สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันตี
 
1. นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มิลา
 
1. นางวาณี  ซ้อนกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปสุดา  หล้าล้ำ
 
1. นางวาณี  ซ้อนกลิ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.5 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนวัน
2. เด็กชายภานุวัตร  เหล็กกล้า
3. เด็กชายสุการ  คำดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  นามวัฒน์
2. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  บุญหาญ
2. เด็กหญิงพุธทรา  กระแจะจันทร์
3. เด็กหญิงศศินา  กระแจะจันทร์
 
1. นายเอกสิทธิ์  นามวัฒน์
2. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันจิรา  แข่งขัน
2. เด็กหญิงนภัสสร  กะหะกะสิทธิ์
3. เด็กหญิงนิรวรรณ  จันทมนต์
4. เด็กหญิงปรียาพร  ขาวงาม
5. เด็กหญิงพัชรภรณ์  แสนนา
6. เด็กหญิงพิมลดา  บุญวงค์
7. เด็กหญิงมนต์นภา  สมร่าง
8. เด็กหญิงวีรดา  สมเสร็จ
9. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองบ่อ
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  บุญคำ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
2. นางปีใหม่  สร้อยเพชร
3. พระจักรพงษ์  จกฺกวโร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิสา  บุญยงค์
 
1. นางสุภามาศ  ดีใหญ่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  วันดี
 
1. นางปีใหม่  สร้อยเพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญตามทัน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. นายวิทยา  แม่นงาม
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83.66 ทอง 8 1. เด็กชายทวีโชค  มูลมี
2. เด็กชายธนากร  บุตรดี
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ทองนะ
 
1. นางสุภามาศ  ดีใหญ่
2. นางสาวสมใจ  รัศมีสุกใส
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญคำ
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  คำสอน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 1. นายภัสกร  ทวนกระโทก
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.71 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กางทาง
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  มีเจริญ
2. นางสาวธัญญาพร  มีเจริญ
3. เด็กหญิงนันทิดา  มีรัส
4. เด็กหญิงนิชากร  โต๊ะงาม
5. นางสาวปวีณา  แว่นทอง
6. นางสาวผกาพร  บุญวงศ์
7. นางสาววิจิตรพรรณ  วงศ์ศรียา
8. นางสาวสุภัสสร  แป้นแก้ว
9. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญยงค์
10. เด็กหญิงเมทินี  ขันตี
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
2. นางจุรีย์  ตระกูลดี
3. นายเอกสิทธิ์  นามวัฒน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายฐิติสุทธิ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ปะฏิโส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มช้อย
 
1. นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร
2. นายยุทธภูมิ  อุสาคู
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคำรุ่ง  บุญวงศ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ไกรราช
 
1. นายยุทธภูมิ  อุสาคู
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงมิธิพร  ยาหอม
2. เด็กหญิงสโรชา  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงไอยรา  ด่านอุตม์
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญสอน
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองมูล
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
2. นางจุรีย์  ตระกูลดี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  วงศ์เจริญ
3. เด็กหญิงอารีญา  ธรรมรักษา
 
1. นางจุรีย์  ตระกูลดี
2. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงสิตานันท์  จันทมนต์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สังขเพชร
 
1. นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร
2. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทียนชัย  สุขแสงสว่าง
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิภัทธ์  บุญยงค์
2. เด็กชายสุรพล  พุ่มรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญวงค์
 
1. นายเฉลา  เสาวยงค์
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ