สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 7 5 1 13 25 5 1 2 31
2 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 7 1 2 10 21 4 5 0 30
3 บ้านเลิศอรุณ 6 7 5 18 24 6 3 3 33
4 บ้านฉลีกหนองมะแซว 6 3 2 11 16 6 3 1 25
5 บ้านเถกิง 6 2 2 10 16 5 4 0 25
6 บ้านอำปึล 6 1 3 10 16 3 2 2 21
7 บ้านตาแตรวทัพดัด 5 2 5 12 14 12 2 1 28
8 บ้านตะโนน 5 2 3 10 26 1 3 1 30
9 บ้านโตงน้อย 5 2 3 10 13 7 1 0 21
10 บ้านตรวจ 5 1 2 8 10 2 0 0 12
11 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 4 6 4 14 21 6 3 2 30
12 บ้านพระแก้ว 4 5 1 10 18 1 5 0 24
13 บ้านโคกไทร 4 4 1 9 19 8 5 1 32
14 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 3 2 9 10 4 3 0 17
15 บ้านสระทอง 4 2 4 10 19 3 0 0 22
16 เจริญราษฎร์วิทยา 4 1 0 5 19 9 1 3 29
17 บ้านกะปู 4 1 0 5 9 2 2 0 13
18 บ้านโอทะลัน 4 1 0 5 5 1 1 1 7
19 บ้านกะดาด 4 0 2 6 5 5 1 1 11
20 บ้านสระแก้ว 3 5 2 10 11 9 8 0 28
21 บ้านโชคนาสาม 3 4 3 10 19 6 8 1 33
22 ปราสาท 3 4 2 9 14 5 3 0 22
23 เทศบาลสังขะ 3 3 3 9 11 1 0 0 12
24 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 3 3 0 6 7 2 0 0 9
25 บ้านอาโพน 3 2 3 8 16 10 2 1 28
26 บ้านกำไสจาน 3 2 1 6 15 1 0 0 16
27 บ้านตาพราม 3 2 0 5 11 1 2 0 14
28 บ้านโนนสวรรค์ 3 1 4 8 14 5 1 0 20
29 หนองโสนวิทยา 3 1 1 5 10 2 2 1 14
30 บ้านหนองคันนา 3 1 1 5 8 4 3 1 15
31 บ้านหนองโจงโลง 3 1 1 5 6 2 2 1 10
32 บ้านปวงตึก 3 1 0 4 11 0 0 0 11
33 บ้านโคกสะอาด 3 0 1 4 10 5 1 0 16
34 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 1 4 7 8 0 0 15
35 บ้านรุน 3 0 0 3 8 2 3 2 13
36 บ้านตาเสาะ 2 4 3 9 14 8 2 1 24
37 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 2 2 6 9 4 0 2 13
38 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 2 2 1 5 12 0 0 1 12
39 บ้านระมาดค้อ 2 2 0 4 7 4 1 1 12
40 บ้านแสนกาง 2 1 3 6 13 1 0 3 14
41 บ้านโคกตะเคียน 2 1 2 5 9 4 4 1 17
42 บ้านศรีนวล 2 1 1 4 6 3 1 1 10
43 บ้านจารย์ 2 0 2 4 13 4 1 1 18
44 ศรีณรงค์วิทยาคาร 2 0 1 3 9 4 0 1 13
45 บ้านสังขะ 2 0 1 3 4 4 1 0 9
46 บ้านร่มเย็น 2 0 0 2 10 0 0 1 10
47 บ้านกระสัง 2 0 0 2 5 1 1 0 7
48 บ้านเจ้าคุณ 2 0 0 2 4 4 2 2 10
49 บ้านขอนแตก 2 0 0 2 4 3 0 0 7
50 บ้านหนองหรี่ 1 4 5 10 19 8 2 1 29
51 วิทยาราษฎร์นุกูล 1 4 2 7 16 6 1 1 23
52 บ้านหนองปรือ 1 4 0 5 8 3 0 1 11
53 บ้านหนองโยโคกปืด 1 3 0 4 12 2 0 0 14
54 บ้านด่าน 1 3 0 4 6 7 4 0 17
55 บ้านเกาะตรวจ 1 2 4 7 10 5 3 1 18
56 บ้านโคกกลาง 1 2 1 4 12 9 5 1 26
57 บ้านกาบกระบือ 1 2 1 4 8 2 1 1 11
58 บ้านโคกกรม 1 2 1 4 6 3 4 1 13
59 บ้านสน 1 2 0 3 8 5 5 1 18
60 บ้านโสน 1 2 0 3 4 2 0 0 6
61 บ้านสำโรง 1 2 0 3 4 1 1 0 6
62 บ้านสะแร 1 1 2 4 10 4 4 1 18
63 ประชาสามัคคี 1 1 2 4 9 4 3 2 16
64 บ้านเสรียง 1 1 2 4 7 3 0 0 10
65 บ้านสำเภาลูน 1 1 1 3 6 1 2 0 9
66 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 3 5 1 0 0 6
67 บ้านกล้วย 1 1 1 3 3 1 2 0 6
68 บ้านสวายซอ 1 1 0 2 9 1 0 2 10
69 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 1 0 2 7 9 0 0 16
70 บ้านบัวเชด 1 1 0 2 6 2 2 0 10
71 บ้านเกษตรถาวร 1 1 0 2 6 1 0 2 7
72 บ้านคลอง 1 1 0 2 5 2 4 2 11
73 บ้านโพธิ์กอง 1 1 0 2 2 2 2 0 6
74 บ้านขนาดมอญ 1 0 3 4 9 1 3 1 13
75 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 3 4 5 4 3 2 12
76 บ้านมะเมียง 1 0 2 3 9 6 3 3 18
77 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1 0 2 3 9 4 1 2 14
78 บ้านตานี 1 0 2 3 7 3 0 2 10
79 เรืองเจริญพัฒนา 1 0 2 3 7 0 0 0 7
80 บ้านพนมดิน 1 0 1 2 7 0 2 0 9
81 บ้านตาลวก 1 0 1 2 4 2 0 2 6
82 บ้านโนนสบาย 1 0 1 2 4 0 0 1 4
83 บ้านไทยเดิม 1 0 1 2 3 3 0 1 6
84 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
85 บ้านบักดอก 1 0 0 1 6 1 2 0 9
86 บ้านหนองจูบ 1 0 0 1 5 4 0 0 9
87 บ้านน้อย 1 0 0 1 5 1 0 0 6
88 รัฐประชาสามัคคี 1 0 0 1 4 8 1 1 13
89 บ้านเชื้อเพลิง 1 0 0 1 4 4 4 1 12
90 บ้านบักจรัง 1 0 0 1 4 0 2 2 6
91 บ้านวังปลัด 1 0 0 1 3 2 1 0 6
92 บ้านโดง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
93 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านถนนชัย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
95 สตรีวิทยาสมาคม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านตาวร 1 0 0 1 2 3 2 4 7
97 บ้านอุโลก 1 0 0 1 2 2 2 0 6
98 บ้านปราสาทเบง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
99 บ้านสะพานหัน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
100 ไพลอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านณรงค์ 1 0 0 1 2 0 1 2 3
102 บ้านโคกจำเริญ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
103 บ้านพนม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโจรก 0 4 3 7 15 4 1 1 20
105 บ้านสวาย 0 4 0 4 12 4 0 0 16
106 บ้านละมงค์ 0 3 1 4 8 6 4 2 18
107 บ้านกูน 0 3 0 3 6 9 3 0 18
108 ราษฎร์พัฒนา 0 2 2 4 10 1 2 1 13
109 บ้านสะเดา 0 2 1 3 9 2 1 1 12
110 บ้านตาโมม 0 2 1 3 7 6 3 1 16
111 ดมวิทยาคาร 0 2 1 3 7 1 1 2 9
112 บ้านเสกกอง 0 2 1 3 5 4 3 3 12
113 บ้านพรหมสะอาด 0 2 1 3 4 0 0 0 4
114 บ้านโคกทม 0 2 1 3 3 5 4 1 12
115 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 0 1 2 3 9 2 2 0 13
116 บ้านหนองหว้า 0 1 2 3 8 3 3 1 14
117 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 1 2 3 7 3 2 1 12
118 บ้านแนงมุด 0 1 2 3 7 1 0 0 8
119 บ้านตาเมียง 0 1 2 3 3 8 7 2 18
120 บ้านเกาะแจนแวน 0 1 1 2 5 3 2 1 10
121 อมรินทราวารี 0 1 1 2 5 3 2 0 10
122 บ้านสนบ 0 1 1 2 5 1 2 3 8
123 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
124 บ้านถนน 0 1 1 2 3 0 0 1 3
125 บ้านสีโค 0 1 1 2 3 0 0 0 3
126 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 1 1 2 1 2 3 1 6
127 กลาโหมราชเสนา2 0 1 0 1 7 2 0 0 9
128 บ้านสะกาด 0 1 0 1 5 10 1 2 16
129 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 1 0 1 5 2 0 1 7
130 บ้านกุง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
131 บ้านชำสมิง 0 1 0 1 4 2 1 0 7
132 บ้านลันแต้ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
133 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 1 4 0 0 1 4
134 บ้านโพนทอง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
135 บ้านตาคง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
136 บ้านทัพทัน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
137 บ้านจบก(ปราสาท) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
138 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
139 บ้านสองสะโกม 0 1 0 1 2 2 2 3 6
140 บ้านโคกสมอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
141 เกษตรอีสานสามัคคี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
142 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 1 0 0 2
143 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
144 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
145 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
146 บ้านอาวอก 0 1 0 1 0 1 1 0 2
147 บ้านโคกรัมย์ 0 0 3 3 10 2 3 2 15
148 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 3 3 5 2 0 0 7
149 วันเจริญสามัคคี 0 0 2 2 9 8 7 3 24
150 สหราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
151 บ้านตะคร้อ 0 0 2 2 3 0 1 1 4
152 บ้านตราด 0 0 2 2 3 0 1 0 4
153 บ้านจรัส 0 0 1 1 9 5 1 1 15
154 บ้านจีกแดก 0 0 1 1 7 1 0 0 8
155 บ้านหลัก 0 0 1 1 5 1 0 0 6
156 บ้านลำหาด 0 0 1 1 4 2 0 1 6
157 บ้านกู่ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
158 บ้านตอกตรา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
159 บ้านโนนสังข์ 0 0 1 1 3 3 3 0 9
160 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
161 บ้านปลัด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
162 บ้านโคกโบสถ์ 0 0 1 1 2 6 1 1 9
163 บ้านคูตัน 0 0 1 1 2 5 4 0 11
164 บ้านทำนบ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
165 บ้านแดง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
166 บ้านไทร 0 0 1 1 2 1 1 2 4
167 บ้านโชค 0 0 1 1 2 1 0 0 3
168 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
169 สหมิตรวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
170 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2
171 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 9 2 1 0 12
172 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
173 บ้านสกล 0 0 0 0 4 4 2 2 10
174 บ้านตาวัง 0 0 0 0 4 3 0 0 7
175 บ้านนา 0 0 0 0 4 1 1 3 6
176 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 4 0 1 0 5
177 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 7 6 1 16
178 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 2 1 8
179 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
180 บ้านศาลา 0 0 0 0 3 1 1 3 5
181 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
182 บ้านชำเบง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
183 บ้านสมุด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
184 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 2 4 0 0 6
185 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 2 3 4 3 9
186 บ้านอำปึลกง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
187 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
188 บ้านศรีสวาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
189 บ้านตาเบา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
190 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 2 2 0 2 4
191 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
192 บ้านราวนคร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 บ้านพะเนาว์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
194 บ้านลังโกม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
195 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 2 1 0 1 3
196 บ้านก็วล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
197 บ้านคะนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
198 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
199 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
200 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
202 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
203 บ้านรันเดง 0 0 0 0 1 5 2 0 8
204 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 3 2 0 6
205 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
206 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 1 3 0 0 4
207 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
208 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
209 บ้านจบก (บัวเชด) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
210 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
211 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
212 บ้านสนวน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
213 บ้านสวาท 0 0 0 0 1 2 0 0 3
214 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
215 บ้านจรูกแขวะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
216 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
217 บ้านโคลด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
220 จตุคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
224 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
225 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
226 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
227 บ้านบุอันโนง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านนาครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 196 184 604 1,317 584 295 158 2,196