หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุทัด ฉิมกุล ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
2 นางปราณี สมถวิล ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
3 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
4 นางสาวสุภาวดี สิริไสย ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
5 นางสาวอรพิมพ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
6 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายปฏิคม
7 นางอารีย์ กมลบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
8 นางภาวิณี ศรกล้า ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
9 นางสุดารัตน์ เจียวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
10 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
11 นางสาวชัญญา โกสีย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
12 นายศักดิ์ชัย สมดัง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
13 นางสาวสุภาพร จันทินมาธร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
14 นางสาวสุนทรี สุขจิตร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
15 นางสาวจารุวรรณ ทนงใจ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
16 นางสาวจริยา เงางาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
17 นางสาวสุรางค์ สมดอก ธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
18 นางสาววรางคณา เงื่อนตะคุ ครูโรงเรียนบ้านสกล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
19 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
20 นายไสว สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
21 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
22 นางพัฒยา พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
23 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
24 นางสาวอรพิมพ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
25 นางสาวพรทิพย์ รักงาม ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
26 นางสาวรักชนก พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านนาครอง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
27 นางดรุณี ประกอบดี ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
28 นางวรรณา ยะแสง ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
29 นายนิวัฒน์ บุญมา ครูโรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
30 นางสาวกนกพร หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
31 นายจักรพล ใจเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
32 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
33 นายตันติกร เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
34 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
35 นายประยุทธ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
36 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล นักการภารโรงโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
37 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
38 ร.ต.ท.อนันต์ ศรีส่ง หัวหน้าสายตรวจประจำตำบลบ้านพลวง ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
39 ด.ต.วิชัย หุ้มกระโทก สายตรวจประจำตำบลบ้านพลวง กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
40 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
41 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
42 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
43 นายตฤณ สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
44 นางสัตยาพร เศษจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิัติการ รพ.สต.บ้านพลวง กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
45 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
46 นางชวลิตา ทองวิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
47 นางสาวสาลินี ชมหมื่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
48 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
49 นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลกง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
50 นายศุภชัย ลวดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
51 นายพงศ์ไท ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
52 นายปราการ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
53 นางฟ้าชนนา แย้มสง่า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
54 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
55 นายอภิญญากร ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
56 นางอุบลพรรณ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
57 นางวิญญา นาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
58 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
59 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
60 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
61 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
62 นายเรวัตร แม่นผล ผู้อำนวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
63 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
64 นางจันทร์ฉาย มาลัยหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
65 นางศรีภูมิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
66 นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
67 นางผกางาม กระเวนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านณรงค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
68 นายบุญธรรม หอมหวล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
69 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
70 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
71 นางสาวนพเก้า วรรณศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
72 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
73 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
74 นายสมร ศรชัย ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
75 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
76 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
77 นายถนอม คำหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวงฯ8 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
78 นายอัมรินทร์ บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
79 นายบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
80 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
81 นางประดับ สุวลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
82 นายนพพล พลอาสา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
83 นางนิตยา นามธรรม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
84 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
85 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
86 นางนารี สัชชานนท์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
87 นายสมบูรณ์ บุญใบ ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
88 นางลักษณะพร ประกอบดี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
89 นางลักษมี เงางาม ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
90 นายธวัช ต่างประโคน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
91 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
92 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิขาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
93 นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
94 นางฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
95 นางสุนีย์ งามเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
96 นายประมวล สายวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
97 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
98 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
99 นายวิชัย มหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
100 นายสุรพินท์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
101 นายคำพอง ลำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
102 นายประทีป สงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูตัน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
103 นายภราดร ดีพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
104 นายดุสิต คงเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
105 นายสมพร สังข์โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
106 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
107 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
108 นายคีรี สูตรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเบง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
109 นายพุฒิพงษ์ เพียรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการฝ่ายอำนวยการ
110 นางกัลยา สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
111 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
112 นางประดับ สุวลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
113 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
114 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
115 นายวิชัย สารสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสกกอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
116 นายปราโมทย์ ประสานสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
117 นายวิเชียร มีพรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
118 นายประทีป คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
119 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
120 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
121 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
122 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
123 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
124 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
125 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
126 นายวีรพงษ์ จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
127 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายอำนวยการ
128 นายสมทรง นิสัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
129 นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
130 นายปรีญา เกษดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
131 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
132 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
133 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
134 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
135 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
136 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
137 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
138 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผู้อำนวยการบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
139 ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
140 นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
141 นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
142 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
143 นายทองพูน สัจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
144 นายภาสกร เรืองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
145 ว่าที่ พ.ต.อนุศิษฎ์ เอกยีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
146 นายลิขิต พวงประโคน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
147 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
148 นายภักดิศัย ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
149 นายสุภาพ เสาะพบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
150 นายโชคชัย สาลีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
151 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
152 นางจุฑารัตน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
153 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
154 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
155 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
156 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ
157 นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
158 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
159 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
160 นายพีรวัตร สีลินลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
161 นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
162 นายไสว สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
163 นายทิศ ซ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
164 นายสุมิตร ประสานรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
165 ร.ต.ท.ประธาน แสงเพชร ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
166 นางนัยนา แสงราม ครูโรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
167 นายบุญมี บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
168 ว่าที่ร้อยตรี วัชรพล บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
169 นายอิสระ ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
170 นายชัยสิทธิ์ จิตแม้น ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
171 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
172 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
173 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
174 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
175 นายธนง ไหวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
176 นายฉลอง เติมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
177 นายสมยศ ทองเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
178 นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
179 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
180 นายประยง สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
181 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
182 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
183 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
184 นางกัญญา อินทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
185 นางศิริลักษณ์ ช่วยชู ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
186 นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
187 นางปนัดดา โสวภาค ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
188 นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
189 นางศันสนีย์ เกิดโภค ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
190 นางกชพร สุวรรณมณี ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
191 นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุก ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
192 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
193 นายสมศักดิ์ ชาติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
194 นายสนอง ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
195 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
196 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
197 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
198 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
199 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
200 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
201 นายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
202 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
203 นายมนตรี ประไวย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
204 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
205 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
206 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
207 ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล เครือข่ายประทัดบุเพลิงไพล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
208 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
209 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตวจไทร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
210 นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
211 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
212 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
213 นายสุทธิรงค์ จำนงสุข ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
214 นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพุทธรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
215 นายทศพล สุดชมโฉม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษากะรเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
216 นายธนง ไหวดี ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
217 นายคีรี สูตรสุข ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
218 นายธรรมนูญ บุญงอก ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
219 นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
220 นายไพบูลย์ เทพบุตร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขื่อนตาเกาว์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
221 นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
222 ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลมพนมซอร์ เครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
223 นายญาณี สืบสังข์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาไตรคีรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
224 นายสงวน คำลอย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
225 นายอภินันท์ ประพานศรี ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
226 นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
227 นายชู จุดโต ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
228 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
229 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
230 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
231 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
232 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา พรหนองแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
233 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
234 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
235 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
236 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
237 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
238 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
239 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
240 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการ สพป .สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
241 นายเสนอ แสนคำ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
242 นายฉลาด สายโยธา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
243 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
244 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
245 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
246 นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
247 นายพิศาล ลำดับจุด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
248 นายสมชาย ชมเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
249 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
250 นายปรีชา สุทธิโฉม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลมพนมซอร์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
251 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
252 นายกิตติพงศ์ มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
253 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
254 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
255 นายเหิน จุไรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
256 นายไพบูลย์ เทพบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักจรัง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
257 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
258 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
259 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
260 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
261 นายอภินันท์ ประพานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
262 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
263 ่นายอุทัย ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
264 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
265 นายวิบูลย์ เปรมผล รองประธานเครือข่ายจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
266 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
267 นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข ผู้อำยวนการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
268 นายมนู ปุยะติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรรณราษฎร์บำรุง) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
269 นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายจัดการศึักษาพุทธรักษา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
270 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
271 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
272 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
273 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
274 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
275 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
276 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
277 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
278 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
279 นายเสนอ แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
280 นายสง่า พูลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
281 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
282 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
283 นางอุษา แสนกล้า ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
284 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
285 นางอัญชลี ศิระอำพร ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
286 นางบุญชู สายไทย ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
287 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
288 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
289 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
290 นางศิภาภรณ์ สกุลดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
291 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
292 นายเสนอชัย สมถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
293 นายสมพร ผุยพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
294 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
295 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
296 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
297 นางสาวกนกพร เสามั่น ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
298 นางจันทร์เพ็ญ บำรุง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
299 นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
300 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
301 นางสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
302 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
303 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
304 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
305 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
306 นายสุรพงษ์ ชนะเลิศ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
307 นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
308 นางสาวนัญญา ชมหมื่น ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
309 นายสุริยา คำทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
310 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
311 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
312 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
313 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
314 นายสมุห์ รักงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
315 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
316 นายพิศาล ลำดับจุด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
317 นายประทีป อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
318 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
319 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
320 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
321 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
322 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
323 นายเสนอชัย สมถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
324 นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
325 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
326 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
327 นายสุพจน์ หล้าล้ำ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
328 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
329 นายสมชาย ประยงค์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
330 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
331 นางศิภาภรณ์ สกุลดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
332 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
333 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
334 นายประวัติ สำราญดี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
335 นายสัจฐากูร ใจพินิจ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
336 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
337 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
338 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
339 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
340 ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้า ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
341 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
342 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
343 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
344 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
345 นายเจตริน ศรีสรรงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
346 นายวุฒิชัย มะลิงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
347 นางสาวรัตนาภา สัญจรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
348 นายสมาน แสนกล้า ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
349 นางนารี สัชชานนท์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
350 นายสิทธิศักดิ์ ทองเกร็ด ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
351 นายวิมาน สืบสันต์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
352 นายสุพจน์ สุรเสน ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
353 นายกรวีร์ กุลวัฒนาพานิจ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
354 นางสุวรรณี นามวิชัย ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
355 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
356 นางละดา โชคเกิด ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
357 นายประสิทธิ์ ดวงราษี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
358 นายยุทธนากร วโรรส ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
359 นางสุนีย์ งามเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
360 นายประมวล สายวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
361 นางอัญชลี ศิระอำพร ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
362 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
363 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
364 นางสุพรรษา สัญจรดี ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
365 นายบุญยืน ตลับทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
366 นายมนูญ นาทองพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
367 นายคำตา สร้อยจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
368 นายชัยณรงค์ สุขจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
369 นางนิภา กาญจนาภา ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
370 นางจันทร์เพ็ญ บำรุง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
371 นางปัทมา ตลับทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
372 นางบุญชู สายไทย ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
373 นางอรทัย ลำภา ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
374 นางเทียมเเข บุญครอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
375 นางบังอร นาทองพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
376 นางบุญเลี้ยง สุขจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
377 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
378 นางอรชร มณฑาทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
379 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
380 นางณัฐวิภา บุญทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
381 นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
382 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
383 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
384 นายศิราเมษฎ์ ภู่หมื่นไวย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
385 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
386 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
387 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
388 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
389 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
390 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
391 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
392 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
393 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
394 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
395 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
396 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
397 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
398 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
399 นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
400 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
401 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
402 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
403 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
404 นางพิมลวรรณ แสนสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
405 นางมุกดา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
406 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
407 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
408 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
409 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
410 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
411 นายธนพงศ์ ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
412 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
413 นายถนัด ทองประดับ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
414 นายวราพงษ์ แพงเจริญ นักการภารโรงโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
415 นายสุพจน์ สุทธะ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
416 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
417 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
418 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
419 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
420 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
421 นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
422 นายประทีป ม่วงศรี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
423 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
424 นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
425 นางสาวอรพิมพ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
426 นางสาวปณิดา เชื้อเหิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
427 นายบุญมี บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
428 นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
429 นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
430 นายโชคดี สุคันธรัต ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
431 นายสมส่วน วินทะไชย ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
432 นายธนา ปรากฎรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
433 นางขวัญตา พิศเพ็ง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
434 นางมาลี จัตตุวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
435 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
436 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
437 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
438 นายประเสริฐ งอกงาม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
439 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
440 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
441 นายสมอาจ คงวัน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
442 นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
443 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
444 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
445 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
446 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
447 นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
448 นายเกษม ระบือนาม พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
449 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
450 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้ 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
451 นายธวัช ต่างประโคน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
452 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำพุก-บ้านตะคร้อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
453 นางพิมตะวัน งามเลิศ ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
454 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
455 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
456 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
457 นางชานิกา พลพา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
458 นายสุรพงษ์ ชนะเลิศ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
459 นายตำรา ปาลสาร ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
460 นายสมเดช แจ่มใส ช่างไม้ ๔ โรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
461 นายสุริยา คำทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
462 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
463 นางสาวจตุภัทร ทรงวาจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
464 นายสุรเดช ศรีษาคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
465 นางเหมือน มามูล ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
466 นายประทีป สมดอก ช่างไม้ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
467 นายสมัย บุญแย้ม ช่างไม้ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
468 นายเอนก ธุรนิตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
469 นางสาวไอยวริญร์ จันทร์นวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
470 นายบุญทัน กระจ่างจิตร ลูกจ้างนักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
471 นายทัตพิชา ดวงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
472 นายไสว กำจัดภัย นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
473 นายเกิด มียิ่ง นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
474 นายพบ จันทนุภา ช่างไม้ 4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
475 นายสังวร ศรีจุดานุ พนักงานบริการ 2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
476 นายมานพ จันทนุภา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
477 นางสาวกัญญา อนุสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
478 นางสาวอรอนงค์ เสาะสืบงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
479 นางสาวจันทริกา ทองสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
480 นางสาวเกศยา หนองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
481 นายกิตติพัฒน์ สุดสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
482 นายประยุทธ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
483 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล นักการภารโรงโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
484 นายกฤษฎา แถมกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
485 นายประสพ ชมเหิม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
486 นายสมคิด ตินานพ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
487 นายประไพ โหมฮึก ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
488 นายฉลอง สมปอง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านจีกแดก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
489 นายอภิชาติ คงเจริญสุข ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
490 นายสุทัศน์ อินทรนุช ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
491 นายวินัย มั่งคั่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
492 นายบรรเจิด เกิดสบาย ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
493 นางสาวนันทิดา แสงสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
494 นางสาวศิริพร แนบทางดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
495 นางสาวปรารถนา จันทร์เกษม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
496 นางสาวสุมิตตา รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
497 นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
498 นางสาวอรสา ดอกศรีจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
499 นางสาวศศิธร ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
500 นางสมหมาย ด้วงศักดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
501 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
502 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
503 นายศิวพงศ์ ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
504 นางสาวปนัดดา บางแก้ว ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
505 นางสาววันวิสา อุ่นดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
506 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
507 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
508 นางหวลฤทัย มิฆเนตร แม่ครัว โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
509 นางวีรานุช พิศวงค์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
510 นางสาวพรนิภา เงางาม ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
511 นางสาววิยดา พอกสนิท ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
512 นางละดา โชคเกิด ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
513 นางสาวรุ่งนภา ครสิงห์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
514 นางสาวนิตยา เสพสุข พนักงานราชการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
515 นางสุนีย์ งามเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
516 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
517 นางสุพรรษา สัญจรดี ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
518 นางสาววัชรีวงศ์ พรหมบุตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
519 นางสาวพรพิมล จำบัวขาว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
520 นางสาวศิรินทรา จันทะลี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
521 นางสาวณัฐชา บุญอากาศ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกู่ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
522 นางจุฑารัตน์ เสาสูง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
523 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
524 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
525 นางขวัญตา เหมือนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
526 นางนฏกร ใจพินิจ ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
527 นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
528 นางนุชชิตา บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
529 นางสาวเพ็ญศรี มีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
530 นางสาววรินยา พรมศรี ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
531 นายณัฐพล โตสังวาล ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
532 นางทัศนีย์ ใจน่าน ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
533 นางสาวภรภัทร จันทร์หอม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
534 นางสาวจินตนา สระศรี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
535 นางกนกพร อนุทูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
536 นางสาววรรณา ยอดรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
537 นางสาวบุศรารินทร์ ค่ำคูณ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
538 นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
539 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
540 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
541 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
542 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
543 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
544 นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
545 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
546 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
547 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
548 นางนวลฉวี สุขตาม ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
549 นางวนาลิน สายบุตร ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
550 นางสุพร บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
551 นางมติกา โกสีนาม ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
552 นางลัลน์ลีลวดี วงษ์นิโลบล ครูโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
553 นางศิริลักษณ์ แสนแก้วใส ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
554 นางจักรี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
555 นางธิราพร สมนิยาม ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
556 นางนันทิดา ขันนอก ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
557 นางสาวบัณฑิตา คงสกุล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
558 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
559 นางพรฤดี สุรสอน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
560 นางอรพิน เกิดสมนึก ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
561 นางศุภวดี สุคันธรัต ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
562 นางประภัสรา อุ่นเนื้อ ูธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
563 นางปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
564 นางลลิตา ฉิมถาวร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
565 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
566 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
567 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
568 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
569 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
570 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
571 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
572 นางอรุณี ชัยสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
573 นางสุภัค สาระสุข นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
574 นางเจนธิชา สอนสุระ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
575 นางชลกนก โถแพงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
576 นางธมลวรรณ พลัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
577 นางสาววิลาศินี กำจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
578 นางสินีนาถ เกษแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
579 นางสาวนฤมล วิภาหัสน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
580 นางสาวอรทัย รัฐสมุทร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
581 นางสาวอำไพ ชูชมงาม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
582 นางสุมาลี ศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
583 นางสาวศิริวิมล เมินดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
584 นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
585 นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
586 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
587 นางปนิตา งามอัศวเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
588 นางกรองแก้ว รำจวน ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
589 นางสุกัญญา กมลเดช ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
590 นางประยงค์ ฉายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
591 นางสัตยาภรณ์ ช่องงาม ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
592 นางอริยาภรณ์ บุญใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
593 นางยุรีย์ เมืองไทย ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
594 นางวนิดา รำจวน ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
595 นางพิมพ์วดี หาญศึกษา ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
596 นางชวนชม นิ้วน้อย ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
597 นางอรอนงค์ ประจุทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
598 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
599 นางรัตติยา โฮ้หนู ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
600 นางจันทร์พิมพ์ เหลี่ยมดี ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
601 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
602 นางอัญชลี ศิระอำพร ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
603 นางปัทมา ตลับทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
604 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
605 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
606 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
607 นางศิภาภรณ์ สกุลดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
608 นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
609 นายสมศักดิ์ ชาติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัด ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
610 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
611 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
612 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
613 นางนารี สัชชานนท์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
614 นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลาง ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
615 นางวนิดา หอมเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
616 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
617 นางกนกวรรณ แสงจง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
618 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
619 นางสาวสุนิสา หฤทัยถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
620 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
621 นางสาวสุวรรณา ส่องาม ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
622 นางนภาพร หลอมประโคน พนักงานราชการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
623 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
624 นางสาวไอยวริญร์ จันทร์นวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
625 นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
626 นางสาวสุลานนท์ สมรูป ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
627 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
628 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
629 นางสาวปรียาพร แก้วอินธิ ธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
630 นางสาวจุฑารัตน์ ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
631 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
632 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
633 นางสาวเจนจิรา สถิตสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
634 นายเจตริน ศรีสรรงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
635 นางสาวรัตนาภา สัญจรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
636 นางชุติกาญจน์ ทวีสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
637 นางเหมือน มามูล ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
638 นางสาวกานต์สินี นระชาติ ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
639 นางสาวเจนจิรา เปรียบยิ่่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
640 นางอัมพวัน กล้าเกิด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
641 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
642 นางสาวกัญญา อนุสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
643 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
644 นางสาวอรอนงค์ เสาะสืบงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
645 นางสาวจันทริกา ทองสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
646 นางสาวเกศยา หนองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
647 นางสาวจิตติมา ศิลางาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
648 นางสาวจินตหรา อาษายุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนสุังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
649 นางสาวอนงเนตร เสกงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
650 นางสาวปัทมา มากดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
651 นางสาวปรียานุช สำรวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
652 นางสาววิไล ทองก่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
653 นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
654 นางสาวธิดารัตน์ บุตทองทิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
655 นางสาวนันทิดา แสงสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
656 นางสาวศิริพร แนบทางดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
657 นางสาวปรารถนา จันทร์เกษม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
658 นางสาวสุมิตตา รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
659 นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
660 นางดรุณี เฉลียวไว แม่ครัวโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
661 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
662 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
663 นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
664 นางสาวอังคณา พนารินทร์ ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
665 นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
666 นางศิริยา ศรีราม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
667 นางอรษา ชิ้นทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
668 นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
669 นางสาวบุญญาพร ใจกล้า ธุรการโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
670 นางสาวธาริณี โพธิ์คำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
671 นางสาวภัทรพร เรืองบุตร นักจิตวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
672 นางทาริกา จุดาบุตร แม่บ้าน สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
673 นางสมบัตร ฉลาดเลิศ แม่บ้าน สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
674 นายมานะ ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
675 นางสาวศศิธร ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
676 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
677 นายวุฒิชัย มะลิงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
678 นางนารี สัชชานนท์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
679 นางละดา โชคเกิด ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
680 นางสาวกนกพร เสามั่น ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
681 นายยุทธนากร วโรรส ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
682 นายสุรเดช ศรีษาคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
683 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
684 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
685 นายสมมาตร สมยิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
686 นางอรวรรณ ทรงวาจา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
687 นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
688 นางลีลา สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
689 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
690 นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
691 นางลลิตภัทร ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
692 นางปริยาภัทร กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
693 นางประภา ใจเสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
694 นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
695 นายธีร์จุฒา เข้มแข็งรพีภัทร ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
696 นายชัยสิทธิ์ จิตแม้น ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
697 นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจีดแดก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
698 นางพรอุมา ปาลสาร ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
699 นางปิลันธนา ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
700 นางสาวณัฐธิยารัตน์ จันทร์เทศ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
701 นางจิรัชญา เกสรบัว ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
702 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
703 นายย้ง แสนโซ้ง ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
704 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
705 นายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
706 นายภคนันท์ กัญญาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
707 นายวินัย ไหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
708 นายกรีฑา หวังมั่น ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
709 นายปฏิวัติ ไชยชนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
710 นายประทีป รัตนกาญจน์ ช่างไม้ ระดับ 3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
711 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
712 นายภูวนาท ระบือนาม ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
713 นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
714 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
715 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
716 นางบังอร นาทองพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
717 นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
718 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
719 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
720 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
721 นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
722 นายพีรวัตร สีลินลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
723 นายประยง สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
724 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
725 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
726 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
727 นายสุภาพ อ่อนน้อม ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
728 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
729 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
730 นายสัจภาส สำราญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
731 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
732 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
733 นางสาวอรสา ดอกศรีจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
734 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
735 นายวิมาน สืบสันต์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
736 นางวีรานุช พิศวงค์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
737 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำพุก-บ้านตะคร้อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
738 นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
739 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
740 นางสยุมพร สุมทุม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
741 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
742 นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
743 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
744 นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
745 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
746 นางสาวจิราพร สร้อยอำภา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
747 นางสาวกัญญา อนุสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
748 นายกิตติพัฒน์ สุดสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
749 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
750 นายนพรัตน์ ภาสง่า เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
751 นายธนาคาร ธนศินวงศ์ชัย ลูกจ้างพนักงานพิมพ์ดีด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
752 นายชัชวัล รัตนสูรย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
753 นายสัจฐากูร ใจพินิจ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
754 นายเกษม ระบือนาม พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
755 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
756 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
757 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
758 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
759 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
760 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
761 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
762 นางสาวกนกพร เสามั่น ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
763 นางสาวเกสรา สร้อยจิตร ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
764 นายยุทธนากร วโรรส ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
765 นางอัญชลี ศิระอำพร ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
766 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
767 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา-บ้านสวาย กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
768 นางสาวศิรินทรา จันทะลี ครูธุรก่าร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
769 นางสาวณัฐชา บุญอากาศ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกู่ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
770 นางสาวพรพิมล จำบัวขาว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
771 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
772 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
773 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
774 นางสาวกาญจนา พลอาสา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
775 นายสมพงษ์ศักดิ์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
776 นายชาติชาย ล้อมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
777 นายกฤษฎา สกุลไทย ครูโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
778 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
779 นางสาวณัฐวดี ทรงราษี ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
780 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
781 นางกนกพร อนุทูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
782 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
783 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
784 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
785 นางกัญญา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
786 นางสุนันทา ถือคุณ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
787 นายประมวน นามโสม ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
788 นางชมศรัณย์ อุนัยบัน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
789 นางสาวอภิญญา เจริญศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
790 นางสาวพันธกานต์ ต้องถือดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
791 นางสาวเครือวัลย์ ไชยประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
792 นางสาวศศิธร ห่อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
793 นายกฤติพงศ์ ประนม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
794 นายสุรพงษ์ ชนะเลิศ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
795 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
796 นางวันเฉลิม หอมจันทร์ ครูโรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
797 นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
798 นายชวลิต พรมทา ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
799 นายสุริยา คำทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
800 นางสาวทิพวรรณ สุหงสา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
801 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
802 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
803 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
804 นางวสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
805 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
806 นายนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
807 นายยุทธนา แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
808 นายสุรพล เสียงเพราะ ครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
809 นายเอกภักดิ์ ทองหาว ครูโรงเรียนบ้านก็วล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
810 นายกรีฑา หวังมั่น ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
811 นายพลากร ตุ้มทอง ครูโรงเรียนบ้านมหาชัย กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
812 นางฐรดา ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านโสน กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
813 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
814 นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
815 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
816 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
817 นางอุษา แสนกล้า ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
818 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
819 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
820 นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
821 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
822 นางสาวไพลิน เดชกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
823 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
824 นายสุธี ศรีเครือดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
825 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
826 นายมนู ปุยะติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรรณราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
827 นายสมพร ผุยพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
828 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
829 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
830 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
831 นางจันติมา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
832 นางสุพิน พรหนองแสน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
833 นางสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
834 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
835 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
836 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
837 นายอิสระ ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
838 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
839 นายเดโชพล ชลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด รองประธานกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
840 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
841 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
842 นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์ ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
843 นางสาววิยดา พอกสนิท ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
844 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำพุก-บ้านตะคร้อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
845 นางสาววัชรีวงศ์ พรหมบุตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
846 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
847 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
848 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
849 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
850 นางสาวกนกพร แหวนวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
851 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
852 นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
853 นางจงจิต ทับทิมสำโรง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
854 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
855 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
856 นายสิทธิศักดิ์ ทองเกร็ด ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
857 นางชุติกาญจน์ ทวีสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
858 นายสุรเดช ศรีษาคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
859 นายทัตพิชา ดวงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
860 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
861 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
862 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
863 นายตันติกร เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
864 นายชัยณัฐ ทิพย์สีหา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
865 นางประภัสรา อุ่นเนื้อ ธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
866 นางสาวปรียาพร แก้วอินธิ ธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
867 นายธนทัต นามวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
868 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
869 นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
870 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล
871 นายประวัติ สำราญดี พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
872 นายวุฒิชัย มะลิงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
873 นายเจตริน ศรีสรรงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
874 นายสาโรจน์ ทองประดับ ช่างไม้ระดับ 4 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
875 นายสมศักดิ์ ยิ่งใจกล้า อปพร.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
876 นายดำรง ยิ่งใจกล้า อปพร.เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
877 นายปรารภ เสมาชัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
878 นายมานิตย์ หมั่นดี เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
879 นายประเด็จ เป็นตามวา ช่างไม้ 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
880 นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
881 นางนงลักษณ์ ต่วนชัย ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
882 นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
883 นางเบญจมาศ อร่ามเรือง ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
884 นายสุพจน์ หล้าล้ำ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
885 นางสาวเกสรา สร้อยจิตร ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
886 นายพัฒนพงศ์ ปองไว้ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
887 นายบุญยืน ตลับทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
888 นางบุญชู สายไทย ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
889 เจ้าหน้าที่ อพปร. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
890 นายธงชัย สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
891 นายศิราเมษฎ์ ภู่หมื่นไวย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
892 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
893 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
894 นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
895 นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
896 นางสารภี นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
897 นางสาวสุชาดา ทุนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
898 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
899 นายวราวุฒิ ยวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
900 นายภัทราวุธ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
901 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
902 นางลักษมี สุดใสดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
903 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
904 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
905 นางมุกดา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
906 นางมารศรี พรหมนิมิตร์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
907 นางอรนุช เรืองเกษม ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
908 นางอุไร หมายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
909 นายธนพงศ์ ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
910 นายกิตติพัฒน์ สุดสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
911 นายวีระ คงสำราญ ผู้ใหญ่บ้านโชค หมู่ 2 ตำบลโชคนาสาม กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
912 นายภูษิต แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
913 นายสุคนธ์ กมลบูรณ์ อปฟร.บ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
914 นายณรงค์พล ผ่องศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
915 นายไพรัตน์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
916 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
917 นางอาทิตยา พันเผ่าพยัคฆ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านไทร ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
918 นายสมาน แสนกล้า ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
919 นายธวัช ต่างประโคน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
920 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
921 นายคำตา สร้อยจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
922 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
923 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
924 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
925 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
926 นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
927 นายบุญคุ้ม ภูบินบก ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
928 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
929 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
930 นายสมชาย ประยงค์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
931 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
932 นายอนุชิต สันประโคน ครูโรงเรียนมหาราช ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
933 นางสาวจตุภัทร ทรงวาจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
934 นายสมาน จำปาทอง พนักงานราชการ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
935 นางสุทธาวัลย์ ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
936 นางปราณี หลาทอง ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
937 นางสุพรรษา สัญจรดี ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
938 นายมนูญ นาทองพูน ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
939 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
940 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
941 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
942 นางมณฑา เกษฎา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
943 นายบุญมี บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
944 นางสาวนัชพร อัครจิตรา ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
945 นายพบ จันทนุภา ช่างไม้ 4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
946 นายสังวร ศรีจุดานุ พนักงานบริการ 2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
947 นายมานพ จันทนุภา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
948 นายสมภาร สายสี อปฟร.บ้านโชคนาสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
949 นายตุ๊ สีสด อปฟร.บ้านโชคนาสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและพยาบาล
950 นางวิญญา นาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
951 นางสาวปนัดดา บางแก้ว ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
952 นางสาวณัฐติยา กาประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
953 นางนิตยา ก้อนทอง ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
954 นางวงษ์ตะวัน หล้าล้ำ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
955 นางนภาพร หลอมประโคน พนักงานราชการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
956 นางอรทัย ลำภา ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
957 นางผกามาศ กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
958 นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
959 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
960 นางทัศนีย์ ศิริทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
961 นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
962 นางมุกดา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
963 นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
964 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
965 นายชวลิต พรมทา ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
966 นายบรรเลง ประเมินชัย ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
967 นางยุพดี ค้าขาย ครูโรงเรียนบ้านนาครอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
968 นางกมลทิพย์ บุญมา ครูโรงเรียนมหาราช ๔ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
969 นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
970 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
971 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
972 นางวันนา คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
973 นางสาวอมรรัตน์ เสาวรัจ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
974 นางสาวศิราณี แสนกล้า นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
975 นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
976 นายอภิญญากร ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
977 นายสมร ศรชัย ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
978 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
979 นางลักษมี เงางาม ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
980 นายประมวล สายวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
981 นางศิริพร แสนสุข ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
982 นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
983 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
984 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
985 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
986 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
987 นายเสนอชัย สมถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
988 นางนันทินี กงแก้ว ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
989 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
990 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
991 นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
992 นางจันติมา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
993 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
994 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
995 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
996 นายภูษิต แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
997 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
998 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
999 นายปรีชา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1000 นางนารี สัชชานนท์ ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1001 นางสุนีย์ งามเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1002 นางเทียมเเข บุญครอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1003 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1004 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1005 นางชานิกา พลพา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1006 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1007 ว่าที่ร้อยตรี วัชรพล บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1008 นางนฤมล แสงทอง ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1009 นางสันทวดี พางาม ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1010 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1011 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1012 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1013 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1014 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1015 นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1016 นางสาวอังคณา พนารินทร์ ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1017 นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1018 นางปาจรีย์ ดนเสมอ ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1019 นางรัชนีวรรณ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1020 นางสาวอินทิรา นวนจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1021 นายศิวพงศ์ ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1022 นางสาวอนัญญา มีเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1023 นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1024 นางสานิตา บรรเทิงใจ ครู โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1025 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1026 นางสาววชิรญา ดียิ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเตียว กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1027 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1028 นางสุพิน พรหนองแสน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1029 นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1030 นางสาวรุ่งนภา ครสิงห์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1031 นางอัญชลี ศิระอำพร ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1032 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1033 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา-บ้านสวาย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1034 นางสาววัชรีวงศ์ พรหมบุตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1035 นางสาวศิรินทรา จันทะลี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1036 นางสาวพรพิมล จำบัวขาว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1037 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1038 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1039 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1040 นางสาวกาญจนา พลอาสา พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1041 นางศิริลาวัณย์ ประกอบดี ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1042 นายภูมิชาย สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1043 นายสมพงษ์ศักดิ์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1044 นายชาติชาย ล้อมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1045 นายกฤษฎา สกุลไทย ครูโรงเรียนบ้านคลอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1046 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1047 นางสาวณัฐวดี ทรงราษี ครูโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1048 นางสาวศุภรดา จันทร์ประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1049 นางกนกพร อนุทูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1050 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1051 นางพูนสุข แย้มชู ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1052 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1053 นางสาวพัชรีกรณ์ บุญมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1054 นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1055 นายจรัล พรหมนิมิตร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1056 นางสุนันทา ถือคุณ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1057 นายประมวน นามโสม ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1058 นางชมศรัณย์ อุนัยบัน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1059 นางสาววาทินี ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1060 นางสาวอภิญญา เจริญศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพนม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1061 นางสาวพันธกานต์ ต้องถือดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1062 นางสาวเครือวัลย์ ไชยประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1063 นางสาวศศิธร ห่อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสองสะโกม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1064 นางสาวอลิสา เชิดดี พนักงานราชการ โรงเรียนสุังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1065 นางสาววิไล ทองก่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1066 นางสาวเอื้องนภา คิดสม ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1067 นางสาวกิตติยา กิมาวหา ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1068 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1069 นายชนายุทธ ตรงตามคำ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1070 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1071 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1072 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1073 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1074 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1075 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1076 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1077 นางฟ้าชนนา แย้มสง่า ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1078 นายจารุบุตร โสพิน ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1079 นางอุษา แสนกล้า ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1080 นางสาววัชรี รักษาสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1081 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1082 นางปัทมา ตลับทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1083 นางสาวยศยา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1084 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1085 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1086 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1087 นางพิมลพรรณ สันธิ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1088 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1089 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1090 นายคติศักดิ์ กลดี ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1091 นางจันติมา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1092 นางโสภิดา สุพรรณภพ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1093 นางสาวอารยา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1094 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1095 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1096 นางสาวสุนิสา หฤทัยถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1097 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1098 นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์ ครูธุรการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1099 นางสาววิยดา พอกสนิท ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1100 นางสาวนวลจันทร์ สัญจรดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำพุก-บ้านตะคร้อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1101 นางสาวไอยวริญร์ จันทร์นวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1102 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1103 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1104 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1105 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1106 นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1107 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1108 นางสาวศศิธร ใจพินิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1109 นายสิทธิศักดิ์ ทองเกร็ด ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1110 นางอัมพวัน กล้าเกิด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1111 นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1112 นางสาวสุภาพ เชื้อจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1113 นางสาวกนกพร แหวนวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
1114 นางสาวบุญสนอง พรรณขรรค์ ครู โรงเรียนบ้านราวนคร กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1115 นางบุญเทียม ผลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1116 นางแสงจันทร์ ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1117 นางสาวธีร์จุฑา ใจนวน ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1118 นางวราภรณ์ สว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1119 นางสาวน้ำฝน พรรญราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอำปึลกง กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1120 นางเทียมเเข บุญครอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1121 นางสรวงสุดา สมเสมอ ครูโรงเรียนบ้านถนนชัย กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1122 นางสาวกฤษณา สังข์สูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1123 นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1124 นางสาวภัทรพร เรืองบุตร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.สุรินทร์ เขต 3 กรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1125 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิขาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต3 ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1126 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1127 นายณรงศักดิ์ วิเศษยา ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1128 นางสาวอรอนงค์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1129 นางสาวเมธาพร รัตนา ครูโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1130 นางอัมพวัน กล้าเกิด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1131 นางกาญจนา บุญมี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1132 นางนิพาพร ตลับทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการเรียนรวม
1133 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1134 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1135 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตวจไทร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1136 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1137 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1138 นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1139 นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1140 นายไพบูลย์ เทพบุตร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขื่อนตาเกาว์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1141 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1142 นายวานิช บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1143 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1144 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1145 นายพิศาล ลำดับจุด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1146 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1147 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1148 นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1149 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1150 นายสมพร จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1151 นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1152 นายมนตรี สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1153 นายกิตติพงศ์ มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1154 นายสุนทร อินทร์นุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1155 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1156 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1157 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1158 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1159 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1160 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1161 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1162 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1163 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1164 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1165 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1166 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1167 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1168 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1169 นางฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1170 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1171 นางสาวนพเก้า วรรณศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1172 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1173 นางลิขิต พวงประโคน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1174 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1175 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1176 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1177 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1178 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1179 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1180 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1181 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1182 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1183 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1184 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1185 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1186 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1187 นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1188 นายศุภชัย ลวดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1189 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1190 นายปราโมทย์ ประสานสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1191 นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1192 นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1193 นายพงศ์ไท ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1194 นางสาวกันยณัฐ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1195 นายสง่า ใจกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1196 นายรัชพล เทศแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1197 นายนิพนธ์ เลิศสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจบก กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1198 นายจตุรวิทย์ ปาโมกข์ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1199 นางสาวรัชดา ลาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1200 นางณัฐระพี พงศ์ภัทรวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1201 นายประกิจ สังข์โกมล ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1202 นางพัฒนา สุนทรดี ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1203 นางประยงค์ ฉายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1204 นายประกิจ พึ่งตน ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1205 นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1206 นางสาวธนพร ศรีเทศน์ ครู โรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1207 นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1208 นายสุรชัย งามชื่น รองประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1209 นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1210 นางพัฒนา มีพรหมดี ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1211 นายอำนวย เลิศสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1212 นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1213 นางสาวคัทลียา ใจเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1214 นายสำเนียง เอ็นยอด ภารโรงโรงเรียนบ้านโคลด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1215 นายพิพัฒน์ แจ้งสว่าง ชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1216 นายสมบูรณ์ ภาคพรม ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1217 นายประเสริฐ ประสพสุข ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1218 นายสุพิศ ประชุมฉลาด ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านจบก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1219 นายเกียรติศักดิ์ สืบดี ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1220 นายวิจิตร์ ภาคตอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1221 นายมนูญ เสาะสืบงาม ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1222 นายสำราญ เจนขบวน ช่างไม้ ช.๔ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1223 นายสุรสิทธิ์ สายดำ ช่างไม้ ช.๔ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1224 นายวิเชียร จงรัก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมถ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1225 นางสาวแววตา จำนงเพียร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1226 นางสาวปิยมล ชุ่มสูงเนิน ครูจ้าง โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1227 นายอดิศร ดมหอม ครูจ้าง โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1228 นางสาวสมพร คำลอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1229 นางสาวอุทุมพร สอนนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด
1230 นายวัชรพงษ์ เวลาเกิด ครู โรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1231 นางนภาลัย สินธนาพร ครู โรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1232 นางวีรดา ลาธุลี ครู โรงเรียนบ้านอมรินทราวารี กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1233 นางประยงค์ ฉายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1234 นางพิกุลวรรณ ถุนาพรรณ ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1235 นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโคลด กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1236 นางวิทยา เมินดี ครู โรงเรียนบ้านจบก กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1237 นางจันทร์จิรา สำราญกาย ครู โรงเรียนบ้านโคกทม กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1238 นางณัฐระพี พงศ์ภัทรวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1239 นางทองสุข ใสแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1240 นางทรงศรี คูณวัฒนาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1241 นางศิรินยา สังข์โกมล ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1242 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1243 นายธวัชชัย หอมหวล ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1244 นายสุทธิพร กู่แก้ว ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา กรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1245 นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ประธานกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1246 นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการและเลขานุการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด
1247 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1248 นางรจนา ทองประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคง กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1249 นางจุฑารัตน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1250 นายประยูร ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแร กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1251 นายสงวน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1252 นายไสว สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1253 นายประทีป คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1254 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1255 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1256 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1257 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1258 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1259 นางสาวปิยรัตน์ หอมเนียม ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1260 นางประดับ สมบูรณ์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1261 นางสาววิมล ประดุจชนม์ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1262 นางสาวละอองดาว ชฎาทอง ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1263 นางดาราวรรณ ฉัตรทัน ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1264 นางสาวขวัญเรือน เขตเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอำปึลกง กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1265 นางสาวชมศรันย์ อุนัยบัน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1266 นางณัฏฐิรา พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1267 นางทรงศรี คูณวัฒนาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1268 นายอภิชาติ คูณวัฒนาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1269 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1270 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1271 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]