สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สระแก้ว
2. เด็กหญิงธิติมา  เลาเลิศ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์   พายมาศ
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
2. นายจเร  ศรีโกตะเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  หาญเสมอ
2. เด็กชายวัลลภ  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงอาภาพร  ชูเจริญ
 
1. นางบุษราคัม  พุดมี
2. นางณิชกานต์  บุญลับ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายธีรวัตร  นิลทัย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  สินสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัฉริยา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
2. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ศรีษะใบ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุชาติ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยภา
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  นนท์สา
2. นางสาวพัชรินทร์  สวัสดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  พันธนาม
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
2. นางสาวสุนทราทิพย์   แป้นทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภาภร  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอารียา  บุญทูรย์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์ล  โสประดิษฐ์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวประภาวรรณ  พันพม่า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง 6 1. เด็กชายปณวัฒน์  นิลทัย
2. เด็กหญิงสุกุลยา   สุขเมือง
3. เด็กชายสุรยุทธ   สุขเมือง
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
2. นางสาวคชาภรณ์   สุขบรรณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรวินท์นา  เจริญตาม
2. เด็กหญิงเฟื่องมณี  ไวยคำ
 
1. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
2. นางนริศรา  ทองมาก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  นิลทัย
2. เด็กหญิงรินลดา  สมัญญา
 
1. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
2. นายจเร  ศรีโกตะเพชร