สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  ดาทอง
2. เด็กชายพีรภัทร  ศรีโสภา
3. เด็กชายอนันต์  สุขสนิท
 
1. นายคุณแทน  บุญรอด
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกอร  พิลึกรัมย์
2. เด็กหญิงนิฤมล  วงค์สินธิ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดาทอง
4. เด็กหญิงสุชาดา  ดาทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญศิริ
 
1. นางปราณี  สายกระสุน
2. นายสมชาย  สายกระสุน