สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงพริมรดา  ศุภนาม
 
1. นางนวลระหงษ์  ศิริงาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มณีล้ำ
 
1. นางนวลระหงษ์  ศิริงาน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายปฎิกรณ์  ศุภนาม
2. เด็กชายภัทรพล  สุพนาม
3. เด็กชายวีรพงศ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
2. นายพัฒนา  ศิริมาก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาสุข
2. เด็กหญิงสุชาดา  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงสุธิชา  ศุภนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุคจำปา
2. นายพัฒนา  ศิริมาก