สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิตยา  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  โต๊ะงาม
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
 
1. นางจำเริญสุข  ขาวงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายราเชน  กองแก้ว
 
1. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม