สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอาเลา 9 6 1 16 17 3 2 1 22
2 บ้านนาดี 9 1 4 14 16 6 0 1 22
3 สนมศึกษาคาร 8 2 1 11 13 2 1 0 16
4 บ้านโนนเปือย 5 6 3 14 18 2 0 1 20
5 บ้านปรีง 5 3 0 8 16 4 2 2 22
6 บ้านโนนโพ 5 0 0 5 7 1 0 1 8
7 บ้านตึกชุม 4 4 5 13 18 2 2 1 22
8 บ้านลุงปุง 4 4 1 9 22 8 3 1 33
9 บ้านสะเอิง 4 3 1 8 14 4 1 2 19
10 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 4 2 2 8 13 3 0 0 16
11 บ้านผักไหม 4 2 1 7 17 4 2 1 23
12 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 4 1 3 8 16 5 6 0 27
13 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 4 0 2 6 12 0 1 0 13
14 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 3 4 3 10 23 6 3 0 32
15 อนุบาลทองอุ่น 3 3 2 8 11 5 2 0 18
16 โนนนารายณ์วิทยา 3 3 2 8 8 5 1 1 14
17 บ้านโสมน 3 3 1 7 16 4 2 2 22
18 บ้านนานวน 3 2 3 8 10 3 2 0 15
19 บ้านหมากมี่ 3 2 2 7 12 3 4 2 19
20 บ้านอาจญา 3 1 1 5 9 2 0 0 11
21 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 3 1 0 4 6 0 2 0 8
22 บ้านสำโรง(สนม) 3 0 0 3 3 1 3 0 7
23 บ้านยางบ่อภิรมย์ 2 6 2 10 19 3 5 2 27
24 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 2 5 3 10 15 3 2 0 20
25 บ้านตระมูง 2 3 1 6 19 5 3 0 27
26 บ้านบัวโคก 2 2 4 8 12 5 2 1 19
27 อนุบาลรัตนบุรี 2 2 3 7 13 1 1 0 15
28 บ้านหนองระฆัง 2 2 2 6 6 1 2 0 9
29 บ้านท่าศิลา 2 2 1 5 11 1 1 1 13
30 บ้านดู่นาหนองไผ่ 2 2 1 5 10 6 4 1 20
31 บ้านหนองเรือ 2 1 2 5 5 2 1 0 8
32 ปทุมมาศวิทยา 2 1 1 4 16 6 1 2 23
33 บ้านโนนสูง 2 1 1 4 10 1 1 0 12
34 บ้านอ้อตลิ่งชัน 2 1 1 4 9 1 0 1 10
35 บ้านหนองบัวน้อย 2 1 1 4 7 1 0 1 8
36 บ้านโนนทราย 2 1 0 3 9 1 1 0 11
37 บ้านหนองอีดำ 2 1 0 3 6 0 0 0 6
38 บ้านอาคุณ 2 1 0 3 4 0 0 3 4
39 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 2 0 5 7 12 6 2 0 20
40 บ้านหนองคู 2 0 1 3 5 0 1 0 6
41 บ้านนานวล 2 0 1 3 5 0 0 0 5
42 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 2 0 0 2 7 0 0 0 7
43 บ้านตากลาง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
44 ไตรคามสามัคคี 2 0 0 2 3 1 1 0 5
45 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 0 0 2 3 1 0 0 4
46 สระขุดดงสำราญวิทยา 1 5 2 8 18 3 1 0 22
47 บ้านยาง 1 2 3 6 9 1 0 0 10
48 บ้านยางบ่ออี 1 2 1 4 7 2 1 0 10
49 บ้านลำเพิญ 1 1 2 4 15 6 2 0 23
50 บ้านปอหมัน 1 1 1 3 12 2 1 0 15
51 ผาแดงวิทยา 1 1 1 3 10 2 1 0 13
52 รัตนวิทยาคม 1 1 1 3 8 5 3 0 16
53 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 1 3 7 5 4 2 16
54 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 1 1 1 3 6 2 1 1 9
55 ไตรคามวิทยา 1 1 1 3 5 5 3 2 13
56 บ้านแคนน้อย 1 1 1 3 3 1 0 1 4
57 บ้านโพนครก 1 1 0 2 7 8 2 0 17
58 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 2 5 3 1 0 9
59 บ้านขาม 1 1 0 2 5 2 0 1 7
60 บ้านศาลา 1 1 0 2 5 0 0 1 5
61 บ้านเป้า 1 1 0 2 5 0 0 0 5
62 บ้านกะทะ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
63 บ้านโพนโก 1 1 0 2 2 0 2 0 4
64 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 1 0 2 2 0 1 0 3
65 บ้านบอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 1 0 2 3 3 0 0 0 3
67 บ้านคอนสวรรค์ 1 0 1 2 9 6 4 0 19
68 บ้านไกลเสนียด 1 0 1 2 8 5 0 0 13
69 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1 0 1 2 7 4 1 0 12
70 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 1 0 1 2 7 2 0 0 9
71 บ้านแสนสุข 1 0 1 2 6 1 1 0 8
72 บ้านหนองหิน 1 0 1 2 4 2 1 0 7
73 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1 0 1 2 4 1 1 1 6
74 บ้านธรรมษา 1 0 0 1 5 0 0 0 5
75 บ้านช่องยางชุม 1 0 0 1 4 2 2 0 8
76 วัดบึงบ้านสนม 1 0 0 1 4 0 1 0 5
77 บ้านหนองกระทุงตากแดด 1 0 0 1 3 1 3 0 7
78 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านสร้างบก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
80 บ้านขุมดิน 1 0 0 1 2 1 1 1 4
81 บ้านนางเข็ม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านโคกกุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านเฉนียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโพนม่วง 0 6 2 8 16 2 0 0 18
86 บ้านทิพย์นวด 0 4 6 10 17 6 0 0 23
87 บ้านนาศรีสุข 0 4 0 4 9 8 1 0 18
88 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 0 3 1 4 17 4 2 0 23
89 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 0 3 0 3 10 1 2 0 13
90 บ้านเบงท่าลาด 0 3 0 3 5 2 4 0 11
91 บ้านทับโพธิ์วิทยา 0 3 0 3 5 1 0 0 6
92 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 0 2 2 4 9 1 1 0 11
93 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 0 2 1 3 7 3 0 1 10
94 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 0 2 1 3 1 4 0 0 5
95 บ้านหนองอียอ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
96 บ้านหนองผือ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
97 บ้านพิงพวย 0 2 0 2 3 2 1 0 6
98 บ้านโพนดวน 0 2 0 2 3 1 1 0 5
99 บ้านบุตาโสม 0 2 0 2 2 1 1 0 4
100 บ้านหนองตาด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
101 ชุมชนบ้านซาด 0 1 4 5 9 0 2 1 11
102 บ้านยางกระจับ 0 1 2 3 4 3 2 2 9
103 บ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 0 1 2 3 3 2 1 0 6
104 บ้านระหาร 0 1 1 2 9 0 2 0 11
105 บ้านหนองไม้ถี่ 0 1 1 2 8 3 0 0 11
106 บ้านโพธิ์ห้วย 0 1 1 2 6 1 2 0 9
107 บ้านกาพระ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
108 บ้านขุนไชยทอง 0 1 1 2 4 0 0 1 4
109 บ้านหนองยาง 0 1 1 2 4 0 0 1 4
110 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 0 1 1 2 3 3 0 1 6
111 บ้านเบิด 0 1 0 1 6 4 1 0 11
112 บ้านหนองครก 0 1 0 1 5 2 0 1 7
113 อนุบาลชุมพลบุรี 0 1 0 1 5 1 2 0 8
114 บ้านหาญฮี 0 1 0 1 4 0 0 1 4
115 บ้านบะ 0 1 0 1 3 2 2 0 7
116 บ้านค้อ 0 1 0 1 3 1 3 0 7
117 บ้านทุ่งโก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองอียอ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
119 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
120 บ้านกระเบื้องใหญ่ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
121 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านขะยูง 0 1 0 1 2 0 2 1 4
123 บ้านหนองพิมาน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโพนทา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองคูใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านอาพืด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
129 บ้านศรีณรงค์ 0 0 4 4 10 4 2 1 16
130 บ้านไพรขลา 0 0 2 2 9 4 1 0 14
131 บ้านหนองบัวงาม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองขุนศรี 0 0 1 1 9 1 0 0 10
133 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 0 0 1 1 5 2 1 0 8
134 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 4 4 0 0 8
135 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 1 4 2 0 0 6
136 โพนทองพิทยาคม 0 0 1 1 4 2 0 0 6
137 บ้านหัวนาคำ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
138 บ้านผำ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
139 บ้านหนองเทพ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
140 บ้านน้ำคำ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
141 บ้านทับน้อย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
142 บ้านโนนเซียง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 บ้านตาทิตย์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
145 บ้านทิพย์เนตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านภูดิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านม่วงหมาก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านขามโพนทัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
149 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 3 2 0 9
150 บ้านจาน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
151 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 0 0 0 0 4 2 0 0 6
152 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
153 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
154 บ้านขวาวโค้ง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
155 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านเหล่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 เทศบาลรัตนบุรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 0 0 0 0 3 0 2 0 5
159 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านนายม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
161 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
163 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 0 0 0 0 2 1 1 1 4
164 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านกุดมะโน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
166 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านตาเพ็ชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านแคนดำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
171 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
172 บ้านตลุงโนนกอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านยางชุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านสายสนอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านชายทุ่ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
178 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านกระสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านตานบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านนาวอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านผือน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านม่วงหวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านสาโรช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านเมืองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านแต้-หนองบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 สนวนโคกเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านคำผง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
193 บ้านดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านม่วงมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านอีโสดหนองผาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านจันทร์งาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
200 บ้านหัวพี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านโพนงอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านบุผาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 183 145 509 1,088 319 169 59 1,576