สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันตี
 
1. นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิสา  บุญยงค์
 
1. นางสุภามาศ  ดีใหญ่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญตามทัน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญคำ
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 1. นายภัสกร  ทวนกระโทก
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.71 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กางทาง
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายฐิติสุทธิ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ปะฏิโส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มช้อย
 
1. นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร
2. นายยุทธภูมิ  อุสาคู
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคำรุ่ง  บุญวงศ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ไกรราช
 
1. นายยุทธภูมิ  อุสาคู