หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านตะโนน 31 26 83.87% 1 3.23% 3 9.68% 1 3.23% 31
2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 33 25 75.76% 5 15.15% 1 3.03% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 36 24 66.67% 6 16.67% 3 8.33% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 33 21 65.63% 6 18.75% 3 9.38% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 30 21 70% 4 13.33% 5 16.67% 0 0% 30
6 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 42 19 59.38% 9 28.13% 1 3.13% 3 9.38% 32
7 โรงเรียนบ้านโคกไทร 33 19 57.58% 8 24.24% 5 15.15% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 30 19 63.33% 8 26.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 35 19 55.88% 6 17.65% 8 23.53% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนบ้านสระทอง 22 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
11 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 25 18 75% 1 4.17% 5 20.83% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านอาโพน 29 16 55.17% 10 34.48% 2 6.9% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 24 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านเถกิง 26 16 64% 5 20% 4 16% 0 0% 25
16 โรงเรียนบ้านอำปึล 27 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านโจรก 23 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 30 14 48.28% 12 41.38% 2 6.9% 1 3.45% 29
20 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 26 14 56% 8 32% 2 8% 1 4% 25
21 โรงเรียนปราสาท 22 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
23 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
24 โรงเรียนบ้านจารย์ 21 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านแสนกาง 17 13 76.47% 1 5.88% 0 0% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 30 12 44.44% 9 33.33% 5 18.52% 1 3.7% 27
27 โรงเรียนบ้านสวาย 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 16 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 15 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 28 11 39.29% 9 32.14% 8 28.57% 0 0% 28
31 โรงเรียนบ้านตาพราม 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
32 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านปวงตึก 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 20 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านสะแร 20 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
37 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 16 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านตรวจ 15 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 16 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 28 9 33.33% 8 29.63% 7 25.93% 3 11.11% 27
44 โรงเรียนบ้านมะเมียง 22 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
45 โรงเรียนบ้านจรัส 18 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
47 โรงเรียนประชาสามัคคี 21 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
48 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านกะปู 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
52 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านสะเดา 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 14 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านสวายซอ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านละมงค์ 23 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
58 โรงเรียนบ้านสน 21 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
59 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
60 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 20 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
61 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนบ้านรุน 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
63 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 16 7 43.75% 9 56.25% 0 0% 0 0% 16
65 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 16 7 46.67% 8 53.33% 0 0% 0 0% 15
66 โรงเรียนบ้านตาโมม 17 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
67 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านตานี 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนบ้านเสรียง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
71 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
72 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนดมวิทยาคาร 13 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านแนงมุด 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านจีกแดก 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านพนมดิน 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
77 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านกูน 19 6 33.33% 9 50% 3 16.67% 0 0% 18
79 โรงเรียนบ้านด่าน 17 6 35.29% 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 17
80 โรงเรียนบ้านโคกกรม 14 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
81 โรงเรียนบ้านศรีนวล 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านบัวเชด 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านบักดอก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านสะกาด 24 5 27.78% 10 55.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
88 โรงเรียนบ้านกะดาด 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
89 โรงเรียนบ้านเสกกอง 18 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
90 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 16 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนอมรินทราวารี 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
94 โรงเรียนบ้านคลอง 13 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
95 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านสนบ 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
98 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านกระสัง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านกุง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านหลัก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 14 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
106 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
107 โรงเรียนบ้านสกล 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
108 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
109 โรงเรียนบ้านสังขะ 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านขอนแตก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านตาวัง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านชำสมิง 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านตาลวก 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
114 โรงเรียนบ้านลำหาด 11 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านโสน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านนา 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
117 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านบักจรัง 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านกู่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านตอกตรา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านตาเมียง 21 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 20
129 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 17 3 17.65% 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 17
130 โรงเรียนบ้านโคกทม 14 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
131 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
132 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
133 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านวังปลัด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านโดง 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านกล้วย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านศาลา 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
141 โรงเรียนบ้านตาคง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านละเอาะ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
143 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านชำเบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านถนนชัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านทัพทัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านตราด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านถนน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านปลัด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านสมุด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านสีโค 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
158 โรงเรียนบ้านคูตัน 11 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
159 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
160 โรงเรียนบ้านตะเคียน 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
161 โรงเรียนบ้านตาวร 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
162 โรงเรียนบ้านทำนบ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
163 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
165 โรงเรียนบ้านอุโลก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
166 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
167 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
168 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านตาเบา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
171 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
172 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
173 โรงเรียนบ้านราวนคร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านแดง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
176 โรงเรียนบ้านไทร 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
177 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านลังโกม 7 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
180 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านก็วล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านคะนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโชค 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านณรงค์ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
186 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านมหาชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านรันเดง 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
192 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
193 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
194 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
195 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
196 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
197 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
198 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
200 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
201 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
202 โรงเรียนบ้านสนวน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
203 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านสวาท 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
205 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
206 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
207 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
208 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านโคลด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านพนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
221 โรงเรียนบ้านกระวัน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
222 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
223 โรงเรียนบ้านลำพุก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
224 โรงเรียนบ้านอาวอก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 9 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
226 โรงเรียนบ้านเตาแดก 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
227 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านตายัวะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
231 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
233 โรงเรียนบ้านนาครอง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
234 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
235 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
236 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]