สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  ดาทอง
2. เด็กชายพีรภัทร  ศรีโสภา
3. เด็กชายอนันต์  สุขสนิท
 
1. นายคุณแทน  บุญรอด
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอริญา  ภูมลี
3. เด็กหญิงเพชรดา  อินญาวงค์
 
1. นางสุพิน  มสาธานัง
2. นายคุณแทน  บุญรอด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายติยะ  สุขแสวง
2. เด็กหญิงวิธิดา  มุ่งดี
 
1. นายคุณแทน  บุญรอด
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 5 1. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
2. เด็กชายอภิชิต  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจงาม
 
1. นายณัฐชา  จำปาทอง
2. นางสาวสิริมา  แสนกล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายกระสุน
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ดาทอง
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดาทอง
5. เด็กหญิงอิสราพร  ยินดีฉาย
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายสุภาพ  ประดับศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกอร  พิลึกรัมย์
2. เด็กหญิงนิฤมล  วงค์สินธิ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดาทอง
4. เด็กหญิงสุชาดา  ดาทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญศิริ
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายสมชาย  สายกระสุน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธีรกิตธนบดี
2. เด็กหญิงนฤมล  สืบเทพ
3. เด็กหญิงนิชาดา  แสนกล้า
4. เด็กหญิงปนัดาดา  ดาทอง
5. เด็กชายสุรเดช  ดาทอง
 
1. นางศุภัทร  สุขยา
2. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงดาราพร  แสนกล้า
3. เด็กหญิงอารียา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นายยุทธนา  บูรณะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระ  แสนกล้า
2. เด็กหญิงวาสนา  ดาทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พานไธสง
2. เด็กหญิงมัทนพร  สหุนิล
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิลึกรัมย์
2. เด็กชายอานนท์  วงสินธุ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ดาทอง
2. นางสาวอรพิน  บูรณะ