สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉันเพล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  อันไชยศรี
 
1. นายประแสง  วงษ์ศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เงางาม
2. เด็กหญิงอนัญญา  จารัตน์
 
1. นายนรเศรษฐ์  ขาวงาม