หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 17 33 22
2 004 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 10 32 18
3 012 โรงเรียนบ้านกระสัง 3 3 3
4 009 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 2 5 4
5 010 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 5 22 10
6 011 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 13 37 21
7 013 โรงเรียนบ้านกะทะ 4 14 8
8 015 โรงเรียนบ้านกาพระ 5 17 10
9 016 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 3 3 3
10 014 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 10 7
11 019 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 6 15 9
12 020 โรงเรียนบ้านขะยูง 5 9 8
13 022 โรงเรียนบ้านขาม 10 14 12
14 021 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 2 3 3
15 023 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 0 0
16 024 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 3 6 4
17 025 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 8 29 15
18 027 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 0 0
19 026 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 8 20 15
20 028 โรงเรียนบ้านขุมดิน 6 20 11
21 030 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 21 41 26
22 032 โรงเรียนบ้านคำผง 6 14 11
23 031 โรงเรียนบ้านค้อ 8 15 13
24 039 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 2 3 2
26 041 โรงเรียนบ้านจาน 6 7 7
27 044 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 3 5 3
28 045 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 5 3
29 043 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 8 10 9
30 046 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 31 68 49
31 048 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 2 5 4
32 049 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 8 12 8
33 050 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 13 37 23
34 051 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 6 16 10
35 053 โรงเรียนบ้านดู่ 2 9 5
36 052 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 26 82 45
37 054 โรงเรียนบ้านตระมูง 28 78 47
38 055 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 8 19 13
39 056 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 16 12
40 057 โรงเรียนบ้านตากลาง 4 38 12
41 058 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 3 11 6
42 059 โรงเรียนบ้านตานบ 1 6 3
43 061 โรงเรียนบ้านตาฮะ 1 1 1
44 060 โรงเรียนบ้านตาเพ็ชร 2 6 4
45 062 โรงเรียนบ้านตึกชุม 26 74 40
46 063 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 13 33 24
47 065 โรงเรียนบ้านทับน้อย 8 16 13
48 066 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 8 22 12
49 067 โรงเรียนบ้านทัพไทย 0 0 0
50 069 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 24 50 35
51 070 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 1 3 2
52 071 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 5 17 9
53 068 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 15 37 28
54 072 โรงเรียนบ้านธรรมษา 6 23 11
55 073 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 5 19 10
56 074 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 3 5 4
57 075 โรงเรียนบ้านนาดี 34 79 49
58 076 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 6 1
59 077 โรงเรียนบ้านนานวน 19 38 25
60 078 โรงเรียนบ้านนานวล 5 13 6
61 079 โรงเรียนบ้านนายม 6 8 7
62 080 โรงเรียนบ้านนาวอง 1 10 3
63 081 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 21 31 26
64 082 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 3 3
65 084 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 26 12
66 085 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 5 24 10
67 086 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 7 27 14
68 083 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 31 81 46
69 100 โรงเรียนบ้านบอน 2 12 6
70 099 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 2 1
71 101 โรงเรียนบ้านบะ 10 22 17
72 102 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 0 0 0
73 104 โรงเรียนบ้านบัว 2 1 1
74 103 โรงเรียนบ้านบัวโคก 22 87 41
75 105 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 9 19 11
76 106 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 4 4 4
77 107 โรงเรียนบ้านบุผาง 4 13 8
78 110 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 0 0
79 111 โรงเรียนบ้านปรีง 27 63 43
80 112 โรงเรียนบ้านปอหมัน 15 44 29
81 114 โรงเรียนบ้านผักไหม 26 47 40
82 115 โรงเรียนบ้านผำ 9 20 13
83 116 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 10 21 16
84 117 โรงเรียนบ้านผือน้อย 1 6 3
85 119 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 13 12
86 120 โรงเรียนบ้านพิงพวย 6 17 11
87 130 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 4 3
88 131 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 3 2
89 132 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 0 0 0
90 133 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 2 2 2
91 134 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 1 5 2
92 135 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 1 1 1
93 136 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 2 6 4
94 139 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 22 35 28
95 145 โรงเรียนบ้านยาง 10 26 16
96 140 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 12 25 17
97 141 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 2 8 4
98 142 โรงเรียนบ้านยางชุม 2 4 3
99 143 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 33 77 55
100 144 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 10 21 16
101 147 โรงเรียนบ้านระหาร 15 40 25
102 146 โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 8 16 11
103 148 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 24 57 37
104 149 โรงเรียนบ้านลุงปุง 39 97 66
105 150 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 19 35 27
106 151 โรงเรียนบ้านศาลา 7 12 10
107 153 โรงเรียนบ้านสร้างบก 4 41 14
108 152 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 2 2
109 154 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 0 0 0
110 155 โรงเรียนบ้านสะทืด 0 0 0
111 156 โรงเรียนบ้านสะเอิง 27 41 35
112 157 โรงเรียนบ้านสายสนอง 2 6 4
113 158 โรงเรียนบ้านสาโรช 1 3 2
114 159 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 5 37 14
115 160 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 16 32 22
116 161 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 17 61 35
117 162 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 7 19 12
118 163 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 4 10 7
119 167 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 7 13 10
120 168 โรงเรียนบ้านหนองกา 3 7 5
121 169 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 11 34 16
122 170 โรงเรียนบ้านหนองครก 11 19 15
123 173 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 22 12
124 171 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 0 0 0
125 172 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 3 7 5
126 174 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 3 3 3
127 175 โรงเรียนบ้านหนองตาด 4 8 7
128 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 5 4
129 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 37 18
130 180 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 11 27 17
131 181 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 24 41 35
132 182 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 6 26 14
133 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
134 183 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 9 5
135 184 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 11 7
136 185 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 2 7 3
137 188 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 33 14
138 189 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 11 36 21
139 194 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 30 17
140 195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 5 20 11
141 196 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 14 12
142 197 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
143 198 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 6 10 8
144 199 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 12 12
145 200 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 0 0
146 176 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 8 23 13
147 190 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9 32 17
148 191 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 7 13 10
149 192 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 27 53 38
150 193 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 7 6
151 186 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 0 0 0
152 187 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 14 52 25
153 201 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 25 68 41
154 202 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 8 23 14
155 204 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 3 2
156 203 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 14 6
157 205 โรงเรียนบ้านหัวพี 1 1 1
158 206 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 24 12
159 210 โรงเรียนบ้านอาคุณ 9 14 9
160 211 โรงเรียนบ้านอาจญา 13 38 25
161 212 โรงเรียนบ้านอาพืด 7 0 0
162 213 โรงเรียนบ้านอาเลา 23 45 27
163 214 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 1 15 3
164 209 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 13 44 28
165 042 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 4 3
166 047 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 12 20 15
167 108 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 15 32 19
168 109 โรงเรียนบ้านเบิด 12 21 12
169 113 โรงเรียนบ้านเป้า 8 28 17
170 137 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1 1 1
171 138 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 2 3 2
172 208 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 10 7
173 207 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 2 3 2
174 215 โรงเรียนบ้านเอือด 0 0 0
175 017 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 7 16 11
176 029 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 11 22 11
177 033 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 17 66 36
178 034 โรงเรียนบ้านแคนดำ 4 5 5
179 035 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 5 18 9
180 064 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 1 5 2
181 164 โรงเรียนบ้านแสนสุข 9 11 10
182 036 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 4 3
183 037 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 1 1
184 038 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
185 087 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 41 83 64
186 088 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
187 089 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 10 7
188 091 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 0 0
189 092 โรงเรียนบ้านโนนทราย 13 21 18
190 095 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
191 096 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
192 097 โรงเรียนบ้านโนนสัง 0 0 0
193 098 โรงเรียนบ้านโนนสูง 17 30 24
194 090 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 3 7 6
195 093 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 22 41 29
196 094 โรงเรียนบ้านโนนโพ 10 23 12
197 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 9 21 17
198 123 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 0 0 0
199 124 โรงเรียนบ้านโพนครก 22 46 31
200 125 โรงเรียนบ้านโพนงอย 1 2 1
201 126 โรงเรียนบ้านโพนดวน 7 17 12
202 127 โรงเรียนบ้านโพนทา 4 6 6
203 128 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 20 72 44
204 122 โรงเรียนบ้านโพนโก 4 10 7
205 165 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1 1 1
206 166 โรงเรียนบ้านโสมน 24 37 30
207 018 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 16 27 21
208 118 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 4 13 9
209 129 โรงเรียนบ้านไพรขลา 15 24 18
210 216 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 27 56 36
211 217 โรงเรียนผาแดงวิทยา 16 31 21
212 219 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 19 40 30
213 221 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 7 13 11
214 220 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 6 44 7
215 222 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 19 47 29
216 223 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 2 6 4
217 224 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 26 63 40
218 225 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1 5 3
219 226 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 10 37 20
220 228 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 19 47 34
221 008 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 19 75 31
222 218 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 11 14 13
223 002 โรงเรียนไตรคามวิทยา 24 51 39
224 003 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 11 44 19
225 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 3 37 14
226 227 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 18 34 26
227 005 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 0 0 0
228 006 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 4 6 5
รวม 1970 4869 3074
7943

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]