สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงพิณทิรา  หาญนึก
3. เด็กชายศราวุฒิ  พิศาลโกศล
 
1. นางธนวดี  หอมหวล
2. นายสุริยา  แพงเจริญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขาวดี
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  ประเมินชัย
 
1. นางนงนุช  พิศเพ่ง
2. นางสุภักดิ์  วงศ์จอม
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติรัฐ  ชาวนา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วิชายิ่ง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิศาลโกศล
2. เด็กชายสุรบดินทร์  อินทยุง
3. เด็กหญิงแสงเพชร  ทุนดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วิชายิ่ง
2. นางธนวดี  หอลหวล