รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2.
ระหว่าง วันที่ .7-8 เดือน .ตุลาคม. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โลนุช
 
1. นายจำนงค์  ชมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงสิริยากร  เหลามี
 
1. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กหญิงมาริศา  จำปาทอง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ลวเรืองโชค
 
1. นางเยาวเรศ  หอมเนียม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 1. เด็กหญิงชญานิศ  เสริมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ชะตาถนอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. นางสาวเบญญา  พรมช่วย
 
1. นายเรืองวิทย์  สุดดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สวยสอาด
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  สืบเพ็ง
 
1. นางบุญครอง  โสสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเอมวิกา  ลาหนองแคน
 
1. นางสาวชไมพร  กรมทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายธิเบธ  ทานงาม
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ   มั่นคั่ง
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมมาตร
2. เด็กหญิงอัครมณี  คำวัน
3. เด็กหญิงอุษามณี  สานุสันต์
 
1. นางอุษาวลี  แก่นจักร
2. นางนฤมล  สานุสันต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สะอาดดี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  นอรสาร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประจบจันทร์
 
1. นายสุชิน  เจริญสุข
2. นางสาวชรินรัตน์  สุขพอ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
2. เด็กหญิงภาวิษษา  ดวงทอง
3. เด็กหญิงศิรินญา  หอมหวล
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มีพันธ์
2. นางวิสานารถ  สมทิพย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ทีทอง
2. เด็กหญิงภูริตา  จีนสมุทร
 
1. นางทัศนนันท์  คงศรี
2. นายสุธี  ทีทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจุฑาพร  เพ็งชะตา
 
1. นางสาวณัฐกานต์   บุญสาลี
2. นางสาวศิรประภา    จิตรศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 1. เด็กหญิงพนัชกร  สารภี
 
1. นางอุไรวรรณ์  จันทา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินทร์ขาว
 
1. นางสาววัชรี  บุญเลิศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เทียนทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา   ธรรมนาม
3. เด็กหญิงศศิธร   ใจกล้า
 
1. นางสาวณัชชา   ชมทอง
2. นางสาวอุษณีย์   เจริญยิ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยือรัมย์
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงศ์สุนทร
3. เด็กหญิงมินตรา  ยิงรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  กะการดี
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญปัน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 1. เด็กหญิงชลดา  ดวงชิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  รมศิริ
3. เด็กหญิงวิภาวนี  สันโดษ
 
1. นางเพ็ญนภา  ตรีวิเศษ
2. นายวรวิทร์  คำนวนอินทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงดวงพร  เลี่ยมมาตร
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เท้าไม้สน
 
1. นางธัญญาลักษณ์  เจริญไข
2. นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชนานันท์  มูลน้อย
2. เด็กหญิงปัถยา  สมภักดี
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
2. นางธัญดา  สุขเกษม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ดวงศรี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดีงาม
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
2. นางธัญดา  สุขเกษม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวศาสดาภรณ์  หาสนาม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายวันพิชิต  ศรีทะโร
 
1. นายวีรศักดิ์  ศรีใหญ่
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พุดโมต
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สนใจ
2. เด็กหญิงพรรณิดา  กระแสโท
3. เด็กหญิงวิภาดา  เหมาะดี
 
1. นางบัวสัน  แก้วหนองฮี
2. นางรัตนาภรณ์  กระแสจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงฐิติมา  โลมกลาง
2. เด็กหญิงศิริพิชญ์  กล้าจริง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิรณ
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สมทรัพย์
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เคหะฐาน
3. เด็กชายอัมรินทร์  เทียบปัด
 
1. นางสายใหม  พรมเก่า
2. นางสุภาพร  ปัญญาดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองลพ
3. เด็กหญิงอลิสา  คงทรัพย์
 
1. นายพีรกฤต  เครือลุน
2. นางสาวพสุนาถ  พูนสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงณัฏฐา   หอมหวล
2. เด็กหญิงปารณีย์   อินทร์สำราญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี   สายทะเล
 
1. นางสาววารุณี   ศิริ
2. นายพุทธิรักษ์  จิตหาญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงกัญญา  งามเลิศ
2. เด็กชายภูษณวัฒน์  กำจร
3. เด็กชายสุชีพ  เขียวขำ
 
1. นายสุุภวัชริล  แก้วมณี
2. นางสาวณกานดา  มีพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สานันท์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพันจันที
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันลักษณ์
 
1. นางนฤมนต์  คงนุรัตน์
2. นางสาวอัษฎาภรณ์  มีกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายยศภัทร   วงษ์วาสน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์    คำภูแสน
3. เด็กชายเฉลิมทรัพย์   ธรรมนิยม
 
1. นางสาวรุ่งนภา   แก้ววัน
2. นางสาววรุณลักขณา   ตาทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงธนพร   พิมพิสาร
2. เด็กชายนวพล   ตลับทอง
 
1. นางจันทร์หอม   บุญคืน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โปยทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผลพานิชย์
 
1. นายสราวุธ  สกุลรักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายรณชัย  ลินสา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แรงหาญ
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1. เด็กชายธารินทร์   นันตา
2. เด็กชายปิติพงษ์   หัสเดชะ
 
1. นายเชี่ยวชาญ  สุดใสย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายสิงหราช  จั่นเที่ยง
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า   ช่อจำปา
 
1. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กชายธราเทพ  ศีลธรรม
2. เด็กชายสนธยา  หาสุข
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  แขมคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. นายทวีศักดิ์  ผาสุก
2. นายธีระพล  ร่มรุก
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงปุญธิชา  อินทนิน
2. เด็กหญิงวิชุดา  แนวทอง
3. เด็กหญิงศิริคุณ  บุญทัพไทย
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ร่วมกล้า
5. เด็กหญิงสุวนีย์  สงคราม
 
1. นางนีออน  สมเจตนา
2. นางพวงเพชร  อนุกูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
2. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดวงมณี
4. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
5. เด็กหญิงศศิภาตา  วังสะอาด
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นายสาธิต  เสริมแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิมุล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พุฒศรี
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อินทร์เหลา
4. เด็กหญิงวรวรรณ  ทรายเพชร
5. เด็กหญิงอารยา  ดวงมาลัย
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางสาวอัมพร  สายทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศ์ศา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไฝคาคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคาคำ
4. เด็กหญิงรัตนมน  ผึ่งผาย
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วรรณา
 
1. นางสลิลา  บุระมิ
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงจิราพร   สมศรี
2. เด็กชายชลธี   นามพิชัย
3. เด็กหญิงธิดานันท์  สระแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาวณี   พาหา
5. เด็กชายอุมาภรณ์   บุดดา
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คางคำ
3. เด็กหญิงพินรี  มณฑาน้อย
4. เด็กหญิงรัตติยา  ทนทาน
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์พยุง
 
1. นางระย้า  สพานทอง
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กหญิงคุณิตา  พิศิลป์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันติวงศ์
3. เด็กชายทศพร  ภูมภาค
4. เด็กหญิงธนารีย์  จักรทอง
5. เด็กชายศุภกฤต  สืบศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์   เสียงหวาน
2. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มะรินทา
2. เด็กหญิงพัชราณี  สิงห์เจริญ
3. เด็กหญิงอรนันท์  ทีทอง
4. เด็กชายอาทิตย์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงไอริสา  สมเภา
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวรัตนาภรณ์   เสนสอน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงจรรญาพร  จิตต์อารีย์
2. เด็กชายชนะชัย  สานนท์
3. เด็กชายธนาคาร  แสงงาม
4. เด็กชายธนายุทธ  ศาลางาม
5. เด็กหญิงธัญนุช  ขุมทอง
6. เด็กหญิงธินัดดา  ทองแช่ม
7. เด็กชายธีรดนย์  ลุนลาด
8. เด็กหญิงบุญรวม  ชัยโย
9. เด็กหญิงปรียาภัทร  ทองมี
10. เด็กชายมณูศักดิ์  ด่วนปาน
11. เด็กชายวัชระ  ชะฎา
12. เด็กชายศิรศักดิ์  แสงงาม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมสุรินทร์
14. เด็กชายสามารถ  หมู่กนทา
15. เด็กหญิงสิริมล  บุญปอง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมิสุข
17. เด็กหญิงสุพรภิมล  เกิดนาน้อย
 
1. นางสาวอาลี  บุญอิ้ง
2. นางดวงรัตน์  ฤทธิรณ
3. นางสาวจีรภรณ์  บุญมาก
4. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
5. นางช่อศรี  สารพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากลาง 1. เด็กหญิงกรกนก   เครือสุข
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศาลางาม
3. เด็กหญิงกุลลดา   ศาลางาม
4. เด็กหญิงชนิกานต์   มะลิงาม
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศาลางาม
6. เด็กหญิงปาริฉัตร   ศาลางาม
7. เด็กหญิงปาลิตา   โล่ห์ทอง
8. เด็กชายพีระพงษ์   พัฒนาเสวิน
9. เด็กชายมงคล   มะลิงาม
10. เด็กชายศราวุฒ  สิงห์โต
11. เด็กหญิงศิริประภา   ศาลางาม
12. เด็กหญิงศุภัชญา   ศาลางาม
13. เด็กชายสิทธิกรณ์  สิงห์โต
14. เด็กชายสิทธิโชค   พันธ์ดี
15. เด็กหญิงสิวารักษ์   พันธ์นุรัตน์
16. เด็กหญิงสุกัญญา   ศาลางาม
17. เด็กหญิงอธิชา   หินคำ
18. เด็กชายอัศรา   ศาลางาม
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สำราญใจ
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   งามสง่า
 
1. นางละไม   แสนกล้า
2. นายสุทัศน์   กิริยาดี
3. นายวัชระ   แสนกล้า
4. นายวินัย   บัวศรี
5. นายวิศวนาถ  ชุมสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปะทานัง
 
1. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 1. เด็กหญิงเอมิกา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  สบู่แก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ผิวอ่อน
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายกันตภูมิ  พรมเทพ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  บัวพา
 
1. นางชลลดา  พิศงาม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงรวินนิภา  แสนดี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  รักษาศิล
 
1. นางชลลดา  พิศงาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรจนา  ชอบกล้า
2. เด็กชายวิษณุพงศ์  แก้วจบ
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองมาก
2. เด็กหญิงทิตาวีร์  ขุนธุ์ทอง
3. เด็กหญิงพรพรหม  พวงผกา
4. เด็กหญิงมนัสสา  หวังผล
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  ปัดชา
6. เด็กหญิงสุชาดา  หวังผล
7. เด็กหญิงอนิศรา  ทองมาก
8. เด็กหญิงอรัญญา  บัวเลย
9. เด็กหญิงเหมหงษ์  ทองมาก
10. เด็กหญิงเหมหงษ์  ทองมาก
 
1. นายอธิปก  บุญปก
2. นางศรีสุดา  แสนกล้า
3. นางประภา  ละเมียดดี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพิญ 1. เด็กหญิงกชกร  ม่วงอร่าม
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สนคำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โถแก้ว
4. เด็กหญิงทิราภรณ์  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงปภาวดี  น่วมกระโทก
6. เด็กหญิงปาณนภา  เป็นครบ
7. เด็กหญิงมณี  สืบมา
8. เด็กหญิงมนทิชา  สารมะโม
9. เด็กหญิงสุภาพรรณ  บัวระพา
10. เด็กหญิงอินทิรา  เหมาะดี
 
1. นางนิโลบล  ศรีษะเทือน
2. นางสิริรัตน์  ตรีทศ
3. นางชลิดา  สระแก้ว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองมาก
2. เด็กหญิงกัลยา  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงจิราพร  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลกล้า
5. เด็กชายนครินทร์  ทองมาก
6. เด็กหญิงนันทพร  โถทอง
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขสนิท
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จาระนันย
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  บรรลุดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลแก้ว
11. เด็กหญิงสุทัตตา  ผลเพียร
12. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมาก
13. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองมาก
14. เด็กหญิงเขมจุฑา  ทองมาก
15. เด็กชายเดชอุดม  สาแก้ว
 
1. นายสัมฤทธิ์  เพ็งประสิทธิพงศ์
2. นางสุพรรณี  ชัยนิคม
3. นางวราวัลย์  คำดี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงชลดา  มีพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  โนนสูง
5. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สิมมา
6. เด็กหญิงนภัสสร  คงทรัพย์
7. เด็กหญิงนริศรา  คุชิตา
8. เด็กหญิงนิภาพร  พิศเพ็ง
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  คนหาญ
10. เด็กหญิงพฤกริษา  เหมาะทอง
11. เด็กหญิงมาติกา  พิศเพ็ง
12. เด็กหญิงศศิธร  มาลีหวล
13. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรจิตร
14. เด็กหญิงสรณ์สิริ  น้อยศิริ
15. เด็กหญิงสุนันทา  ทองมาก
 
1. นางจิราวรรณ  เกษแก้ว
2. นางสุลักษณา  สิมมา
3. นายประคอง  พรหมชาติ
4. นางสาวปานเลขา  จุฑารัตน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงกกกนก   สุจริต
2. เด็กหญิงดารินทร์   เขียวอ่อน
 
1. นายสาทิตย์   บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์   ภูเฉลิม
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ดาศรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญสิงห์
 
1. นายวินัย  สุจริต
2. นายอิสระ  ศรศักดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำนงศ์สุข
 
1. นายสุรจิต  บำรุง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงสุนิสา  สานุสันต์
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. นายชนเมธ  พุดชู
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กชายอนันต์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  หงษ์ทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  หงษ์ทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ก้านอินทร์
 
1. นายทองมา  ฉิมงาม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. นายนัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  เสงี่ยม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กชายวศิน  บุตรแดง
 
1. นายบรรดิษฐ์  เลื่อนเพ็ชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กหญิงกันติชา   ศรเหม
2. เด็กหญิงอังคณาพร   วงยะมาตย์
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงปวริศา  สืบวงษา
2. เด็กหญิงรัตนากร  วารีศรี
 
1. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
2. นางสาวกัญญาพัชร   ถาพรผาด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงพรนภา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีด้วง
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงพิมพร  สีทอง
 
1. นายอภิชาติ  หลุ่งเป้า
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉนียง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  รวิวัฒนประพันธ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์    รสหอม
3. เด็กหญิงเบญจพร    มีบัดดี
 
1. นางกาญจนา   แก้วมณีจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ซ่อนกลิ่น
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แสนดี
2. เด็กหญิงสมใจ  สิงห์โต
3. เด็กหญิงสุธิดา  จงใจงาม
 
1. นายพัฒนา  ฉิมงาม
2. นางวิไลย์  กุลบุตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ตะกุด
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เรือนน้อย
3. เด็กชายภูริภัทร  ชุมปักษ์
 
1. นายรณรงค์   คุณมาศ
2. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กชายภัทรนันท์  ไชยศรีษะ
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชงนินิจ
 
1. นางพรประภา  กระชอนสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายอานนท์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นายสว่าง  สืบสันต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา  ชัยช่วย
 
1. นางสาวอังคณา  เทียวมงคล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กชายปรัชญา   วิชาเฟื่อง
 
1. นางประวัติ  ลาดดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำปาทอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
 
1. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
 
1. นางสาวหยกมณี  สีงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอุดร
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงปิ่นสุดาภา  นาคกระแสร์
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมสวย
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวรรณลพ  เชตประโคน
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายธิเบธ  ทานงาม
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงวิดาวัลย์  เจริญขำ
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงคณิศร  ชัยยงค์
3. เด็กหญิงจินดาวรรณ  จันทร์หง่อม
4. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น
5. เด็กชายทิตานนท์  สังข์โสม
6. เด็กชายธนพล  แก้วมาก
7. เด็กชายธนวุฒิ  กองชัย
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดอนง้าว
9. เด็กหญิงนิตยา  เพิ่มทอง
10. เด็กหญิงนิตยา  โสภา
11. เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า
12. เด็กชายพีรศักดิ์  มาเสมอ
13. เด็กหญิงวราพร  ใจหาญ
14. เด็กหญิงวรินญา  จันทร์หง่อม
15. เด็กหญิงวัชาราพรณ์  คงหาญ
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพิ่มทอง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเพ็ง
18. เด็กหญิงสุจิราพร  โสภา
19. เด็กชายอภิชัย  พามี
20. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุญเติม
 
1. นางพันณ์ชิตา  เติมสุข
2. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
3. นางบุญเลี้ยง  จุปะมังตัง
4. นางเกษราภรณ์  สระแก้ว
5. นายอำนวย  เติมสุข
6. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงกชกร  กาชัย
2. เด็กชายกฤษฎา  นามโคตร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขเสริม
4. เด็กชายชวาลวุฒิ  วานทุม
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  จึงวิเศษพงศ์
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ใจซื่อ
7. เด็กชายณัฐพงค์  ประโสตัง
8. เด็กชายต้นภูมิ  ฉัตรรัมย์
9. เด็กชายธนบัตร  สมรูป
10. เด็กหญิงธิวาพร  ศิลพันธ์
11. เด็กหญิงนิรชา  บุญปก
12. เด็กหญิงปริม  ล้อมค้อม
13. เด็กหญิงปวิชญา  ประจวบสุข
14. เด็กหญิงปวิณี  หมั่นจิตร
15. เด็กหญิงวรรณกานต์  คามตะสีลา
16. เด็กชายวรัญญู  ฐานะกาญจน์
17. เด็กหญิงสุวรรณทอง  เท้าไม้สน
18. เด็กชายอนุชิต  เท้าไม้สน
19. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุติมาลย์
20. เด็กหญิงเนื้อทอง  มาลาทอง
 
1. นายอำนวย  เติมสุข
2. นางบุญเฮียง  บุญมี
3. นางปณิชา  ดอกจันทร์
4. นางจุไรรัตน์  คำสวัสดิ์
5. นายนิยม  สวยไธสง
6. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายคันธศร  กาจะนัน
2. เด็กชายจีรวัตร  งามสง่า
3. นางสาวทิพวรรณ  เกลี้ยงไธสง
4. เด็กชายนัทธพงษ์  ยอดสุรินทร์
5. นายอธิราช  มากดี
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดเพียร
 
1. นายกฤติน  อยู่อย่างสุข
2. นายสมชาย  หอมมาลา
3. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงจิตประภา  มูลต้น
3. เด็กหญิงจิตรา  กิ่งเกตุ
4. เด็กหญิงจินตหรา  โสนางาม
5. เด็กหญิงชมภู่  แสนดี
6. เด็กหญิงชไมพร  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงญานิกา  วงษ์ทอง
8. เด็กชายณัฐพร  อินทนัย
9. เด็กชายณัฐวัฒิ  ดีสถาน
10. เด็กหญิงนัดดา  ธาตุทอง
11. เด็กชายปัญญา  สามิลา
12. เด็กชายพงศกร  อินทร์สำราญ
13. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บรรเทิงใจ
14. เด็กหญิงวรรณวิศา  ปันแก้ว
15. เด็กหญิงวรรนิษา  รอบคอบ
16. เด็กหญิงศิรินภาพร  ศาลางาม
17. เด็กหญิงสุนิสา  โพแก้ว
18. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมชุมภู
19. เด็กชายอธิราช  แสวงทรัพย์
20. เด็กหญิงอริสรา  ทินน้อย
21. เด็กหญิงอริสา  แสวงทรัพย์
22. เด็กชายเจตพล  ก้านอินทร์
23. เด็กชายเมธาวุฒิ  มีนาม
24. เด็กชายไพโรจน์  ธงงาม
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศิริมานนท์
2. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
3. นางสาวเจนจีรา  ภูพันนา
4. นายสิรวิทย์  ลาภจิตร
5. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
6. นางสาวดวงสุดา  แย้มศรี
7. นายภูเพลิง  ล้วนดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ลัดดาทอง
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กชายศิรินันท์   ขันมาก
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 1. เด็กหญิงศุภนิดา   เชิดชู
 
1. นางอธิกา   ชาญศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมน 1. เด็กหญิงนงรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  กะการดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 1. เด็กชายอนุนาท  สมสัตย์
 
1. นางกาญจนา  เมยท่าแค
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 1. เด็กหญิงอนงค์   ชนุชรัมย์
 
1. นางอธิกา    ชาญศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. นางสาวสวรส   ยืนหาร
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กชายทัตพงศ์  จิตหนักแน่น
 
1. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขำมะณี
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิอุดม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขำมะณี
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองจันทร์
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผาสุขธรรม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  พรมลา
3. เด็กหญิงสะสินีย์  บุญมี
4. เด็กหญิงอชิรญา  ภูถนนนอก
5. เด็กหญิงอรวรรณ  จันชื่น
6. เด็กหญิงเพชรลดา  สาแก้ว
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
2. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
3. นายวีรวัฒน์  บุญมี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1. เด็กหญิงกชพร  ปานสี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล
3. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต
5. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวงศ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ร่วมทอง
7. เด็กชายชัยณวัช  นาคประสิทธิ์
8. เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
9. เด็กชายตุลยวัต  ทีทอง
10. เด็กชายธนาบดินทร์  เนื่องจำนงค์
11. เด็กชายธรรมธัช  สืบบัวบาน
12. เด็กชายธีรภัทร์  ล้ำประเสริฐ
13. เด็กชายธีรภ้ทร์  ทาทอง
14. เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา
15. เด็กชายปิยทัศน์  ทาทอง
16. เด็กหญิงพัดชา  ประจวบสุช
17. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์
18. เด็กชายพุุทธิรักษ์  สอนมี
19. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบสอาด
21. เด็กหญิงศศิประภา  สืบบัวบาน
22. เด็กหญิงศศิวิมล  จำปาทอง
23. เด็กหญิงสกาวเดือน  พูนสวัสดิ์
24. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
25. เด็กชายสุทธิรักษ์  สอนมี
26. เด็กชายเจตพัฒน์  ศรีปัญจากุล
27. เด็กหญิงเปรมกมล  ชาญเชี่ยว
28. เด็กหญิงเปรมิกา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายวิชัย  คำขาว
2. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
3. นางกัลยา  ฮวดกุล
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญเกตุ  อัสโย
5. นางสาวสุภาพร  สร้อยจิตร
6. นางสาวนิภาภรณ์  นามพรหม
7. นางสาวสายฝน  นามพรม
8. นางประภัสสร  กอนไธสง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กะการดี
3. เด็กหญิงกาญจนา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายจิระวัฒน์  แอกทอง
5. เด็กชายจิระศักดิ์  ชัยศรี
6. เด็กหญิงชยุดา  นามสว่าง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเอก
8. เด็กชายดนุพล  โกฎหอม
9. เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
10. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แก้ววิเชียร
11. เด็กชายธนพร  บุตรดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สืบเพ็ง
13. เด็กหญิงธันยชนก  ภาเจริญ
14. เด็กชายธีรยุทธ  นิสสัยดี
15. เด็กชายนพดล  เหมาะทอง
16. เด็กหญิงนภาภรณ์  คำงาม
17. เด็กหญิงน้ำฝน  ก้านแก้ว
18. เด็กหญิงบุษยมาศ  พิลาศรี
19. เด็กหญิงพรนภา  จารุวงศ์
20. เด็กหญิงพรรพษา  ไชยคำภา
21. เด็กชายพัฒนพงษ์  ผึ่งผาย
22. เด็กชายภานุวัฒน์  เข็มงาม
23. เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง
24. เด็กชายวันชัย  กะการดี
25. เด็กหญิงวิจิตรา  เสาทอง
26. เด็กหญิงวิวรรณ  พิศงาม
27. เด็กชายวีรวัฒน์  มั่นวงศ์
28. เด็กชายวุฒิพงศ์  พิศเพ็ง
29. เด็กชายศิรวิทย์  แสนโคตร
30. เด็กชายสัณหณัฐ  ชัยธานี
31. เด็กหญิงสายเพชร  กะการดี
32. เด็กหญิงสิรินญา  โนนเมืองแด
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิศเพ็ง
34. เด็กชายสุริยา  วงษ์ภา
35. เด็กชายอรรถพล  จันทร์แดง
36. เด็กชายอัจฉริยะ  โทนาพันธ์
37. เด็กหญิงอัญชสา  ยืนยาว
38. เด็กชายอเนชา  ภาเจริญ
39. เด็กหญิงเจนจิรา   ชัยสงค์
40. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  กระจ่างจิตร
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
2. นายวัฒนะ  กันนุฬา
3. นายประสิทธิ์  มูลตรีภักดิ์
4. นางนฤมล  มูลตรีภักดิ์
5. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
6. นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์
7. นางอุษา  กะการดี
8. นางวีราภรณ์  จันทร์แดง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วิจิตขจี
2. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ผลาเลิศ
3. เด็กหญิงจิราพร  แก้วหอม
4. เด็กชายณัฐธเดชน์  บุญครอง
5. เด็กหญิงพรธิตา  ซ่อนกลิ่น
6. เด็กชายวิทยา  เอกคณาสิงห์
7. เด็กชายสุรชัย  แก้วหอม
8. เด็กชายอภิมนต์  ภูบรม
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวพรรณภา  สายหงส์
3. นางสาวจริยา  กะการดี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กชายคเชนทร์   เชื้อบัณฑิต
2. เด็กหญิงฉัตรินทร์    กมล
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    คำภีระ
4. เด็กหญิงนภาพร    อินทรชาติ
5. เด็กชายมัฆวัต    แสนจุ้ย
6. นางสาวรัตนาวดี    โพธิ์ศรี
7. เด็กชายวัชรพล    แจทอง
8. เด็กชายวโรดม    มาดมอญ
9. นายสรายุทธ    บุญเต็ม
10. นางสาวอัจฉรา   ศรีจันทร์
 
1. นางสุคนธ์  ศรีจุดานุ
2. นางสุพิศ  อินตะนัย
3. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เครือบุตรดี
2. เด็กหญิงจนัสธร  บลศรี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลามณ๊
4. เด็กหญิงประภาศิริ  สีพลัง
5. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองโท
6. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวพรรณภา  สายหงส์
3. นางสาวจริยา  กะการดี
4. นางณัฐสุดา  คุตมาสูญ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. นางสาวน้ำฝน  สนโศรก
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  เอื้อนไธสง
3. นางสาวพัชราภา  แก้วธานี
4. เด็กหญิงวาสนา  น้อยอาสา
5. เด็กหญิงศรารัตน์  ศรีสว่างจิตร
6. นางสาวสุริยา  จิตรแก้ว
7. เด็กหญิงเกสรา  บุญกลาง
 
1. นางนิ่ม  ศรีละออง
2. นางสาววรัญญา  แก้วกัลยา
3. นางสาวธีรรัตน์  พลกะสินธิ์
4. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงปณิฎฐา  อารอมัน
2. เด็กหญิงปาตาลี  อภิวัน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทกล
4. เด็กหญิงมุกชิตา  บุญกอง
5. เด็กหญิงอัมพิกา  พรมแดง
6. เด็กหญิงเกวลิน  จงใจรักษ์
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเพชร
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
2. นางอมรศรี  ดีพร้อม
3. นางอินทิรา  ต่อสุข
4. นางวรรณกิต  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงพัชรา  บุปผาดาษ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงลลิตา  พิลาดี
5. เด็กหญิงวันทนีย์  ยอดแคล้ว
6. เด็กหญิงศศิตา  โพโสภา
7. เด็กหญิงสุนิสา  ณะวารี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  มารุนับ
 
1. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ถาพรผาด
3. นางสาวจงจิต  สาแก้ว
4. นางอรชิรา  อินทร์งาม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศาลางาม
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา   ยี่รัมย์
3. เด็กหญิงชนิกานต์   มะลิงาม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีวัน
5. เด็กหญิงณัฐฐา   จะเรศรัมย์
6. เด็กชายทีฆวิชญ์  ศาลางาม
7. เด็กหญิงธัญชนก  ศาลางาม
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศาลางาม
9. เด็กชายพงศธร   ศาลางาม
10. เด็กชายภูริภัทร  อ่อนสิงห์
11. เด็กหญิงวัยเรศน์  อินทร์สำราญ
12. เด็กชายสิทธิกรณ์  สิงห์โต
13. เด็กหญิงสุกัญญา   ศาลางาม
14. เด็กหญิงอรปรียา  สระแก้ว
15. เด็กชายอำนาจ   ทรัพย์มาก
16. เด็กหญิงเพชรรัตน์   สำราญใจ
 
1. นายสุทัศน์  กิริยาดี
2. นางสาววันภัสสร  วันดี
3. นายวิศวนาถ  ชุมสุข
4. นางสุคนธรัตน์  ชูเชิด
5. นายจิรัฏฐกรณ์  ชุมสุข
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประคำผอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
5. เด็กหญิงนฤภรณ์  อ่อนลี
6. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
7. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
8. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
9. เด็กหญิงวิภาดา  เกมาหะยุง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์งาม
11. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
12. เด็กหญิงอภิสมัย  หลักทอง
13. เด็กหญิงอรพินธุ์  พรมมา
14. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
15. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
3. นางกัญญา  โสภิณ
4. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
5. นายอนุชา  สำเภาพล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  อุ่นจิตต์
2. เด็กชายคุณานนต์  จันทร์เพชร
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สระแก้ว
4. เด็กชายศิรวิชญ์  มนัสไธสง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมเนียม
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  จันทร์สีดา
2. เด็กหญิงนพเก้า  ชินภาพ
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กองทอง
 
1. นางสาววีรญา  ทรงประโคน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กชายกรกช  พุทธตาเต
2. เด็กชายนภัสกร  โสพิลา
3. เด็กชายนัดทพงศ์  กำจร
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  มงคลเคหา
5. เด็กชายศุภกฤต  เกษแก้ว
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทำนักสุข
 
1. นางสมสมัย  จันทร์ทอง
2. นายวิทยา  สิมมา
3. นายวรวุธ  จงใจงาม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงนิรุชา  กระจ่างจิต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาทอง
3. เด็กหญิงบุษรา  กระจ่างจิต
4. เด็กหญิงยศวดี  กระจ่างศรี
5. เด็กหญิงวจีนันท์  สีสันงาม
6. เด็กหญิงวิยดา   หอมหวล
 
1. นายสมัย  ชุ่มมาก
2. นายชัย    กระจ่างจิตร
3. นางสาวแสงศรี   ศิลาอ่อน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 1. เด็กหญิงชลัญญา  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชายาภรณ์  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงนฤมล   สงวนชม
4. เด็กหญิงปัทมา  ยุบลเมฆ
5. เด็กหญิงฟาริดา  สหุนันท์
6. เด็กหญิงวัลวลี  ศรีงาม
7. เด็กหญิงศศิประภา   ผลพิมาย
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รินทร์จันทร์ศรี
 
1. นายประทีป  พรหมประเสริฐ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กชายธีรภัทร  พุทธานุ
2. เด็กหญิงนันทิกา  วิลัยเลิศ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  หัดกล้า
4. เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์  คงทรัพย์
5. เด็กหญิงวริญญา  ถึงสุข
6. เด็กชายศุภวัตร  เชื้อหงษ์
7. เด็กชายสิทธิพล  เพ็งประสิทธิพงศ์
8. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญพบ
 
1. นายอนันตชัย  คุณนาม
2. นายสุพิศ  เพ็งประสิทธิพงศ์
3. นายสมคิด  พันมหา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กชายภูวนัย  ศิริปรัง
2. เด็กหญิงมนรดา  อินทะนัย
3. เด็กหญิงวรัญญา  สำอาง
4. เด็กหญิงสุนันทา  ลารัตน์
5. เด็กหญิงสุพรรณฺการ์  งามแพง
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
2. นางวันเพ็ญ  อุ่นรัมย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กชายธวินวิชญ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  ปะสีละเตสัง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมน 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองด้วง
2. เด็กชายสถิตคุณ  ตลับทอง
3. เด็กหญิงอดิศัย  สาแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ปลายแก่น
2. นายฉัตรชัย  ปลายแก่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   โทแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา   วิเศษวงษา
3. เด็กหญิงศิริวิภาพร   อุดมพันธ์
 
1. นางพัทรศยา  ทวีสาร
2. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงชลิตา  การะเกษ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  พรมศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไวยะบุตร
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมน 1. เด็กหญิงธยานี  พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  โยธาจันทร์
 
1. นางสาวขัตติยา  น้ำยาทอง
2. นายสายันต์  คำมะณี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  โสบุญ
2. เด็กชายศตวรรษ  คอนรัมย์
 
1. นางสาวปวริศา  พลบุญ
2. นางพนิดา  เหมือนมอน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไผ่ล้อม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เกษา
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นางสาธุกานต์   โสสุข
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงพอเพียง    พรหมหงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีจันทร์
 
1. นายสาทิตย์    บุตรสวน
2. นางสาวศศิธร   แก้วกรวย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. นายยุทธชาติ  ยี่รัมย์
2. นายรัตนพล  พลมีสัก
 
1. นายอรรณพ  ยันรัมย์
2. นายวรกานต์  ธรรมมีภักดิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายณัฏฐ์ภีมพล  เมืองเจริญ
2. เด็กชายศักดิ์สิน  พสุธาเมตต์กิติกุล
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมณีฉัตร  ชมภู
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวีรพล  นราศรี
2. เด็กชายอรรถไกร  ชัยฉลาด
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงทัชชภร  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายวีรภัทร  ลอดทอง
 
1. นางพรนิภา  ชูทรงเดช
2. นางอรัชญา  โบราญประสิทธิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายศุภกรณ์  สีสมบัติ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เรือนรส
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ลำพาย
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายอุดมศักดิ์  บุญสวัสดิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    ชมทอง
2. เด็กชายยศธร   ปรากฏรัตน์
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางกรกมลวรรณ  อินทร์งาม
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงสิรินดา  ก้งทอง
3. เด็กหญิงหัถยา  สืบสอน
 
1. นางวิรยา  แสงทอง
2. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กชายพิชาภพ  สายวัน
2. เด็กหญิงศิริวิมล   พรมงาม
3. เด็กหญิงอรพรรณ   โชติไสว
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กหญิงพิชชาพร   ระยาย้อย
2. เด็กหญิงสุรัตนาพร   จิตหาญ
3. เด็กชายอัศรา   พรมงาม
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บรรเทิงใจ
2. เด็กชายปฐพี   สุขบรรเทิง
3. เด็กชายเอกราช   ศรีสุข
 
1. นายมาโนช   คงทรัพย์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กชายนัทวุฒิ   สุขล้วน
2. เด็กชายภูวนาท   แพงเจริญ
3. เด็กชายอัศรา   พรมงาม
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายภูวดล   โคพะทา
2. เด็กชายศุภพรพงษ์   สีสันงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์   สุขบรรเทิง
 
1. นายมาโนช   คงทรัพย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายนพรัตน์  จันหง่อม
2. เด็กชายรัตนากร  กางบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุชานาถ  กมล
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายมี  สร้อยสีหา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงชไมพร   วรรณศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กองไธสง
 
1. นายจิรวุฒิ  โคตรทอง
2. นางวราภรณ์  นางเมืองรักษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทะ 1. เด็กหญิงณัชปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนิรชา  นามวงษา
3. เด็กหญิงอริสรา  สายพฤกษ์
 
1. นางวาสนา  มะลิลา
2. นายอนุพันธ์  สมสะกีสิทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีด้วง
2. เด็กชายศักดิ์ติชัย  สีมละ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสุก
 
1. นายสมพงษ์  บุญสิทธิ์
2. นายวันชัย  พลพา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายกฤษณ์  เมืองสวาย
2. เด็กหญิงกุลชาติ  สีดำ
3. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
4. เด็กชายสิริกร  สมชิต
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันภัย
6. เด็กชายอรรถพล  บุตรศรี
 
1. นายธีระกุล  สีดำ
2. นายสนธยา  คเชนทร์เนียม
3. นางสุภารัตน์  ทะเกิงลาภ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนมณี
2. เด็กหญิงญาณี  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงบุษราคัม  บำรุงนาม
4. เด็กหญิงลำไย  คุมสุข
5. เด็กหญิงศิริโสภา  สีสังข์
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเวิน
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายอัมพร  บุติมาลย์
3. นางสุภา  ประดับทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พันสาย
2. เด็กหญิงวชิรดา  ชากาสี
3. เด็กชายสหรัฐ  สูงคำ
 
1. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  อินทร์เพ็ง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สินโสภา
2. เด็กหญิงณัชชา  คุ้มโสระ
3. เด็กชายพงศ์พญา  พิลาศรี
 
1. นายอมรเวช  คงทรัพย์
2. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญนาม
2. เด็กชายสุบิล  อินทร์งาม
3. เด็กหญิงอัญญาณี  ยั่งยืน
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นายธวัชชัย  พรมแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  อุไรพันธ์
3. เด็กชายวัชชิระ  ขุนทอง
 
1. นายสุวิทย์  โคตพันธ์
2. นายวิโรจน์  ครองงาม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สมัยพิมพ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัสดร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางพิชามญชุ์  แฝงสีดา
2. นางสาวทรงพร  โคตรพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงจริยพร  พันธ์แสนซา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พูลมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์ทวี
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงธารวิมล  จันทร์เหลื่อม
2. เด็กหญิงพัสนันท์  ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  เมืองสุข
 
1. นางไพรศรี  สระแก้ว
2. นางจารี  สุทาวัน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจเด็ด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บุติมาลย์
3. เด็กหญิงสุทัศน์  สุคำวารี
 
1. นางสุภา  ประดับทอง
2. นายสมพร  สืบโสดา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตระกูลสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบรรจง
3. เด็กหญิงนันธรัตน์  หมื่นสุข
 
1. นางสาวธารทิพย์  ทองพันชั่ง
2. นางประกายรัตน์  ทองมาก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กหญิงคณิศร  บำรุงมี
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ล้วนงาม
3. เด็กหญิงสุชีวา  ฟองมณี
 
1. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
2. นางพรพินีนท์  โคตรพันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 1. เด็กหญิงนพัชษวรรณ  อารมณ์ดี
2. เด็กชายพิทักษ์  จักร์ทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  พรมคุณ
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกุลเนตร  อรรคบุตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมอาษา
3. เด็กชายเพทาย  สุขเป็ง
 
1. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
2. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หอมเนียม
2. เด็กชายศักรินทร์  บุญครอง
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญครอง
 
1. นางปรียาภรณ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงปณวรรณ  แสงงาม
3. เด็กหญิงวรัทยา  ลาภมาก
 
1. นางสาวกนกพร  ทัพแสง
2. นางสาวพนิดา  โคกแก้ว
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กชายปัจพล  บุญปก
 
1. นางภคพร  ร่วมทวี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
 
1. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  พลรบ
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 1. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีไศล
 
1. นางสาวศิริภัทร์   แก่นแก้ว
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงทิพย์นิภา  จำปาทอง
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สานุสันต์
 
1. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนม่วง 1. เด็กชายสิทธิเดช  ทองสุข
 
1. นางสาวศรีประไพ  ถ่อแก้ว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงปรียะนุช  วุฒิฉันท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1. เด็กชายกิตติกวิน  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงฐายินี  อินกะนัย
3. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
 
1. นางชิรปราณี  วงค์มา
2. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฏิกานต์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายวันเลิศ  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงหฤทัย  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
2. นางสาวสุภาดา  มูลแวง
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยชนก  อินทชาติ
2. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นางสุนีย์  งามชื่น
2. นางสาวณัฐณิชา  ชินวงค์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ไกรเสือ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิยมสกุล
 
1. นางศิรินภา  ทองเงิน
2. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจทอง
 
1. นางนงค์คราญ  คุณารักษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
 
1. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางเจษฎาวตี  สุจริต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1. เด็กชายสุธิลักษณ์  คมแก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โสดามรรค
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กชายปุณมนัส  แววดี
 
1. นายสุวรรณา  มาลีหวล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. นายจักรพงษ์  ป้องเขต
 
1. นางทิพากร  โพยมแจ่ม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เติมกล้า
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางนิดานิต  สุขสานต์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นาคะวงศ์
 
1. นางกาญจนา  พาเจริญ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นามเลิศ
 
1. นางธาลินี  คงทรัพย์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายชญานนท์  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวกัลยา  สระแก้ว
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายวุฒินันท์  จำปาทอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1. เด็กชายชาคริต  นานอก
 
1. นายสุเทพ  บุญเอิบ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวงาม
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ทีภูงา
 
1. นางสาวพรทิพย์  วุฒิงาม
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  สุดพังยาง
2. เด็กหญิงรจนา  บุญสงค์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชาลี
4. เด็กหญิงอารยา  เพลงกระโทก
5. เด็กหญิงอินทิรา  เลือดขุนทด
6. เด็กหญิงเกวรินทร์  หริคำภา
 
1. นายอนุชา  สำเภาพล
2. นายเหรียญ  ชัยชนะ
3. นางสาวรัชนีกร  นันโท
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพุฐิตา  บำรุงตน
2. เด็กหญิงระพีพร  ประสารสืบ
3. เด็กหญิงศดานันท์  เพ็งปอปาน
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1. เด็กหญิงนภาพร  เสาร์มั่น
2. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  สีดา
 
1. นางสมจิต  บุญเต็ม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงทอง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
2. เด็กชายวงกต  มนัสศิลา
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  แก่นดี
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พันธ์แสนซา
3. เด็กชายมนัสวี  สนิทใน
 
1. นางสาวนาตยา  ยอดทองดี
2. นางสาวแววดาว  เชือกรัมย์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับน้อย 1. เด็กชายธวัชชัย  ประดับวงค์
2. เด็กชายพิทยา  เพริดพริ้ง
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  วอนเก่าน้อย
 
1. นางสาวนันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์
2. นางศิวพร  นาเมืองรักษ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จิตคง
2. เด็กชายภัทราวุธ  ศาลางาม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศาลางาม
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นายปิยะณัฐ  ปานเพชร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. เด็กชายนพรัตน  ยุคันธร
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พวงศรี
 
1. นายวรกานต์  ธรรมมีภักดิ์
2. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กชายยศุภกร   ไทยรัก
2. เด็กหญิงอภิญญาภัท   คงมั่น
 
1. นางมณฑา  คำแสงดี
2. นางสาวจามจุรี  สายยศ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายนนทกร  โทมัส
2. เด็กชายพุทธรัตน์  สระแก้ว
 
1. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
2. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนม่วง 1. เด็กชายสราวุธ  สุดวิเศษ
2. เด็กชายสุชีพ  ใสสะอาด
 
1. นางสาวศรีประไพ  ถ่อแก้ว
2. นายอดิเรก  บินรัมย์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กชายรังสิมันต์  ทองมาก
2. เด็กชายศรัณย์  บัวซ้อน
3. เด็กชายสมชัย  ทองมาก
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นายอนันตศักดิ์  จงใจรักษ์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงณัฐญา   แสนกล้า
2. เด็กหญิงรัตนา   พลัดสาธิกร
3. เด็กหญิงศรัญรัตน์   เสนามาตย์
 
1. นายปิยะ  สร้อยจิต
2. นางสมพร  พูนสุข
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กหญิงศดานันท์  น้อยลี
 
1. นายสมยง  จุปะมัตตัง
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีแก้ว
 
1. นายพลวัฒน์  แสนพลสาร
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์วงศ์
 
1. นายสุชาติ  บุตรอุดร
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศตวรรษ  เสี่ยมทอง
 
1. นายสุชาติ  บุตรอุดร
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ครองยุติ
 
1. นางสาวปราณี  สุขแก้ว
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. นายอธิราช  มากดี
 
1. นายกฤติน  อยู่อย่างสุข
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. นายอธิราช  มากดี
 
1. นายกฤติน  อยู่อย่างสุข
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายกำชัย  งามสง่า
2. เด็กชายจักรฤษณ์  นามศิริ
3. เด็กหญิงจิตรดา   บุญมี
4. เด็กชายชาคริต  สุขะ
5. เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงค์
6. เด็กหญิงณิชารีย์  สุขประจบ
7. เด็กชายทนงศักดิ์  เสาทอง
8. เด็กหญิงทิพสุดา  พิศเพ็ง
9. เด็กชายธนกฤต  บุญมี
10. เด็กหญิงธินันดา  บุญสวัสดิ์
11. เด็กชายธิเบธ  ทานงาม
12. เด็กหญิงนริศรา  ยอดสิงห์
13. เด็กหญิงพัชราภา  สมช่วย
14. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทาบุญ
15. เด็กชายวชิระ  สุขะ
16. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพวง
17. เด็กหญิงศิรามณี  บุญมี
18. เด็กชายศิลปะ  วงค์ประทุม
19. เด็กชายสิทธิกร  สาแก้ว
20. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
21. เด็กหญิงหทัยภัทร  ดียิ่ง
22. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุระสุข
23. เด็กชายอดิศักดิ์  รัตนะ
24. เด็กหญิงอทิตยา  ขวาไทย
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  กะการดี
26. เด็กหญิงอรวรรณ  ก้อนทอง
27. เด็กหญิงอารยา  เหมือนมี
28. เด็กหญิงเปรมสินี  สีกาลัง
29. เด็กหญิงเปรมสีณี  เมืองมาก
30. เด็กหญิงเอื้อมอรุณ  เพ็งเพชร
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
2. นางสาวมณีรัตน์  เครือนิล
3. นายสุนันท์  สวยงาม
4. นายสิทธิพงศ์  เสนาบูรณ์
5. นายวิชาญ  กองทอง
6. นางสาวดวงแก้ว  ขุมทอง
7. นางสาวคำมูล  ดวงทอง
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. นายกิตติพงษ์  วิชัยรัมย์
2. เด็กชายคุณากร  เครือบุดดี
3. เด็กชายคเชนทร์  สีสันงาม
4. เด็กชายจีรวัตร  งามสง่า
5. นางสาวชาณัฐดา   เข็มเพชร
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองยุติ
7. นางสาวทิพวรรณ  เกลี้ยงไธสง
8. เด็กชายนครชัย  ศรจันทร์
9. เด็กชายนัทธพงษ์  ยอดสุรินทร์
10. นางสาวนันทิพร  อ้วนดวงดี
11. เด็กหญิงบุญยาพร  กระแสจันทร์
12. เด็กหญิงปาณิตา  กระแสโท
13. นายปิยพัฒน์  โพธิ์จิต
14. เด็กหญิงพรชิตา  สุขอินทร์
15. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
16. นางสาวพีรยา  ดีล้วน
17. เด็กชายภูริภัทร  อรุณปรีดิ์
18. เด็กชายภูวนาท  นิลเขียว
19. นางสาววนิดา  แก้วศรี
20. นางสาววรรณวิภา  สุดาปัน
21. นายวันเฉลิม  บุสดี
22. เด็กชายศุภกิจ  ชินรัมย์
23. เด็กหญิงสุปรียา  กุญแจทอง
24. เด็กหญิงสุภัสรา  อัตนสูตร
25. เด็กหญิงสุวิสา  บุญครอง
26. นายอธิราช  มากดี
27. นายอภิรัตน์  แยงรัมย์
28. เด็กชายอรุณศักดิ์  ทองบุตร
29. เด็กหญิงอรุณี  สุทธิกร
30. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดเพียร
 
1. นายกฤติน  อยู่อย่างสุข
2. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
3. นายสมชาย  หอมมาลา
4. นางสุภาพร  หอมมาลา
5. นายทัตธน  กาญจรัส
6. นางมะลิวัลย์  กาญจรัส
7. นางพรรณี  ใจใหญ่