สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 7 1 2 10 21 4 5 0 30
2 สังขะวิทยาคม 6 5 1 12 24 5 1 2 30
3 บ้านฉลีกหนองมะแซว 6 3 2 11 16 6 3 1 25
4 บ้านอำปึล 6 1 3 10 16 3 2 2 21
5 บ้านตาแตรวทัพดัด 5 2 5 12 14 12 2 1 28
6 บ้านตะโนน 5 2 3 10 26 1 3 1 30
7 บ้านเลิศอรุณ 4 6 5 15 21 6 3 3 30
8 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 4 6 4 14 21 6 3 2 30
9 บ้านพระแก้ว 4 5 1 10 18 1 5 0 24
10 บ้านสระทอง 4 2 3 9 18 3 0 0 21
11 บ้านกะปู 4 1 0 5 9 2 2 0 13
12 บ้านกะดาด 4 0 2 6 5 5 1 1 11
13 เจริญราษฎร์วิทยา 4 0 0 4 17 9 1 3 27
14 บ้านโชคนาสาม 3 4 3 10 19 6 8 1 33
15 บ้านสระแก้ว 3 4 2 9 8 9 8 0 25
16 เทศบาลสังขะ 3 3 3 9 11 1 0 0 12
17 บ้านโคกไทร 3 3 1 7 17 7 5 1 29
18 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 3 3 0 6 7 2 0 0 9
19 บ้านเถกิง 3 2 2 7 13 5 4 0 22
20 บ้านตาพราม 3 2 0 5 11 1 2 0 14
21 บ้านโตงน้อย 3 1 2 6 10 6 1 0 17
22 บ้านหนองคันนา 3 1 1 5 8 4 3 1 15
23 บ้านหนองโจงโลง 3 1 1 5 6 2 2 1 10
24 บ้านโอทะลัน 3 1 0 4 4 1 1 1 6
25 บ้านโคกสะอาด 3 0 1 4 10 5 1 0 16
26 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 1 4 7 8 0 0 15
27 บ้านรุน 3 0 0 3 8 2 3 2 13
28 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 3 1 6 7 4 3 0 14
29 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 2 2 6 9 4 0 2 13
30 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 2 2 1 5 12 0 0 1 12
31 บ้านระมาดค้อ 2 2 0 4 6 4 1 1 11
32 บ้านอาโพน 2 1 3 6 13 9 2 1 24
33 บ้านแสนกาง 2 1 2 5 12 1 0 3 13
34 บ้านโคกตะเคียน 2 1 2 5 9 4 4 1 17
35 หนองโสนวิทยา 2 1 1 4 7 1 2 1 10
36 บ้านศรีนวล 2 1 1 4 6 3 1 1 10
37 บ้านจารย์ 2 0 2 4 13 4 1 1 18
38 บ้านสังขะ 2 0 1 3 4 4 1 0 9
39 ศรีณรงค์วิทยาคาร 2 0 0 2 7 3 0 1 10
40 บ้านกระสัง 2 0 0 2 5 1 1 0 7
41 บ้านเจ้าคุณ 2 0 0 2 4 4 2 2 10
42 บ้านขอนแตก 2 0 0 2 4 3 0 0 7
43 บ้านหนองหรี่ 1 4 5 10 19 8 2 1 29
44 วิทยาราษฎร์นุกูล 1 4 2 7 16 6 1 1 23
45 บ้านหนองปรือ 1 4 0 5 8 3 0 1 11
46 บ้านด่าน 1 3 0 4 5 7 4 0 16
47 บ้านเกาะตรวจ 1 2 4 7 10 5 3 1 18
48 บ้านโคกกลาง 1 2 1 4 12 8 5 1 25
49 บ้านหนองโยโคกปืด 1 2 0 3 11 2 0 0 13
50 บ้านโสน 1 2 0 3 4 2 0 0 6
51 บ้านสำโรง 1 2 0 3 4 1 1 0 6
52 บ้านสะแร 1 1 2 4 9 4 4 1 17
53 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 2 4 9 4 1 0 14
54 บ้านกำไสจาน 1 1 1 3 10 1 0 0 11
55 บ้านสำเภาลูน 1 1 1 3 6 1 2 0 9
56 บ้านกล้วย 1 1 1 3 3 1 2 0 6
57 บ้านสวายซอ 1 1 0 2 9 1 0 2 10
58 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 1 0 2 7 8 0 0 15
59 บ้านบัวเชด 1 1 0 2 6 2 2 0 10
60 บ้านคลอง 1 1 0 2 5 2 4 2 11
61 บ้านโคกกรม 1 1 0 2 4 3 3 1 10
62 บ้านโพธิ์กอง 1 1 0 2 1 2 2 0 5
63 บ้านขนาดมอญ 1 0 3 4 9 1 3 1 13
64 บ้านตานี 1 0 2 3 7 3 0 2 10
65 เรืองเจริญพัฒนา 1 0 2 3 7 0 0 0 7
66 บ้านมะเมียง 1 0 1 2 7 5 3 3 15
67 บ้านพนมดิน 1 0 1 2 7 0 2 0 9
68 บ้านตาลวก 1 0 1 2 4 2 0 2 6
69 บ้านตรวจ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
70 บ้านโนนสบาย 1 0 1 2 4 0 0 1 4
71 บ้านหนองเหล็ก 1 0 1 2 4 0 0 0 4
72 บ้านไทยเดิม 1 0 1 2 3 3 0 1 6
73 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
74 บ้านร่มเย็น 1 0 0 1 8 0 0 1 8
75 บ้านสน 1 0 0 1 6 5 5 1 16
76 บ้านบักดอก 1 0 0 1 6 1 2 0 9
77 บ้านหนองจูบ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
78 บ้านเชื้อเพลิง 1 0 0 1 4 3 3 1 10
79 บ้านบักจรัง 1 0 0 1 4 0 2 2 6
80 บ้านน้อย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านโดง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
82 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านถนนชัย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
84 สตรีวิทยาสมาคม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
85 บ้านตาวร 1 0 0 1 2 3 2 4 7
86 บ้านอุโลก 1 0 0 1 2 2 2 0 6
87 บ้านปราสาทเบง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
88 ไพลอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านณรงค์ 1 0 0 1 2 0 1 2 3
90 บ้านพนม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโจรก 0 4 3 7 15 4 1 1 20
92 บ้านกูน 0 3 0 3 6 9 3 0 18
93 ราษฎร์พัฒนา 0 2 2 4 10 1 2 1 13
94 บ้านสะเดา 0 2 1 3 9 2 1 1 12
95 บ้านตาโมม 0 2 1 3 7 6 3 1 16
96 ปราสาท 0 2 1 3 7 4 2 0 13
97 บ้านกาบกระบือ 0 2 1 3 7 2 1 1 10
98 ดมวิทยาคาร 0 2 1 3 7 1 1 2 9
99 บ้านเสกกอง 0 2 1 3 5 4 3 3 12
100 บ้านพรหมสะอาด 0 2 1 3 4 0 0 0 4
101 บ้านโคกทม 0 2 1 3 3 5 4 1 12
102 บ้านสวาย 0 2 0 2 8 4 0 0 12
103 ประชาสามัคคี 0 1 2 3 8 3 3 2 14
104 บ้านหนองหว้า 0 1 2 3 8 3 3 1 14
105 บ้านแนงมุด 0 1 2 3 7 1 0 0 8
106 บ้านตาเมียง 0 1 2 3 3 8 7 2 18
107 บ้านตาเสาะ 0 1 1 2 7 8 2 1 17
108 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 1 1 2 7 2 2 0 11
109 บ้านเกาะแจนแวน 0 1 1 2 5 3 2 1 10
110 อมรินทราวารี 0 1 1 2 5 3 2 0 10
111 บ้านเสรียง 0 1 1 2 5 2 0 0 7
112 บ้านสนบ 0 1 1 2 5 1 2 3 8
113 บ้านถนน 0 1 1 2 3 0 0 1 3
114 บ้านสีโค 0 1 1 2 3 0 0 0 3
115 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 1 1 2 1 1 3 1 5
116 กลาโหมราชเสนา2 0 1 0 1 7 2 0 0 9
117 บ้านสะกาด 0 1 0 1 5 9 1 2 15
118 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 5 2 0 1 7
119 บ้านกุง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
120 บ้านเกษตรถาวร 0 1 0 1 5 1 0 2 6
121 บ้านชำสมิง 0 1 0 1 4 2 1 0 7
122 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 1 4 0 0 1 4
123 บ้านโพนทอง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
124 บ้านจบก(ปราสาท) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
126 บ้านตาคง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
127 บ้านโคกสมอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 เกษตรอีสานสามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
130 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
132 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านโคกรัมย์ 0 0 3 3 10 2 3 2 15
134 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 3 3 5 2 0 0 7
135 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 0 3 3 4 4 3 2 11
136 วันเจริญสามัคคี 0 0 2 2 9 8 7 3 24
137 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 2 2 8 4 1 2 13
138 สหราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
139 บ้านตะคร้อ 0 0 2 2 3 0 1 1 4
140 บ้านตราด 0 0 2 2 3 0 1 0 4
141 บ้านจรัส 0 0 1 1 9 5 1 1 15
142 บ้านจีกแดก 0 0 1 1 7 1 0 0 8
143 บ้านหลัก 0 0 1 1 5 1 0 0 6
144 บ้านลำหาด 0 0 1 1 4 2 0 1 6
145 บ้านกู่ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
146 บ้านตอกตรา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
147 บ้านละมงค์ 0 0 1 1 3 6 4 2 13
148 บ้านโนนสังข์ 0 0 1 1 3 3 3 0 9
149 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
150 บ้านปลัด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
151 บ้านคูตัน 0 0 1 1 2 5 4 0 11
152 บ้านแดง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
153 บ้านโชค 0 0 1 1 2 1 0 0 3
154 บ้านทำนบ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
155 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
156 บ้านไทร 0 0 1 1 1 0 1 2 2
157 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2
158 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 6 2 1 0 9
159 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
160 บ้านสกล 0 0 0 0 4 4 2 2 10
161 บ้านตาวัง 0 0 0 0 4 3 0 0 7
162 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 4 2 0 1 6
163 บ้านนา 0 0 0 0 4 1 1 3 6
164 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 4 0 1 0 5
165 บ้านปวงตึก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
166 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 7 5 1 15
167 รัฐประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 6 1 1 10
168 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 2 1 8
169 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
170 บ้านศาลา 0 0 0 0 3 1 1 3 5
171 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
172 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
173 บ้านชำเบง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
174 บ้านสมุด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
175 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 2 4 0 0 6
176 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 2 3 4 3 9
177 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
178 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
179 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
180 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
181 บ้านวังปลัด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
182 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
183 บ้านราวนคร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
184 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 2 1 2 3 5
185 บ้านพะเนาว์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
186 บ้านลังโกม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
187 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 2 1 0 1 3
188 บ้านก็วล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
189 บ้านคะนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
190 บ้านทัพทัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
193 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 0 0 1 6 1 1 8
197 บ้านรันเดง 0 0 0 0 1 5 2 0 8
198 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 3 2 0 6
199 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
200 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 1 3 0 0 4
201 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
202 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
203 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
204 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
205 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
206 บ้านสนวน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
207 บ้านสวาท 0 0 0 0 1 2 0 0 3
208 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
209 บ้านจรูกแขวะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
210 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
211 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านโคลด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 0 0 2 1
216 จตุคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านโคกจำเริญ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
220 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
221 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
222 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
223 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
224 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
225 บ้านบุอันโนง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านนาครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 166 164 513 1,196 553 288 158 2,037