3. เด็กหญิงจันทิกานต์  โกสี
4. เด็กหญิงปภานัน  วิบูลย์กุล
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแม้น
6. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
7. เด็กหญิงรุจิรา  แก่นสา
8. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
9. เด็กหญิงศุภสุตา  นามเกษ
10. เด็กหญิงสาริตา  จินาอุ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน
12. เด็กหญิงอมรธนี  บุตรดางาม
13. เด็กหญิงอักษราภัค  งัดโคกกรวด
14. เด็กหญิงอัญญรัตน์  สมบูรณ์
15. เด็กหญิงอารียา  ดวงศรี
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางยุวนินทร์  หาชา
3. นางวรรณา   เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวปิยฉัตร  อินทร์นุช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกรพิณ  นิลน้อย
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะโนศรี
4. เด็กหญิงชลชนก  พันพะมา
5. เด็กหญิงฐิติกานต์  เสนาะเสียง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์ทารักษ์
7. เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย
8. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
9. เด็กหญิงพรธิวี  ขุมทอง
10. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะณี
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาวนา
12. เด็กชายศตวรรษ  ลาดสุวรรณ์
13. เด็กหญิงสุขกัลยา  สุขยืน
14. เด็กหญิงสุจิตรา  นานวล
15. เด็กหญิงสุภิญญา  โสภาพ
16. เด็กชายสุริยะ  เสนาะเสียง
17. เด็กหญิงอรทัย  ทองแม้น
18. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีใส
19. เด็กหญิงอรสา  เสนาะเสียง
20. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญนิ่ม
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นายวิทยา  สุทารัตน์
3. นางสาวณัฐกานต์  เสาวคนธ์
4. นายเสนอ  เจือจันทร์
5. นางสาวสมใจ  ศรีสุริยงค์
6. นายสุมโภชน์  ขันธาฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายกิตติคุณ    สิงห์บุญ
2. เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง
3. เด็กชายธีรศักดิ์   คุ้มรอบ
4. เด็กชายมนูญศักดิ์   วันมงคล
5. เด็กชายศรัญธร    หาสุข
6. เด็กหญิงอธิภา   บุญมา
 
1. นายสมโภชน์  เจือจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ฤทธิสิงห์
3. นายอดิศักดิ์  บุระเนตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวัฒนา  ลาย
 
1. นางอุบลพรรณ  ยิ่งหาญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายอนุชา   บุญสุข
 
1. นางสุชาดา   วิริยะปัญญาชัยกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอก 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บาตรเต็มดี
 
1. นางสยุมพร  เจนรอบ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ดวงใจ
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เสริมจันทร์
 
1. นายสุรเชษฐ์  น้อยมิ่ง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายนัคพล  จงมั่งคั่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ร่วมบุญ
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บูรณะพงศ์สิน
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขแสวง
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายนัคพล  จงมั่งคั่ง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ทองวิจิตร์
 
1. นางทัศนีย์  บัวสาย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   วิมลใสย์
 
1. นายทรงวุฒิ  รุ่งวิริยะชัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายนัคพล  จงมั่งคั่ง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สระทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล   บุตรศรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 1. เด็กหญิงมาฆวรรณ  บูรณะ
 
1. นายจักรพงศ์  สัจจา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกองกลาง  อุตมาน
2. เด็กชายก้องเกรียงไกร  เลิกหร่าย
3. เด็กหญิงชฎาพร  วงค์คำไชย
4. เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี
5. เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง
6. เด็กหญิงฐิตารัตน์  บุพบุญ
7. เด็กหญิงณัฐยาน์  ปิยไพร
8. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดใสดี
10. เด็กหญิงดวงหทัย  ตินานพ
11. เด็กชายธีรพงษ์  โสนาพูน
12. เด็กชายธีรภัทร์  อาภรณ์แก้ว
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะไพร
14. เด็กชายปวเรศ  กำจัดภัย
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทรวงโพธิ์
16. เด็กชายยุทธศักดิ์  จุดาบุตร
17. เด็กหญิงวนิดา  โสดา
18. เด็กหญิงวรรณวิสา  จุดาบุตร
19. เด็กชายวัชระ  ระสีวงษา
20. เด็กชายศรายุทธ  ทองเชิด
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นวลอ้าย
22. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดใสดี
23. เด็กชายศุภชัย  พัทโท
24. เด็กหญิงสัณห์ณทัย   ดวงราษี
25. เด็กชายสิตานันท์  เกิดกระจาย
26. เด็กหญิงสิตานันท์  ประชุมฉลาด
27. เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณทอง
28. เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ
29. เด็กชายอนุวรรตน์  ใจพินิจ
30. เด็กหญิงอริสา  โสนาพูน
31. เด็กชายอุเทน  จุดาบุตร
32. เด็กหญิงเกศกนก  ใบแก้ว
33. เด็กชายเทวิน  จุดาบุตร
34. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทรงวาจา
35. เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ
 
1. นายมานะ  ขวัญทอง
2. นางสาวสุนิสา  หฤทัยถาวร
3. นางสาวศศิธร  ใจพินิจ
4. นางสาวอรสา  ดอกศรีจันทร์
5. นางสาวจตุภัทร  ทรงวาจา
6. นายสาโรช  ทรวงโพธิ์
7. นายสมพร  จันทร์ไทย
8. นางรัชนีวรรณ  แสนกล้า
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกระเช้าทิพย์  ดียิ่ง
2. เด็กชายกฤษดา  สิงห์ทอง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิรักษ์
4. เด็กหญิงกิตติยาพร  กองทอง
5. นายจักรวุฒิ  แต้มทอง
6. นายชนะชัย  พรหมราช
7. เด็กหญิงชนิดา  มณีรัตน์
8. นางสาวชุติมา  วัดทุมา
9. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมพิลา
10. เด็กชายดวงตะวัน  ศรีโสภา
11. นายตะวัน  ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงทองพิรุณ  แก่นแก้ว
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีมหานนท์
14. นายธนาวัฒน์  สุขเสน่ห์
15. นายธีรภัทร  หงษ์ยนต์
16. นายนพกร  ทองบุ
17. นางสาวบุษกร  ผิวขาว
18. นายพรชัย  บุตรทอง
19. นายพฤทธิ์  ขุนพรหม
20. นายพัฒนสันต์  ศรีสุวรรณ
21. นายภัทรพล  งามสวัสดิ์
22. นางสาวมณีรัตน์  ดาทอง
23. นายวรรณยุทธิ์  ทองบุ
24. นายวัชรกร  สมฤทธิ์
25. นายวัชรินทร์  บุราคร
26. นางสาววันเพ็ญ  นุราฤทธิ์
27. นางสาวศิริลักษณ์  ปักนอก
28. เด็กชายศุภฤกษ์  นพโรจน์
29. นางสาวสิรินทิพย์  ภาคเดียว
30. นางสาวสุมนทา  บุญหนัก
31. นายอดิเทพ  พงษ์สุระ
32. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคาทร
33. นายอภิชัย  มงคล
34. นายอภิรักษ์  บุตรนามรัก
35. นายอภิรัตน์  ไทยเหียม
36. นายอรุณศักดิ์  แพงมา
37. นางสาวอรุณี  บุญอุ้ม
38. นางสาวอารยา  เสาร์ทอง
39. เด็กหญิงอำไพ  ทวีชาติ
40. นายเกษมศักดิ์  หิ้งงาม
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นางทรงศรี  สมบูรณ์
3. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
4. นางกันยา  รู้รักษา
5. นางสาวสุภาพ  ยืนยง
6. นายพิทยา  สงวนชื่อ
7. นางสาวภัทรพร  บรรลือทรัพย์
8. นางสาววรัญญา  ราชรักษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   บูรณะ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธนภรณ์   บำรุงมี
4. เด็กชายพรภวิษย์   มีสานุ
5. เด็กชายภูวนัย   พวงนาค
6. เด็กหญิงวรัชยา  บุตรสาลี
7. เด็กชายสุธาวี   ขวัญเมือง
8. เด็กชายเตชสิทธิ์  งามทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล   บุตรศรี
2. นางสาวสุนทรี   แสวงมี
3. นายนันทนา   สังเกตกิจ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิดาภา   จันทร์ดี
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   พลวงงาม
3. เด็กหญิงนาราทิพย์   ทนงใจ
4. เด็กหญิงพรพรรณ   วงษ์เห็ม
5. เด็กชายพลพล   กมลบูรณ์
6. เด็กชายมงคลทอง   คงสำราญ
7. เด็กชายศุภชัย  เรียงทอง
8. เด็กหญิงโสรยา   ไม้ลึกดี
 
1. นางพรสวรรค์   ศิริวัฒน์
2. นายประจักษ์   มียิ่ง
3. นางน้ำฝน  นามปัญญา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเดิม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แรงรอบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผมนะรา
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  พูนเกิด
4. เด็กหญิงนรมน  ผมรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญยัง
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์   โพหิรัญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พรหมบุตร
2. นางสาวปาริชาต  สถานพงษ์
3. นายภูมินทร์  จันครา
4. นางลฎาภา  แปลงทรัพย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงจริญญา  เขียวขำ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พุทธชาติ
4. เด็กหญิงตุลาพร  บุญมาก
5. เด็กหญิงประกายทอง  สมเจตนา
6. เด็กหญิงศิริยากร  จันโท
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมอาษา
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทร์ไตร
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางบุบผา  วาสนาม
3. นางสาวสุธรรมมา  ประพานศรี
4. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจรัสรวี   ดาทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นยืน
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พาเจริญ
4. เด็กหญิงวนิดา  ไกรศร
5. เด็กหญิงศศิธร  ปัททุม
6. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์เปียก
 
1. นางสาวณิชากร  จันดาโชติ
2. นางปัทม์ทิมาพร  คำผล
3. นายสุรพินท์  บัวสาย
4. นางสาวกมลกานต์  ศรีเมือง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงจริญญา  เขียวขำ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะแจ่ม
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พุทธชาติ
4. เด็กหญิงตุลาพร  บุญมาก
5. เด็กหญิงประกายทอง  สมเจตนา
6. เด็กหญิงศิริยากร  จันโท
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมอาษา
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทร์ไตร
 
1. นางสมหวัง  ทองแผ่น
2. นางสาวสุธรรมมา  ประพานศรี
3. นางบุบผา  วาสนาม
4. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันโนฤทธฺิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิงาม
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ราศรีทอง
4. เด็กหญิงปฏิญญา  ลำแก้ว
5. เด็กหญิงปนัดดา  ปัดทาศรี
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  สิงห์ทอง
7. เด็กหญิงวรรณิกา  พันธ์เพชร
8. เด็กหญิงศุจินธรา  บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มทอง
10. เด็กหญิงอทิตยา  พรหมพิลา
11. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวดก
12. เด็กหญิงอารียา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
2. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
3. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
4. นางสาวยุพา  ทองสีมา
5. นางสาวจิราวรรณ  สิทธิพันธ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุมาลี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ผักไหม
3. เด็กหญิงจินห์จุทา  ทาจันทร์
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นรดี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ร่วมบุญ
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์เพชร
7. เด็กชายนนทกานต์  ร่วมสุข
8. เด็กหญิงรัศมี  เรียงสุวรรณ
9. เด็กหญิงศุภศิริ  จันทำ
10. เด็กหญิงสะไบทิพย์  นิพันโท
11. เด็กหญิงสุพัฒฌา  ทองแท่ง
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประภาศัย
 
1. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
2. นางสุภา  เกตุศรี
3. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
4. นางสาวเสาวนีย์  บุตรงาม
5. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กชายกิตติธัช  สมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  บุตรแสง
3. เด็กชายบารมี  ถิ่นชีลอง
4. เด็กหญิงวาสนา  ยินดี
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมฤทธิ์
 
1. นายสนั่นพงษ์  พิมพ์จันทร์
2. นายสะอาด  อ่อนภูเขา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายธนพล  ชูชื่นพรหม
2. เด็กชายภูผา  ชิ้นทอง
 
1. นายประจักร  พอกสนิท
2. นางสุกัญญา  กมลเดช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงปวิตรา  พันธ์บุตร
 
1. นางสาวสุวิมล  คำมี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายกันตภณ  ทองนำ
2. เด็กชายธนากร  หาสุข
3. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขจิตร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คงแรงดี
5. เด็กชายศุภเสก  ดีอ้อม
6. เด็กชายอภิชญา  เสาไสย์
 
1. นายธานี  สุทธิชี
2. นางสาวพัชราภรณ์  อุปภา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แรงรอบ
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   แจ่มใส
4. เด็กหญิงวรรณวิศา   เสาทอง
5. เด็กหญิงวิศัลยา   ศาลางาม
6. เด็กหญิงไอลดา   ด้วงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกศริพงษ์   ประดับเพชร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กชายคมสัน  ลอยเลื่อน
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประไว
3. เด็กชายพนม  พนารัมย์
4. เด็กชายพลกฤษณ์  นานนท์
5. เด็กชายพิเชษฐ  สนธิวา
6. เด็กชายวุฒิชัย  มีบุตรดี
7. เด็กชายเกริกชัย  วงศ์ศรี
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพลินพร้อม
 
1. นายประดิษฐ์  จุดาบุตร
2. นายชัยยะ  รื่นกลิ่น
3. นางสาวกมลนภา  ประทุมแก้ว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักจรัง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงปนัสยา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  พิมมาลา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงผกาวัลย์  ดงป่าขา
6. เด็กหญิงภัทรศรี  ศรีละบุตร
7. เด็กหญิงวรณัฏฐวีร์  ศักดิ์สีรี
8. เด็กหญิงวิยุดา  ยารัมย์
9. เด็กหญิงศริญญา  เสกแสร้ง
 
1. นางสาวนาจอนงค์  ธานีพูน
2. นายโฆษิตติภูมิ  แสงทอง
3. นายประจวบ  ทองประดับ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  สงวนโสตร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  พวงสด
4. นางสาวนิตยา  แข็งกล้า
5. เด็กหญิงนิรชา  ผลพูน
6. นางสาววสิกา  แสงราม
7. นายศรุต  วังเสนา
8. นายสายนที  พจน์ฉิมพาลี
9. นายสุขภฤกษ์  เกิดผิวดี
10. นางสาวหัทยา  ผสมมี
 
1. นางวนิดา  รำจวน
2. นายกมล  นิ้วน้อย
3. นางชวนชม  นิ้วน้อย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาลี
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ช่วยสัตย์
3. นางสาวจิตรา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงบุษบา  แก้วงาม
5. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญร่วม
 
1. นางกัญระญา  ยืนยิ่ง
2. นายสุกร์  ยืนยิ่ง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกมณีย์  มีศรี
2. เด็กหญิงศรุตา  เชิดสุข
3. เด็กหญิงสิริมล  ศรีบัวบาล
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
2. นางบังอร  สายแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  เกตุละคร
2. เด็กหญิงสริตา  พลชัย
3. เด็กชายสุภกิณฑ์  สังสัญชาติ
 
1. นางกมลโรจน์  ยางงาม
2. นางกาญจนา  บูรณะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุขศานต์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ศรีสม
3. เด็กหญิงพัชรพร  ม่วงอ่อน
 
1. นางเครือวัลย์  จันทรส
2. นางพรรณิภา  มีนิสัย
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   มีพันธ์
2. เด็กหญิงธิติมา   มีพันธ์
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พวงพั๊ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิริไสย
2. นายบรรจบ   ศิริวัฒน์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี
2. เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
 
1. นางพจนา  กงแก้ว
2. นายสมพร  ผุยพันธ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประนม
2. เด็กหญิงนริศรา  นึกมั่น
 
1. นางวนิดา  รำจวน
2. นายสุรชาติ  ใจกล้า
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. นายปฏิญาณ  ศิลาอ่อน
2. เด็กชายวีระพล  ทองนรินทร์
 
1. นายบุญรัตน์  คำเลิศ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์  ช่องงาม
2. เด็กชายปณวัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางรุ่งนภา  มีศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชยานันท์  อินทะเสย์
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวสุนันทา  ระเมียดดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี
2. นางสาวเวธนี  สุระ
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวกัญญ์พิชญา  ศรียงยศ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดินดำ
2. เด็กชายธนบูรณ์  ม่วงอ่อน
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวปัทมาพร  บุญศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  สุการี
 
1. นายวิชัย  โต๊ะงาม
2. นายวุฒิชัย  การะเกษ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กชายนคร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอดิศร  อันทะลัย
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
2. นางสาวจินตหรา  ตินานพ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายอภินันท์  เสาโกมุท
2. เด็กชายอิทธิพล  ละออง
 
1. นายธนทัต  นามวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  แจ่มใสย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยานี  วารี
2. เด็กหญิงมธุรดา  การงานดี
3. เด็กหญิงสิริกรานต์  เที่ยงธรรม
 
1. นายจักรพงษ์  สุขพราห์ม
2. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิชญ์พล  นิธิยุตตมโสภณ
2. เด็กชายวีรากร  จินดาศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์  ทับทิมใส
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นางวีรานุช  พิศวงค์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายญานวุฒิ  สุขอุดม
2. เด็กชายสรวิชญ์  ยอดอริยทรัพย์
3. เด็กชายสุรเกียรติ  วรธรรม
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นายยุทธนากร  วโรรส
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายกรกิต  ฉายแก้ว
2. เด็กชายอนุชิต  สำราญ
3. เด็กชายเวงเชง  เชือน
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นางวีรานุช  พิศวงค์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กชายชาคร  พรมทวี
2. นายวีระพล  เจาะดี
3. เด็กชายอุเทน  พรมอุ่น
 
1. นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์
2. นายณัฐพล  สมสุข
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กชายธนวัตร  ศัตรูพินาศ
2. เด็กชายธัญเทพ  คำมูล
3. เด็กชายสรศักดิ์  รุ่งเรือง
 
1. นายเทพศิริ  บางสามแพรก
2. นายวีรชน  เอี่ยมสะอาด
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  โสภา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดทอง
3. เด็กชายอรรนพ  ดาวสุก
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุพัฒน์  พิมพ์เสน
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
2. เด็กหญิงยลธิดา  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา   จรัญเสริฐ
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กชายชนาวีร์  ทวีโภค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดือนขาว
3. นายสินธวุฒิ  ไชยบาล
 
1. นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์
2. นายวีระชาติ  สวัสดิ์สุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายกุลธารา  ยามดี
2. เด็กชายนคร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวีรพล  รักสุจริต
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นางกาญจนา  แก้วประเสริฐ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายชนิกร  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายชินดนัย  พิไล
3. เด็กชายวรัญญู  พรหมพิลา
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
2. นางสาวจิราวรรณ  สิทธิพันธ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นรดี
3. เด็กชายศุภกร  วิเศษลักษณ์
 
1. นางยุพิน  ประเสริฐโส
2. นางกนกอร  กระจ่าง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์เจริญ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  แกนไธสง
3. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นางบุญเจือ  ไชยแสนท้าว
2. นางสาวธาริณีย์  จิรคงสวัสดิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พรหมชื่น
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพียสา
3. เด็กหญิงดุจณหทัย  ไหมทอง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวสด
5. เด็กหญิงปัญญา  ชัยเลิศ
6. เด็กหญิงอภัสรา  พรมชื่น
 
1. นางอำไพ  พุทธกรณ์
2. นางสาวอรทัย  จงหาญ
3. นายวินัย  แรงหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เกษหอม
2. นางสาวขนิษฐา  บุญยัง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  งอกวงศ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  พรหมโส
5. นายอภิวุฒิ  จันพิละ
6. นางสาวอรชิมา  คำทา
 
1. นางประยูร  เกษศรี
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
3. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
2. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
3. เด็กหญิงปิยะดา  สาแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ล้ำประเสริฐ
2. เด็กหญิงอนันตยา  พรรษา
3. เด็กชายอพิรุณ  กมล
 
1. นายสาคเรศ  เครือเนียม
2. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองปัญญา
2. เด็กชายทัศทิว  สุขวิเศษ
3. เด็กหญิงสุทธิชา  เงางาม
 
1. นายทศพร  สิมณี
2. นายปิยพล  พิชนาหะรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิฐิพร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลิดวิชัย
3. เด็กหญิงอารียา  ประเมนทอง
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นายจิรายุทธ  ดุจจานุทัศน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุญญา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เพชรชัย
3. เด็กหญิงอภิฤดี  ทองอ้ม
 
1. นางธนาวรรณ  มีภูงา
2. นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัยชนะ  แก้วกันยา
2. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  สุขสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัดทาศรี
 
1. นางธนาวรรณ  มีภูงา
2. นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนม 1. เด็กหญิงพิญาดา  นิจิรัมย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์สุข
3. เด็กหญิงอภิญญา   มะโนรัมย์
 
1. นางลัลน์ลีลวดี  วงศ์นิโลบล
2. นางสนทนา  ทวีพร้อม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองอ้ม
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสม
3. เด็กหญิงวิไลพร  พุทธจันทร์
 
1. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปัดทาศรี
2. เด็กหญิงวิไลพรรณ  ทับหัวหนอง
3. เด็กหญิงอณัศยา   จันทำ
 
1. นายธีระศักดิ์  สินชัย
2. นางพัชนี   นามบุตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสียงบุญ
3. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  เลื่อมใส
 
1. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
2. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงพรวนา  พุทธเคน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จอกทอง
 
1. นางธัญญารัตน์  รักษาวงษ์
2. นางสุดารัตน์  สิงห์สุข
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปุญญา
3. เด็กหญิงพิจิตรา  มณีจันทร์
 
1. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
2. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงนีรนุช  เมินดี
2. เด็กหญิงวรพร  ประจุทรัพย์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ชินโชติศีริเสริม
 
1. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
2. นางนงลักษณ์  พลคชา
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  โยลัย
2. เด็กหญิงสุธิตา  สิทธิยศ
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุมิตร
 
1. นางทรรณี  สายเชื้อ
2. นางณัฐดาพร  อ่อนพันธ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กชายปกรณ์  บุละคร
 
1. นางน้ำพุ  ศรีตัมภวา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กหญิงสันตเนย  สุขแสวง
 
1. นางสาวยุพดี  ปลุกใจหาญ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางเสมียน  สารฤทธิ์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงภาวินี  ยืนยง
 
1. นางเอรวัณ  ทองสิน
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายสถาพร  จันทร์สมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  พลวงงาม
 
1. นางสาวนิสา  พรหมบุตร
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงมัทณี  ประคตสคนธ์
 
1. นางสาววิยะดา  แก้วกอง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงพรรณพร  แก้วทอง
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงไพลินทร์  อรปักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  กรองทอง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กชายวีรภาพ  รักชื่อดี
 
1. นางกิตติพร  เทียมทัด
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์ไล
2. เด็กหญิงวสิตา  จิตรรักษ์
3. เด็กหญิงอลิสา  กระสัง
 
1. นางสาววารุทัย  ทาหาญ
2. นางสาวลักษมี  เอี่ยมสะอาด
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ศรีจุดานุ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เฉลียวฉลาด
3. เด็กชายศราวุฒิ  นิราศภัย
 
1. นางสมจิตร  ขีรัมย์
2. นายชิต  ตาติยะ
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงญาอัฐฉรา  พลเรือง
2. เด็กชายเดชา  ชอว์
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสุทัด  ฉิมกุล
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายณัฐวัตร  มีแก้ว
 
1. นางสาวกัณธชรัสม์  นาดี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายประณัย  ต่อสกุล
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน   เสนาพรหม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนงนภัส   ต่อแก้ว
 
1. นายสมบัติ  พันพม่า
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงยูนิต  เจตนาดี
 
1. นางณัฐวิภา  บุญทวี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่เหลา
 
1. นางลำยอง  สิริภาพโสภณ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายวรัญญู   ทวีชาติ
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ตินานพ
 
1. นางสาวปรียานันท์  แก้วหอม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญฤทธิ์
 
1. นางกรรภิรมย์  อักษร
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคำรอด
 
1. นางวราภรณ์  สว่าง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายบุลากร  เลื่อนทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ  พรหมทอง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เลิศปรีชากุล
4. เด็กหญิงภาวินี  ยืนยง
5. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงศัตวรี  พลปลัด
7. เด็กหญิงสุภัสสร  กระแสเทพ
 
1. นางทิพวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
2. นางเอรวัณ  ทองสิน
3. นางนพรัตน์   ใสยิ่ง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  พลปลัด
2. เด็กหญิงดวงเดือน  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เลิศชัยปรีชากุล
 
1. นางสาวสุขใจ  วันทุมมา
2. นางเอรวัณ  ทองสิน
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ล้อ
2. เด็กชายพรชัย  เรืองสุขสุด
3. เด็กชายอดิสร  ร่องน้อย
 
1. นางจำนงค์  เสริมศิริ
2. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กชายดัสกร  บรรเพชร
2. เด็กชายวัชรพล  ยอดโพธิ์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  เต็มพร้อม
 
1. นางอรวี  อินทร์นุช
2. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธเนศ  ร่วมสุข
2. เด็กชายพงศกร   ดวงพร
3. เด็กชายสวรินทร์  สิงห์ทอง
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธนากร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนิภาพร  สิงห์ทอง
 
1. นายนฤสรณ์  แหวนวงษ์
2. นายสุพรรณ  เพชรโก
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สารโท
2. เด็กหญิงนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางสาวสุธีรา  เกรียงสมร
2. นางสาวศิริรัตน์  แนบทางดี
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กชายภูรินทร์  สมบูรณ์การณ์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ประทีปชัชวาลย์
 
1. นายพิชญะ  จะมัวดี
2. นางสุนันทา  กัญญาศรี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายธนากร  พงษ์ธนู
2. เด็กชายนัทวุฒิ  จารัตน์
 
1. นางณภากนก  สมบัติวงค์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายกิตติธัช  คำควร
2. เด็กชายชรินทร์  ชัยพา
3. เด็กชายณัฐพล  รามณี
 
1. นางรุ่งอรุณ  สุเรรัมย์
2. นางสาวพยอม  ยิ่งยงค์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายถิรวัฒน์  มุขเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสนุชัย
3. เด็กชายสุรักษ์  ยิ่งอาจหาญ
 
1. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
2. นายประวิม  สังข์ต้อง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โลวะลุน
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงวันนิษา  ปัญญาดี
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายวรเทพ  ยอดเกษ
 
1. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนวัตร  เข็มทอง
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายอฏินันท์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงขนิฐา  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  จินพละ
3. เด็กชายจิรวุฒิ  ชาแก้ว
4. เด็กหญิงจิราพร  ม่วงศรี
5. เด็กหญิงจิราภัทร  ม่วงศรี
6. เด็กหญิงณัฐฏนันท์  สร้างดี
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาเลิศ
8. เด็กชายณัฐพงศ์  โลวะลุน
9. เด็กชายธีรนัย  ผิวงาม
10. เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน
11. เด็กหญิงประภัสสร  พร้อมเพรียง
12. เด็กหญิงปิยภรณ์  ดวงใจ
13. เด็กชายพงศพัทธิ์  โลวะลุน
14. เด็กหญิงพรศิริ  สุทธิฤกษ์
15. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีบุรินทร์
16. เด็กหญิงวันนิษา  ปัญญาดี
17. เด็กชายศรัญญา  สอนนท์
18. เด็กหญิงศรุตา  แสนดี
19. เด็กชายศุภวิชญ์  คงวัน
20. เด็กหญิงสาวิตรี  ดวงใจ
21. เด็กหญิงสุปรีดา  ปกชื่อ
22. เด็กหญิงสุปรียา  ปกชื่อ
23. เด็กชายสุภนัฐ  ศุภนาม
24. เด็กชายอฏินันท์  จันทร์เพ็ญ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  รวมธรรม
26. เด็กชายอโรชา  คำพา
27. เด็กหญิงเกศราพร  อินทร์ตา
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดีนาน
29. เด็กหญิงเอเซีย  สุวรรณ
30. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  สาบ้านฆ้อง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงมณี
2. นางสาวสุรีย์  หมาดเท่ง
3. นายธนากร  จันดาดี
4. นายศตวรรษ  ภาวิสิทธิ์
5. นายชาติชาย  พลคำ
6. นางอำนวยพร  ดวงใจ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลี  ปัญญาเอก