สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 23 6 3 0 32
2 บ้านลุงปุง 22 8 3 1 33
3 บ้านตระมูง 19 5 3 0 27
4 บ้านยางบ่อภิรมย์ 19 3 5 2 27
5 สระขุดดงสำราญวิทยา 18 3 1 0 22
6 บ้านตึกชุม 18 2 2 1 22
7 บ้านโนนเปือย 18 2 0 1 20
8 บ้านทิพย์นวด 17 6 0 0 23
9 บ้านผักไหม 17 4 2 1 23
10 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 17 4 2 0 23
11 บ้านอาเลา 17 3 2 1 22
12 ปทุมมาศวิทยา 16 6 1 2 23
13 บ้านนาดี 16 6 0 1 22
14 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 16 5 6 0 27
15 บ้านปรีง 16 4 2 2 22
16 บ้านโสมน 16 4 2 2 22
17 บ้านโพนม่วง 16 2 0 0 18
18 บ้านลำเพิญ 15 6 2 0 23
19 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 15 3 2 0 20
20 บ้านสะเอิง 14 4 1 2 19
21 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 13 3 0 0 16
22 สนมศึกษาคาร 13 2 1 0 16
23 อนุบาลรัตนบุรี 13 1 1 0 15
24 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 12 6 2 0 20
25 บ้านบัวโคก 12 5 2 1 19
26 บ้านหมากมี่ 12 3 4 2 19
27 บ้านปอหมัน 12 2 1 0 15
28 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 12 0 1 0 13
29 อนุบาลทองอุ่น 11 5 2 0 18
30 บ้านท่าศิลา 11 1 1 1 13
31 บ้านดู่นาหนองไผ่ 10 6 4 1 20
32 บ้านศรีณรงค์ 10 4 2 1 16
33 บ้านนานวน 10 3 2 0 15
34 ผาแดงวิทยา 10 2 1 0 13
35 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 10 1 2 0 13
36 บ้านโนนสูง 10 1 1 0 12
37 บ้านนาศรีสุข 9 8 1 0 18
38 บ้านคอนสวรรค์ 9 6 4 0 19
39 บ้านไพรขลา 9 4 1 0 14
40 บ้านอาจญา 9 2 0 0 11
41 บ้านโนนทราย 9 1 1 0 11
42 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 9 1 1 0 11
43 บ้านอ้อตลิ่งชัน 9 1 0 1 10
44 บ้านยาง 9 1 0 0 10
45 บ้านหนองขุนศรี 9 1 0 0 10
46 ชุมชนบ้านซาด 9 0 2 1 11
47 บ้านระหาร 9 0 2 0 11
48 รัตนวิทยาคม 8 5 3 0 16
49 โนนนารายณ์วิทยา 8 5 1 1 14
50 บ้านไกลเสนียด 8 5 0 0 13
51 บ้านหนองไม้ถี่ 8 3 0 0 11
52 บ้านโพนครก 7 8 2 0 17
53 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 7 5 4 2 16
54 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 7 4 1 0 12
55 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 7 3 0 1 10
56 บ้านยางบ่ออี 7 2 1 0 10
57 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 7 2 0 0 9
58 บ้านโนนโพ 7 1 0 1 8
59 บ้านหนองบัวน้อย 7 1 0 1 8
60 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 7 0 0 0 7
61 บ้านเบิด 6 4 1 0 11
62 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 6 2 1 1 9
63 บ้านหนองระฆัง 6 1 2 0 9
64 บ้านโพธิ์ห้วย 6 1 2 0 9
65 บ้านแสนสุข 6 1 1 0 8
66 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 6 0 2 0 8
67 บ้านหนองอีดำ 6 0 0 0 6
68 ไตรคามวิทยา 5 5 3 2 13
69 บ้านหนองบัวทอง 5 3 1 0 9
70 บ้านเบงท่าลาด 5 2 4 0 11
71 บ้านหนองเรือ 5 2 1 0 8
72 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 5 2 1 0 8
73 บ้านขาม 5 2 0 1 7
74 บ้านหนองครก 5 2 0 1 7
75 อนุบาลชุมพลบุรี 5 1 2 0 8
76 บ้านทับโพธิ์วิทยา 5 1 0 0 6
77 บ้านหนองอียอ 5 1 0 0 6
78 บ้านหนองคู 5 0 1 0 6
79 บ้านศาลา 5 0 0 1 5
80 บ้านนานวล 5 0 0 0 5
81 บ้านเป้า 5 0 0 0 5
82 บ้านธรรมษา 5 0 0 0 5
83 บ้านหนองหลวง 4 4 0 0 8
84 บ้านยางกระจับ 4 3 2 2 9
85 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 4 3 2 0 9
86 บ้านช่องยางชุม 4 2 2 0 8
87 บ้านหนองหิน 4 2 1 0 7
88 บ้านน้ำอ้อม 4 2 0 0 6
89 โพนทองพิทยาคม 4 2 0 0 6
90 บ้านจาน 4 2 0 0 6
91 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 4 2 0 0 6
92 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 4 1 1 1 6
93 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 5
94 บ้านก้านเหลือง 4 1 0 0 5
95 วัดบึงบ้านสนม 4 0 1 0 5
96 บ้านกาพระ 4 0 1 0 5
97 บ้านอาคุณ 4 0 0 3 4
98 บ้านขุนไชยทอง 4 0 0 1 4
99 บ้านหนองยาง 4 0 0 1 4
100 บ้านหาญฮี 4 0 0 1 4
101 บ้านตากลาง 4 0 0 0 4
102 บ้านหัวนาคำ 4 0 0 0 4
103 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 4 0 0 0 4
104 บ้านขวาวโค้ง 4 0 0 0 4
105 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 3 3 0 1 6
106 บ้านบะ 3 2 2 0 7
107 บ้านพิงพวย 3 2 1 0 6
108 บ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 3 2 1 0 6
109 บ้านผำ 3 2 0 1 5
110 บ้านสำโรง(สนม) 3 1 3 0 7
111 บ้านหนองกระทุงตากแดด 3 1 3 0 7
112 บ้านค้อ 3 1 3 0 7
113 บ้านหนองเทพ 3 1 1 1 5
114 ไตรคามสามัคคี 3 1 1 0 5
115 บ้านโพนดวน 3 1 1 0 5
116 บ้านแคนน้อย 3 1 0 1 4
117 บ้านน้ำคำ 3 1 0 1 4
118 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 3 1 0 0 4
119 บ้านกะทะ 3 1 0 0 4
120 บ้านทุ่งโก 3 1 0 0 4
121 บ้านตั้งใจ 3 1 0 0 4
122 บ้านเหล่า 3 1 0 0 4
123 เทศบาลรัตนบุรี 3 1 0 0 4
124 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 0 2 0 5
125 บ้านหนองอียอ 3 0 1 0 4
126 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองบัวงาม 3 0 0 0 3
129 บ้านโนนจำปา 3 0 0 0 3
130 บ้านนายม 2 2 2 0 6
131 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 2 2 1 0 5
132 บ้านสร้างบก 2 2 0 0 4
133 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 2 0 0 4
134 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 2 1 2 2 5
135 บ้านขุมดิน 2 1 1 1 4
136 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 2 1 1 1 4
137 บ้านบุตาโสม 2 1 1 0 4
138 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 1 1 0 4
139 บ้านทับน้อย 2 1 1 0 4
140 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
142 บ้านขะยูง 2 0 2 1 4
143 บ้านโพนโก 2 0 2 0 4
144 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 0 1 0 3
145 บ้านกุดมะโน 2 0 0 1 2
146 บ้านบอน 2 0 0 0 2
147 บ้านนางเข็ม 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกกุง 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองพิมาน 2 0 0 0 2
151 บ้านโพนทา 2 0 0 0 2
152 บ้านโนนเซียง 2 0 0 0 2
153 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 2 0 0 0 2
154 บ้านดงเค็ง 2 0 0 0 2
155 บ้านตาเพ็ชร 2 0 0 0 2
156 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
157 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 1 4 0 0 5
158 บ้านสี่เหลี่ยม 1 2 0 0 3
159 บ้านแคนดำ 1 1 1 1 3
160 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 1 1 1 1 3
161 บ้านหนองบึง 1 1 0 0 2
162 บ้านตลุงโนนกอก 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 1 1 0 0 2
164 บ้านยางขามเฒ่า 1 1 0 0 2
165 บ้านยางชุม 1 1 0 0 2
166 บ้านสายสนอง 1 1 0 0 2
167 บ้านชายทุ่ง 1 0 2 0 3
168 บ้านตาทิตย์ 1 0 1 0 2
169 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 0 1 0 2
170 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 0 0 0 1
171 บ้านเฉนียง 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองคูใหญ่ 1 0 0 0 1
173 บ้านอาพืด 1 0 0 0 1
174 บ้านโสกแดง 1 0 0 0 1
175 บ้านทิพย์เนตร 1 0 0 0 1
176 บ้านภูดิน 1 0 0 0 1
177 บ้านม่วงหมาก 1 0 0 0 1
178 บ้านกระสัง 1 0 0 0 1
179 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
180 บ้านตานบ 1 0 0 0 1
181 บ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 0 0 0 1
182 บ้านนาวอง 1 0 0 0 1
183 บ้านผือน้อย 1 0 0 0 1
184 บ้านม่วงน้อย 1 0 0 0 1
185 บ้านม่วงหนองตาด 1 0 0 0 1
186 บ้านม่วงหวาน 1 0 0 0 1
187 บ้านสาโรช 1 0 0 0 1
188 บ้านเมืองแก 1 0 0 0 1
189 บ้านแต้-หนองบก 1 0 0 0 1
190 สนวนโคกเม็ก 1 0 0 0 1
191 บ้านคำผง 0 2 2 0 4
192 บ้านดู่ 0 1 1 0 2
193 บ้านขามโพนทัน 0 1 0 0 1
194 บ้านสร้างแก้ว 0 1 0 0 1
195 บ้านปราสาท 0 1 0 0 1
196 บ้านม่วงมูล 0 1 0 0 1
197 บ้านอีโสดหนองผาง 0 1 0 0 1
198 บ้านโคกล่าม 0 1 0 0 1
199 บ้านจันทร์งาม 0 0 2 0 2
200 บ้านหัวพี 0 0 1 0 1
201 บ้านโพนงอย 0 0 1 0 1
202 บ้านบุผาง 0 0 0 1 0
203 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0
รวม 1,088 319 169 59 1,635