สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตะโนน 26 1 3 1 30
2 สังขะวิทยาคม 24 5 1 2 30
3 บ้านเลิศอรุณ 21 6 3 3 30
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 21 6 3 2 30
5 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 21 4 5 0 30
6 บ้านหนองหรี่ 19 8 2 1 29
7 บ้านโชคนาสาม 19 6 8 1 33
8 บ้านสระทอง 18 3 0 0 21
9 บ้านพระแก้ว 18 1 5 0 24
10 เจริญราษฎร์วิทยา 17 9 1 3 27
11 บ้านโคกไทร 17 7 5 1 29
12 บ้านฉลีกหนองมะแซว 16 6 3 1 25
13 วิทยาราษฎร์นุกูล 16 6 1 1 23
14 บ้านอำปึล 16 3 2 2 21
15 บ้านโจรก 15 4 1 1 20
16 บ้านตาแตรวทัพดัด 14 12 2 1 28
17 บ้านอาโพน 13 9 2 1 24
18 บ้านเถกิง 13 5 4 0 22
19 บ้านจารย์ 13 4 1 1 18
20 บ้านโคกกลาง 12 8 5 1 25
21 บ้านแสนกาง 12 1 0 3 13
22 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 12 0 0 1 12
23 บ้านหนองโยโคกปืด 11 2 0 0 13
24 บ้านตาพราม 11 1 2 0 14
25 เทศบาลสังขะ 11 1 0 0 12
26 บ้านโตงน้อย 10 6 1 0 17
27 บ้านเกาะตรวจ 10 5 3 1 18
28 บ้านโคกสะอาด 10 5 1 0 16
29 บ้านโคกรัมย์ 10 2 3 2 15
30 ราษฎร์พัฒนา 10 1 2 1 13
31 บ้านกำไสจาน 10 1 0 0 11
32 วันเจริญสามัคคี 9 8 7 3 24
33 บ้านจรัส 9 5 1 1 15
34 บ้านโคกตะเคียน 9 4 4 1 17
35 บ้านสะแร 9 4 4 1 17
36 บ้านโนนสวรรค์ 9 4 1 0 14
37 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 9 4 0 2 13
38 บ้านกะปู 9 2 2 0 13
39 บ้านสะเดา 9 2 1 1 12
40 บ้านขนาดมอญ 9 1 3 1 13
41 บ้านสวายซอ 9 1 0 2 10
42 บ้านสระแก้ว 8 9 8 0 25
43 บ้านหนองคันนา 8 4 3 1 15
44 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 8 4 1 2 13
45 บ้านสวาย 8 4 0 0 12
46 ประชาสามัคคี 8 3 3 2 14
47 บ้านหนองหว้า 8 3 3 1 14
48 บ้านหนองปรือ 8 3 0 1 11
49 บ้านรุน 8 2 3 2 13
50 บ้านร่มเย็น 8 0 0 1 8
51 บ้านตาเสาะ 7 8 2 1 17
52 บ้านศาลาสามัคคี 7 8 0 0 15
53 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 7 8 0 0 15
54 บ้านตาโมม 7 6 3 1 16
55 บ้านมะเมียง 7 5 3 3 15
56 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 7 4 3 0 14
57 ปราสาท 7 4 2 0 13
58 บ้านตานี 7 3 0 2 10
59 ศรีณรงค์วิทยาคาร 7 3 0 1 10
60 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 7 2 2 0 11
61 บ้านกาบกระบือ 7 2 1 1 10
62 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 7 2 0 0 9
63 กลาโหมราชเสนา2 7 2 0 0 9
64 หนองโสนวิทยา 7 1 2 1 10
65 ดมวิทยาคาร 7 1 1 2 9
66 บ้านแนงมุด 7 1 0 0 8
67 บ้านจีกแดก 7 1 0 0 8
68 บ้านพนมดิน 7 0 2 0 9
69 เรืองเจริญพัฒนา 7 0 0 0 7
70 บ้านกูน 6 9 3 0 18
71 บ้านสน 6 5 5 1 16
72 บ้านระมาดค้อ 6 4 1 1 11
73 บ้านศรีนวล 6 3 1 1 10
74 บ้านหนองโจงโลง 6 2 2 1 10
75 บ้านบัวเชด 6 2 2 0 10
76 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 6 2 1 0 9
77 บ้านสำเภาลูน 6 1 2 0 9
78 บ้านบักดอก 6 1 2 0 9
79 บ้านสะกาด 5 9 1 2 15
80 บ้านด่าน 5 7 4 0 16
81 บ้านกะดาด 5 5 1 1 11
82 บ้านเสกกอง 5 4 3 3 12
83 บ้านเกาะแจนแวน 5 3 2 1 10
84 อมรินทราวารี 5 3 2 0 10
85 บ้านคลอง 5 2 4 2 11
86 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 5 2 0 1 7
87 บ้านหนองจูบ 5 2 0 0 7
88 บ้านเสรียง 5 2 0 0 7
89 พระจันทร์ศรีสุข 5 2 0 0 7
90 บ้านสนบ 5 1 2 3 8
91 บ้านกระสัง 5 1 1 0 7
92 บ้านกุง 5 1 1 0 7
93 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 5 1 1 0 7
94 บ้านเกษตรถาวร 5 1 0 2 6
95 บ้านหลัก 5 1 0 0 6
96 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 3 2 11
97 บ้านเจ้าคุณ 4 4 2 2 10
98 บ้านสกล 4 4 2 2 10
99 บ้านสังขะ 4 4 1 0 9
100 บ้านโคกกรม 4 3 3 1 10
101 บ้านเชื้อเพลิง 4 3 3 1 10
102 บ้านขอนแตก 4 3 0 0 7
103 บ้านตาวัง 4 3 0 0 7
104 บ้านชำสมิง 4 2 1 0 7
105 บ้านตาลวก 4 2 0 2 6
106 บ้านลำหาด 4 2 0 1 6
107 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 4 2 0 1 6
108 บ้านโสน 4 2 0 0 6
109 บ้านตรวจ 4 2 0 0 6
110 บ้านนา 4 1 1 3 6
111 บ้านโอทะลัน 4 1 1 1 6
112 บ้านสำโรง 4 1 1 0 6
113 บ้านบักจรัง 4 0 2 2 6
114 บ้านกู่ 4 0 1 0 5
115 บ้านตอกตรา 4 0 1 0 5
116 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 4 0 1 0 5
117 บ้านโนนสบาย 4 0 0 1 4
118 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 4 0 0 1 4
119 บ้านหนองเหล็ก 4 0 0 0 4
120 บ้านน้อย 4 0 0 0 4
121 บ้านพรหมสะอาด 4 0 0 0 4
122 สหราษฎร์วิทยา 4 0 0 0 4
123 บ้านปวงตึก 4 0 0 0 4
124 บ้านตาเมียง 3 8 7 2 18
125 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 3 7 5 1 15
126 บ้านละมงค์ 3 6 4 2 13
127 รัฐประชาสามัคคี 3 6 1 1 10
128 บ้านโคกทม 3 5 4 1 12
129 บ้านโนนสังข์ 3 3 3 0 9
130 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 3 3 2 1 8
131 บ้านละลมระไซ 3 3 2 0 8
132 บ้านไทยเดิม 3 3 0 1 6
133 บ้านโพนทอง 3 3 0 0 6
134 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 2 1 0 6
135 บ้านกล้วย 3 1 2 0 6
136 บ้านโดง 3 1 2 0 6
137 บ้านศาลา 3 1 1 3 5
138 บ้านลันแต้ 3 1 1 0 5
139 บ้านละเอาะ 3 1 0 2 4
140 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 1 0 0 4
141 บ้านถนนชัย 3 1 0 0 4
142 สตรีวิทยาสมาคม 3 1 0 0 4
143 บ้านชำเบง 3 1 0 0 4
144 บ้านตะคร้อ 3 0 1 1 4
145 บ้านตราด 3 0 1 0 4
146 บ้านถนน 3 0 0 1 3
147 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
148 บ้านสีโค 3 0 0 0 3
149 บ้านจบก(ปราสาท) 3 0 0 0 3
150 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
151 บ้านปลัด 3 0 0 0 3
152 บ้านสมุด 3 0 0 0 3
153 บ้านคูตัน 2 5 4 0 11
154 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 4 0 0 6
155 บ้านตะเคียน 2 3 4 3 9
156 บ้านตาวร 2 3 2 4 7
157 บ้านอำปึลกง 2 3 1 0 6
158 บ้านอุโลก 2 2 2 0 6
159 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 2 2 1 1 5
160 บ้านศรีสวาย 2 2 1 0 5
161 บ้านตาเบา 2 2 1 0 5
162 บ้านวังปลัด 2 2 1 0 5
163 บ้านปราสาทเบง 2 2 0 1 4
164 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 0 1 4
165 บ้านราวนคร 2 2 0 0 4
166 บ้านแดง 2 1 3 0 6
167 บ้านสองสะโกม 2 1 2 3 5
168 บ้านพะเนาว์ 2 1 1 0 4
169 บ้านลังโกม 2 1 0 1 3
170 ไพลศึกษาคาร 2 1 0 1 3
171 ไพลอำนวยวิทย์ 2 1 0 0 3
172 บ้านตาคง 2 1 0 0 3
173 บ้านโชค 2 1 0 0 3
174 บ้านก็วล 2 1 0 0 3
175 บ้านคะนา 2 1 0 0 3
176 บ้านทัพทัน 2 1 0 0 3
177 บ้านศรีมงคล 2 1 0 0 3
178 บ้านณรงค์ 2 0 1 2 3
179 เพียงหลวง ๘ 2 0 1 0 3
180 บ้านโคกสมอง 2 0 0 0 2
181 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 0 0 0 2
182 บ้านมหาชัย 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
184 บ้านโพนชาย 2 0 0 0 2
185 บ้านโคกโบสถ์ 1 6 1 1 8
186 บ้านรันเดง 1 5 2 0 8
187 บ้านหนองยาว 1 3 2 0 6
188 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 3 1 1 5
189 บ้านไทยสันติสุข 1 3 0 0 4
190 บ้านโพธิ์กอง 1 2 2 0 5
191 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 2 1 1 4
192 บ้านทำนบ 1 2 1 0 4
193 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1 2 1 0 4
194 บ้านจบก (บัวเชด) 1 2 1 0 4
195 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 2 1 0 4
196 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 2 3
197 บ้านสนวน 1 2 0 1 3
198 บ้านโชค(ปราสาท) 1 2 0 0 3
199 บ้านสวาท 1 2 0 0 3
200 บ้านสะพานหัน 1 2 0 0 3
201 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1 1 3 1 5
202 บ้านจรูกแขวะ 1 1 2 0 4
203 เกษตรอีสานสามัคคี 1 1 1 0 3
204 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 1 0 1 2
205 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
206 บ้านห้วยสิงห์ 1 1 0 0 2
207 บ้านโคลด 1 1 0 0 2
208 บ้านไทร 1 0 1 2 2
209 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 1 0 2
210 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 0 1 0 2
211 บ้านเจริญสุข 1 0 0 2 1
212 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1
213 บ้านพนม 1 0 0 0 1
214 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 0 1
215 จตุคามวิทยา 1 0 0 0 1
216 บ้านจังเอิล 1 0 0 0 1
217 บ้านอังกอล 1 0 0 0 1
218 บ้านโคกจำเริญ 0 3 0 1 3
219 บ้านกระวัน 0 2 1 0 3
220 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 2 0 2 2
221 บ้านลำพุก 0 1 2 0 3
222 บ้านโพธิ์ 0 1 0 2 1
223 บ้านเตาแดก 0 1 0 1 1
224 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 0 1 1
225 บ้านบุอันโนง 0 1 0 0 1
226 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 1 0 0 1
227 บ้านห้วยปูน 0 1 0 0 1
228 สหมิตรวิทยา 0 1 0 0 1
229 บ้านตายัวะ 0 0 1 0 1
230 บ้านอาวอก 0 0 1 0 1
231 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
232 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 1 0
233 บ้านนาครอง 0 0 0 0 0
234 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 0
235 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0
236 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0
รวม 1,196 553 288 158 2,195