สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายพชรพงศ์พล  รามณี
 
1. นางจรรยา  นามวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรธวัล  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เพิ่มมี
 
1. นางวริยา  นิยมทอง
2. นางจารุณี  บรรลือทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนนท์  สงวนศิริ
2. เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ่งแก้ว
 
1. นายชวลิต  พลประเสริฐ
2. นางมีทรัพย์  คางคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ซาโสนา
 
1. นางมีทรัพย์  คางคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายวงศกร  นูพิมพ์
2. เด็กชายศุภกร  สักขาพรม
 
1. นายประเด็จ  แสนเมืองแก้ว
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  ประเสริฐดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกพราว
3. เด็กหญิงพันนิตา  ก่อแก้ว
4. เด็กชายวีรนิจ  เติมงาม
5. เด็กชายสรอินทร์  สายกระสุน
6. เด็กหญิงสิริอร  เดชฉิมพลี
7. เด็กชายสุทธิลักษณ์  มานพวาทีกุล
8. เด็กหญิงอรอุมา  ขันทอง
 
1. นางนงนุช  จิตหาญ
2. นางสาวจีรนันท์  ปัญญาเหลือ
3. นายชาติ  ตะเคียนราม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา   คำแพง
2. เด็กหญิงมนสิชา  รัมพณีนิล
 
1. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
2. นางสมคิด  ทองเถาว์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายชนาเทพ  ห่อทอง
2. เด็กชายธนวัตน์  ผิวดี
3. เด็กชายธีรเดช  วรพุฒ
 
1. นายสมพัด  มาลีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลธิพัฒน์  เติมงาม
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  แก้ววัน
3. เด็กชายฤทธิชัย  เสาสูง
 
1. นายสมพัด  มาลีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีไทย
2. เด็กหญิงธนวันต์  สิงห์ชู
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญไข
 
1. นางพณีวรรณ  คำทอง
2. นางยุวดี  ทองคำ