สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. นายจักรพงษ์  บุญยงค์
 
1. นางพูนทรัพย์  โภคทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ่มใส
 
1. นายสมชาย  พัฒนพิเชษฐพงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูปลอด
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  นะเรศรัมย์
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  พันธ์ศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร   กองศิริ
2. เด็กชายปรีดา  บุญคง
 
1. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิจวิภา  พรหมทอง
2. เด็กหญิงวรรณษา  ทำนิทา
3. เด็กหญิงศิไอรินทร์  เบ้าเจริญ
4. เด็กหญิงสุชานี  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงสุนิษา  นิยมชอบ
 
1. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
2. นางประนอม  เครือสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงรินรดี  นาคดี
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทเขต
4. เด็กชายวัชรพล  จุฬา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  จองป้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นางสาวสายฝน  กลิ่นศรีสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธณัฐญา  มูลนิล
2. นางสาวยุวดี  พระงาม
3. นางสาวศศิธร  อินทรามะ
4. นางสาวศิริวรรณ  มั่นสลาย
5. นางสาวสุภัสสร  จองป้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นายสมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  กูลรัตน์
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริวิภา  จันทะเขต
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ประดับ
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางประนอม  เครือสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทเขต
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พรหมทา
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  จันทเขต
2. เด็กหญิงพิยดา  หมายเจริญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางสาวไอลดา  สมสวย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทรามะ
2. เด็กชายกิตตินันท์  กุลรัตน์
3. เด็กชายจิราวัฒน์  ประดับ
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางประนอม  เครือสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัศน์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  บุญจวบ
3. เด็กชายมงคล  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาคดี
2. นางสาวจารุพรรณ   พันธ์มาศ
3. เด็กชายณัฐวัตร   เผ่าผาง
4. นางสาวธณัฐญา   มูลนิล
5. เด็กหญิงธวัลหทัย   ทองแย้ม
6. เด็กหญิงธีรนาฎ   จุฬา
7. เด็กชายธีรเมธ   นิลดา
8. นางสาวนันทินี   อัลมาตย์
9. นางสาวนุชิตา   จารัตน์
10. นายบุรินทร์   สุทธิยานุข
11. เด็กชายปรีดา   บุญคง
12. เด็กหญิงพรรณภษา   อุดม
13. นางสาวยุวดี   พระงาม
14. นางสาวศศิธร   อินทรามะ
15. นางสาวศิริวรรณ   มั่นสลาย
16. เด็กชายสาธิต   จำปาเลียง
17. นายสายชล   เสาเปรีย
18. นางสาวสุภัสสร   จองป้อ
19. เด็กชายอนันต์ชัย   พรหมทอง
20. เด็กหญิงเบญธิตา    วิพันธ์
 
1. นายพิชัย  จินดาศรี
2. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
3. นายสิรินทร์  ไชยศรีษะ
4. นางกานดา  พระศรี
5. นางพูนทรัพย์  โภคทรัพย์
6. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงอรกมล  วรรณสุข
 
1. นายพิชัย  จินดาศรี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ทำนิทา
2. เด็กชายทีปกร   มิฆะเนตร
3. เด็กหญิงนิธยาภรณ์   อินทรามะ
4. เด็กชายบวรนันท์   วรรณทิม
5. เด็กชายพงศกร   จันทเขต
6. เด็กชายพิษณุพงค์   แก้วอุดม
7. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   จันทร์งาม
8. เด็กหญิงสุภาพร   จันทะเขต
9. เด็กหญิงอรปรียา   ทองหล่อ
10. เด็กหญิงเนตรนภา   มิฆะเนตร
 
1. นางสาวสายฝน  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
3. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  พระงาม
 
1. นางสาวศิริพร  เพ่งพิศ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ  วันสา
2. เด็กชายชูวงศา    เพ็งสลุง
3. เด็กชายอภิรดร  บุตรสาลี
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางสาวศิริพร  เพ่งพิศ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายชัยวัฒน์  จันทเขต
2. นายธนพล  จารัตน์
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นางสาวศิริพร  เพ่งพิศ