หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 10 25 14
2 243 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 13 27 19
3 003 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 30 78 46
4 005 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 3 2
5 007 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 9 10 9
6 010 โรงเรียนดมวิทยาคาร 13 31 16
7 013 โรงเรียนตชด.บ้านตาตุม 0 0 0
8 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 16 44 26
9 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 6 11 9
10 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 5 10 8
11 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 16 8
12 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 15 37 23
13 025 โรงเรียนบ้านกระวัน 3 7 4
14 026 โรงเรียนบ้านกระสัง 7 28 15
15 024 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 16 74 24
16 027 โรงเรียนบ้านกล้วย 6 12 8
17 029 โรงเรียนบ้านกะดาด 13 40 26
18 030 โรงเรียนบ้านกะปู 14 26 21
19 031 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 6 12 7
20 032 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 12 22 16
21 033 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 17 30 24
22 034 โรงเรียนบ้านกุง 7 30 12
23 035 โรงเรียนบ้านกูน 19 41 26
24 036 โรงเรียนบ้านกู่ 5 9 7
25 028 โรงเรียนบ้านก็วล 3 6 4
26 040 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 14 50 30
27 041 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 11 4
28 042 โรงเรียนบ้านขอนแตก 7 21 12
29 043 โรงเรียนบ้านคลอง 13 25 22
30 044 โรงเรียนบ้านคะนา 3 6 5
31 045 โรงเรียนบ้านคูขาด 0 0 0
32 046 โรงเรียนบ้านคูตัน 11 19 15
33 060 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 4 7 5
34 006 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) 3 6 5
35 061 โรงเรียนบ้านจรัส 18 38 26
36 062 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 5 13 8
37 063 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 1 1
38 065 โรงเรียนบ้านจารย์ 21 44 32
39 064 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 6 19 11
40 067 โรงเรียนบ้านจีกแดก 8 24 17
41 066 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 4 10 8
42 070 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 52 42
43 072 โรงเรียนบ้านชำสมิง 8 39 16
44 071 โรงเรียนบ้านชำเบง 4 14 9
45 077 โรงเรียนบ้านณรงค์ 5 10 7
46 078 โรงเรียนบ้านด่าน 17 43 29
47 081 โรงเรียนบ้านตรวจ 15 56 26
48 082 โรงเรียนบ้านตราด 4 8 7
49 083 โรงเรียนบ้านตอกตรา 5 12 8
50 084 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 5 10 5
51 085 โรงเรียนบ้านตะเคียน 12 18 13
52 086 โรงเรียนบ้านตะโนน 31 74 46
53 087 โรงเรียนบ้านตาคง 6 7 7
54 090 โรงเรียนบ้านตานี 12 34 17
55 092 โรงเรียนบ้านตาพราม 14 23 20
56 095 โรงเรียนบ้านตายัวะ 1 3 2
57 096 โรงเรียนบ้านตาลวก 9 36 17
58 097 โรงเรียนบ้านตาวร 11 26 20
59 098 โรงเรียนบ้านตาวัง 7 27 15
60 088 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 5 8 5
61 091 โรงเรียนบ้านตาเบา 5 22 11
62 093 โรงเรียนบ้านตาเมียง 21 51 33
63 099 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 26 55 41
64 089 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 30 85 44
65 094 โรงเรียนบ้านตาโมม 17 34 28
66 104 โรงเรียนบ้านถนน 4 20 9
67 102 โรงเรียนบ้านถนนชัย 4 17 7
68 103 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 5 4
69 106 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 17 35 23
70 107 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 17 35 21
71 108 โรงเรียนบ้านทัพทัน 4 23 10
72 109 โรงเรียนบ้านทำนบ 6 21 12
73 110 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 15 34 23
74 118 โรงเรียนบ้านนา 9 22 17
75 117 โรงเรียนบ้านนาครอง 4 8 4
76 116 โรงเรียนบ้านน้อย 6 16 10
77 126 โรงเรียนบ้านบักจรัง 8 26 15
78 127 โรงเรียนบ้านบักดอก 9 21 16
79 128 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 14 8
80 129 โรงเรียนบ้านบัวเชด 11 32 20
81 130 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 2 3 2
82 132 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 16 6
83 131 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 5 16 5
84 133 โรงเรียนบ้านปลัด 3 9 5
85 134 โรงเรียนบ้านปวงตึก 11 27 18
86 136 โรงเรียนบ้านพนม 1 3 2
87 135 โรงเรียนบ้านพนมดิน 9 24 14
88 137 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 23 10
89 138 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 25 66 40
90 139 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 12 16 15
91 140 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 4 16 8
92 145 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1 2 2
93 146 โรงเรียนบ้านมหาชัย 2 3 2
94 147 โรงเรียนบ้านมะเมียง 22 39 30
95 148 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 15 70 29
96 151 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 13 48 20
97 152 โรงเรียนบ้านรันเดง 9 26 18
98 153 โรงเรียนบ้านราวนคร 4 6 4
99 154 โรงเรียนบ้านรุน 15 26 22
100 150 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 11 23 15
101 155 โรงเรียนบ้านละมงค์ 23 54 36
102 156 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 8 21 12
103 157 โรงเรียนบ้านละเอาะ 6 14 7
104 158 โรงเรียนบ้านลังโกม 7 19 10
105 159 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 21 10
106 160 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 12 69 26
107 161 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 4 8 5
108 162 โรงเรียนบ้านลำพุก 3 6 5
109 163 โรงเรียนบ้านลำหาด 11 20 15
110 165 โรงเรียนบ้านวังปลัด 6 11 9
111 166 โรงเรียนบ้านศรีนวล 11 31 19
112 167 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 14 7
113 168 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 6 7 7
114 170 โรงเรียนบ้านศาลา 8 17 13
115 169 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 16 48 22
116 171 โรงเรียนบ้านสกล 12 20 16
117 174 โรงเรียนบ้านสน 21 57 36
118 172 โรงเรียนบ้านสนบ 11 29 18
119 173 โรงเรียนบ้านสนวน 4 14 9
120 175 โรงเรียนบ้านสมุด 3 9 6
121 177 โรงเรียนบ้านสระทอง 22 40 30
122 176 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 28 51 40
123 178 โรงเรียนบ้านสวาท 3 7 5
124 180 โรงเรียนบ้านสวาย 16 33 22
125 179 โรงเรียนบ้านสวายซอ 12 28 18
126 181 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 9 33 17
127 182 โรงเรียนบ้านสะกาด 24 54 35
128 184 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 4 14 6
129 183 โรงเรียนบ้านสะเดา 15 25 19
130 185 โรงเรียนบ้านสะแร 20 58 34
131 186 โรงเรียนบ้านสังขะ 10 25 17
132 187 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 9 21 13
133 189 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 10 9
134 188 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 2 2 2
135 190 โรงเรียนบ้านสีโค 3 19 7
136 195 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 3 21 7
137 196 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 16 44 28
138 197 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 9 20 14
139 199 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 36 23
140 200 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 16 10
141 203 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 30 54 43
142 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 20 44 32
143 205 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 18 12
144 202 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 17 3
145 198 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 11 21 19
146 201 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 16 42 27
147 206 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 9 7
148 207 โรงเรียนบ้านหลัก 6 26 14
149 208 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 3 2
150 209 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3 3 3
151 210 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 5 19 10
152 211 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 3 2
153 213 โรงเรียนบ้านอาวอก 2 4 2
154 212 โรงเรียนบ้านอาโพน 29 61 44
155 215 โรงเรียนบ้านอำปึล 27 47 33
156 214 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 6 11 9
157 216 โรงเรียนบ้านอุโลก 6 35 10
158 037 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 9 19 15
159 039 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 20 41 27
160 038 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 11 16 11
161 009 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 6 15 11
162 068 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 12 27 16
163 073 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 14 21 17
164 100 โรงเรียนบ้านเตาแดก 3 2 2
165 105 โรงเรียนบ้านเถกิง 26 50 32
166 164 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 36 105 60
167 191 โรงเรียนบ้านเสกกอง 18 44 28
168 192 โรงเรียนบ้านเสรียง 10 19 12
169 079 โรงเรียนบ้านแดง 6 12 9
170 119 โรงเรียนบ้านแนงมุด 11 26 19
171 149 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 16 52 29
172 193 โรงเรียนบ้านแสนกาง 17 31 23
173 047 โรงเรียนบ้านโคกกรม 14 25 17
174 048 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 30 64 41
175 049 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 5 7 6
176 050 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 18 26 24
177 051 โรงเรียนบ้านโคกทม 14 32 24
178 053 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 6 21 10
179 056 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 17 32 28
180 057 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 5 14 8
181 058 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 16 38 29
182 055 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 10 47 19
183 054 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 10 27 19
184 052 โรงเรียนบ้านโคกไทร 33 60 42
185 059 โรงเรียนบ้านโคลด 2 4 2
186 069 โรงเรียนบ้านโจรก 23 61 38
187 074 โรงเรียนบ้านโชค 3 8 6
188 075 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 4 18 8
189 076 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 35 74 47
190 080 โรงเรียนบ้านโดง 8 18 12
191 101 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 21 62 39
192 121 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 7 13 11
193 122 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 3 7 4
194 123 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 5 7 6
195 124 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21 53 35
196 125 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 9 13 12
197 120 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1 5 2
198 142 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 9 22 14
199 141 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 6 31 13
200 143 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 3 3
201 144 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 11 8
202 194 โรงเรียนบ้านโสน 7 20 12
203 217 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 9 13 10
204 112 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1 2 2
205 113 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 3 7 3
206 114 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 4 8 7
207 111 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 7 19 13
208 115 โรงเรียนบ้านไทร 6 6 6
209 218 โรงเรียนประชาสามัคคี 21 63 40
210 219 โรงเรียนปราสาท 22 49 32
211 220 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 7 50 17
212 224 โรงเรียนมหาราช 4 0 0 0
213 225 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 14 31 21
214 226 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 2 3 2
215 227 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 16 41 23
216 229 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 28 45 38
217 230 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 24 68 44
218 231 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 15 31 24
219 232 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 18 10
220 233 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 2 7 4
221 234 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 4 6 5
222 235 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 33 54 47
223 236 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 7 16 12
224 237 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 8 22 13
225 239 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 16 79 36
226 240 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 0 0 0
227 241 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 33 79 53
228 242 โรงเรียนอมรินทราวารี 11 18 16
229 004 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 3 8 5
230 008 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 42 119 70
231 221 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 3 7 5
232 228 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 16 11
233 238 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 1 1
234 222 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 4 11 8
235 223 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 4 25 10
236 018 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 12 27 17
237 011 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 8 4
238 012 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 0 1
239 014 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0
240 015 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0
241 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 0 0
242 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 4 11 4
รวม 2496 6195 3889
10084

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]