รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  คงใหม่
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยากร 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ศร๊
 
1. นายนิพนธ์  อัมหธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 1. เด็กหญิงทิตยา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ใจกล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โฉมศรี
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1. เด็กหญิงภักต์พิมล  สายใจ
 
1. นายปราการ  สนทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มั่นยืน
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิชดา  ทับปั้น
 
1. นางพรทิพย์  พัฒนเดชกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1. เด็กชายวัชระพงษ์  จำปาจวบ
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายศักดา  บุญครอง
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร
2. เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ
 
1. นางวนิดา  คุ้มศิริ
2. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชมน  ภูมิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวนันท์  เทียนทอง
3. เด็กหญิงภคพร  ด้ามทอง
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางศิริพร  แดงทองดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1. นางสาวญาลดา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สายยศ
3. นางสาวสุทธิดา  สิบรัมย์
 
1. นางสาวประภัทร  อินทร์งาม
2. นางจรรยา  ทอนศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงสายธารา  หนูไพโรจน์
 
1. นางอรอินทร์  พูนชัย
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  นะเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  มณฑาทอง
 
1. นางพิมสิริ  ศรีผ่องงาม
2. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงเขมจิรา  เทศแก้ว
 
1. นางสาวนริญญา  จันลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
 
1. นางพงศ์ทิพา   สกุลรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงกล้า
2. เด็กหญิงนภาพร  อุตส่าห์ดี
3. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  ขาวดี
 
1. นางสาณี  มีพร้อม
2. นางสาวชะญานันท์  วานุนาม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 1. เด็กหญิงชลมาศ  หมายสม
2. เด็กหญิงนภารัตน์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายน้อย
 
1. นางธัญธิดา  สครรัมย์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศิลปสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก
3. เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์  นาเมืองรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
2. นางสาวสุปวีณ์  สุทธิยานุช
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนชมภู
2. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนกล้า
3. เด็กหญิงโกลัญญา  กลัดเจริญ
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงแพรภัทร  จิตต์ไชยวัฒน์
2. เด็กหญิงแพรววนิต  เกสรเจริญกุล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทางดี
2. นายจักรกฤษณ์  สมานโสร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กชายรัชภรณ์  สถาน
2. เด็กหญิงอริสา  โสรเนตร
 
1. นางสมควร  แววเพชร
2. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายวรเมธ  อินทรนุช
 
1. นางสาวรัศมี  สุจินพรัหม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์
 
1. นางวิภาวดี  ดีนาน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 1. เด็กชายเจษฎา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายจิรภาส  เตียวเจริญโสภา
2. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายสาริษฐ์  สุระสังข์
 
1. นางดารุณี  ประพันธ์
2. นางศิริกานต์  รุ่งเรือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กชายวิเชียร  เหลือดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงนุสรา  สุภนาม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรงาม
3. เด็กหญิงสุรีพร  คงเกิด
 
1. นางสาวศศิธร  สมสวย
2. นายศักดา  แต้มทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. นางสาววรรณภา  จันเทียม
2. นายเกริกพล  ชมบุญ
3. นางสาวเจนจิรา  สายน้อย
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  เผือกแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อุตมะ
2. เด็กหญิงพิญดา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  นาถาดทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
2. นายประมุข  อาจภักดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เกษไธสง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนศิริ
3. เด็กหญิงอรณิชา   กระแสเทพ
 
1. นายอาดุลย์  ดวงราษี
2. นางเรณู  กระจายศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
2. เด็กชายวริศ  ไหมทอง
3. เด็กหญิงอนันตญา  นพพิบูลย์
 
1. นางศรีจันทร์  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาวกมลรัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  เพิ่มฤทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย  ฝอยจันทร์
3. เด็กหญิงสมบูรณ์  วรรณตรง
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  เผือกแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  สงวนศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์ทอง
 
1. นางกุลรภัสสร์  สุขเสริมศาล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงนัฏฐา  ปิติพัด
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  เจนขบวน
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 1. เด็กหญิงมาลินี  วงค์ษาเศก
2. เด็กชายอนุชา  รัมพณีนิล
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามโค 1. เด็กชายพัทธดลย์  เสาโกมุท
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยืนยาว
 
1. นายกิตติศักดิ์  สีดา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรำดม 1. เด็กชาย อัคคพล  อิ่มใจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาว์ทอง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ชื่นใจ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายประกาศิต   อินเพียว
2. เด็กชายพูลมงคล   ใจกล้า
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายชาตรี  ยศนีย์
2. เด็กชายโชคชัย  ตรงแก้ว
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พงษ์ปิยานุรัตน์
2. เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล
4. เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
2. นางสาวมัญฑิตา  ยอดกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนพรัน  ถมปัทม์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิเสือ
3. เด็กหญิงพิมพ์พจี  สุจินพรหม
4. เด็กชายอรอรัญชย์  งามเชย
5. เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี
 
1. นายบรรยง  ปฐมเสรี
2. นางทิพวรรณ  หอมนวล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงผุสดี  แก้วคำพันธ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิประภา  สุขบำรุง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม
 
1. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น
2. เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงภาวินี  จำปารอด
4. เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร
5. เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี
 
1. นางสุปราณี  นิรัมย์
2. นายกิตติพงษ์  นิราศภัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงชไมพร  สมชื่อ
2. เด็กชายณัฐพล  เสาทอง
3. เด็กหญิงรัตนวดี  ณรงค์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงมาศ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  จำปาวงษ์
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากูก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงทิพปภา  สวยรูป
3. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ภาสดา
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงสุรดี  โฉมงาม
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นางสาวยามีล๊ะ  มะลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอโค 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองเปิง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ใบเงิน
3. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   มณีใส
4. เด็กหญิงพุ่มพวง  เชิดสุข
5. เด็กชายวิรุฬ  อุทัยรัมย์
 
1. นางสาวอิสรีย์  ฉัตรพิทักษ์กุล
2. นางณัชนันทน์  ภาสดา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงธนพร  สวนงาม
2. เด็กชายธรรมนูญ  สมานมิตร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญดี
4. เด็กชายปริญญา  พูนสกุล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์ชู
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 1. เด็กชายจำรัส  รสพันธ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมสามาลย์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  วิวาสุข
4. เด็กชายชนะชัย  แว่นดี
5. เด็กหญิงชนินาถ  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงฐิชาดา  สายศร
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  หล้าหัวหนอง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายรัตน์
9. เด็กหญิงดารารัตน์  สายศร
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปานทอง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
12. เด็กชายธีรภัทร์  สืบสุข
13. เด็กหญิงธีราพร  บุญเชิด
14. เด็กชายนครินทร์  ใจกล้า
15. เด็กชายพรชัย  ไตรนอก
16. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์เทศ
17. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พูนสวัสดิ์
18. เด็กหญิงศศินิภา  แตงอ่อน
19. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองหล่อ
20. เด็กหญิงันันนภัส  ทนทาน
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสร้อยฟ้า  มะโนปิ่น
3. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
4. นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง
5. นางสาวปิยะดา  แจ้งอภินันท์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยางงาม
2. เด็กชายจิณณวัตร  อินทรเทพ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ดัดตนรัมย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูมิสุข
5. เด็กชายชิตชนันท์  แก้วกาญจน์
6. เด็กชายณัฐพงศ์  วิเศษอักษร
7. เด็กหญิงณัฐพร  กาบทอง
8. เด็กชายณัฐพล  เกยรัมย์
9. เด็กชายทินวุฒิ  อุนัยบัน
10. เด็กหญิงผกาภรณ์  บัววัน
11. เด็กชายพีรพล  ผาดโผน
12. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดคำ
13. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุขล้ำ
14. เด็กหญิงสาธิตา  ดุลย์สุข
15. เด็กหญิงสายใจ  สุขทอง
16. เด็กหญิงสุธิดา  พูนทรัพย์
17. เด็กชายสุรเดช  เรียบร้อย
18. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นพเก้า
19. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคเขียว
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  แย้มรัมย์
 
1. นายวิสุทธิ์  ถือดียิ่ง
2. นางนภาพร  ยงคง
3. นางจันทนา  เอนูนารี
4. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
5. นางสุธินี  แหวนแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม
 
1. นายอภินันท์  สายบุ่งคล้า
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนภัสกร  รักชื่อดี
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บรรจุงาม
 
1. นางพัชรา  ชัยกันทะ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกฤตยชญ์  บุญลาภ
2. เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ
 
1. นายประกุน  จริตรัมย์
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชญานนท์  ดุมนิล
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พนุมรัมย์
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธนกร  สุขยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงนฤมล  พิลา
3. เด็กหญิงปริญญา  กินรีโดน
4. เด็กหญิงวรกานต์  ยวงเทียน
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  เลาเลิศ
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงวันนิดา  วันโสภา
8. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เจนตะคุ
9. เด็กหญิงอรพินท์  พันพะม่า
10. เด็กหญิงอารีญา  โปรัมย์
 
1. นายประเดิม  เทพวงษ์
2. นายบุญมี  คันทะนาค
3. นางราตรี   สมเพาะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล   กิติพันธ์
2. เด็กหญิงดาวใจ  โทนแก้ว
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงรินรดา   จันทคุณ
5. เด็กหญิงวารินทร์  ทองทา
6. เด็กหญิงศิริพร  วิชุมา
7. เด็กหญิงสถาพร   คุชิตา
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สันทอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ทองทา
10. เด็กหญิงอริตา   คุชิตา
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข
2. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
3. นางสาวอำไพ   มาเสมอ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะสุข
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีตระการ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเครือ
5. เด็กหญิงชนิดา  มุตตะโสภา
6. เด็กหญิงญาณิศา  ยุพการณ์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแย้ม
8. นางสาวน้ำฝน  แชมรัมย์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามเลิศ
10. เด็กหญิงภาวิณี  สโนทอง
11. เด็กหญิงรวีวรรณ  เหมือนคิด
12. เด็กหญิงวิภาดา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงสุณัฐญา  พ่อค้า
14. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงอิสริยา  โสนทอง
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นายณัฐพล  สังเกตุกิจ
3. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
4. นางสาววาสนา  สุกใส
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชัชฎานันท์  วรรณูปถัมภ์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ยอดอินทร์
3. เด็กหญิงญาณศา  ใจทหาร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เสริมผล
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีราวี
6. เด็กหญิงณัชชา  คงวารินทร์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดประทุม
8. เด็กหญิงพิณลดา  ทางดี
9. เด็กหญิงพิมพิศา  เหมือนคนึง
10. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คูณกลาง
11. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ปางชาติ
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ่งเชิดนาม
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  พันนาศรี
15. เด็กหญิงเกศกนก  เดชาวุธ
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
3. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
4. นายวิทยา  ฉิมงาม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  จำรักษา
2. เด็กหญิงมณฑิชา  สุวรรณลา
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นายเชาวรัตน์  ราชกิจ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายชาติตระการ  วรวงศ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนฤชล  ชอบเสร็จ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสิรภัค  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นพเก้า
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผดาเวช
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีทองบูรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชัยกร  อุดหนุน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ศรีพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  ผิวหอม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายธนภัทร  สรวนสันต์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  มูลทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  งามแฉล้ม
 
1. นางอัมพร  แผ่นทอง
2. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงยอดหญิง  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เสริมศิริ
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กหญิงธิติมา  จันทเขต
2. เด็กหญิงพิยดา  หมายเจริญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางสาวไอลดา  สมสวย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภาคูกา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสือก 1. เด็กชายปรเมฎฐ์  จุฑาจันทร์
2. เด็กหญิงปวริษา  วาลุลัง
3. เด็กชายปิติกร  ดวงดี
 
1. นางสาวจันทิรา  จุกหอม
2. นางจันฒนา  โปรยกลาง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินีนาฏ  ปานโหน่ง
2. เด็กหญิงรักษ์ขวัญ  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาดเลา
 
1. นางสาวกุสุมา  ดีเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กชายกิตติทัศน์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  บุญจวบ
3. เด็กชายมงคล  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 1. เด็กหญิงพนิตา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสรัลพร  แก้วปลั่ง
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายมนตรี  หาญเหี้ยม
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ดาทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 1. เด็กหญิงเวนิกา  สุขใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  ดำเนินงาม
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   ทองชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงปิติพร  กูลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายทินกร   ทองธรรมา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์
 
1. นายชนิกานต์  คำโสภา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงอมรา  นิลแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายมี
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายสุโชค  พรรณนา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พิศลืม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงวิยดา  เรือนไทย
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวทน
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงจันทรา  แสงโสภี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
3. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
4. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
5. เด็กหญิงปูชิกา  มีเรือง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ถนอมมาก
7. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
8. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
9. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ชอบใจ
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นางสาวนริญญา  จันลา
3. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   กุลบุตร
2. เด็กหญิงพรรษา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุราคร
4. เด็กหญิงวันเดือน   สมนาค
5. เด็กชายศตวรรษ   กระแสโท
6. เด็กหญิงอรอุษา   สุขคุ้ม
7. เด็กหญิงอัมภวรรณ   ศุภนาม
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมนาค
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
2. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
3. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดพร้อมพันธ์
2. เด็กชายจิราเมธ  ใยดี
3. เด็กชายณัฐนัย  จันทร์ทอง
4. เด็กชายตรีวิทย์  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายนครินทร์  สมรูป
6. เด็กชายนันทพงษ์  ศรีอุดม
7. เด็กหญิงพัณณิตา  เกสรชื่น
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
9. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
10. เด็กชายมิตราพร  สิงห์โตทอง
11. เด็กชายวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
12. เด็กหญิงศริญญา  ท่าดีฐิติภัทร
13. เด็กชายศุภวิชญ์   ภูเขียว
14. เด็กหญิงอนัญพร  บุญพอก
15. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
2. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดถูก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสกุล
4. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
5. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
6. เด็กชายธีรภัทร  สมองรัมย์
7. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
8. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
9. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
10. นายศุภวัฒน์  เชื่อมาก
11. เด็กชายสถิต  เปรื่องวิชา
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นายสุพรรณ  ทองสุข
3. นางสาวสุวะณี  เทศแก้ว
4. นายสุวรรณ  กองทุน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายกฤษณา  บุญไทย
2. เด็กหญิงชนานันท์  ไกรสีทุม
3. เด็กชายชัยณรงค์  สืบสำราญ
4. เด็กหญิงชาลิสา  กุลสันเทียะ
5. เด็กหญิงดวงพร  พิมพ์สลัก
6. เด็กชายธนวัฒน์  จอกโคกสูง
7. เด็กชายนรบดี  รังทอง
8. เด็กชายพงศธร  กระต่ายทอง
9. เด็กชายพงศธร  สระแก้ว
10. เด็กชายพีระพัฒน์  ทัตธะศรี
11. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
12. เด็กชายวีรภัทร  สินโพธิ์
13. เด็กชายสิรพัฒน์  บุญไทย
14. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันนอ
15. เด็กหญิงสุติกาญจน์  หมื่นอาสา
16. เด็กหญิงสุภาทินี  บุดดางาม
17. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมนุส
18. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองนาคิน
19. เด็กชายเจริญทรัพย์  พันพม่า
20. เด็กชายเรวัตร  สมัญญา
 
1. นายสมมิตร  สาลีบุตร
2. นายสำราญ  ชัยภา
3. นางสุภาพร  สุมาลุย์
4. นางอัญชนา  สมัญญา
5. นายสมเทพ  วิวาสุขุ
6. นางณัฐนันทน์  พลสระคู
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาคดี
2. นางสาวจารุพรรณ   พันธ์มาศ
3. เด็กชายณัฐวัตร   เผ่าผาง
4. นางสาวธณัฐญา   มูลนิล
5. เด็กหญิงธวัลหทัย   ทองแย้ม
6. เด็กหญิงธีรนาฎ   จุฬา
7. เด็กชายธีรเมธ   นิลดา
8. นางสาวนันทินี   อัลมาตย์
9. นางสาวนุชิตา   จารัตน์
10. นายบุรินทร์   สุทธิยานุข
11. เด็กชายปรีดา   บุญคง
12. เด็กหญิงพรรณภษา   อุดม
13. นางสาวยุวดี   พระงาม
14. นางสาวศศิธร   อินทรามะ
15. นางสาวศิริวรรณ   มั่นสลาย
16. เด็กชายสาธิต   จำปาเลียง
17. นายสายชล   เสาเปรีย
18. นางสาวสุภัสสร   จองป้อ
19. เด็กชายอนันต์ชัย   พรหมทอง
20. เด็กหญิงเบญธิตา    วิพันธ์
 
1. นายพิชัย  จินดาศรี
2. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
3. นายสิรินทร์  ไชยศรีษะ
4. นางกานดา  พระศรี
5. นางพูนทรัพย์  โภคทรัพย์
6. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
2. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
3. เด็กชายศุภโชค  บทสันเที๊ยะ
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
2. นายธนพล  ยิ่งมีมา
3. นายอภิชาต  เจริญรัมย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงกัลย์สิริ  เชื้อเขตร์กิจ
3. เด็กหญิงจันทิมา  สกุลเดียว
4. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
5. เด็กชายณัเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงดารารัตน์  คำสายพรม
7. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เทศ
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
10. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
11. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
13. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
14. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
15. เด็กหญิงพิยดา  จวงจันทร์
16. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
17. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
18. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
19. เด็กหญิงลลิตา  งามแยะ
20. เด็กหญิงวรรณษา  ทรงชาติ
21. เด็กชายวรายุส  ชินแก้ว
22. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
23. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
24. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
25. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
26. เด็กหญิงสมฤทัย  ศัตรูพินาศ
27. เด็กหญิงสุดา  พรหมเป็นสุข
28. เด็กหญิงสุทธินันท์  ศัตรูพินาศ
29. เด็กหญิงสุภาวดี  จ่ายพิมพ์
30. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
31. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงศรี
32. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
33. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตกิจ
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
35. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่ลืม
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายชานนท์  คงมั่น
3. นายพัชร์ธนันทร์  ศรีโกตะเพชร
4. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
5. นางสาวน้ำฝน  นามปัญญา
6. นายธนพล  ยิ่งมีมา
7. นายอภิชาต   เจริญรัมย์
8. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรากฏรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่อค้า
3. เด็กชายกิตติภพ  พอกพูน
4. เด็กหญิงกิตติวรฎา  สหาวัตร
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เก็งรัมย์
6. เด็กหญิงจิราพร  สุดเอี่ยม
7. เด็กชายชญานิน  พ่อค้า
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมัครสมาน
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ยืนยาว
10. นางสาวนัทพร  สมัครสมาน
11. เด็กหญิงบุษยา  จันทะบุรม
12. เด็กหญิงปนิดดา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
14. เด็กชายพันกร  พันธ์ศรี
15. เด็กหญิงฟ้าใส  เพียรงาม
16. เด็กหญิงภัทรสุดา  พวกพูนดี
17. เด็กหญิงรจนา  จารัตน์
18. เด็กหญิงวณิชศรา  กูลรัตน์
19. เด็กหญิงวรรณศิริ  คุณแก้วอ้อม
20. เด็กชายวรวัฒน์  โสรเนตร
21. เด็กหญิงวรารัตน์  มูลกัน
22. เด็กหญิงวันวิสา  ชายประโคน
23. เด็กหญิงวิยะดา  ชาติฉลาด
24. เด็กชายวีรชัย  วิทยา
25. เด็กชายวีรพงศ์  ยืนยาว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  จารัตน์
27. เด็กหญิงสมฤดี  พันธ์มะลี
28. เด็กชายสันติภาพ  ชาวนา
29. เด็กหญิงสุนิสา  ประโยชน์รักษ์
30. นายสุภิโชค  ยืนยาว
31. เด็กชายสุรยุทธ  พ่อค้า
32. เด็กหญิงอทิตยา  จินวิเศษ
33. เด็กหญิงอนิษา  เฉลิมฉัตร
34. นายอัครวัฒน์  พ่อค้า
35. นายอัครเดช  แดงสี
36. เด็กหญิงเมขลา  นาขนานรัมย์
37. เด็กหญิงโสภิตา  ทองกร
 
1. นายเสกสรร  สุขตัน
2. นายรัฐธรรมนูญ  ผจญกล้า
3. นายเกรียงศักดิ์  สมัครสมาน
4. นางสาวนิตยา  ปรากฏชื่อ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 1. เด็กชายนพดล  ผลาพรม
 
1. นายริเริ่ม  เจือจันทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายโยธิน  บุญยงค์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  ใยชื่น
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญคำ
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 1. เด็กชายปัณณธร  เห็นถูก
 
1. นางธีรดา  วรรณตรง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนิรันธนา  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายการัณยภาส  ชมสวน
 
1. นางประนอม  วิวาสุขุ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายกรนันท์   ชาวหันคำ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุธินัณ  เรืองสุข
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงจุธาทิพย์   ใจกล้า
3. เด็กหญิงจุไรทิพย์   สมนาค
4. เด็กหญิงชลลดา   ชุมศรี
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ภมรพืช
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   สาธร
7. เด็กชายวัชระภัทร์  พุฒหอม
8. เด็กหญิงอัญธิวา   แก้วล้ำ
 
1. นายจาตุรนต์   ศรีวิเศษ
2. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
3. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงกนกอร  วิวาสุข
2. เด็กชายกันตรัตน์  ไตรพรม
3. เด็กหญิงกิตติยา   เลาเลิศ
4. เด็กหญิงกุลวดี  บุญธรรม
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิยาสิงห์
7. เด็กชายจิตวีระพงค์  วิยาสิงห์
8. เด็กหญิงจิรนันท์  สุมาลุย์
9. เด็กชายจิรศักดิ์  ยงเพชร
10. เด็กหญิงจุรีมาศ  วิยาสิงห์
11. เด็กชายชาลิสา  พุทธานุ
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไตรพรม
13. เด็กชายธนกร  จันนุบิน
14. เด็กชายธนภัทร  ศรัทธาธรรม
15. เด็กหญิงนราทิพย์  วิยาสิงห์
16. เด็กหญิงนฤนาถ  บุญหลัง
17. เด็กชายพงษ์ธวัช  ศรีสุข
18. เด็กหญิงพรนภา   วงศ์สุวรรณ
19. เด็กชายพรนรันดร์  วิยาสิงห์
20. เด็กชายพรรณกร   พรรณสน
21. เด็กชายพิธญุตม์  การะเกษ
22. เด็กหญิงมุฑิตา  สันทาลุนัย
23. เด็กหญิงลลิตา  เจิมทอง
24. เด็กหญิงวชิรารัตน์  สันทาลุนัย
25. เด็กชายวัชรินทร์   บุราคร
26. เด็กชายวัฒนะ  วิยาสิงห์
27. เด็กชายวุฒิชัย  ศุภนาม
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
29. เด็กชายสนธยา  สันทาลุนัย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   พุฒกลาง
31. เด็กหญิงสุภัทรมาศ  มันทุราช
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  วิยาสิงห์
33. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไตรพรม
34. เด็กชายสุวัฒนา  มันทุราช
35. เด็กชายอมรชัย   บุญสม
36. เด็กชายอาทิตย์  วิยาสิงห์
37. เด็กหญิงอานันตยา  วิยาสิงห์
38. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แก่นสา
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงเงิน
40. เด็กหญิงเยาวภา  วิยาสิงห์
 
1. นายฐิติกร  สวนศรี
2. นายศุภชัย  ไม้เลิศหล้า
3. นายสมบูรณ์  นิลทัย
4. นายสุรพร  สามารถ
5. นางจิตรา  สาลีบุตร
6. นางบุสดา  วิยาสิงห์
7. นางบังอร  ลือชา
8. นายชวินทร์  วิยาสิงห์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนทอง
2. เด็กหญิงจิรันทร  ทองนรินทร์
3. นางสาวจีรวรรณ  อุดันทร
4. เด็กชายจีรายุทธ  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญหว่าน
6. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
7. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมบุตร
8. นายชินวัตร  ยิ่งยอดรัมย์
9. เด็กหญิงญดา  ทองแม้น
10. เด็กชายณรงค์ชัย  ไกรสุข
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
12. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงดี
13. นายธีรพล  บัวระภา
14. เด็กหญิงนันทพร  ทองแม้น
15. นางสาวนุชธิชา  ดียิ่ง
16. นางสาวน้ำทิพย์  ดำเนินงาม
17. เด็กชายปฏิมา  เหมาะชาติ
18. นางสาวปิยรัตน์  งามเลิศ
19. นางสาวพฤกษา  ดาศรี
20. เด็กหญิงพัชรวิมล  บูรณะ
21. นายมงคล  มณีศรี
22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทองแม้น
23. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภาสดา
24. เด็กหญิงลักขณา  ดียิ่ง
25. นายวิทวัส  นิสัยรัมย์
26. นายวิศรุต  บุตรงาม
27. เด็กหญิงศศิธร  เจริญยิ่ง
28. นายศิริวัฒน์  ประดับศรี
29. เด็กหญิงสิทธิณี  ปานทอง
30. นางสาวสุปราณี  สายบุตร
31. นางสาวสุพัตรา  พวงศรี
32. นางสาวสุพัตรา  บุตรงาม
33. เด็กหญิงสุภาดา  แสวงสุข
34. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหล้า
35. เด็กหญิงอรษา  แสวงสุข
36. นางสาวอรัญญา  เบียแซ
37. เด็กหญิงอินทิรา  โนนสงคราม
38. เด็กหญิงเกศสุดา  อัญญโพธิ์
39. นายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
40. นายเจษฎา  เจริญยิ่ง
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นางสาวศศิธร  ฉิมงาม
3. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
4. นางมนัชญา  สวยรูป
5. นางศรัญญา  ศิริกุลพาณิชย์
6. นางอรนุช  อวนศรี
7. นางสาวปรางค์ทิพย์  ประดับศรี
8. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี
2. เด็กชายคณาธิป  บุญไทย
3. เด็กหญิงจิตญาดา  สาคเรศ
4. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์
5. เด็กชายธีรพงศ์  ลัดดาหอม
6. เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล
7. เด็กหญิงปิยะพร  เมธาศุภกุล
8. เด็กหญิงปุณยภา  สุขสบาย
 
1. นางสาววรรณิดา  ศิริชาติ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. นางสาวจันทร์จิรา  อยู่ปูน
2. นางสาวจิราพร  สายไทย
3. เด็กชายชนะชัย  ยอดรัก
4. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวใบไม้
5. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยง
6. นายภาณุพัฒน์  สุดดี
7. เด็กชายสราวุฒิ  สมเป็นชาย
8. เด็กชายสุวิจักขณ์  กะตะศิลา
9. เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น
10. นางสาวเขมรินทร์   ทรงฉลาด
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
3. นางสาวเสาวลี  เกศาศิลป์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
8. เด็กหญิงแพรวพนิดา  พอกพูน
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
4. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชีระศิลป์
2. เด็กชายพงษ์เชษฐ์  กองทอง
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงรจนา  ไหมทอง
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาทอง
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางวันทนา  มาลาทอง
3. นางพนิดา  ไชยพร
4. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงชลธิฌา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
7. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีเอก
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
9. เด็กหญิงแพรวพนิดา  พอกพูน
 
1. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
2. นางสมคิด  ศรีวงษ์
3. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
4. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
3. เด็กหญิงธิดานันท์   โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุข
5. เด็กหญิงรติกร  บุญเยี่ยม
6. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
7. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  อินตา
9. เด็กหญิงิศิริวรรณ  ภัคคะธารา
10. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายหัด   เนตรอุดมสุก
3. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
4. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจำปี  บุตรดี
2. เด็กชายจิรายุ  หล่อแหลม
3. เด็กหญิงชลธิชา   หัสดง
4. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้จิตร
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
6. เด็กชายตะวันฉาย  รู้จิตร
7. เด็กชายนนทกร   จัดเขตกร
8. เด็กหญิงบุศรินญา  กองแก้ว
9. เด็กชายบูรพา  รู้จิตร
10. เด็กหญิงวิไล  พรมมี
11. เด็กหญิงวีราพร  นามุลทา
12. เด็กหญิงสาธิกา  หล่อแหลม
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หล่อแหลม
14. เด็กหญิงสุชาดา  สายสุด
15. เด็กชายอนุชา  หล่อแหลม
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ   รู้จิตร
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางสุภาพ  อิ่มจิต
3. นางจันทิรา  ใสงาม
4. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
5. นายพิเชษฐ์  ลาสุขัง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กชายจีรพัฒน์   โสมา
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
6. เด็กหญิงธิดานันท์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
8. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
9. เด็กหญิงรติกร  บุญเยี่ยม
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ   สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงอรยา  อินตา
15. เด็กหญิงอโนชา  หล้าวงศา
16. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายสุพจน์  งามพร้อม
3. นางเบญญา  นพพิบูลย์
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกใต้ 1. เด็กชายนราธิป  ทนน้ำ
2. เด็กชายพีรพล  พันธ์ชัย
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ถ้วนถี่
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรหมศวร
5. เด็กชายเมธี  โกสีนาม
 
1. นางกุลกมล  ประยงค์หอม
2. นายจิตติ   จารัตน์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สมมุติรัมย์
2. นางสาวสุนิสา  แสนกล้า
 
1. นายทศคม  สมานจิตต์
2. นายดุสิต  ดวงใจดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กชายธนพัฒน์  บุญล้อม
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ประภาสัย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายคณิศร  มงคล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญยง
3. เด็กชายณัฐวัตห์  ทองม้วน
4. เด็กชายธีรพงศ์  เก็งรัมย์
5. เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์
6. เด็กชายอนันทศักดิ์  สุนทอง
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
2. นางอรจิรา  ใจองอาจ
3. นางสาวกมลรัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กชายกิตติธัช  พลอาษา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขากล้า
3. เด็กชายธีรภัทร์  ภาวิรัมย์
4. เด็กชายนพเชษฐ์  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกานต์  สาระพล
6. เด็กชายอานนท์  มีแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  คงเกตุ
2. นายนิธิกร  ศรีไทย
3. นายฉัตรณรงค์  อริยะเดช
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายชยณัฐ  ถนัดรอบ
2. เด็กชายชานนท์  คงสกุล
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทวีสุข
4. เด็กชายธนาดล  ระวังตน
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โสนทอง
6. เด็กชายพศวัฒน์  เหลี่ยมดี
7. เด็กชายศักรายุทธ  เหลือล้น
8. เด็กชายศิริศักดิ์  คงสกุล
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางพันทนา  ภาสกานนท์
3. นายสุรัตน์  ศรีระอุดม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. นางสาวธนัชพร  มีเจริญ
2. นางสาวธัญญาพร  มีเจริญ
3. เด็กหญิงนันทิดา  มีรัส
4. เด็กหญิงนิชากร  โต๊ะงาม
5. นางสาวปวีณา  แว่นทอง
6. นางสาวผกาพร  บุญวงศ์
7. นางสาววิจิตรพรรณ  วงศ์ศรียา
8. นางสาวสุภัสสร  แป้นแก้ว
9. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญยงค์
10. เด็กหญิงเมทินี  ขันตี
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
2. นางจุรีย์  ตระกูลดี
3. นายเอกสิทธิ์  นามวัฒน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จำนงดี
2. เด็กหญิงผการัตน์  ชิมก็วง
3. เด็กชายพสุมนต์  บำรุงชื่อ
4. เด็กชายศิรา  พลสิมมา
5. เด็กหญิงสุมนัท  สิงห์พรม
 
1. นายชัชวาลย์  ก้านจักร์
2. นางสาวพัชนี  จันทร์พร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรดา  งามนัก
2. เด็กหญิงภัทรวดี   เนินกลาง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   สุธาอรรถ
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
2. นายสุกฤษฏิ์   พิมพ์ทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงดาราพร  แสนกล้า
3. เด็กหญิงอารียา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นายยุทธนา  บูรณะ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธรรมศรีทิพย์
2. เด็กหญิงนิภาพร   สุขร่วม
3. เด็กหญิงสุวภัทร  วงศ์งาม
 
1. นางสาววิสา  มีด้วยดี
2. นางสาวนุชลดา   เผ่าพันธุ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิง ศิริรัตน์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บุญเสริม
3. เด็กหญิงโสธรา   วงษ์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวจุไรรัตน์   สุภาวหา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย
2. เด็กชายศิวกร  บุญเย็น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางสาวนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธาดา  แสงอรุณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทวีเหลือ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นายศตวรรษ  พันฤทธิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กชายพรชัย  บุตรชุมแสง
2. เด็กชายศรายุธ  แสนเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายประสบโชค  เอนูนารี
2. เด็กชายวรพงษ์  การสร้าง
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระแสง 1. เด็กชายธนภัทร   พิมพ์เก่า
2. เด็กชายเจษฎา   ภู่เกิด
 
1. นายภราดร  บัวทอง
2. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  โฮงคำอุตย์
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงศิริวิภา  เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เสียงวังเวง
 
1. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
2. นายธง  ต่อยอด
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายนันทพัทธ์  สุดสงวน
2. เด็กชายปฏิภาณ  พลอินทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ประเสริฐสุขโชติ
2. นางพิณณพัฒน์   อภิวัชรารัตน์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายวรา  จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญร่วม
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายพีระภาพ  คำแก้ว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงศิริญญา  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงไอลดา  เกิดบ้านเป้า
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวกานต์กิตติกา  ภาคพรม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผือหนองจอก
2. เด็กหญิงอาอิซะย์  ยอดมาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาวชุดาณัฏฐ์  ห้าวหาญ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนวพล  ขอร่ม
3. เด็กชายพิศิษฐ์  สกุลหวังก้าวหน้า
 
1. นายอรุณ  โสรบุตร
2. นายองอาจ  สารนิม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กชายธนกร  สุขสมาน
2. เด็กชายธนารัฐ  หวังทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  แก่นเดียว
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 1. เด็กชายธนาการ  พรมศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ดุสิตา
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นาคดี
 
1. นายภัทรกร  สุภิษะ
2. นางสาวแสงเดือน  ชอบดี
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกัว 1. เด็กชายจาตุรนต์  โฮมแพน
2. เด็กชายสุรินทร์  สมัครสมาน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เดชารัมย์
 
1. นายประชิต  งามนุช
2. นายพิชยะสิทธิ์  เข็มเพชร
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คงมี
2. เด็กชายนนทกานต์  ชาวนา
3. เด็กชายพิสิทธิพงษ์  สมัครสมาน
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
2. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญมาก
3. เด็กหญิงวิภาสินี  สีลาตรี
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายทองจันทร์  สามิบัติ
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กหญิงทิราพร  อันทเกต
3. เด็กหญิงอารดา  แก้วบุตรดี
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี   สมฤทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธีระภัทร  ปุ่นประโคน
2. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเฟื่อง
3. เด็กชายศุภชัย  วิถุนัด
 
1. นายประเสริฐ  สอนดี
2. นายวิโรจน์  สุริเทศ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  ศรีประจันทร์
2. เด็กชายอนุสรณ์  เดชเจริญ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
2. นางชญาดา  สกุลนามรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
2. เด็กหญิงพรวดี  ดิษดำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เจนถูกใจ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรเดช  คงสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สายแก้ว
3. เด็กชายสีหชัย  ทองหล่อ
 
1. นางนภาพร  ยงคง
2. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   แสงมณี
3. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
4. เด็กหญิงลักษมน  ยาผิว
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  คำมาก
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. เด็กชายวีรศักดิ์  แก้วงาม
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วงาม
6. นางสาวเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางบุตรดี  โอษฐงาม
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เมืองสุข
2. เด็กหญิงศรุตา  ธมศิริศาสตร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนศิริ
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ท่าดี
2. เด็กหญิงวิภาพร  สินศิริ
3. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายณัฐพล  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  บัวสาย
3. เด็กชายสิปปกร  จับไวดี
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายภาคภูมิ  อบรม
2. เด็กชายสุุทธิมนต์  สืบมา
3. เด็กหญิงอรพินท์  ศรีลาไลย์
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1. เด็กหญิงพรรณษา  อุนัยบัน
2. เด็กหญิงศิราณี  เนื้อแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทรงศรี
 
1. นางศิริกุล  นามศิริ
2. นางสุปรานีย์  บุญศิริ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  งามสัน
2. เด็กหญิงนงนภัส  วชิมาเภท
3. เด็กหญิงสิริกร  เพียรธรรม
 
1. นางกมลรัตน์  ใจมนต์
2. นางสาวทิฆัมพร  ฉลาดล้น
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1. เด็กหญิงประภัสสร  วชิมาเภท
2. เด็กหญิงปลื้มชนก  ชนะสุข
3. เด็กหญิงสมศรี  มีแก้ว
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
2. นางอรสา  โล้กูลประกิจ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงจันทิมา  นอนวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เจ้าไทย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวินชัย
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรวย 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไม้หอม
 
1. นางสาธิดา  ดวงศรี
2. นางศิริพร  กล้าพร้อม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ยินดี
2. เด็กหญิงพัชรภา  ภักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองละมุน
 
1. นางสาวณพัศชา   เถกิงผล
2. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงชุติมา  โกบุตร
2. เด็กหญิงนภัสสร  กรวยทอง
3. เด็กหญิงผกามาศ  เหลาเลิศ
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญล้อม
2. เด็กหญิงวรรณา  มุมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พลศิริ
 
1. นางวันทนา  มาลาทอง
2. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีเกิด
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   กองแก้ว
3. เด็กหญิงวรุณพรรณ   เกตุแก้ว
 
1. นางเบญญา   นพพิบูลย์
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กหญิงชนัฐปภา  สมเจตนา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วผกา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีแก้ว
 
1. นางวิมลพันธ์  ประดิษฐปรีชา
2. นางสาวณัฐนันท์  ขบวนดี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทับแสง
 
1. นางสาวนงพะงา  มงคล
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. เด็กหญิงสมจิต  สุขแสวง
 
1. นางสาวชุลีกร  ทาศรี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฤาษี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สกุลทอง
 
1. นางพรไพลิน  รัตนอมรชัยกุล
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แทนอินทร์
 
1. นางสาวพรวิมล  ปานทอง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยุงประโคน
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1. เด็กชายอภิรักษ์  อ่วมศิริ
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณา  ชฎาทอง
 
1. นางสาวอัษฎาพร  ลาสนาม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอ็อง 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ไชยหาญ
 
1. นางวรรณา  วิเศษศรี
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรมมีสา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   ฤทธิกฎ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  มณีศรี
2. เด็กหญิงปริศนา  จินดาศรี
3. เด็กชายวรินทร์  ดาศรี
 
1. นางบังอร  ปุริโส
2. นางเกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนินทอง
2. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันเพขร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขบรรณ์
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงอชิติญา  บุญสำเร็จ
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ยิ่งได้ชม
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
2. นายพูนศักดิ์  คำประโคน
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชาตรี  แสงทับทิม
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
 
1. นางประนอม  ชิณวงศ์
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชายศรเทพ  นิลทัย
 
1. นางดรุณี  บุญต่าง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายวิทวัส  ประคองดี
 
1. นายธานินทร์  ทองดา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงบุรินทณี  แขสระน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงสายธาร  มะวิญธร
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้รัมย์
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายพงศพัศ  สิมัยนาม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กชายภรันยู  วิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  คำแหง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายวีระพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงณลัดดา  นิลพัฒน์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ผาทอง
 
1. นางวิชชุกานต์  แสนแก้ว
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายเทียนชัย  สุขแสงสว่าง
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากาญจน์  นามโคตร
 
1. นางสุภา  สาระไอ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  ลาดทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สิงห์ยัง
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ยินดี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ดำริรัมย์
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ธรรมสารกอง
5. เด็กหญิงรุ่งรส  สิมัยนาม
6. เด็กหญิงสิริยากร  ทุมทอง
7. เด็กชายสุทธิชาติ  บุญชม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
2. นางวีรนาท  ศาลางาม
3. นางสาวสุภัสสร  มณีพร้าว
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายณัฐกร  กระสังข์
2. เด็กชายวัชระ  ฉัตรดอน
3. เด็กชายสุธี  สินสุพรรณ
 
1. นางสุภรณ์  ขาวงาม
2. นางสาวนฤมล  มณีวงศ์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กหญิงนิตยา  เหมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตินทอง
2. เด็กชายสมชาย  ศรีผุย
3. เด็กชายอชิระ  ผมน้อย
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กชายธนวันต์  ทองโส
2. เด็กชายพชร  ทองสุข
3. เด็กชายภากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  คูณลาภ
2. เด็กชายอิธิพล  เมืองสุข
3. เด็กชายเจนภพ  เพิ่มมี
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองสุขสุด
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประเมนทอง
3. เด็กหญิงปราถนา  มียิ่ง
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนการณ์  คำเชียง
2. เด็กหญิงบุญตา  ท้าวทอง
3. เด็กชายวัฒนชัย  เผ่าพันธุ์
 
1. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
2. นายวัฒนา  สุขดี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายธนรักษ์  รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายนิพล  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ท่อนทอง
2. เด็กหญิงมุกดา  จันโท
 
1. นายปฐวี  จันทะชาลี
2. นางสาวพอพันธู์  ผลเกิด
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธันวา  วสุวัชร์
2. เด็กชายธารธารา  เพชรสวาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศ์กร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วอุดร
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาญจนรัตนา
2. เด็กชายศุภกร  งามประจบ
3. เด็กชายโกสินทร์  ทรงงาม
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายนวพล  แพงแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ควรดี
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายชัยนันท์  บุญเพ็ง
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายกฤษณะ  วันโสภา
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ก่อทอง
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สระแก้ว
 
1. นางสาวสุพิศ  พื้นพรม
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. นายภากำธร  ทองแท่ง
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เทพรำพึง
4. เด็กชายณฐกร  เมืองไทย
5. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงณัฏฐ์วิภา  กลับสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
8. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญล้อม
9. เด็กชายนิรันดร์  อหันทริก
10. เด็กชายปธานินท์  สุกมารพันธุ์
11. เด็กหญิงปภาวี  วีระศิริเกียรติ
12. เด็กหญิงปวีร์นัช  ขันทอง
13. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
14. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีวิศร
15. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรงาม
16. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
17. เด็กหญิงพัชราภา  ชูอิฐจีน
18. เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
19. เด็กชายรัฐภาคย์  ปัญญาเอก
20. เด็กหญิงศรกมล  กุตนันท์
21. เด็กชายศรพิรมย์  มหรรทัศนพงษ์
22. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ขันวิเศษ
23. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ทองลา
24. เด็กหญิงสิริอักษร  ศิริ
25. เด็กหญิงสุชันสินี  ออกแดง
26. เด็กชายสุทธิภาคย์   เกษฎา
27. เด็กชายอนันต์ยศ  ก่อทอง
28. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
29. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
30. เด็กชายเทพประธาน  แปลงดี
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
2. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นางสมคิด  ศรีวงศ์
5. นางนุจรินทร์  วังงาม
6. นายสกล  กาญจนากาศ
7. นายสุริยะกมล  การัมย์
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกนกอร  วิลัยเกษ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิพัฒน์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อรรถมนัส
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กุดเหลา
5. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กชายจิรศักดิ์  วงนอก
7. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มาลีสิม
8. เด็กชายชินวัตร  ดัชถุยาวัตร
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกโศก
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกโศก
11. เด็กชายธนากร  วิบูลย์อรรถ
12. เด็กหญิงธัญญา  วังนุราช
13. เด็กหญิงนรินทร  สร้อยจิต
14. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเหมาะ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  แดงงาม
17. เด็กหญิงลัดดา  วิบูลย์อรรถ
18. เด็กหญิงวนิดา  คำหล้า
19. เด็กหญิงวรรณชยา  ภูมรา
20. เด็กหญิงวรัญญา  เสาทอง
21. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดัชถุยาวัตร
23. เด็กหญิงศิลาวรรณ  คงงาม
24. เด็กชายศุภวิชญ์  เสือขำ
25. เด็กชายสิริยศ  ศุภนาม
26. เด็กหญิงสุนิสา  บุญมา
27. เด็กหญิงสุรดา  ภูสมตา
28. เด็กชายอนุชา  ศุภนาม
29. เด็กหญิงอรปรียา  ดัชถุยาวัตร
30. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรลักษณ์
 
1. นายอภิรักษ์  บุตรลักษณ์
2. นายศุภกร  สร้อยนาก
3. นางระหันต์  สร้อยนาก
4. นางจันที  เบิกบาน
5. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
6. นางพัชนี  ผมพันธ์
7. นางสาวมัลลิกา  อินทบิน