สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชิณพันธ์
 
1. นางจันทิรา  ใสงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงไอริน  ภาพแก้ว
 
1. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายบุญยภู  มุมทอง
2. เด็กชายปฏิวัติ  สุขพร้อม
 
1. นางสาวอมรวรรณ   สุวินัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายวินัย   มงคลสารกิจ
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
 
1. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  กระจายศรี
 
1. นางจันทิรา  ใสงาม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
3. เด็กหญิงธิดานันท์   โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุข
5. เด็กหญิงรติกร  บุญเยี่ยม
6. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
7. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
8. เด็กหญิงอรยา  อินตา
9. เด็กหญิงิศิริวรรณ  ภัคคะธารา
10. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายหัด   เนตรอุดมสุก
3. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
4. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจำปี  บุตรดี
2. เด็กชายจิรายุ  หล่อแหลม
3. เด็กหญิงชลธิชา   หัสดง
4. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้จิตร
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
6. เด็กชายตะวันฉาย  รู้จิตร
7. เด็กชายนนทกร   จัดเขตกร
8. เด็กหญิงบุศรินญา  กองแก้ว
9. เด็กชายบูรพา  รู้จิตร
10. เด็กหญิงวิไล  พรมมี
11. เด็กหญิงวีราพร  นามุลทา
12. เด็กหญิงสาธิกา  หล่อแหลม
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หล่อแหลม
14. เด็กหญิงสุชาดา  สายสุด
15. เด็กชายอนุชา  หล่อแหลม
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ   รู้จิตร
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางสุภาพ  อิ่มจิต
3. นางจันทิรา  ใสงาม
4. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
5. นายพิเชษฐ์  ลาสุขัง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กชายจีรพัฒน์   โสมา
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
6. เด็กหญิงธิดานันท์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
8. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
9. เด็กหญิงรติกร  บุญเยี่ยม
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ   สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงอรยา  อินตา
15. เด็กหญิงอโนชา  หล้าวงศา
16. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายสุพจน์  งามพร้อม
3. นางเบญญา  นพพิบูลย์
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายฐิรานุวัฒน์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงงาม
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีเกิด
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   กองแก้ว
3. เด็กหญิงวรุณพรรณ   เกตุแก้ว
 
1. นางเบญญา   นพพิบูลย์
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก