สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแจรน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรมาก
2. เด็กหญิงศศิธร  การเพียร
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุดชมโฉม
4. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์หมื่นไวย์
5. เด็กชายอัศวิน  พิมพันธ์
 
1. นายกิติศักดิ์   ประดับ
2. นางอนงค์  ศูนย์กลาง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิณพลอย  สมานโสร์
2. เด็กหญิงศศธร  อุตธูร
3. เด็กหญิงอลิสดา  ปัญตะยัง
 
1. นางพนิดา  ยิ่งกล้า
2. นางกาญจนา  ผิวผ่อง