สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตะโนน 26 1 3 1 30
2 สังขะวิทยาคม 25 5 1 2 31
3 บ้านเลิศอรุณ 24 6 3 3 33
4 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 21 6 3 2 30
5 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 21 4 5 0 30
6 เจริญราษฎร์วิทยา 19 9 1 3 29
7 บ้านโคกไทร 19 8 5 1 32
8 บ้านหนองหรี่ 19 8 2 1 29
9 บ้านโชคนาสาม 19 6 8 1 33
10 บ้านสระทอง 19 3 0 0 22
11 บ้านพระแก้ว 18 1 5 0 24
12 บ้านอาโพน 16 10 2 1 28
13 บ้านฉลีกหนองมะแซว 16 6 3 1 25
14 วิทยาราษฎร์นุกูล 16 6 1 1 23
15 บ้านเถกิง 16 5 4 0 25
16 บ้านอำปึล 16 3 2 2 21
17 บ้านโจรก 15 4 1 1 20
18 บ้านกำไสจาน 15 1 0 0 16
19 บ้านตาแตรวทัพดัด 14 12 2 1 28
20 บ้านตาเสาะ 14 8 2 1 24
21 ปราสาท 14 5 3 0 22
22 บ้านโนนสวรรค์ 14 5 1 0 20
23 บ้านโตงน้อย 13 7 1 0 21
24 บ้านจารย์ 13 4 1 1 18
25 บ้านแสนกาง 13 1 0 3 14
26 บ้านโคกกลาง 12 9 5 1 26
27 บ้านสวาย 12 4 0 0 16
28 บ้านหนองโยโคกปืด 12 2 0 0 14
29 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 12 0 0 1 12
30 บ้านสระแก้ว 11 9 8 0 28
31 บ้านตาพราม 11 1 2 0 14
32 เทศบาลสังขะ 11 1 0 0 12
33 บ้านปวงตึก 11 0 0 0 11
34 บ้านเกาะตรวจ 10 5 3 1 18
35 บ้านโคกสะอาด 10 5 1 0 16
36 บ้านสะแร 10 4 4 1 18
37 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 10 4 3 0 17
38 บ้านโคกรัมย์ 10 2 3 2 15
39 หนองโสนวิทยา 10 2 2 1 14
40 บ้านตรวจ 10 2 0 0 12
41 ราษฎร์พัฒนา 10 1 2 1 13
42 บ้านร่มเย็น 10 0 0 1 10
43 วันเจริญสามัคคี 9 8 7 3 24
44 บ้านมะเมียง 9 6 3 3 18
45 บ้านจรัส 9 5 1 1 15
46 บ้านโคกตะเคียน 9 4 4 1 17
47 ประชาสามัคคี 9 4 3 2 16
48 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 9 4 1 2 14
49 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 9 4 0 2 13
50 ศรีณรงค์วิทยาคาร 9 4 0 1 13
51 บ้านกะปู 9 2 2 0 13
52 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 9 2 2 0 13
53 บ้านสะเดา 9 2 1 1 12
54 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 9 2 1 0 12
55 บ้านขนาดมอญ 9 1 3 1 13
56 บ้านสวายซอ 9 1 0 2 10
57 บ้านละมงค์ 8 6 4 2 18
58 บ้านสน 8 5 5 1 18
59 บ้านหนองคันนา 8 4 3 1 15
60 บ้านหนองหว้า 8 3 3 1 14
61 บ้านหนองปรือ 8 3 0 1 11
62 บ้านรุน 8 2 3 2 13
63 บ้านกาบกระบือ 8 2 1 1 11
64 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 7 9 0 0 16
65 บ้านศาลาสามัคคี 7 8 0 0 15
66 บ้านตาโมม 7 6 3 1 16
67 บ้านระมาดค้อ 7 4 1 1 12
68 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 7 3 2 1 12
69 บ้านตานี 7 3 0 2 10
70 บ้านเสรียง 7 3 0 0 10
71 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 7 2 0 0 9
72 กลาโหมราชเสนา2 7 2 0 0 9
73 ดมวิทยาคาร 7 1 1 2 9
74 บ้านแนงมุด 7 1 0 0 8
75 บ้านจีกแดก 7 1 0 0 8
76 บ้านพนมดิน 7 0 2 0 9
77 เรืองเจริญพัฒนา 7 0 0 0 7
78 บ้านกูน 6 9 3 0 18
79 บ้านด่าน 6 7 4 0 17
80 บ้านโคกกรม 6 3 4 1 13
81 บ้านศรีนวล 6 3 1 1 10
82 บ้านหนองโจงโลง 6 2 2 1 10
83 บ้านบัวเชด 6 2 2 0 10
84 บ้านสำเภาลูน 6 1 2 0 9
85 บ้านบักดอก 6 1 2 0 9
86 บ้านเกษตรถาวร 6 1 0 2 7
87 บ้านสะกาด 5 10 1 2 16
88 บ้านกะดาด 5 5 1 1 11
89 บ้านเสกกอง 5 4 3 3 12
90 นิคมสร้างตนเองปราสาท 5 4 3 2 12
91 บ้านหนองจูบ 5 4 0 0 9
92 บ้านเกาะแจนแวน 5 3 2 1 10
93 อมรินทราวารี 5 3 2 0 10
94 บ้านคลอง 5 2 4 2 11
95 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 5 2 0 1 7
96 พระจันทร์ศรีสุข 5 2 0 0 7
97 บ้านสนบ 5 1 2 3 8
98 บ้านโอทะลัน 5 1 1 1 7
99 บ้านกระสัง 5 1 1 0 7
100 บ้านกุง 5 1 1 0 7
101 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 5 1 1 0 7
102 บ้านหนองเหล็ก 5 1 0 0 6
103 บ้านน้อย 5 1 0 0 6
104 บ้านหลัก 5 1 0 0 6
105 รัฐประชาสามัคคี 4 8 1 1 13
106 บ้านเชื้อเพลิง 4 4 4 1 12
107 บ้านเจ้าคุณ 4 4 2 2 10
108 บ้านสกล 4 4 2 2 10
109 บ้านสังขะ 4 4 1 0 9
110 บ้านขอนแตก 4 3 0 0 7
111 บ้านตาวัง 4 3 0 0 7
112 บ้านชำสมิง 4 2 1 0 7
113 บ้านตาลวก 4 2 0 2 6
114 บ้านลำหาด 4 2 0 1 6
115 บ้านโสน 4 2 0 0 6
116 บ้านนา 4 1 1 3 6
117 บ้านสำโรง 4 1 1 0 6
118 บ้านลันแต้ 4 1 1 0 6
119 บ้านบักจรัง 4 0 2 2 6
120 บ้านกู่ 4 0 1 0 5
121 บ้านตอกตรา 4 0 1 0 5
122 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 4 0 1 0 5
123 บ้านโนนสบาย 4 0 0 1 4
124 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 4 0 0 1 4
125 บ้านพรหมสะอาด 4 0 0 0 4
126 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
127 สหราษฎร์วิทยา 4 0 0 0 4
128 บ้านตาเมียง 3 8 7 2 18
129 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 3 7 6 1 16
130 บ้านโคกทม 3 5 4 1 12
131 บ้านโนนสังข์ 3 3 3 0 9
132 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 3 3 2 1 8
133 บ้านละลมระไซ 3 3 2 0 8
134 บ้านไทยเดิม 3 3 0 1 6
135 บ้านโพนทอง 3 3 0 0 6
136 บ้านวังปลัด 3 2 1 0 6
137 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 2 1 0 6
138 บ้านกล้วย 3 1 2 0 6
139 บ้านโดง 3 1 2 0 6
140 บ้านศาลา 3 1 1 3 5
141 บ้านตาคง 3 1 1 0 5
142 บ้านละเอาะ 3 1 0 2 4
143 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 3 1 0 0 4
144 บ้านถนนชัย 3 1 0 0 4
145 สตรีวิทยาสมาคม 3 1 0 0 4
146 บ้านทัพทัน 3 1 0 0 4
147 บ้านชำเบง 3 1 0 0 4
148 บ้านตะคร้อ 3 0 1 1 4
149 บ้านตราด 3 0 1 0 4
150 บ้านถนน 3 0 0 1 3
151 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
152 บ้านสีโค 3 0 0 0 3
153 บ้านจบก(ปราสาท) 3 0 0 0 3
154 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 3 0 0 0 3
155 บ้านปลัด 3 0 0 0 3
156 บ้านสมุด 3 0 0 0 3
157 บ้านโคกโบสถ์ 2 6 1 1 9
158 บ้านคูตัน 2 5 4 0 11
159 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 4 0 0 6
160 บ้านตะเคียน 2 3 4 3 9
161 บ้านตาวร 2 3 2 4 7
162 บ้านทำนบ 2 3 1 0 6
163 บ้านอำปึลกง 2 3 1 0 6
164 บ้านสองสะโกม 2 2 2 3 6
165 บ้านโพธิ์กอง 2 2 2 0 6
166 บ้านอุโลก 2 2 2 0 6
167 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 2 2 1 1 5
168 บ้านศรีสวาย 2 2 1 0 5
169 บ้านตาเบา 2 2 1 0 5
170 บ้านเจริญสุข 2 2 0 2 4
171 บ้านปราสาทเบง 2 2 0 1 4
172 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 0 1 4
173 บ้านสะพานหัน 2 2 0 0 4
174 บ้านราวนคร 2 2 0 0 4
175 บ้านแดง 2 1 3 0 6
176 บ้านไทร 2 1 1 2 4
177 บ้านพะเนาว์ 2 1 1 0 4
178 บ้านลังโกม 2 1 0 1 3
179 ไพลศึกษาคาร 2 1 0 1 3
180 ไพลอำนวยวิทย์ 2 1 0 0 3
181 บ้านโชค 2 1 0 0 3
182 บ้านก็วล 2 1 0 0 3
183 บ้านคะนา 2 1 0 0 3
184 บ้านศรีมงคล 2 1 0 0 3
185 บ้านณรงค์ 2 0 1 2 3
186 เพียงหลวง ๘ 2 0 1 0 3
187 บ้านโคกสมอง 2 0 0 0 2
188 บ้านมหาชัย 2 0 0 0 2
189 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
190 บ้านโพนชาย 2 0 0 0 2
191 บ้านรันเดง 1 5 2 0 8
192 บ้านหนองยาว 1 3 2 0 6
193 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 3 1 1 5
194 บ้านโคกจำเริญ 1 3 0 1 4
195 บ้านไทยสันติสุข 1 3 0 0 4
196 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1 2 3 1 6
197 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 2 1 1 4
198 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1 2 1 0 4
199 บ้านจบก (บัวเชด) 1 2 1 0 4
200 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 2 1 0 4
201 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 2 3
202 บ้านสนวน 1 2 0 1 3
203 บ้านโชค(ปราสาท) 1 2 0 0 3
204 บ้านสวาท 1 2 0 0 3
205 บ้านห้วยสิงห์ 1 2 0 0 3
206 บ้านจรูกแขวะ 1 1 2 0 4
207 เกษตรอีสานสามัคคี 1 1 1 0 3
208 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 1 0 1 2
209 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
210 สหมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
211 บ้านโคลด 1 1 0 0 2
212 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 1 0 2
213 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 0 1 0 2
214 รัฐราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1
215 บ้านพนม 1 0 0 0 1
216 บ้านโนนเจริญ 1 0 0 0 1
217 จตุคามวิทยา 1 0 0 0 1
218 บ้านจังเอิล 1 0 0 0 1
219 บ้านอังกอล 1 0 0 0 1
220 บ้านลำดวนพัฒนา 0 3 0 1 3
221 บ้านกระวัน 0 2 1 0 3
222 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 2 0 2 2
223 บ้านลำพุก 0 1 2 0 3
224 บ้านอาวอก 0 1 1 0 2
225 บ้านโพธิ์ 0 1 0 2 1
226 บ้านเตาแดก 0 1 0 1 1
227 บ้านบุอันโนง 0 1 0 0 1
228 บ้านภูมินิยมพัฒนา 0 1 0 0 1
229 บ้านห้วยปูน 0 1 0 0 1
230 บ้านตายัวะ 0 0 1 0 1
231 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
232 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 1 0
233 บ้านนาครอง 0 0 0 0 0
234 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 0
235 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0
236 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 0
รวม 1,317 584 295 158 2,354