สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุมิตตา  ศิริสุข
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  สายกระสุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาธรณ์  ศรีสุข
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดา  บุญครอง
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  กะชั้น
2. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนะดี
 
1. นางประภาพร  รัตนะดี
2. นางอนุรักษ์  มั่นยืน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชฎาพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงแพรชมพู  แก้วฉลาด
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
2. นางประภาพร  รัตนะดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายทัศนัย  สายเพ็ชร
2. เด็กชายเจษฎา  ศิริสุข
 
1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกิต  กล้าแข็ง
2. เด็กชายมนัญชัย  ศิริสุข
 
1. นายสุทัศน์  อุไร
2. นายทองนิล  สุขจิต
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิตรา  วรรณยุทธ
 
1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชรีนา  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สายกระสุน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
2. นายสุทัศน์  อุไร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  เรืองรัมย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มะนาวหวาน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย
2. นางสาวปิยาภรณ์  สายกระสุน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ช่วงชัยชนะ
3. เด็กหญิงอัสรา  กุลัดนาม
 
1. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์
2. นางนิทรา  สมบัติพิทักษ์สุข
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  ศิริสุข
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  มาดี
3. เด็กหญิงลักขณา  เยรัมย์
 
1. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์
2. นางนิทรา  สมบัติพิทักษ์สุข