หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ชาติสมโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวสลิลยา บุญล้อมโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สิงหนาทโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางทิฆัมพร ทองแม้นโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางรจนา ทองประดับโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นางประทิน บุญลือโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางทัศนา พึ่งตนโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวจรรริยา บุญคงโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายบุญถึง แก้วดีโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์โรงเรียนหนองโสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ แขขุนทดโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา เงางามโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นายภาณุวัชร จันทินมาธรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางดาเรศ ผ่องศรีโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์โรงเรียนบ้านกาบกระบือประธานกรรมการ
2. นายประสพ แก้วหอมโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นางกานติมา สุขนวลโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางภาวนา เสนาะกลางโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวกานตนา ศิริกล้าโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงพร แอกทองโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นางสาวสารภี ยอดอินทร์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางสาวพัชรีภรณ์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจน์นิต สำเภาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอม สายเชื้อโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
3. นางจิตรา สายแสงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสายรุ้ง เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายตฤณ สุขนวลโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔)ประธานกรรมการ
2. นางภาลิดา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสาวยุพา ทองสีมาโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ดอนโคโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
5. นางสิริพรรณ เผยศิริโรงเรียนบ้านสกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสิริพัชร ติราวรัมย์โรงเรียนบ้านกำไสจานประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทองโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางรัชนีย์ เกษดีโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางรัชนีพร แสงศรีโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดวงแข ละม้ายศรีโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา จุงเลียกโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางรินดา กุศลสุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านร่มเย็นกรรมการ
4. นางทิพวรรณ บุญพันธ์โรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
5. นางศิริมล ศรีสังวาลย์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณี สืบสังข์โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ภาประเวศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รองสาลีโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกรโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ สุธาวาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิไล มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านลันแต้ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบกิจ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
3. นางสาวอนุศรา หิงสันเทียะโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นางรุ่งโรจน์ สังข์โกมลโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางนริศรา หอมหวลโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนจารย์ อำเภอกาบเชิงประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบักจรังกรรมการ
3. นางรัชนีกร พูนทรัพย์โรงเรียนบ้านอาวอกกรรมการ
4. นายพรชิต สวัสดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางนุชนาฎ ดีพูนโรงเรียนบ้านโคลดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ อิ้วประโคนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางหทัยภัทร โสภาวนัสโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ยืนยงโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางยุวดี คำวงค์โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
5. นางชุติมา คำนึงคงโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุปัน วิชัยโรงเรียนบ้านตาลวกประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง เชื้อลีโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นายสมหวัง ประทุมโสมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสนอง ดาทองโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ดวงชัยโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
3. นางพิมพ์ศิริ ปุยะติโรงเรียนมหาราช ๔กรรมการ
4. นางสุธารา พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นางอรุณศรี ประวาสุขโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุรชิต เนื้อละออโรงเรียนบ้านราวนครประธานกรรมการ
2. นางวรรยา กล้วยทองโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์ จันทยุงโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
4. นางสาวไฉไล กิ่งโพธิ์โรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการ
5. นายประจวบ จันทำโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ สามะณีจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ คำไทยโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา คงสำราญโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
5. นางวิไล บุญสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่งโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
3. นายกิจติ ทาทองโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางชลิตา เปรียบนานโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดรุณ เจนจบโรงเรียนบ้านพรหมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เครือวัลย์โรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
3. นางสุธีรา มีผลโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นายบุญเพิ่ม หวังผลโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์โรงเรียนเกาะแจนแวนประธานกรรมการ
2. นางพัสตราภรณ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านทัพทันกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา อัตะนัยโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางรุจิรา เชื้อลีโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางสาวณภัทร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง เติมทองโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. นางประดับ สมบูรณ์รัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
4. นายณรงค์ ควรคำนึงโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางอรวรรณ พริ้งเพราะโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายศิริชัย บุญเอกโรงเรียนบ้านโคกสมองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา นุกูลโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วัฒนากุลยาวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ คำเลิศโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย นาคแสงโรงเรียนบ้านตาโมมประธานกรรมการ
2. นางศุภกานต์ มีศรีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัส นนธิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ แบ้งกลางโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสาวคณาวรรณ์ จงหาญโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ทองเต็มโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา คำทองโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมลเทียน ประไวย์โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสุกัญญา หาประโคนโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
5. นางชัชฎาพร นิลทัยโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนบ้านตาวรประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง สุภิษะโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายภคนันท์ กัญญาศรีโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
4. นางสาวสุภาณี พุฒวงศ์โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางวรางคณา พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ทองประดับโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
3. นางสาวทองคำ รุ่งเรืองโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติกรรมการ
4. นายนิคม ถูกคะเนย์โรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
5. นางนิลุบล บุตรโสมโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชาโรงเรียนสหมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัญญา ชมหมื่นโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางพิราวรรณ ไตรพรมโรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
5. นางสังวาลย์ หวลระลึกโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปักโคทานังโรงเรียนบ้านสำเภาลูนประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ จุดาบุตรโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
3. นางสาวธัญญาภรณ์ ม่วงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์โรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นายสายบุตร พันธ์เสนโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สุขสบายโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุชโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นางสาวทัศนียาภรณ์ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ จงใจงามโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
6. นางศิริขวัญ ศาลางามโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
7. นางสุภาพร พิเนตรบูรณะโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ดวงเนตรโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
9. นางไฉทยา เสาร์ทอยโรงเรียนบ้านก็วลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา บุญเปล่งโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
3. นางสาวพิไลพร พัฒนสระคูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสยุุมพร ศรีวรรณโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ คูรัตน์โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
6. นางสุธาร จันทริย์วงษ์โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
7. นายกณวรรธน์ พลสิมโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ อินเสกโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
9. นางพิมลพรรณ เพียรการโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ดร.ธนานันต์ ดียิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร ศิริมาตรกูลโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ พุดสีโรงเรียนอุโลกกรรมการ
4. นางปุญชรัสมิ์ การะเกษโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
5. นางสุธาร จันทริย์วงษ์โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิมประธานกรรมการ
2. นางบุญตา ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นางสาวลำใยล์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางพิราวรรณ ไตรพรมโรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
5. นางกมลรัตน์ สวันทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหันประธานกรรมการ
2. นางนิชาภัทร กุลรัตน์โรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
3. นางพุทธพร นามพรหมโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวนภัทร์ สำราญใจโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. นายภุมรินทร์ ปานแปลงโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ยอดเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิด สิงห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสามารถ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญกว้างโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
5. นางพิชญานันท์ แก้้วมารยาโรงเรียนบ้านหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายขุนชิต ละราคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิลประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตชญา เป็งทองโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายวรจักร โพธิ์แก้วโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ศาลางามโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คงใจดีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองคันนาประธานกรรมการ
2. นางคันธิชล นรสารโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
4. นางสาวจันทราวรรณ ลวดเงินโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมทรง นิสสัยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธรรมมา ประพานศรีโรงเรียนหนองคันนากรรมการ
3. นายชินาธิป เกษมสุขโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
4. นางสาวนาจอนงค์ ธานีพูนโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นายสมหวัง ยิ่งดังโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ ชินวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา พึ่งผลโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
3. นางดวงดาว กล้าเชี่ยวโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
4. นางลิลาวรรณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นางบุบผา วาสนามโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก อำเภอปราสาทประธานกรรมการ
2. นายชัดชัย สติมั่นโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ แหวนวิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
5. นางนัยนา อนงค์ชัยโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายสมโภชน์ สมนิยามโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายสำราญ อ่อนเรืองโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
6. นายยุทธนา ภูมิสูงโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายสมโภชน์ สมนิยามโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายสำราญ อ่อนเรืองโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
6. นายยุทธนา ภูมิสูงโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียบ้านจารย์ อำเภอสังขะกรรมการ
3. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางสาววรรดี ไวเรียบโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา ใจหาญโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
7. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะกรรมการ
3. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางสาววรรดี ไวเรียบโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา ใจหาญโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
7. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย คำไทยครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นางนารี นรสารครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ เงางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นายพิมล บัวบานครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นางลำดวน โภคมณีครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มีแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายประจักษ์ สุดใสดีครูโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร แม่นผลผู้อำนวยการโรงเรียนดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหมครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายนิติวรรณ แหวนอ่อนครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางทรงศรี สมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางนภาลัย สินธนาพรครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ โกสีนามผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ประดุจชนม์ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางชญานันต์ กาบภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นางจันทรา ศาลางามครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ดุมกลางครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางผกางาม กะเวนกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านณรงค์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง ยอดเกษครูโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางวรรณธนี ยังมีครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นายสิทธิชัย พูลแสงครูโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายก้องเทพ ตุ้มทองครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นางอุไร จุงเลียกครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นางศันศนีย์ หงษ์อนันต์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจิรัญญา ศรีนาคาครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นายอมร ชัยโยครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายสังวรณ์ หาญพิทักษ์ครูโรงเรียนห้วยปูนกรรมการ
5. นายบุญเลิศ สุขจิตรครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ รัตนโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมประธานกรรมการ
2. นายศิระกร พลภูเมืองครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
3. นายสุเทพ แข็งกล้าครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นายศุภชัย ตาเลิศครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสุนันทา กัญญาศรีครูโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายคำมี หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโคประธานกรรมการ
2. นางบุญบาล สุวรรณาครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายสนม คัชมาครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายสุขชัย แสงดีครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางจิระพันธ์ บัวกิ่งครูโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ทองนาคครูโรงเรียนเพียงหลวง ๘กรรมการ
3. นายเชาวลิตร อินทร์ตาครูโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ตนกลายครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นายธีรภัทร นันทิโคครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศรีภูมิ เทียนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราดประธานกรรมการ
2. นางมนสิชา ปิยปาณานนท์ครูโรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
3. นางอัมพรสรวง บุญภาครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภาครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นางสุชาวลัญช์ ถือวัลย์ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประยูร ใจซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแรประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ โถตะบุตรครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็นกรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ จำปาตุมครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต โกสีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นายปรีชา แขวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสุรพงศ์ วาสนามครูโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
5. นายสีบู ป้องญาติครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนภปภณ กฤติยาวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรา ศิริไสยครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางพินทร ศรีวิเศษครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางนิฤมล วิชัยครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายไพบูลย์ หอมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายโสรีย์ ยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ กำเนิดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
3. นางสุชาดา ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสุภา เกตุศรีครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ คำทาครูโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาววรัญญา ราชรักษ์ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางบุญธิดา สารถวิลครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นายปิยะ ฉลาดเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายยุทธภู ภูผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ คุณสีขาวครูโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์กรรมการ
3. นายพิชัยณรงค์ ดูงามครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายจรูญ จงหาญครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ธเนศ สีน้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสนประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ อ่อนน้อมครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายบุญคุ้ม ภูบินบกครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทอดทูล ดงรังศรีครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นางสาวประจง ใบพลูทองครูโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนอำปึลกงประธานกรรมการ
2. นายอดิชัย ศรีปราชญ์โรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นายสัจฐากูล ใจพินิจโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ พนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางจรรยา สันติภพโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ลวดเงินโรงเรียนบ้้านโคกทมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นางสิรภัทร เพ่งเล็งดีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ สมหวังโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. นายญาณวิทย์ สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ไท ไพรงามโรงเรียนบ้านโคลดประธานกรรมการ
2. นายประธาน พิศงามโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ ภูมิพัตรโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายวัฒนา งอกงามโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
5. นายธัญญา กทิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราการ รักพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายจิรเมธ บุญร่วมโรงเรียนบ้านหนองมะแซวกรรมการ
3. นายวิทยา มีพร้อมโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นายประวัติ สำราญดีโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายพิเชษฐ ขุมเงินโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอมรเดช ดีนานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วงษ์รัมย์ครูโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ บุราครครูโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
5. นางเกสรา ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายลาภ คงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พ่วงงามพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด๒๕๑๔)กรรมการ
3. นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็นกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุวรรสุขครูโรงเรียนบ้านอาวอกกรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประจบ กำเนินสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกอลประธานกรรมการ
2. นายสมร กะการดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่๑๙๐กรรมการ
3. นางดวงสมร เดชดำรงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
4. นายธงชัย ว่องไวครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นางกนกนวล ชอบสวนครูโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ แกล้วกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายัวะประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จงพ่วงกลางครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย สาพิมพาครูโรงเรียนบ้านตาเตียวกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ทาแก้วครูโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอกประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาถเหนือครูโรงเรียนบ้านคู่ขาดกรรมการ
4. นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
5. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ เสขะกุลครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นายเลิศมนัส อุปฌาย์ครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
5. นายลัดฟ้า สาพันธ์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาคม เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุมนตรี จุงเลียกครุโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางคนิตถา บุญรับครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
4. นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญครูโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการ
5. นางปริญญา จงหาญครูโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดประธานกรรมการ
2. นายจิตร์ เมียสพรมครูโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
3. นางสุพิมล บูรณ์เจริญครูโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นายอุทัย อภัยพจน์ครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายธงชัย ว่องไวครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคลประธานกรรมการ
2. นางพรนภา วงศ์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางยุพิน ดีคลีครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางวนิดา ในพรมราชครูโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติกรรมการ
5. นางศศิกานต์ ศักดิ์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญเอิบ ทาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนาประธานกรรมการ
2. นายปุณมี วิโรจน์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนากรรมการ
3. นางบุษรา กลับอำไพครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แม่นผลครูโรงเรียนบ้านคะนากรรมการ
5. นางปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร อิ้วประโคนครูโรงเรียนบ้านหนองรี่กรรมการ
3. นางบุรินทร์ คำโฮงครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ โสรเนตรครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชาลี กงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพนประธานกรรมการ
2. นายพลากร ตุ้มทองครูโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
3. นายวรวงศ์ มั่นหมายครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายศิราเมษฎ์ ภู่หมื่นไวยครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุดดาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
3. นายสอาด จรดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุญใบครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ดาทองครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาน พิมพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปูประธานกรรมการ
2. นายจิตติ ยาวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านกะปูกรรมการ
3. นายแสวง เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางมณฑา ปานแปลงครูโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
5. นายอำนวย เจริญตามครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน ศาลางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
3. นายสมพร วรนุชครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางคนิตถา บุญรับครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
5. นายประวัติ สงครามครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายภักดิศัย ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ แก้วมารยาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภักดิศัย ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ แก้วมารยาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายภักดิศัย ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ แก้วมารยาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภักดิศัย ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ แก้วมารยาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางอัมพร ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางอัมพร ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางอัมพร ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางอัมพร ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางมัลลิกา รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิรักษ์ ทวีงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูนประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิรักษ์ ทวีงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูนประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย กะภูทินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนัคพล จงมั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
3. นายเทพพงษ์ ว่องไวครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นายย้ง แสนโซ้งครูโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางมะลิ คงทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายถนัด สมาธิกุลครูโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แร่ทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังโกมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เสาเวียงครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายพรชัย เดชสงค์ครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางมะลิ คงทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายถนัด สมาธิกุลครูโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แร่ทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังโกมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เสาเวียงครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายพรชัย เดชสงค์ครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา แสงโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ลีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. สิบเอกไกรสุเนตร์ ชินนาคครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ได้ทุกทางครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา แสงโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ลีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. สิบเอกไกรสุเนตร์ ชินนาคครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ได้ทุกทางครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ บุญงอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย หอมหวลครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา แสนสุขครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางชนิดาภา เจริญท้าวครูโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเตรียมศักดิ์ สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายประจักร พอกสนิทครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ หมายกลิ่นครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นายสุรกิจ อาจศึกครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ บุญงอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย หอมหวลครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา แสนสุขครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางชนิดาภา เจริญท้าวครูโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเตรียมศักดิ์ สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายประจักร พอกสนิทครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ หมายกลิ่นครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นายสุรกิจ อาจศึกครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทองประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ บุญยอมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายสุพจน์ หล้าล้ำครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นางอัมมณี กรองทองครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
5. นางอนุทรา ปคุณาวรชิตครูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทวีโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงตึกประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้าครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ดวงชื่นครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางพลอยปภัส ทองทาครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทองประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ บุญยอมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายสุพจน์ หล้าล้ำครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นางอัมมณี กรองทองครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
5. นางอนุทรา ปคุณาวรชิตครูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทวีโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงตึกประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้าครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ดวงชื่นครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางพลอยปภัส ทองทาครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภกร เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทันประธานกรรมการ
2. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นายประเสริฐ งอกงามครูโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทันประธานกรรมการ
2. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นายประเสริฐ งอกงามครูโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประดับ สุวลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางอัษฎาพร ปลุกใจหาญครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางราตรี ตปนียะครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นางกุหลาบ วงค์อุดมครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุบรรณาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา เหลือดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก ชะนุดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)กรรมการ
5. นางภัทรนันท์ เป็นสุขครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทวีลาภ เหล่าอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียมครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นางสถาพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
4. นางวิญนา ยังมีครูโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทวีลาภ เหล่าอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียมครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นางสถาพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
4. นางวิญนา ยังมีครูโรงเรียนบ้านปลัดกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยณัฐ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรมาส ไชยชาญครูโรงเรียนบ้านกะปูกรรมการ
3. นางสุภัคร์ สุขกฤตครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร พาเจริญครูโรงเรียนโจรกกรรมการ
5. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรครูโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยณัฐ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรมาส ไชยชาญครูโรงเรียนบ้านกะปูกรรมการ
3. นางสุภัคร์ สุขกฤตครูโรงเรียนทำนบกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร พาเจริญครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรครูโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพินี กังวาฬผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิลครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางกฤตพร เจริญครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวบุญเติม โสภาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางสาวไพลิน เดชกุญชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพินี กังวาฬผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิลครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางกฤตพร เจริญครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวบุญเติม โสภาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางสาวไพลิน เดชกุญชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเมธ บูรณะผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิกุลวรรณ ถุนาพรรณ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นางอัชราภรณ์ สุขแสวงครูโรงเรียนบ้านคะนากรรมการ
4. นางศิราธร ตินานพครูโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
5. นางนัยนา โสมทองครูโรงเรียนบ้านสตรีวิทยาสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายคีรี สูตรสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเบงประธานกรรมการ
2. นายรัศมี เสาะหายิ่งครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ จัทริยวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธนทัต นามวัฒน์ นามวัฒน์โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิบูลย์ เปรมผลโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนพงศ์ แก้วงามโรงเรียนบ้านระมาศค้อกรรมการ
3. นางรัตติยา ชายทองโรงเรียนบ้านชำสมิงกรรมการ
4. นายเฉลิม ทะเกิงลาภโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายธานี สุทธิชีโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
6. นายสนม จันทร์ภาโรงเรียนบ้านลันแต้กรรมการ
7. นางวรภา ดลเสมอโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
8. นางรวิวรรณ การะพันธ์โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านปราสาทเบงประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ดาทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสำเนียง ศรีระอุดมโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายชาลี แก้วหล้าโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
5. นายศราวุธ เกร็ดรัมย์โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
6. นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์โรงเรียนบ้านจีกแดกกรรมการ
7. นายศักดิ์ดา นรสารโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
8. นางเยาวนาฎ เลิศสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภาสกร เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร กันสาโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จุดาบุตรโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นายเสนอ เจือจันทร์โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุคนธ์ สำราญใจโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
6. นายธัชชัย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
7. นายทองดี จรจรัญข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายกมล กางโสภาโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม สุบรรณาจโรงเรียนบ้านตาเตียวประธานกรรมการ
2. นายรัชพล เทศแก้วโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ตรองจิตรโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
4. นายพรสวรรค์ บุญปลอดโรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการ
5. นายญาติ เขมรัฐโรงเรียนบ้านถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีอนุศิษฐ์ เอกยีรัมย์โรงเรียนบ้านโอทะลันประธานกรรมการ
2. นายกมล นิ้วน้อยโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางวนาลิน สายบุตรโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายภูมิชาย สาลีโภชน์โรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางอรนุช เรืองเกษมโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสมศิลป์ กุมภาว์โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. สิบเอกบุญรัตน์ มงคลโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ วรโพธิ์โรงเรียนบ้านสองสะโกมประธานกรรมการ
2. นางพัฒยา พรหมคุณโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ์ แต้มทองโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายวุฒิชัย การะเกษโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นางสาวรวยรินทร์ สุขประเสริฐโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจโรงเรียนบ้านพนมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาพร ปรึกษาตนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางวันทนีย์ เต็งรัมย์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
5. นางกมลโรจน์ ยางงามโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุธี ศรีเครือดำโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา สร้อยจิตรโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางเกสรี ทองมากโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางมณี สัจจาโรงเรียนบ้านพะเนาว์กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ฤาชาโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทองพูน สัจจาโรงเรียนบ้านกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางอำไพ ประยงค์หอมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางสาวนิตยา บุญมีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางรุ่งนภา รำจวนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทิศ ซ่อนจันทร์โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต พรมทาโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวเมทินี แป้นเงินโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
5. นางสาวดวงเนตร จันทร์ภาโรงเรียนบ้านอังกอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทาริณีย์ บุญคล้อยโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ คำเลิศโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. นายธรรมนูญ จันผกาโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นายประเทือง หงษแก้วโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางณภากนก สมบัติวงค์โรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนภูมินิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ นกพรมโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา ตินานพโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นายประกิจ เอิบทวีโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสาวละอองดาว ชฎาทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไสว สายยศโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พุ่มเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ เจตนาดีโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางสุเพียร ทันวันโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางสาวสุพิมล บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฉายศิริ ทองอ้มโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐรดา ไกรเพชรโรงเรียนโสนกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา ถิ่นทองโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายวชิรุธ พลชัยโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางจินตนา ชินพันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุนัน ผลรักษาโรงเรียนบ้านคูขาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลย์ปภาภัทร์ เดชบุญโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางรุจาภา พลชัยโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาววริศนันท์ หนุนชูโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
5. นางสาวพัชรี วงค์กนกโรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐวี สุขแสวงโรงเรียนบ้านเกาะตรวจประธานกรรมการ
2. นายทวีป ศรีตะวันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายวีรุ อุดมเดชโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางฉันทนา จามิกรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางจามรี จุดพิมายโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามโรงเรียนบ้านอาวอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา เกรียงสมรโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอมโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายสุนทร ภาละจ่าโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชุ่มชาลีโรงเรียนบ้านคะนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเชาว์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรมประธานกรรมการ
2. นายประเทือง หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ สง่างามโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายอาชานัย จิตรดีโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายอิสระ ปุยะติโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประมวน นามโสมโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ กงรัมย์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ประสานรัตน์โรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นางสาววีนา นาคเขียวโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขกรรมการ
3. นายฐานันดร์ สุระมาศโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านปราสาทแบงกรรมการ
5. นายชัชชัย พุกมาลีโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร สีลินลีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นายคติศักดิ์ กลดีโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางขวัญตา พิศเพ็งโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรัฐยา สังข์โกมลโรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
6. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายพนม รัศมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
5. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
6. นายสุชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ที่ 190กรรมการ
8. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชำเนียน ลาภจิตรโรงเรียนบ้านจีกแดก อำเภอปราสาทประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสงงามโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ทูลคำรักษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4กรรมการ
4. นายบุญปลูก รจนัยโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการ
5. นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ประสานสุขโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ รักงามโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นายภูมิ หวังสมโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
4. นายสมชาย ประยงค์หอมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดิศร พิชญอัครกุลโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ เติมมีโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายชำนิ พยุงสุขโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นายสุพจน์ ลักษวุธโรงเรียนบ้านโชค อำเภอบัวเชดกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวรโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมนาถ นาคเกี้ยวโรงเรียนบ้านตาเสาะประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกตุชยันต์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสมจินต์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายจิรฐา แกมกล้าโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายกิตติคุณ ดวงพรโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย สารสุขโรงเรียนบ้านเสกกองประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ หอมเนียมโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นพวงศ์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นางจงกล สายสินธุ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางอารีย์ สาลิวงษ์โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุตรสี หมื่นสุขโรงเรียนบ้านตาพรามประธานกรรมการ
2. นางธนาวรรณ มีภูงาโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดีโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นางสาวจารุดา พรหมมานนท์โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
5. นางจันทิมา นามสว่างโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย หอมหวลโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะประธานกรรมการ
2. นายปลามอญ คนซื่อโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายธรรมนูญ รัตโนภาสโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทวีโภคโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางวนิดา หอมเนียมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ ประพานศรีโรงเรียนบ้านรุนประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ สวัสดิ์สุขโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน์โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นายมิตรภาพ บุญพร้อมโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เจียวรัมย์โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ศรีพรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกไทรประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ พุดสีโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
4. นายสายเพชร คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนบ้านก็วลกรรมการ
5. นายวินัย เผือกสวัสดิ์โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเพชร อึงชื่นโรงเรียนบ้านตาเมียงประธานกรรมการ
2. นางสายชล บุญเจียมโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สายยศโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ พวงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายพนม จันทะเสนโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายพรสันต์ โมคศิริโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลพร เกกสันเทียะโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางสุขใจ วันทุมมาโรงเรียนบ้านปวงตึกกรรมการ
4. นางพนอจิตร ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
5. นางมาลี คุมสุขโรงเรียนบ้านโชค อำเภอบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ ฉัตรทันโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางลำใย พุทสีเสนโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางสาวสีผกา ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางทิพวรรณ ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมหทัย ตรองจิตต์โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการ
3. นางสุภาพร อุดมเดชโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นายสายรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านตราดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ สุมรัมย์โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชู จุดโตโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา เจริญเตียโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ คำฝอยโรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
4. นางอัจฉรา หมื่นสุขโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
5. นางเพียรสิน เสนาบูรณ์โรงเรียนอัมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกลิ่น ภาสดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสมองกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ยวนจิตโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นางเดือนนภา โพนทะนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3กรรมการ
5. นางสุพร บุญประสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายถวิล บุญเจียมโรงเรียนบ้านโคกจำเริญประธานกรรมการ
2. นางมาลี ชุมนุมโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางอำไพ พุทธกรณ์โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางสาวรัศมี พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
5. นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เหลี่ยมดีโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงามโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2กรรมการ
5. นางอรอุมา สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประทีป คงวันโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
2. นางบุญเจือ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
3. นางยูนิต บัวขาวโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบัญชา สง่าประโคนโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางบุณชนิตา ศรีจุดานุโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมชาย ชมเมินโรงเรียนบ้านตาเบาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุระอามาตย์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอำนวยพร ดวงใจโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางณัฐดาพร อ่อนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางภาวะดี โพธิ์ขาวโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์โรงเรียนบ้านสวายซอประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร พุทธานุโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
3. นางพลอย สุภิษะโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นางสาวบัวลิน นิลแก้วโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ ชาญศรีโรงเรียนบ้านสนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นายสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณะพร ประกอบดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำไย สุขวงศ์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายเอกชัย ประเสิร์ฐสังข์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายเอกชัย ประเสิร์ฐสังข์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายเอกชัย ประเสิร์ฐสังข์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายเอกชัย ประเสิร์ฐสังข์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายเอกชัย ประเสิร์ฐสังข์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง8ฯประธานกรรมการ
2. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
3. นายสิทธิโชค โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสาวจงรัก โต๊ะนาคโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
5. นางยุพิน ดอกคำโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง8ฯประธานกรรมการ
2. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
3. นายสิทธิโชค โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสาวจงรัก โต๊ะนาคโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
5. นางยุพิน ดอกคำโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ควรอาจโรงเรียนบ้านกระวันกรรมการ
3. นางสาวกัณธชรัสม์ นาดีโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางวรุณี พลแสนโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
5. นางสมถวิล บุญมีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ควรอาจโรงเรียนบ้านกระวันกรรมการ
3. นางสาวกัณธชรัสม์ นาดีโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางวรุณี พลแสนโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
5. นางสมถวิล บุญมีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ควรอาจโรงเรียนบ้านกระวันกรรมการ
3. นางสาวกัณธชรัสม์ นาดีโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางวรุณี พลแสนโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
5. นางสมถวิล บุญมีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางประภัย ผดุงแคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นางบุษรากร คุมดีโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรฐา สุทธิมูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา บางแก้วโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางวันทนีย์ เต็งรัมย์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
4. นางณัฐระพี พงศ์ภัทรวิจิตรโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางณัฐพร บุญทวีโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภราดร ดีพูนโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมาโรงเรียนบ้านปวงตึกกรรมการ
3. นางประภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
4. นางสุกัญญา มัญจกาเพศโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางประนอม นุกูลโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา มัญจกาเพศโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
2. นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมาโรงเรียนบ้านปวงตึกกรรมการ
3. นางประภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
4. นายภราดร ดีพูนโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
5. นางประนอม นุกูลโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทีป สงกล้าโรงเรียนบ้านคูตันประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กิมาวะหาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นายธนากร กิมานันท์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นางชุติกานต์ ไพรงามโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ขันงามโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทีป สงกล้าโรงเรียนบ้านคูตันประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กิมาวะหาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นายธนากร กิมานันท์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นางชุติกานต์ ไพรงามโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ขันงามโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาโรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนเสนาโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นางอมรา วิชาชัยโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางพัฒนา สุนทรดีโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
5. นางมุกดา เลี่ยมดีโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาโรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนเสนาโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นางอมรา วิชาชัยโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางพัฒนา สุนทรดีโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
5. นางมุกดา เลี่ยมดีโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชัย มหามาตย์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ดนเสมอโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อนุทูลโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สมกล้าโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย มหามาตย์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ดนเสมอโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อนุทูลโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สมกล้าโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประมวล ต้องถือดีโรงเรียนบ้านอำปึลประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนวรรณโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
4. นางปัทมนิภา ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางมณฑา เกษฎาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมวล ต้องถือดีโรงเรียนบ้านอำปึลประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนวรรณโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
4. นางปัทมนิภา ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางมณฑา เกษฎาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ บุญคล้อยโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นายบรรพต หาญบางโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางประสพ เสนาไชยโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ บุญคล้อยโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นายบรรพต หาญบางโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางประสพ เสนาไชยโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยพันครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]